Iel?m?tais apgabals Excel 2010 darbgr?mat? tiek druk?ts zemas kvalit?tes

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2596574 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Kop?jat re?ion? darbgr?matu Excel 2010. Re?ion? ir. png,. jpg vai. gif att?lu.
 • Iel?m?jat re?ion? k? att?lu cit? darbgr?mat? Excel 2010.
 • Druk?jat darbgr?matu, kur? ir iel?m?tais apgabals.
??d? gad?jum? iel?m?tais apgabals ir nor?d?ta zema kvalit?te.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o jaut?jumu, piem?ro ??dus atjaunin?jumus:
2596552 Office 2010 labojumfailu pakotni (Gfx-x-none.msp) apraksts: 25 oktobris 2011

Re?istra atsl?gas inform?ciju

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam varat atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Kad instal?jat labojumfailu pakotni, lai m?s aktiviz?tu labojumfailu, dodieties uz "Noteikt to me"sada??. Ja v?laties, lai labojumfailu, iet uz "?aujiet man to nov?rst pats"sada??.

Noteikt to meLai iesp?jotu ?o labojumfailu autom?tiski, noklik??iniet uz Salabot pogas vai saites. P?c tam noklik??iniet uz Palaist programm? Failu lejupiel?de dialoglodzi?u un p?c tam izpildietSalabot vedni.


Aktiviz?tu labojumfailu
Microsoft Fix it 50822


Piez?mes
 • ?o vedni var b?t tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? citas valodas versijas Windows.
 • Ja jums dator?, kas ir probl?ma, iz?emot labojumu nav, tas risin?jums, zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir probl?ma.

P?c tam doties uz "Vai tas atrisin?tu probl?mu?"sada??.?aujiet man to nov?rst pats

P?c tam, kad j?s instal?jat labojumfailu pakotni, r?kojieties ??di, lai iesp?jotu ?o labojumfailu:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet regedit programm? Atv?rt r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??das re?istra apak?atsl?gas:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gfx\
 3. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 4. Tips FlattenMetafileWithRasterContentOnPrint, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Programm? Inform?cija r?t?, noklik??iniet ar peles labo pogu FlattenMetafileWithRasterContentOnPrint, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Programm? V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 0, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.


Vai tas atrisin?tu probl?mu?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis ar ?o sada?u. Ja probl?ma netiek atrisin?ta, varat sazinieties ar atbalsta darbiniekiem.
 • M?s nov?rt?jam j?su atsauksmi. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Noteikt to me"blog vai nos?tiet mums e-pasts zi?ojumu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2596574 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 2. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbmt KB2596574 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2596574

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com