Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 (x 64 Outlook-x-none.msp; x 86 Outlook-x-none.msp): tháng 10 năm 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596485 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Outlook 2010 đư?c kh?c ph?c trong gói hotfix là ngày 25 tháng 10 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n có m?t t?p tin .msg có s? cho phép h?n ch? kích ho?t.
  • B?n thay đ?i tin thư thoại email và sau đó lưu các thay đ?i vào t?p tin .msg trong Outlook 2010.
  • B?n g?i thông báo email.
  Trong trư?ng h?p này, ngư?i nh?n thông báo email nh?n đư?c thông báo l?i sau trong ph?n n?i dung thư email:
  B?n có nh?n đư?c m?t tin thư thoại v?i s? cho phép h?n ch?.
  M? kho?n m?c này đ? đ?c n?i dung c?a nó.
 • Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t email là m?t t?p tin .msg vào m?t chia s? UNC, thông báo email có th? không đư?c lưu như mong đ?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thao tác th?t b?i. Các giao di?n thư thoại tin t?c th?i có tr? l?i m?t l?i không xác đ?nh. N?u v?n đ? v?n c?n, kh?i đ?ng l?i Outlook.
 • Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? phát tri?n m?t add-in đ? vô hi?u hóa các ho?t đ?ng sau đây trong Outlook 2010. Tuy nhiên, không có không có ch?c năng, và các đ?i tư?ng có th? đư?c g?i là đ? vô hi?u hóa caùc thao taùc sau:
  • Nh?p vào t?p tin, nh?p in và sau đó nh?p vào in.
  • Gi? CTRL, P báo chí, và sau đó nh?p vào in.
 • Khi b?n s? d?ng m?t trương m?c IMAP đ? g?i thư email, g?i thư email có th? th?t b?i. N?u vi?c cung c?p các thông báo email không thành công, b?n nh?n đư?c báo cáo (NDR) trong h?p thư đ?n như mong đ?i. Tuy nhiên, NDR bi?n m?t kh?i h?p thư đ?n khi b?n nh?p vào đ? xem m?t m?c tin thư thoại trong cặp danh sách Outlook.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • Văn ph?ng 2010 Service Pack 1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
  • B?n thay đ?i giá tr? c?a các FBPublishRange m?c ki?m nh?p theo sau registry subkey:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\outlook\preferences
   Lưu ? Các FBPublishRange m?c ki?m nh?p đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh giai đo?n, trong vài tháng, mà b?n mu?n phát hành Free/Busy thông tin t?i Microsoft Exchange Server trong Outlook 2010.
  • B?n B?t đ?u Outlook 2010.
  Trong trư?ng h?p này, thông tin r?nh/b?n không đư?c công b? v?i máy ch? Exchange t?i t?n s? mà b?n đ? đ?t.
 • B?n không th? m? m?t siêu liên k?t trong thư email khi đ?a ch? liên k?t bao g?m "file://" và các d?u ki?m thăng (#) trong Outlook 2010. Ví d?, b?n không th? m? m?t siêu liên k?t, n?u liên k?t đ?a ch? là "file://server/public/share/te#st".
  Lưu ? Hotfix này không gi?i quy?t v?n đ? n?u các d?u ki?m thăng (#) là nhân v?t cu?i cùng trong đ?a ch? liên k?t. Ví d?, hotfix này không gi?i quy?t v?n đ? n?u đ?a ch? liên k?t là "file://server/public/share/test#."

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n s? d?ng định dạng văn bản phong phú (RTF) đ? t?o ra m?t email có s? cho phép không chuy?n ti?p đư?c kích ho?t trong Outlook 2010.
  • B?n ti?t ki?m thông báo email như là m?t d? th?o.
  • B?n m? d? th?o và sau đó b?m vào đ? thêm m?t ngư?i nh?n.
  • B?n c? g?ng ti?t ki?m thông báo email.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Outlook đ? không th? t?o m?t tin thư thoại v?i s? cho phép h?n ch?.
  Sau đó, b?n cho phép s? cho phép không h?n ch? vào d? th?o và ti?t ki?m d? th?o. Khi b?n c? g?ng m? l?i d? th?o, các thông tin sau đây đư?c hi?n th? trong cơ th? c?a email:
  N?u b?n không ch?y m?t ?ng d?ng e-mail h? tr? tin thư thoại v?i s? cho phép h?n ch?, ch?ng h?n như Microsoft Office 2003 ho?c m?i hơn, b?n có th? xem thông báo này b?ng cách t?i xu?ng ti?n ích qu?n l? quy?n cho Internet Explorer t? http://officeredir.microsoft.com/r/rlidRestrictedPermissionViewer?clid=1033&ver=14&app=outlook.exe&lidhelp=0409&liduser=0409&lidui=0409
 • Khi b?n nâng c?p lên Outlook 2010, tùy ch?n t?i xu?ng c?p dùng chung đư?c kích ho?t. Đi?u này x?y ra ngay c? khi b?n s? d?ng công c? Tu? ch?nh Office (OCT) đ? vô hi?u hóa các tùy ch?n trư?c khi b?n nâng c?p lên Outlook 2010.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n di chuy?n m?t thư email có nhi?u ngư?i nh?n t? m?t máy ch? Exchange đ? m?t .pst t?p tin.
  • B?n nh?n vào Đáp lại tất đ? tr? l?i r?ng tin thư thoại email trong Outlook 2010.
  • B?n g? các kí t? đ?i di?n đ?u tiên c?a m?t trong tên c?a ngư?i nh?n, khác hơn so v?i ngư?i g?i ban đ?u, vào thư email m?i. Sau đó, b?n ch?n ngư?i nh?n t? danh sách t? đ?ng hoàn thành.
  • B?n m? th? liên h? c?a ngư?i nh?n.
  Trong trư?ng h?p này, các T? ch?c tab và các Các thành viên c?a tab không hi?n th? trong th? liên h?.
 • Khi b?n ch?y Outlook 2010 trong ch? đ? tr?c tuy?n, m?t cu?c h?p đ?nh k? không hi?n th? trong l?ch c?a b?n ho?c hi?n th? t?i th?i sai. Ngoài ra, m?t l?i nh?c nh? cho cu?c h?p không đư?c hi?n th? như mong đ?i. V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Cu?c h?p l?p l?i đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n trư?c đó c?a Outlook.
  • Các phiên b?n trư?c đó c?a Outlook s? d?ng múi thời gian Jerusalem và có DST vô hi?u hóa.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? đăng k?

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Thông tin t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

x 86

Thông tin t?i xu?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2596485-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6112.500017,500,92017-tháng 10-111:51

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng21,486,08016-tháng 10-1114:48

Outlook-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000151,9041-Sep-1113:10
Contab32.dll14.0.6009.1000135,0321-Sep-1113:10
Dlgsetp.dll14.0.6108.500087,9201-Sep-1113:10
Emsmdb32.dll14.0.6109.50001,704,8881-Sep-1113:10
Envelope.dll14.0.6024.1000155,0081-Sep-1113:10
Exsec32.dll14.0.6019.1000330,5761-Sep-1113:10
Impmail.dll14.0.6009.1000135,5281-Sep-1113:10
Mapiph.dll14.0.6108.5000273,3121-Sep-1113:10
Mimedir.dll14.0.6108.5000359,2641-Sep-1113:10
Mspst32.dll14.0.6108.50001,256,3681-Sep-1113:10
Olmapi32.dll14.0.6108.50003,283,8401-Sep-1113:10
Omsmain.dll14.0.6015.1000724,8641-Sep-1117:13
Omsxp32.dll14.0.6015.1000233,3601-Sep-1117:13
Outlacct.dll14.0.6009.100028.0001-Sep-1113:10
Outlctl.dll14.0.6009.1000122,7201-Sep-1113:10
Outlmime.dll14.0.6108.5000523,6561-Sep-1113:10
Outlook.exe14.0.6112.500015,678,81616-tháng 10-1111:40
Outlph.dll14.0.6024.1000329,6161-Sep-1113:10
Outlrpc.dll14.0.6016.100043,3521-Sep-1113:10
Outlvbs.dll14.0.6009.100055,6641-Sep-1113:10
Pstprx32.dll14.0.6110.5000309,0962-Sep-116:30
Recall.dll14.0.6108.500044,9041-Sep-1113:10
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000423,2801-Sep-1113:10
Scanpst.exe14.0.6015.100039,3281-Sep-1113:10
Scnpst32.dll14.0.6106.5000336,8081-Sep-1113:10
Scnpst64.dll14.0.6106.5000347,5681-Sep-1113:10
Transmgr.dll14.0.6009.1000105,34429-tháng 8-1110:09

x 64

Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2596485-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6112.500020,470,24817-tháng 10-110:36

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng24,139,26416-tháng 10-1114:55

Outlook-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe_000414.0.6009.1000226,1441-Sep-1113:12
Contab32.dll14.0.6009.1000183,6721-Sep-1113:12
Dlgsetp.dll14.0.6108.5000118,1281-Sep-1113:12
Emsmdb32.dll_000514.0.6109.50002,278,3281-Sep-1113:12
Envelope.dll14.0.6024.1000219,5201-Sep-1113:12
Exsec32.dll_000114.0.6019.1000475,4721-Sep-1113:12
Impmail.dll14.0.6009.1000186,7281-Sep-1113:12
Mapiph.dll14.0.6108.5000417,1841-Sep-1113:12
Mimedir.dll14.0.6108.5000543,5841-Sep-1113:12
Mspst32.dll_000414.0.6108.50001,694,6401-Sep-1113:13
Olmapi32.dll14.0.6108.50004,612,9921-Sep-1113:13
Omsmain.dll14.0.6015.10001,104,2561-Sep-1117:13
Omsxp32.dll14.0.6015.1000365,9681-Sep-1117:13
Outlacct.dll14.0.6009.100040,8001-Sep-1113:13
Outlctl.dll14.0.6009.1000166,2401-Sep-1113:13
Outlmime.dll14.0.6108.5000721,2881-Sep-1113:13
Outlook.exe14.0.6112.500023,992,16016-tháng 10-1111:43
Outlph.dll14.0.6024.1000390,0321-Sep-1113:13
Outlrpc.dll14.0.6016.100058,7121-Sep-1113:13
Outlvbs.dll_000114.0.6009.100071,5361-Sep-1113:13
Pstprx32.dll14.0.6110.5000427,8802-Sep-116:34
Recall.dll14.0.6108.500056,6801-Sep-1113:13
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000567,1521-Sep-1113:13
Scanpst.exe_000214.0.6015.100047,0081-Sep-1113:13
Scnpst32.dll14.0.6106.5000450,4721-Sep-1113:13
Scnpst64.dll14.0.6106.5000448,4321-Sep-1113:13
Transmgr.dll14.0.6009.1000130,94429-tháng 8-1110:09


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596485 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbHotfixServer kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2596485 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2596485

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com