MS11-089: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office 2010 và Microsoft Office 2010 Service Pack 1: tháng mư?i hai 13, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2589320
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-089. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Đi?u ki?n tiên quy?t áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 đư?c cài đ?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, C?p nh?t này không đ?i h?i kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t thông báo đư?c hi?n th? mà khuyên b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ng?ng t?t c? các d?ch v? b? ?nh hư?ng và đóng m?i ?ng d?ng mà có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
887012 T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t m?t C?p Nh?t b?o m?t trên máy tính Windows trên

Thông tin b?o m?t C?p Nh?t thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t này s? thay th? b?n c?p nh?t b?o m?t sau:
2584066 MS11-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010: ngày 13 tháng 9 năm 2011

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t b?o m?t này, s? d?ng các Thêm/lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c ho?c các Các chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Lưu ? Khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n có th? đư?c nh?c n?p đ?a có ch?a Microsoft Office 2010. Ngoài ra, b?n có th? không có tùy ch?n đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này t? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c ho?c các Các chương tr?nh và tính năngm?c trong b?ng đi?u khi?n. Có r?t nhi?u nguyên nhân có th? cho v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c lo?i b?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

903771 Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t văn ph?ng thông tin C?p Nh?t

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Office 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Msptls.dll14.0.6112.5000765,31204-Tháng Mư?i-201119: 32
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Office 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Msptls.dll14.0.6112.50001,198,46404-Tháng Mư?i-201119: 40

Thu?c tính

ID c?a bài: 2589320 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew kbmt KB2589320 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2589320

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com