Mô t? c?a d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597138 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Gói hotfix này không c?n có s?n. Đ? có đư?c các b?n s?a l?i đư?c li?t kê trong bài vi?t này, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2598251 Mô t? c?a d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng ba 9, 2012
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Project Server 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Project Server 2010 là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n đ?t múi gi? h? th?ng cho m?t thi?t l?p gi?a UTCUTC + 12: 00 trên m?t máy ch? Project Server 2010.
  • B?n thi?t l?p m?t th?i gian ngày cho m?t d? án trong các Ph?m vi ngày h?p tho?i b?ng cách s? d?ng d? án Web App (PWA). Ví d?, b?n thi?t l?p các ph?m vi ngày khi b?n ch?nh s?a m?t k? ho?ch tài nguyên.
  • B?n xem giá tr? ngày trên các Ph?m vi ngày nhóm trên băng.
  Trong trư?ng h?p này, giá tr? ngày đư?c hi?n th? không kh?p v?i giá tr? ngày mà b?n thi?t l?p. Ngoài ra, th?i gian nay là m?t ngày s?m hơn so v?i th?i k? ngày mà b?n thi?t l?p.
 • Khi b?n s? d?ng Project Server Interface (PSI) đ? c?p nh?t m?t l?nh v?c tùy ch?nh doanh nghi?p trên m?t ngu?n l?c đ?a phương, các giá tr? trong l?nh v?c tùy ch?nh doanh nghi?p có liên quan đ?n tài nguyên đ?a phương đang b? m?t.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o m?t timesheet có ch?a m?t nhi?m v?. Các công vi?c có m?t Lá c? trư?ng tùy ch?nh c?a doanh nghi?p, đư?c thi?t l?p đ? Cu?n xu?ng. Trong t?nh hu?ng này, timesheet không t?o thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Vi?c t?o ra Timesheet th?t b?i, v? các v?n đ? v?i các máy ch? d? án ho?c v?i d? li?u validations, ch?ng h?n như các ngu?n tài nguyên không ph?i là h?p l? làm vi?c tài nguyên ho?c ngư?i dùng. Ki?m tra môi trư?ng c?a b?n, và sau đó th? l?i.
  Sau đó, b?n xóa timesheet. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c l?i 24011 cho các Báo cáo (Timesheet Delete) hàng đ?i công vi?c.
 • Khi b?n thêm m?t nhi?m v? cho m?t timesheet trong m?t d? án có tên ch?a m?t d?u "và" (&), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i không bi?t đ? x?y ra.
 • Cho r?ng m?t ngư?i qu?n l? t?nh tr?ng t? ch?i m?t s? C?p Nh?t c?a m?t ngư?i s? d?ng timesheet và xu?t b?n k? ho?ch d? án. Sau đó, ngư?i s? d?ng resubmits giá tr? b? t? ch?i. Trong t?nh hu?ng này, timesheet đư?c hi?n th? như đư?c ch?p thu?n. Tuy nhiên, các b?n C?p Nh?t re-submitted không xu?t hi?n ? trung tâm ch?p thu?n ho?c trong k? ho?ch d? án.
 • Khi m?t h? bơi tài nguyên resynchronized v?i Active Directory, Exchange Server Đ?ng b? hóa công vi?c b?t đ?ng s?n c? cho ngư?i s? d?ng đư?c đ?t l?i. V? v?y, ngư?i dùng không đ?ng b? hóa v?i Exchange Server cho đ?n các Đ?ng b? hóa công vi?c thi?t đ?t là re-enabled.
 • Khi b?n c? g?ng đ? thi?t l?p công vi?c th?c t? cho m?t nhi?m v? theo l?ch tr?nh b?ng tay trên m?t ngày nonworking, các giá tr? công vi?c th?c t? đư?c hi?n th? trong PWA, ch?ng h?n như trong công vi?c c?a tôi, có th? không xu?t hi?n. Ví d?, năm gi? th?c t? làm vi?c vào ngày ch? nh?t có th? đư?c hi?n th? như zero gi? trong công vi?c c?a tôi.
 • L?nh v?c công vi?c phân c?p trong d?ng xem timesheet không có dân cư cho đ?n khi timesheet đư?c lưu. V?n đ? này x?y ra khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • M?t nhi?m v? hi?n t?i đư?c gán cho m?t ngu?n tài nguyên đ? không có k? ho?ch ho?c th?c t? làm vi?c trong th?i gian m?t timesheet m?i đư?c thành l?p.
  • Tác v? m?i đư?c gán cho m?t ngu?n tài nguyên, và m?t ngư?i s? d?ng s? m? ra m?t kho?ng th?i gian timesheet hi?n có ch?a phân công m?i c?a b?n.
 • Cho r?ng b?n có m?t nhi?m v? th?i h?n c? đ?nh r?ng có nhi?u hơn m?t doanh nghi?p tài nguyên đư?c ch? đ?nh. Sau đó, m?t ngư?i dùng C?p Nh?t công vi?c th?c t? c?a m?t ngu?n l?c trong công vi?c b?ng cách s? d?ng truy c?p Web d? án (PWA). Trong trư?ng h?p này, nhi?m v? c?p % Hoàn t?t và th?i gian th?c t? giá tr? đư?c không C?p Nh?t m?t cách chính xác khi b?n xem các công vi?c trong d? án chuyên nghi?p.
 • Khi b?n xu?t b?n các d? án, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong hàng đ?i:
  Hàng đ?i l?i:

  T?ng quát

  Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.Queue.Message:

  ProjectPublishFailure (23000). Chi ti?t: id = '23000' tên = 'ProjectPublishFailure' uid ='<uid>' projectuid ='<projectuid>' messagetype='Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.QueueMsg.UpdateSRAMessage: projectUid = <projectuid>' messageID = '179' giai đo?n ='' ch?n = 'Ch?n'.<b00> </b00> </projectuid> </projectuid> </uid>

  Hàng đ?i:

  GeneralQueueJobFailed (26000) - ProjectPublish.UpdateSRAMessage Chi ti?t: id = '26000' tên = 'GeneralQueueJobFailed' uid ='<uid>' JobUID ='<jobuid>' ComputerName ='<computername>' GroupType = 'ProjectPublish' MessageType = 'UpdateSRAMessage' MessageId = '179' Stage =''. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y ki?m tra ULS b?n ghi trên máy <computername>cho m?c v?i JobUID <jobuid>.</jobuid> </computername> </computername> </jobuid> </uid>
 • Cho r?ng b?n có m?t l?nh v?c tùy ch?nh nhi?u giá tr? mà đư?c g?i t? m?t công th?c trong m?t l?nh v?c tùy ch?nh d? án doanh nghi?p. Trong t?nh hu?ng này, khi công th?c tính toán l?i trên máy ch?, b?n không nh?n đư?c danh sách c?a t?t c? các giá tr? đư?c ch?n. Thay vào đó, b?n nh?n đư?c ch? có giá tr? cu?i cùng. Ví d?, m?t l?nh v?c tùy ch?nh nhi?u giá tr? hi?n th? các giá tr? A1, A1.1, C, C1.1 và C1.2. Tuy nhiên, công th?c trên h? ph?c v? tr? v? giá tr? C1.2 ch?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t gói hotfix này, b?n ph?i có Project Server 2010 ho?c Project Server 2010 Service Pack 1 cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Projectserver2010-kb2597138-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.5000111089289-Feb-201221: 16

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng112112649-Feb-20129: 48

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Pjsrvwfe-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Addmodifyanalysis.aspx14.0.60156276029-Tháng tám-201113: 43
Addmodifycategory.aspx14.0.60154128729-Tháng tám-201113: 41
Addmodifydelegation.aspx14.0.60151867529-Tháng tám-201113: 43
Addmodifydependency.aspx14.0.60151973729-Tháng tám-201113: 43
Addmodifydriver.aspx14.0.60151697629-Tháng tám-201113: 43
Addmodifygroup.aspx14.0.60153586629-Tháng tám-201113: 41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.60152546229-Tháng tám-201113: 43
Addmodifytemplate.aspx14.0.60152227229-Tháng tám-201113: 41
Addmodifyuser.aspx14.0.601514582429-Tháng tám-201113: 41
Addtask.aspx14.0.60151494029-Tháng tám-201113: 43
Adfindgroup.aspx14.0.6015403629-Tháng tám-201113: 41
Admin.aspx14.0.6015222829-Tháng tám-201113: 41
Admtime.aspx14.0.6015873129-Tháng tám-201113: 41
Adsyncerp.aspx14.0.60151277029-Tháng tám-201113: 41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.6015335229-Tháng tám-201113: 41
Analyses.aspx14.0.6015880129-Tháng tám-201113: 43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.6015668329-Tháng tám-201113: 43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.6110489330-Tháng tám-201122: 05
Approvals.aspx14.0.6015637829-Tháng tám-201113: 43
Approvaltask.aspx14.0.6015599629-Tháng tám-201113: 43
Backup.aspx14.0.6015638329-Tháng tám-201113: 41
Backupsched.aspx14.0.60151426029-Tháng tám-201113: 41
Buildresplanteam.aspx14.0.6015599129-Tháng tám-201113: 43
Buildteam.aspx14.0.6015797229-Tháng tám-201113: 43
Calendarsmain.aspx14.0.60151280229-Tháng tám-201113: 41
Changeskipworkflow.aspx14.0.60151861429-Tháng tám-201113: 41
Changeworkflow.aspx14.0.6015529029-Tháng tám-201113: 43
Closepdpdialog.aspx14.0.60151343129-Tháng tám-201113: 43
Commentdlg.aspx14.0.6015109329-Tháng tám-201113: 43
Comparedrivers.aspx14.0.60151987329-Tháng tám-201113: 43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154520 ngư?i29-Tháng tám-201113: 43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.6015633729-Tháng tám-201113: 43
Copycalendardlg.aspx14.0.6015177229-Tháng tám-201113: 41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.60157439729-Tháng tám-201113: 43
Cpycfdlg.aspx14.0.6015152129-Tháng tám-201113: 41
Cpyltdlg.aspx14.0.6015150929-Tháng tám-201113: 41
Cpyvwdlg.aspx14.0.6015172629-Tháng tám-201113: 41
Createfy.aspx14.0.60151122929-Tháng tám-201113: 41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.6015853729-Tháng tám-201113: 41
Createpwa.aspx14.0.60151893829-Tháng tám-201113: 41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.6015603229-Tháng tám-201113: 42
Cubefieldselect.aspx14.0.60154683729-Tháng tám-201113: 42
Cubegenadmin.aspx14.0.60154457629-Tháng tám-201113: 42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156196 ngư?i29-Tháng tám-201113: 42
Customfilterdlg.aspx14.0.6015143329-Tháng tám-201113: 42
Customizefields.aspx14.0.60152361129-Tháng tám-201113: 41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Tháng tám-201113: 43
Dataedit.dll14.0.6116.500044523218-Jan-20124: 02
Datepickerdlg.aspx14.0.60151103329-Tháng tám-201113: 42
Dbcleanup.aspx14.0.60152835629-Tháng tám-201113: 41
Default.aspx14.0.6015736429-Tháng tám-201113: 43
Delegate.aspx14.0.60151316329-Tháng tám-201113: 43
Details.aspx14.0.60153068729-Tháng tám-201113: 43
Driverpriorities.aspx14.0.60152037229-Tháng tám-201113: 43
Drivers.aspx14.0.6015646329-Tháng tám-201113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.6015309629-Tháng tám-201113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.610512746329-Tháng tám-201113: 41
Editglobal.aspx14.0.6015477229-Tháng tám-201113: 41
Editlookuptable.aspx14.0.60156466629-Tháng tám-201113: 41
Editprojectpermissions.aspx14.0.60151050929-Tháng tám-201113: 43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.60151912729-Tháng tám-201113: 43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.6015882629-Tháng tám-201113: 41
Edittaskcf.aspx14.0.6015412229-Tháng tám-201113: 42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.60153633829-Tháng tám-201113: 41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.6015476329-Tháng tám-201113: 41
Events.aspx14.0.6015841129-Tháng tám-201113: 41
Eventsaddmod.aspx14.0.60151670529-Tháng tám-201113: 41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Tháng tám-201113: 43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Tháng tám-201113: 43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.6020280429-Tháng tám-201113: 42
Fiscalperiod.aspx14.0.60151039129-Tháng tám-201113: 41
Forcecheckin.aspx14.0.6015382629-Tháng tám-201113: 41
Ganttsettings.aspx14.0.60151965829-Tháng tám-201113: 41
Groupbydlg.aspx14.0.6015387829-Tháng tám-201113: 42
Groupsettings.aspx14.0.60151904329-Tháng tám-201113: 41
Import.aspx14.0.6015695329-Tháng tám-201113: 43
Importwsslistdlg.aspx14.0.60156227429-Tháng tám-201113: 43
Issuesandrisks.aspx14.0.6015646229-Tháng tám-201113: 43
License.aspx14.0.6015356729-Tháng tám-201113: 41
Lineclass.aspx14.0.6015871029-Tháng tám-201113: 42
Linkitemsdlg.aspx14.0.6015377029-Tháng tám-201113: 44
Linkitemspage.aspx14.0.6015560429-Tháng tám-201113: 44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Tháng tám-201113: 43
Locktask.aspx14.0.6015853629-Tháng tám-201113: 43
Managecategories.aspx14.0.6102726329-Tháng tám-201113: 42
Managedelegations.aspx14.0.60152211429-Tháng tám-201113: 43
Managegroups.aspx14.0.6102706329-Tháng tám-201113: 42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.6015503329-Tháng tám-201113: 41
Managepwa.aspx14.0.6015780029-Tháng tám-201113: 41
Managetemplates.aspx14.0.6102733229-Tháng tám-201113: 42
Manageusers.aspx14.0.61021156529-Tháng tám-201113: 42
Managewss.aspx14.0.60151269729-Tháng tám-201113: 42
Mgr_notification.aspx14.0.60151219929-Tháng tám-201113: 43
Microsoft.Office.Project.pi.dll14.0.6015.10008792029-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.10004286429-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6015.1000531441629-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.10006744029-Tháng tám-201113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.100028862429-Tháng tám-201113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.INTL.dll14.0.6015.10002034429-Tháng tám-201113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6117.50002854887-Feb-201220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6117.50004984807-Feb-201220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6117.500072568807-Feb-201220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.10001781629-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll14.0.6015.100013297629-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll14.0.6015.10005924829-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.1000214820829-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.100048267229-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.100032190429-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.500010473927-Feb-201220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6117.500020672967-Feb-201220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.queuing.exe14.0.6015.10003469629-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.10003876829-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.100016984029-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.INTL.dll14.0.6015.10005925629-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll14.0.6117.500059420647-Feb-201220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6117.50004943847-Feb-201220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.10007972829-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.100033368029-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.INTL.dll14.0.6015.10004287229-Tháng tám-201113: 40
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.100013297629-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.Office.Project.Shared.INTL.dll14.0.6015.100021900029-Tháng tám-201113: 35
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6116.500078929617-Jan-201219: 11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.6015229629-Tháng tám-201113: 43
Myjobs.aspx14.0.6015629029-Tháng tám-201113: 43
Mytssummary.aspx14.0.60151238129-Tháng tám-201113: 43
Mywork.aspx14.0.6015482829-Tháng tám-201113: 43
Notification.aspx14.0.60151861429-Tháng tám-201113: 42
Orgpermissions.aspx14.0.6015585629-Tháng tám-201113: 42
Password.aspx14.0.6015675329-Tháng tám-201113: 42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.6015302329-Tháng tám-201113: 42
Personalsettings.aspx14.0.6015379529-Tháng tám-201113: 42
Personaltaskdlg.aspx14.0.6015316929-Tháng tám-201113: 43
Pjpromptdlg.aspx14.0.6015181929-Tháng tám-201113: 42
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6015.10001170429-Tháng tám-201113: 41
Postimplementationreview.aspx14.0.6015370829-Tháng tám-201113: 43
Prioritizations.aspx14.0.60151091729-Tháng tám-201113: 43
Projectdependencies.aspx14.0.6015690529-Tháng tám-201113: 43
Projectdetails.aspx14.0.6015364529-Tháng tám-201113: 43
Projectdrilldown.aspx14.0.6015658229-Tháng tám-201113: 44
Projectinformation.aspx14.0.6015365229-Tháng tám-201113: 44
Projectpermissions.aspx14.0.6015603229-Tháng tám-201113: 43
Projectpriorities.aspx14.0.6015640929-Tháng tám-201113: 43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.6015169429-Tháng tám-201113: 43
Projects.aspx14.0.6015636129-Tháng tám-201113: 44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.60152021829-Tháng tám-201113: 43
Proposaldetails.aspx14.0.6015369929-Tháng tám-201113: 44
Proposalschedule.aspx14.0.6015370029-Tháng tám-201113: 44
Proposalstagestatus.aspx14.0.6015370329-Tháng tám-201113: 44
Proposalsummary.aspx14.0.6015369929-Tháng tám-201113: 44
Qstatuschecker.aspx14.0.60151062929-Tháng tám-201113: 42
Queue.aspx14.0.60151631929-Tháng tám-201113: 42
Queueerrortext.aspx14.0.6015153129-Tháng tám-201113: 42
Queuesettings.aspx14.0.60152724829-Tháng tám-201113: 42
Reportcenterhome.aspx14.0.6015124729-Tháng tám-201113: 43
Resavailability.aspx14.0.60151028329-Tháng tám-201113: 43
Resourceassignments.aspx14.0.6015499129-Tháng tám-201113: 44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.60156643729-Tháng tám-201113: 43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.60153119429-Tháng tám-201113: 43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.6015723129-Tháng tám-201113: 43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.60154036929-Tháng tám-201113: 43
Resources.aspx14.0.6015633429-Tháng tám-201113: 44
Respicker.aspx14.0.6020460229-Tháng tám-201113: 42
Resplans.aspx14.0.60152795329-Tháng tám-201113: 43
Restore.aspx14.0.6015798229-Tháng tám-201113: 42
Reviewtsdetail.aspx14.0.6015626729-Tháng tám-201113: 44
Rules.aspx14.0.6015575129-Tháng tám-201113: 43
Rulesaddmod.aspx14.0.60154289429-Tháng tám-201113: 43
Savesolutiondlg.aspx14.0.6015185429-Tháng tám-201113: 43
Schedule.aspx14.0.6015379429-Tháng tám-201113: 44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.6015162629-Tháng tám-201113: 43
Selecttaskdlg.aspx14.0.6015876229-Tháng tám-201113: 43
Self_notification.aspx14.0.60151155029-Tháng tám-201113: 43
Serverconfig.aspx14.0.60152645929-Tháng tám-201113: 42
Sitemap.aspx14.0.60151173829-Tháng tám-201113: 42
Sitemapaddmod.aspx14.0.6015874329-Tháng tám-201113: 42
Srarchive.aspx14.0.60154985 ngư?i29-Tháng tám-201113: 43
Srhome.aspx14.0.60151027629-Tháng tám-201113: 43
Srmisc.aspx14.0.6015316029-Tháng tám-201113: 43
Srrequest.aspx14.0.60153363929-Tháng tám-201113: 43
Srresponseedit.aspx14.0.60152202029-Tháng tám-201113: 43
Srresponseview.aspx14.0.6015363129-Tháng tám-201113: 43
Srteam.aspx14.0.60151738929-Tháng tám-201113: 43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.6015332329-Tháng tám-201113: 43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.6015519429-Tháng tám-201113: 44
Statusing.aspx14.0.6015897629-Tháng tám-201113: 42
Strategicimpact.aspx14.0.6015365229-Tháng tám-201113: 44
Submittsdlg.aspx14.0.6015442829-Tháng tám-201113: 43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.6015106929-Tháng tám-201113: 43
Tasks.aspx14.0.6015630629-Tháng tám-201113: 44
Teamassignments.aspx14.0.6015633929-Tháng tám-201113: 44
Timeoffdlg.aspx14.0.6015470229-Tháng tám-201113: 43
Timeperiod.aspx14.0.60152110729-Tháng tám-201113: 42
Timephasedgrid.aspx14.0.6015177929-Tháng tám-201113: 43
Timesheet.aspx14.0.6015632429-Tháng tám-201113: 44
Timesheethistory.aspx14.0.6015442429-Tháng tám-201113: 43
Treepicker.aspx14.0.6015265729-Tháng tám-201113: 42
Tssettings.aspx14.0.60152025829-Tháng tám-201113: 42
Updatesites.aspx14.0.60151246229-Tháng tám-201113: 42
Viewsaddmod.aspx14.0.60155431529-Tháng tám-201113: 42
Viewsmain.aspx14.0.6015668929-Tháng tám-201113: 42
Webprojsupport.dll14.0.6015.10007153629-Tháng tám-201113: 35
Workflowphasedetails.aspx14.0.60151355029-Tháng tám-201113: 42
Workflowphases.aspx14.0.6015769629-Tháng tám-201113: 42
Workflowsettings.aspx14.0.6015776729-Tháng tám-201113: 42
Workflowstagedetails.aspx14.0.60153691029-Tháng tám-201113: 42
Workflowstages.aspx14.0.6015722129-Tháng tám-201113: 42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.60151683229-Tháng tám-201113: 42
Wssnav.aspx14.0.6015305329-Tháng tám-201113: 42

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597138 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbexpertiseinter kbhotfixallversions kbmt KB2597138 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597138

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com