Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? các Out of Office Assistant trong Outlook 2010: "c?a b?n ra kh?i văn ph?ng cài đ?t không th? hi?n th?, v? máy ch? hi?n không s?n dùng. Th? l?i sau"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596516 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Cho r?ng b?n c?u h?nh thi?t đ?t k?t n?i h? ph?c v? ?y quy?n cho Windows Internet Explorer và thêm các máy ch? máy ch? truy c?p khách hàng (CAS) vào danh sách ngo?i l? proxy trong Windows Internet Explorer trên m?t máy tính khách hàng. Sau đó, b?n m? c?u h?nh h?p thư trong Microsoft Outlook 2010 b?ng cách s? d?ng ?y nhi?m khác nhau đ? các ch?ng ch? mà b?n đ? dùng đ? đăng nh?p vào Windows. Khi b?n c? g?ng đ? m? các Out of Office Assistant trong Outlook 2010, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t đ?t ra kh?i văn ph?ng c?a b?n không th? hi?n th?, v? máy ch? hi?n không s?n dùng. H?y th? l?i sau.

Lưu ?
B?n không nh?n đư?c thông báo l?i này trong m?t trong các k?ch b?n sau đây:
 • B?n đăng nh?p vào Windows b?ng cách s? d?ng các ch?ng ch? ngư?i dùng c?c b?.
 • B?n đăng nh?p vào Windows như là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n, nhưng b?n không thêm các máy ch? CAS đ? danh sách ngo?i l? proxy trong Windows Internet Explorer.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các máy ch? CAS s? d?ng ?y nhi?m b?n đ? s? d?ng đ? đăng nh?p vào Windows thay v? c?a các ch?ng ch? mà b?n đ? dùng đ? đăng nh?p vào h?p thư trong Outlook 2010. B?i v? các ch?ng ch? Windows không kh?p ?y nhi?m cho h?p thư, các máy ch? CAS tr? v? m?t m? l?i "500". Tuy nhiên, m? "500" l?i không ph?i là m?t m? l?i xác th?c. V? v?y, không có phương pháp xác th?c khác đang c? g?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng C?p Nh?t sau đây:
2584053 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 (x 86 Outlook-x-none.msp; x 64 Outlook-x-none.msp): tháng tám 30, 2011


Đăng k? thông tin quan tr?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Sau khi b?n áp d?ng hotfix gói, h?y làm theo các bư?c sau đ? cho phép các hotfix:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD (32-bit).
 4. Lo?i WinhttpAuth, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào WinhttpAuth, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596516 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2596516 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596516

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com