Th? thông minh không đư?c h? tr? ? Outlook 2010 khi b?n truy c?p vào h?p thư c?a b?n b?ng cách s? d?ng Outlook Anywhere (RPC/HTTP)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597028 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Microsoft Outlook 2010 không h? tr? th? thông minh d?a trên thông tin kí nh?p khi b?n truy c?p vào h?p thư c?a b?n b?ng cách s? d?ng Outlook Anywhere (RPC/HTTP).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng C?p Nh?t sau đây:
2597011 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 (x 64 Outlook-x-none.msp; x 86 Outlook-x-none.msp): tháng mư?i hai 13, 2011

ki?m nh?p thông tin quan tr?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, đ? chúng tôi cho phép các hotfix cho b?n, lên các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? cho phép các hotfix chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? cho phép các hotfix t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50866


Ghi chú
 • cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB)2597011 trư?c khi b?n ch?y gi?i pháp này s?a ch?a nó .
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, h?y làm theo các bư?c sau đ? cho phép các hotfix:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
 4. Lo?i RPC, sau đó nh?n ENTER.
 5. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\RPC
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD (32-bit).
 7. Lo?i EnableSmartCard, sau đó nh?n ENTER.
 8. B?m chu?t ph?i EnableSmartCard, sau đó b?m S?a đ?i.
 9. Trong các Giá tr? d? li?u h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 10. Thoát kh?i Registry Editor.


Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597028 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbhotfixallversions kbfixme kbmsifixme kbmt KB2597028 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597028

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com