Straipsnio ID: 2588492 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?Microsoft System Center Service Manager 2010? 1 pakeitim? paketui (SP1) skirt? 3 kaupiam?j? naujinim? (CU3) KB 2588492 galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo svetain?s.

?is kaupiamasis naujinimas yra ?System Center Service Manager 2010 SP1? skirtas specifini? patais? paketas. Jis pakei?ia SP1 2 kaupiam?j? naujinim? (CU2), jame yra daug SP1 CU2 pateikt? patais?. Naujinim? galima taikyti SP1 CU2 arba tiesiogiai ?Service Manager 2010 SP1? ?dieg?iai.

? ?? naujinim? ?trauktos toliau nurodyt? trik?i? pataisos.
 • Valdymo paketo importavimas: de?imtainiais skai?iais pateikiami duomenys kartais pasikei?ia ? sveikuosius.
 • Tipo valdymo objekto lentel?s triktis importuojant tipo pl?tinius.
 • Ypatybi? naujinimai nepasiekia DW, jei egzemplioriai naujinami kartu atliekant egzemplioriaus naikinimo operacij? arba prie? j?.
 • AD jungtis ne?traukiama ? naujus naujinimus.
 • Kai sukuriate nauj? CR naudodami nauj? CR form?, spustel?jus mygtuk? Taikyti kartais sukuriamas pasikartojantis ?ra?as.
 • Kai naujinate ir (arba) kuriate ?vyk? ir spustel?jate Taikyti, konsol? protarpiais u?sifiksuoja.
 • Jei ankstesnis paleidimo veiksmas u?trunka per ilgai, SP1 DW naujinimo pabaigoje nesustabdoma sveikatos tarnyba.
 • Kai SCSM konsol? atidaroma klient? kompiuteriuose ir serveryje, nerodoma prane?im? juosta.
 • Kuriant arba naujinant ?vyk?, kuris paleid?ia prane?imo darbo eig?, monitoringhost.exe labai intensyviai naudojamas CPU.

SPRENDIMAS

Atsisiuntimo informacija

?Microsoft System Center Service Manager 2010? 1 pakeitim? paketui skirt? 3 kaupiam?j? naujinim? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo svetain?s:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft System Center Service Manager 2010? 1 pakeitim? paketui skirt? 3 kaupiam?j? naujinim? dabar.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, pateikiamame spustel?jus ?? straipsnio numer?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo failo paskelbimo dien? pasiekiam? naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

Sistemos reikalavimai

Nor?dami ?diegti ?? kaupiam?j? naujinim?, turite ?diegti ?System Center Service Manager 2010? 1 pakeitim? paket? (SP1).

Pakeitimo informacija

?is kaupiamasis naujinimas pakei?ia ?? kaupiam?j? naujinim?:
2542118 ?System Center Service Manager 2010? 1 pakeitim? paketui skirto 2 kaupiamojo naujinimo apra?as

Diegimo informacija

Komponentai, kuriems taikomas ?is kaupiamasis naujinimas

?is kaupiamasis naujinimas taikomas ?iems paslaug? tvarkytuvo komponentams:
 • Paslaug? tvarkytuvo valdymo serveris (SM serveris)
 • Duomen? sand?lio valdymo serveris (DW serveris)
 • Paslaug? tvarkytuvo konsol?

Kaip ?diegti ?? kaupiam?j? naujinim?

Svarbu Prie? diegiant ?? kaupiam?j? naujinim? rekomenduojame atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 1. Sukurkite atsargines ?ServiceManager?, ?DWDataMart?, ?DWRepository? ir ?DWStagingAndConfig? duomen? bazi? kopijas.
 2. Sukurkite SM ir DW serveri? ?ifravimo rakt? atsargines kopijas.
Pastaba ?io kaupiamojo naujinimo negalima pa?alinti j? ?diegus.

Nor?dami ?diegti ?? kaupiam?j? naujinim?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. U?darykite visas su paslaug? tvarkytuvu susijusias programas ir tik tada taikykite ?? kaupiam?j? naujinim?. Pavyzd?iui, u?darykite paslaug? tvarkytuvo konsol?, savitarnos portalo saitus ir k?rimo ?rank?.
 2. Atsisi?skite kaupiam?j? naujinim? ? paskirties aplank?.

  Pastaba ?is kaupiamasis naujinimas taikomas ir x86, ir x64 versijoms. Atsisi?skite savo sistemai tinkam? versij?.
 3. Atidarykite paskirties aplank?.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe arba fail? SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 5. Sutikite su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis ir atlikite diegimo vedlio veiksmus.
 6. Baigus diegti kaupiam?j? naujinim?, d?l duomen? sand?lio valdymo serverio reik?s neautomatiniu b?du paleisti sistemos centro valdymo tarnyb?.
Svarbu Jei ne?dieg?te 2 kaupiamojo naujinimo (CU2), b?tinas papildomas veiksmas, jei anks?iau importavote pasirinktin? valdymo paket?, apibr??iant? fakt? lentel? su ypatyb?mis. Tokiu atveju reikia atnaujinti pasirinktin? valdymo paket?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atnaujinkite valdymo paketo versij?.
 2. Paruo?kite valdymo paket?.
 3. I? naujo importuokite valdymo paket?.

  Tada u?duotis ?MPSyncJob? kit? kart? automati?kai sinchronizuos i? naujo importuot? valdymo paket? su duomen? sand?liu ir bus atnaujintos susijusios transformavimo proced?ros.
Kompiuteryje, kuriame ?diegtas paslaug? tvarkytuvo k?rimo ?rankis, atnaujinkite valdymo paketus k?rimo ?rankio bibliotekos aplanke. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I? kaupiamojo naujinimo atsisiuntimo puslapio atsisi?skite nurodyt? fail? ? vietin? kompiuter?, kuriame ?diegtas k?rimo ?rankis:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Dukart spustel?kite KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe fail? ir palaukite, kol failai bus i?skleisti.
 3. Raskite ?? aplank?:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Pastaba Tai vieta, kur i?skleid?iami valdymo paketo failai.
 4. Nukopijuokite visus failus i? to aplanko ? toliau nurodyt? aplank?, kad b?t? pakeisti esami failai:
  K?rimo ?rankio diegimo tvarkykl?\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Jei k?rimo ?rankis veikia, paleiskite j? i? naujo, kad ?keltum?te atnaujintus valdymo paketus.
Pastaba Jei valdymo paket? neatnaujinsite k?rimo ?rankio bibliotekos aplanke ir v?liau m?ginsite atidaryti valdymo paket? paslaug? tvarkytuvo k?rimo ?rankyje, kuris nurodo atnaujintus valdymo paketus, ?trauktus ? ?? kaupiam?j? naujinim?, b?site paraginti nurodyti atnaujint? valdymo paket? viet?. Rodomame dialogo lange gali b?ti toks tekstas:
Paslaug? tvarkytuvo k?rimo ?rankis
Nurodyto valdymo paketo nerasta:
[Name=Management Pack Name, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
Spustel?kite Gerai nor?dami j? rasti neautomatiniu b?du.

Kaip patikrinti, ar ?is kaupiamasis naujinimas s?kmingai ?diegtas

1 b?das
 1. Valdymo skyde atidarykite Programos ir funkcijos.
 2. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 3. Nurodytas ?is elementas:
  ?Microsoft System Center Service Manager? kar?toji pataisa (KB2588492)
  Pastabos
  • Jei sistemoje naudojamas SM serveris, savitarnos portalas arba paslaug? tvarkytuvo konsol?, ?is elementas rodomas dalyje ?Microsoft System Center Service Manager?.
  • Jei sistemoje naudojamas DW serveris, ?is elementas rodomas dalyje ?Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse?.
2 b?das
Per?i?r?kite ?urnalo failus, nor?dami nustatyti, ar diegiant kaupiam?j? naujinim? ne?vyko klaid?. Nor?dami tai padaryti, patikrinkite ?urnalo failus aplanke ?%temp%?.

x86 sistemos aplanke ?%temp%? patikrinkite ?iuos ?urnalo failus:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
x64 sistemos aplanke ?%temp%? patikrinkite ?iuos ?urnalo failus:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Failo informacija

?is kaupiamasis naujinimas ?diegia nurodyt? fail? versij?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasVersijaTaikoma
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Konsol?, SM serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM serveris, DW serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM serveris, DW serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM serveris, DW serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM serveris, konsol?
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM serveris, konsol?
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM serveris, DW serveris
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM serveris, DW serveris
Pastaba ?? fail? prireikus atsiun?ia paslaug? tvarkytuvo konsol?:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Nor?dami patvirtinti, kad ?is failas atnaujintas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. atidarykite paslaug? tvarkytuvo konsol?.
 2. Spustel?kite Biblioteka ir S?ra?ai.
 3. Pasirinkite bet kurias parinkties S?ra?ai ypatybes, spustel?kite ?traukti element? ir Gerai.
 4. Raskite ?? aplank?:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Pastaba Vietos rezervavimo ?enklas SMServerName nurodo paslaug? tvarkytuvo serverio, prie kurio prijungta konsol?, vard?.
Valdymo paketai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Valdymo paketo vardasValdymo paketo versija
Paslaug? tvarkytuvo bibliotekos valdymo paketas7.0.6555.115
Paslaug? tvarkytuvo konfig?racijos valdymo biblioteka7.0.6555.115

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant skyriuje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2588492 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com