Mô t? v? các d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp): Tháng Mư?i 25, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596590
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong các d?ch v? PerformancePoint Microsoft SharePoint Server 2010 hotfix gói đó là ngày 25 tháng mư?i, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Gói hotfix này có ch?a m?t s? b?n s?a l?i cho phép PerformancePoint b?ng trên Apple iPad thi?t b?. Các b?n s?a l?i bao g?m m?t s? thay đ?i HTML và CSS đ? ch?a các mâu thu?n trong cách Apple Safari hi?n th? bi?u đ? trên iPad thi?t b?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có Microsoft PerformancePoint Services for SharePoint Server 2010 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Officeserver2010-kb2596590-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6112.5000194,141,76818-Oct-201111: 28

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Ppsmamui-ar-sa.mspKhông áp d?ng6,213,63217-Oct-201122: 18
Ppsmamui-bg-bg.mspKhông áp d?ng6,256,64017-Oct-201122: 16
Ppsmamui-cs-cz.mspKhông áp d?ng6,242,81617-Oct-201122: 18
Ppsmamui-da-dk.mspKhông áp d?ng6,216,70417-Oct-201122: 17
Ppsmamui-de-de.mspKhông áp d?ng6,213,12017-Oct-201122: 16
Ppsmamui-el-gr.mspKhông áp d?ng6,261,76017-Oct-201122: 17
Ppsmamui-en-us.mspKhông áp d?ng7,639,55217-Oct-201122: 16
Ppsmamui-es-es.mspKhông áp d?ng6,209,53617-Oct-201122: 18
Ppsmamui-et-ee.mspKhông áp d?ng6,214,65617-Oct-201122: 18
Ppsmamui-fi-fi.mspKhông áp d?ng6,219,77617-Oct-201122: 17
Ppsmamui-fr-fr.mspKhông áp d?ng6,234,62417-Oct-201122: 18
Ppsmamui-ông-il.mspKhông áp d?ng6,211,07217-Oct-201122: 16
Ppsmamui-chào-in.mspKhông áp d?ng6,250,49617-Oct-201122: 18
Ppsmamui-hr-hr.mspKhông áp d?ng7,281,15217-Oct-201122: 16
Ppsmamui-hu-hu.mspKhông áp d?ng6,227,45617-Oct-201122: 18
Ppsmamui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng6,208,00017-Oct-201122: 17
Ppsmamui-ja-jp.mspKhông áp d?ng6,261,76017-Oct-201122: 17
Ppsmamui kk, kz.mspKhông áp d?ng6,253,56817-Oct-201122: 17
Ppsmamui-ko-kr.mspKhông áp d?ng6,208,51217-Oct-201122: 18
Ppsmamui-lt-lt.mspKhông áp d?ng6,224,38417-Oct-201122: 17
Ppsmamui-lv-lv.mspKhông áp d?ng6,221,82417-Oct-201122: 17
Ppsmamui-nb-no.mspKhông áp d?ng6,214,65617-Oct-201122: 16
Ppsmamui-nl-nl.mspKhông áp d?ng6,217,21617-Oct-201122: 18
Ppsmamui-pl-pl.mspKhông áp d?ng6,234,62417-Oct-201122: 17
Ppsmamui-pt-br.mspKhông áp d?ng6,228,99217-Oct-201122: 16
Ppsmamui-pt-pt.mspKhông áp d?ng6,219,77617-Oct-201122: 18
Ppsmamui-ro-ro.mspKhông áp d?ng6,220,80017-Oct-201122: 17
Ppsmamui-ru-ru.mspKhông áp d?ng6,244,35217-Oct-201122: 17
Ppsmamui-sk-sk.mspKhông áp d?ng6,228,48017-Oct-201122: 17
Ppsmamui-sl-si.mspKhông áp d?ng6,225,92017-Oct-201122: 18
Ppsmamui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng6,221,82417-Oct-201122: 17
Ppsmamui-sv-se.mspKhông áp d?ng6,215,68017-Oct-201122: 16
Ppsmamui-th-th.mspKhông áp d?ng6,238,72017-Oct-201122: 17
Ppsmamui-tr-tr.mspKhông áp d?ng6,218,24017-Oct-201122: 16
Ppsmamui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng6,255,61617-Oct-201122: 17
Ppsmamui-zh-cn.mspKhông áp d?ng6,203,90417-Oct-201122: 18
Ppsmamui-zh-tw.mspKhông áp d?ng6,201,85617-Oct-201122: 17
Ppsmawfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,326,91217-Oct-201122: 17

Ppsmamui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08829-Tháng tám-201113: 52
Dashboarddesigner.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43229-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll.deploy14.0.6107.5000116,62429-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.Resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56029-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.Resources.dll14.0.6009.100051,04029-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy14.0.6109.50002,107,26429-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.Resources.dll.deploy14.0.6109.50001,288,03229-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6107.500055,22429-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.Resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12829-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20029-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95229-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6109.50005,957,47229-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,72829-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72029-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10429-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.Resources.dll14.0.6112.50001,628,00005-Oct-201115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76829-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13629-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.SharePoint.client.dll.deploy14.0.6108.5000288,62429-Tháng tám-201113: 52
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,37605-Mar-201118: 15

Ppsmawfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll14.0.6107.5000116,62429-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,76029-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.dll14.0.6009.100096,09629-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.dll14.0.6009.100051,04029-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.performancepoint.scorecards.bimonitoringservice.dll14.0.6009.1000120,70429-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll14.0.6109.50002,107,26429-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6107.500055,22429-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6107.5000186,32829-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6112.50001,632,09605-Oct-201115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.Server.dll14.0.6107.5000231,29629-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6112.5000333,69605-Oct-201115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6112.5000546,65605-Oct-201115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.Store.dll14.0.6009.100092,04829-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.upgrade.dll14.0.6107.500059,28829-Tháng tám-201113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.WebControls.dll14.0.6107.5000276,32029-Tháng tám-201113: 36

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596590 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2596590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com