Làm th? nào đ? thay đ?i thông tin đ?a ch? và tài kho?n c?a b?n e-mail trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259311 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thay đ?i c?a b?n accountinformation e-mail Internet hi?n có. Ví d?, b?n có th? mu?n Outlook đ? hi?n th? m?t đ?a ch? e-mail khác nhau ho?c tên hiển thị khi b?n g?i b?c e-mail.

Thông tin thêm

Các th? t?c cho vi?c thay đ?i thông tin trương mục e-mail c?a b?n là khác nhau, tùy thu?c vào cách b?n cài đ?t chuyên bi?t Outlook. Bài vi?t này th?o lu?n v? các Internet Mail ch? (IMO) và các công ty hay nhóm làm vi?c (CW) th? t?c cho vi?c thay đ?i thông tin trương mục b?c e-mail.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cho bi?t mà Outlook cài đ?t chuyên bi?t nh?p b?n đang s? d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196041 Làm th? nào đ? cho bi?t lo?i thi?t l?p Outlook b?n có

Trư?c khi b?n B?t đ?u

Đ? thay đ?i thông tin trương mục hi?n t?i c?a b?n, b?n c?n thông tin v? tài kho?n m?i c?a b?n. Thông tin này có s?n t? nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Thông tin b?n c?n bao g?m:
 • tên máy (ứng dụng) phục vụ Post Office Protocol 3 (POP3) thư đ?n.
 • Tên c?a máy ch? thư đi c?a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), ho?c máy ch? thư giao th?c truy c?p thư Internet (IMAP).
 • Tên e-mail m?i, tên tài kho?n và m?t kh?u m?i c?a b?n.
 • Kh? năng s? d?ng k?t n?i n?i m?ng quay s? đ? ISP c?a b?n, ho?c m?t m?ng c?c b? (LAN) v?i truy c?p Internet.
 • cài đ?t chuyên bi?t Internet nâng cao, n?u có đư?c ch? đ?nh b?i ISP c?a b?n.

Làm th? nào đ? thay đ?i thông tin trương mục c?a b?n v?i Outlook (IMO)

B?n có th? d? dàng thay đ?i thông tin trương mục e-mail c?a b?n, ch?ng h?n như c?a b?n e-mailaddress và tên hiển thị. S? d?ng các bư?c sau đ? truy c?p vào accountproperties e-mail c?a b?n:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n.
 3. Trên các Thư tab, b?m vào tài khoản email hi?n t?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
Bây gi?, b?n có th? thay đ?i các thu?c tính tài kho?n hi?n có đ? ph?n ánh thông tin trương mục m?i c?a b?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p trương m?c thư Internet, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195578 Làm th? nào đ? thi?t l?p trương m?c thư Internet trong cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2000 Internet Mail ch?

179950 ] (IMO) làm th? nào đ? thi?t l?p trương m?c thư Internet

Làm th? nào đ? thay đ?i thông tin trương mục c?a b?n v?i Outlook (CW)

V?i các thi?t l?p công ty hay nhóm làm vi?c c?a Outlook, thông tin trương mục b?c e-mail Internet c?a b?n là trong các thu?c tính c?a b?n ghi d?ch v? b?c e-mail Internet. Đ? truy c?p vào thu?c tính tài khoản email c?a b?n:
 1. B?t đ?u Outlook.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào b?n ghi d?ch v?.
 3. Trên các b?n ghi d?ch v? tab, b?m vào các b?c e-mail Internet-<Account name=""></Account> b?n ghi d?ch v? cho tài kho?n mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p Thu?c tính.
Bây gi?, b?n có th? thay đ?i các thu?c tính tài kho?n hi?n có đ? ph?n ánh thông tin trương mục m?i c?a b?n.

Cho bi?t thêm thông tin v? m?i thi?t l?p trong các thu?c tính tài kho?n hộp thoại, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195500 Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin Internet E-mail trong Outlook 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i công ty Workgroup (CW)
179751 (CW) C?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin thư Internet
165228 Làm th? nào đ? c?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin thư Internet

Thu?c tính

ID c?a bài: 259311 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB259311 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 259311

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com