Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597137 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Outlook 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n thêm m?t danh sách g?i là m?t ngư?i tham d? trong m?t thông cáo báo email trong Outlook 2010, và sau đó b?n g?i thông báo email.
  • B?n đóng Outlook 2010, và sau đó b?n kh?i đ?ng l?i Outlook 2010.
  • B?n t?o ra m?t thông đi?p thư đi?n t? m?i, và sau đó b?n nh?p các k? t? đ?u tiên c?a tên c?a m?t thành viên trong danh sách phân ph?i trong các Đ? ho?c CC l?nh v?c.
  Trong trư?ng h?p này, các tính năng Autocomplete hi?n th? không có góp ? cho các tên b?n đ? g?.
 • Khi b?n s? d?ng m? đ? x? l? m?t t?p .pst, b?n nh?n đư?c m?t m? l?i MAPI_E_CORRUPT_STORE. Tuy nhiên, t?p .pst không ph?i là b? h?ng.
 • Khi b?n ch?p nh?n yêu c?u cu?c h?p t? m?t ngư?i tham d? có tr? s? t?i m?t múi gi? khác nhau, và b?n g?i m?t h?i đáp cu?c h?p, h?i ngh? th?i gian ph?n ?ng l?i cu?c h?p đư?c hi?n th? không chính xác.
 • Sau khi b?n nh?n đư?c m?t [80004005-501-4B9-560] đ?ng b? hóa thông báo l?i trong thư vi?n h?nh th?c t? ch?c trong Outlook 2010, tr?ng thái đ?ng b? hóa trong Outlook 2010 đư?c hi?n th? như C?p này là đ?n nay và không c?n thay đ?i đ?i v?i T?t c? các c?p đư?c C?p Nh?t.
 • Khi b?n nh?n đư?c m?t email đư?c g?i t? đ?ng b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n email IMPA4 trong Outlook 2010, n?i dung là tr?ng.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? d?ng m?t tài kho?n email trong ch? đ? tr?c tuy?n trong Outlook 2010.
  • M?ng b? t?t, và sau đó m?ng re-enabled.
  • B?n g?i m?t email.
  Trong trư?ng h?p này, email mà b?n g?i đư?c nh?n tin nh?n email tr?ng.
 • Gi? đ?nh r?ng b?n đ?t múi gi? thành UTC + 9: 00 Osaka, Sapporo, Tokyo trên m?t máy tính có cài đ?t phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Windows XP, và sau đó b?n t?o m?t cu?c h?n m?i trong phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Outlook 2010. Trong t?nh hu?ng này, các thông tin th?i gian trong vi?c b? nhi?m s? d?ng múi gi? Seoul ho?c Irkutsk.
 • Khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n email có ch?a m?t kho?ng th?i gian (.) trong bí danh, và b?n có các Luôn luôn nh?c ?y nhi?m đăng nh?ptùy ch?n kh? d?ng trong Outlook 2010, h?p tho?i Windows Security không hi?n th? thông tin tên mi?n.
 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i tên hi?n th? c?a t?p .pst trong m?t c?u h?nh trong Outlook 2010. N?u b?n lo?i b? t?p .pst t? h? sơ và sau đó thêm l?i t?p .pst đ?n c?u h?nh, tên hi?n th? c?a các h? sơ đư?c thay đ?i đ? tên t?p .pst.
 • Khi b?n s? d?ng MAPI-MIME chuy?n đ?i API đ? chuy?n đ?i m?t thư MAPI thư MIME, n?i dung thư MAPI đư?c thay đ?i.
 • Khi b?n s? d?ng QuickStep đ? chuy?n ti?p thông báo email qu?n l? quy?n k? thu?t s? (DRM), các tiêu đ? trong thông đi?p thư đi?n t? (ví d?, T?, Đ?, và Ch? đ?) không đư?c hi?n th?.
 • Cho r?ng b?n có m?t tài kho?n email trao đ?i trong ch? đ? tr?c tuy?n trong Outlook 2010. Khi Exchange server b? ng?t k?t n?i, và b?n c? g?ng đ? m? m?t thư m?c chung, Outlook 2010 c? liên t?c đ? k?t n?i đ?n m?t máy ch?.
 • Khi b?n nh?n đư?c m?t email có ch?a m?t s? k? t? Tri?u tiên trong Outlook 2010 t? m?t thi?t b? iOS c?a Apple, các văn b?n trong thông báo email đư?c hi?n th? không chính xác.
 • T? đ?ng phát hi?n không làm vi?c như mong đ?i trong Outlook 2010 khi m?t tài kho?n email có m?t đ?a ch? email có ch?a m?t d?u "và" (&).
 • Sau khi b?n t?o m?t thư m?c cho m?t h?p thư đư?c chia s? trong Outlook 2010, c?p không đư?c hi?n th? cho đ?n khi Outlook 2010 đư?c kh?i đ?ng l?i.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t yêu c?u g?p m?t trong Outlook 2010 và Outlook 2010 có m?t h?nh th?c vùng Add-in đư?c cài đ?t.
  • B?n g?i yêu c?u g?p m?t đ? m?t ngư?i tham d?.
  • Ngư?i tham d? s? m? ra yêu c?u g?p m?t và sau đó s? g?i m?t đ? ngh? thay đ?i th?i gian cho b?n.
  • B?n m? các đ? ngh?, b?n nh?p vào Xem t?t c? đ? ngh?, sau đó b?n đóng yêu c?u g?p m?t.
  Trong trư?ng h?p này, Outlook 2010 tai n?n.
 • Gi? s? r?ng b?n vô hi?u hóa các S? d?ng Cached Exchange Mode cho m?i và đang có các c?u h?nh Outlook tùy ch?n công c? tu? bi?n c?a văn ph?ng ho?c chính sách nhóm. Trong t?nh h?nh này, khi b?n t?o c?u h?nh m?i cho ngư?i dùng, h? sơ dùng ch? đ? Cached b?t ng?.
 • Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t quy t?c liên quan đ?n m?t nhóm liên l?c trong Outlook 2010, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  'tên c?a nhóm liên h?' là m?t nhóm liên l?c mà không đư?c s? d?ng v?i tính năng này. B?n có mu?n s? d?ng các thành viên cá nhân c?a 'tên c?a nhóm liên h?' thay th??

  Sau đó, khi b?n nh?p KhôngOutlook 2010 tai n?n.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n chia s? m?t h?p thư v?i m?t ngư?i dùng có m?t h? sơ có s? d?ng ch? đ? Cached trong Outlook 2010.
  • Ngư?i dùng t?o ra m?t email và lưu nó như m?t d? th?o.
  • Ngư?i s? d?ng di chuy?n các d? th?o đ? h?p thư đư?c chia s?.
  • B?n g?i d? th?o.
  Trong trư?ng h?p này, thông báo email không đư?c g?i. Ngoài ra, thông báo email đư?c hi?n th? b?t ng? trong c?p kho?n m?c đ? g?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các văn ph?ng 2010 SP1 gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix này gói, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 86
T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng23,710,2089-Feb-128: 41
Thông tin Outlook-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000151,9041-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Contab32.dll14.0.6009.1000135,0321-Sep-1113: 10x 86
Dlgsetp.dll14.0.6108.500087,9201-Sep-1113: 10x 86
Emsmdb32.dll14.0.6117.50001,740,1529-Feb-123: 34Không áp d?ng
Envelope.dll14.0.6024.1000155,0081-Sep-1113: 10x 86
Exsec32.dll14.0.6019.1000330,5761-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Impmail.dll14.0.6009.1000135,5281-Sep-1113: 10x 86
Mapiph.dll14.0.6108.5000273,3121-Sep-1113: 10x 86
Mimedir.dll14.0.6114.5000360,21628-Tháng mư?i m?t-118: 37x 86
Mspst32.dll14.0.6117.50001,258,8649-Feb-123: 34Không áp d?ng
Olmapi32.dll14.0.6117.50003,297,0809-Feb-123: 34x 86
Omsmain.dll14.0.6015.1000724,8641-Sep-1117: 13x 86
Omsxp32.dll14.0.6015.1000233,3601-Sep-1117: 13x 86
Outlacct.dll14.0.6009.100028,0001-Sep-1113: 10x 86
Outlctl.dll14.0.6009.1000122,7201-Sep-1113: 10x 86
Outlmime.dll14.0.6117.5000524,6167-Feb-1220: 22x 86
Outlook.exe14.0.6117.500015,959,8409-Feb-123: 34x 86
Outlph.dll14.0.6024.1000329,6161-Sep-1113: 10x 86
Outlrpc.dll14.0.6016.100043,3521-Sep-1113: 10x 86
Outlvbs.dll14.0.6009.100055,6641-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Pstprx32.dll14.0.6117.5000310,0567-Feb-1220: 22x 86
Recall.dll14.0.6108.500044,9041-Sep-1113: 10x 86
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000423,2801-Sep-1113: 10x 86
ScanPST.exe14.0.6015.100039,3281-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Scnpst32.dll14.0.6106.5000336,8081-Sep-1113: 10x 86
Scnpst64.dll14.0.6106.5000347,5681-Sep-1113: 10x 86
Transmgr.dll14.0.6009.1000105,34429-Tháng tám-1110: 09x 86
x 64
T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng23,710,2089-Feb-128: 41Không áp d?ng
Thông tin Outlook-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000151,9041-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Contab32.dll14.0.6009.1000135,0321-Sep-1113: 10x 86
Dlgsetp.dll14.0.6108.500087,9201-Sep-1113: 10x 86
Emsmdb32.dll14.0.6117.50001,740,1529-Feb-123: 34Không áp d?ng
Envelope.dll14.0.6024.1000155,0081-Sep-1113: 10x 86
Exsec32.dll14.0.6019.1000330,5761-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Impmail.dll14.0.6009.1000135,5281-Sep-1113: 10x 86
Mapiph.dll14.0.6108.5000273,3121-Sep-1113: 10x 86
Mimedir.dll14.0.6114.5000360,21628-Tháng mư?i m?t-118: 37x 86
Mspst32.dll14.0.6117.50001,258,8649-Feb-123: 34Không áp d?ng
Olmapi32.dll14.0.6117.50003,297,0809-Feb-123: 34x 86
Omsmain.dll14.0.6015.1000724,8641-Sep-1117: 13x 86
Omsxp32.dll14.0.6015.1000233,3601-Sep-1117: 13x 86
Outlacct.dll14.0.6009.100028,0001-Sep-1113: 10x 86
Outlctl.dll14.0.6009.1000122,7201-Sep-1113: 10x 86
Outlmime.dll14.0.6117.5000524,6167-Feb-1220: 22x 86
Outlook.exe14.0.6117.500015,959,8409-Feb-123: 34x 86
Outlph.dll14.0.6024.1000329,6161-Sep-1113: 10x 86
Outlrpc.dll14.0.6016.100043,3521-Sep-1113: 10x 86
Outlvbs.dll14.0.6009.100055,6641-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Pstprx32.dll14.0.6117.5000310,0567-Feb-1220: 22x 86
Recall.dll14.0.6108.500044,9041-Sep-1113: 10x 86
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000423,2801-Sep-1113: 10x 86
ScanPST.exe14.0.6015.100039,3281-Sep-1113: 10Không áp d?ng
Scnpst32.dll14.0.6106.5000336,8081-Sep-1113: 10x 86
Scnpst64.dll14.0.6106.5000347,5681-Sep-1113: 10x 86
Transmgr.dll14.0.6009.1000105,34429-Tháng tám-1110: 09x 86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597137 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597137 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597137

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com