T? ch?c s? ki?n ID 32003 đư?c đăng nh?p khi d?ch v? cu?c g?i Park không th? kh?i đ?ng trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2592288 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây. B?n tri?n khai Microsoft Lync Server 2010 trong m?t môi trư?ng có nhi?u tên mi?n. B?n không th? truy c?p vào b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n nh?t đ?nh. Trong trư?ng h?p này, các d?ch v? cu?c g?i Park không th? kh?i đ?ng, ho?c ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? b?t đ?u. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p Nh?t k? máy ch? Lync:

Nh?t k? tên: Ch? Lync
Ngu?n: Máy ch? ?ng d?ng LS
Ngày: ngày
T? ch?c s? ki?n ID: 32003
Công vi?c m?c: Máy ch? ?ng d?ng LS
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Lync FE FQDN
Mô t?:
Các máy ch? ?ng d?ng không th? b?t đ?u m?t ?ng d?ng.

Các máy ch? ?ng d?ng không th? kh?i đ?ng ?ng d?ng urn:application:Cps. thông tin ngo?i l?: ngo?i l?: Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore.ApplicationServerMethodTimeoutException
> ErrorCode: 2
> Message: Các cu?c g?i phương pháp CallStartAsync không do phương pháp timed out.
> TargetSite: Void CallMethod()
> StackTrace: Lúc Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore.ApplicationMethodCaller.CallMethod()
lúc Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore.ApplicationHost.CallApplicationStart()
> Ngu?n: Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore.

Nguyên nhân: Startup l?i.

?? phân gi?i:
Ki?m tra các s? ki?n trư?c khi đ?n đi?u này gi?i quy?t v?n đ? kh?i đ?ng d?ch v?.

S? ki?n Xml:
<event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"></event>
  <system></system>
    <provider name="LS Application Server"></provider>
    <eventid qualifiers="50207">32003</eventid>
    <level>2</level>
    <task>1055</task>
    <keywords>0x80000000000000</keywords>
    <timecreated systemtime="2011-05-17T10:28:17.000000000Z"></timecreated>
    <eventrecordid>105412</eventrecordid>
    <channel>Lync Server</channel>
    <computer><lync fe="" fqdn=""></lync></computer>
    <security></security>
 
  <eventdata></eventdata>
    <data>urn: ?ng d?ng: k? t?/giây</data>
    <data>Ngo?i l?: Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore.ApplicationServerMethodTimeoutException</data>
&gt; ErrorCode: 2
&gt; message: Các cu?c g?i phương pháp CallStartAsync không do phương pháp timed out.
&gt; TargetSite: Void CallMethod()
&gt; StackTrace: Lúc Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore.ApplicationMethodCaller.CallMethod()
lúc Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore.ApplicationHost.CallApplicationStart()
&gt; ngu?n: Microsoft.Rtc.ApplicationServerCore

 


Ngoài ra, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u v?n đ? sau đây:

  • D?ch v? Lync Server 2010 Audio Test không th? kh?i đ?ng.
  • D?ch v? Lync Server 2010 H?i ngh? truy?n thông báo không th? kh?i đ?ng.
  • D?ch v? Lync Server 2010 H?i ngh? truy?n h?nh ti?p viên hàng không không th? kh?i đ?ng.
  • D?ch v? Lync Server 2010 ph?n ?ng Group không th? kh?i đ?ng.
  • Lync Server 2010 ph?n ?ng nhóm d?ch v? công vi?c sáng t?o không hoàn t?t thành công v?i m?t l?i l?i quá th?i gian.
  • Lync Server 2010 tô pô Builder m?t kho?ng 20 phút đ? xu?t b?n m?t topo.
  • Lync Server 2010 b?ng đi?u khi?n đơn m?t kho?ng 20 phút đ? m?.
  • Lync Server 2010 Management Shell l?nh m?t kho?ng 20 phút đ? hoàn thành.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Lync Server 2010 th?c hi?n tra c?u d?ch v? thư m?c Active Directory t?i kém hi?u qu? di?n cho nhi?u mi?n môi trư?ng mà b?n không th? truy c?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n nh?t đ?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2592294 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: August 2011


THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ?ng d?ng g?i Park, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ?ng d?ng g?i Park

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh ?ng d?ng g?i Park, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? c?u h?nh ?ng d?ng g?i Park

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? đáp ?ng nhóm, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
T?ng h?p thông tin v? các d?ch v? đáp ?ng nhóm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh đơn Lync Server Control Panel, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tr?nh đơn Lync Server Control Panel

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tô pô Builder công c?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tô pô Builder công c?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? Lync Server Management Shell, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? công c? Lync Server Management Shell

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? th? nghi?m âm thanh, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? d?ch v? th? nghi?m âm thanh

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o hi?u qu? Microsoft Active Directory-cho phép các ?ng d?ng, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? t?o các ?ng d?ng Microsoft Active Directory cho phép hi?u qu?


Thu?c tính

ID c?a bài: 2592288 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
  • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2592288 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2592288

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com