Kh?c ph?c: H? tr? cho cookie xác th?c Threat Management Gateway 2010 các h?nh th?c d?a trên vi?c chia s? các thành viên m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2592933 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

M?t cookie xác th?c d?a trên các h?nh th?c Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 ch? là h?p l? trên tài kho?n c?a m?ng t?o ra cookie.

N?u m?t khách hàng yêu c?u có ch?a m?t cookie xác th?c t? m?t m?ng thành viên đư?c g?i t?i m?t thành viên khác nhau m?ng, khách hàng đư?c yêu c?u reauthenticate. Hành vi này có th? x?y ra khi m?t nút đư?c l?y gián tuy?n. Ho?c, hành vi này có th? x?y ra n?u khách hàng ngu?n IP thay đ?i gi?a yêu c?u có ?nh hư?ng đ?n tài kho?n c?a m?ng mà x? l? yêu c?u đ?n. Đ?a ch? IP khách hàng có th? thay đ?i trong m?t phiên duy?t web khi khách hàng truy c?p Internet trên m?t k?t n?i 3 G.

NGUYÊN NHÂN

TMG s? d?ng m?t t?p h?p các khoá m?t m? đ?c trưng cho máy ch? đ? t?o ra cookie xác th?c d?a trên các h?nh th?c. Các phím thay đ?i theo đ?nh k? và không đư?c chia s? gi?a m?ng các thành viên. V? v?y, m?t cookie xác th?c tài kho?n c?a m?t m?ng các v?n đ? không th? đư?c s? d?ng trên m?t m?ng thành viên.

GI?I PHÁP

TMG Service Pack 2 cho bi?t thêm ch?c năng h? tr? cookie chia s? m?ng các thành viên. Đ? th?c hi?n vi?c này, TMG Service Pack 2 cho phép h? tr? cho cookie khoá m?t m? đư?c chia s? các thành viên m?ng. Đ? h? tr? chia s? cookie khoá m?t m?, các thành viên m?ng ph?i là gia nh?p mi?n. Lưu ? r?ng đi?u này không làm vi?c cho các thành viên nhóm làm vi?c d?a trên m?ng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các gói d?ch v? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2555840 Mô t? c?a gói d?ch v? 2 cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010
Đ? b?t cookie xác th?c d?a trên các h?nh th?c chia s? m?ng các thành viên, làm theo các bư?c sau khi b?n cài đ?t TMG Service Pack 2:
 1. Copy đo?n m? sau vào Notepad và lưu nó b?ng cách s? d?ng tên t?p tin, EnableFix.vbs:
  set curArray = CreateObject("FPC.Root").GetContainingArray()
  
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "EnableSharedCookie"
  Const SE_VPS_VALUE = 1
  
  Sub SetValue()
  
  ' Create the root obect.
  Dim root ' The FPCLib.FPC root object
  Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
  'Declare the other objects needed.
  Dim array ' An FPCArray object
  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
  Dim VendorSet ' An FPCVendorParametersSet object
  
  ' Get references to the array object
  ' and the network rules collection.
  Set array = curArray 
  Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
  On Error Resume Next
  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
  If Err.Number <> 0 Then
  Err.Clear
  
  ' Add the item
  Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
  CheckError
  WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
  Else
  WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
  End If
  
  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
  Err.Clear
  VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
  If Err.Number <> 0 Then
  CheckError
  Else
  VendorSets.Save false, true
  CheckError
  
  If Err.Number = 0 Then
  WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
  End If
  End If
  Else
  WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
  End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
  If Err.Number <> 0 Then
  WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
  Err.Clear
  End If
  
  End Sub
  
  SetValue
 2. Ch?y k?ch b?n trên m?t trong nh?ng thành viên m?ng TMG.
 3. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? tư?ng l?a trên t?t c? các thành viên m?ng đ? thay đ?i có hi?u l?c.
Tr? l?i s? thay đ?i và tr? v? hành vi m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí d?ng sau trong script:
  Const SE_VPS_VALUE = 1
 2. Thay đ?i d?ng mà b?n xác đ?nh đư?c trong bư?c 1 như sau:
  Const SE_VPS_VALUE = 0
 3. Lưu các k?ch b?n, ch?y k?ch b?n này trên m?t trong nh?ng thành viên m?ng và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? tư?ng l?a trên t?t c? các m?ng các thành viên.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Như đ? nói trư?c đó, đ? chia s? cookie đ? làm vi?c, các thành viên TMG m?ng ph?i là gia nh?p mi?n. T?nh tr?ng này là c?n thi?t đ? h? tr? chia s? cookie khoá m?t m? gi?a m?ng các thành viên.

B?n nên bi?t r?ng các Máy ch? đư?c xu?t b?n đăng xu?t URL tính năng không ho?t đ?ng m?ng các thành viên. Đ?i v?i các Máy ch? đư?c xu?t b?n đăng xu?t URLch?c năng đ? làm vi?c, m?t ?ng d?ng c? th? URL đư?c c?u h?nh như URL đăng xu?t. Khi ngư?i dùng yêu c?u URL này, máy ch? TMG di chuy?n ngư?i dùng cookie vào danh sách tombstone. V? v?y, n?u m?t khách hàng re-presents URL, URL đư?c coi là không h?p l?.

Ch?c năng m?i này không cho phép cho danh sách tombstone đư?c chia s? các thành viên m?ng. Sau khi đăng xu?t c?a URL đư?c s? d?ng, m?t thành viên m?ng có th? ch?p nh?n m?t cookie. Sau đó, các cookie di chuy?n vào danh sách tombstone trên m?t thành viên khác nhau m?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2592933 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2592933 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2592933

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com