Excel 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597142 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaut?jumiem, kas ir noteiktas Microsoft Excel 2.010 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

 • Excel 2010 atteice, kad zvan?tWorkbook.permissionsrekviz?tu, izmantojot Visual Basic lietojumprogramm?m (VBA) kodu. ?pa?i ?? probl?ma rodas, kad nav akt?v?s darbgr?matas Excel 2010 failu.
 • Excel 2010 var crash, kad ievietojat scen?riju kopsavilkumu, kas balst?ta uz datiem, kas ir format?ti k? procenti.
 • Excel 2010 tiek pied?v?ts saglab?t darbgr?matu, kur? ir iek?auta diagramma, pat tad, ja j?s veikt izmai?as darbgr?mat?. ?? probl?ma rodas p?c tam, kad aizv?rsit nesaist?tiem darbgr?matu.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Izveidot makro, kur? satur BeforeSave darbgr?matas notikums.
  • Koplietot un saglab?t darbgr?matu.
  • Atveriet darbgr?matu un iesp?jot makro.
  • Saglab?jot darbgr?matu v?lreiz un p?c tam izmantotBeforeSave notikumu apdarin?t?ja makro, lai atceltu saglab??anas darb?bu.
  • J?s m??in?t saglab?t darbgr?matu v?lreiz.

  ??d? gad?jum? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Programma Microsoft Excel
  ?is fails ir sl?gts. V?l?k v?lreiz m??iniet izpild?t ?o komandu.
 • 2597034 Nevar saglab?t darbgr?matu, kur? ir att?ls, kas kop?ts no citas darbgr?matas Excel 2010


RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai Microsoft Office 2007 programmat?ras komplekta 2. servisa pakotne (SP2) vai 2007 Microsoft Office komplektu 3. servisa pakotne (SP3), kas uzst?d?ta.

Restart?jiet pras?ba

Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c ?? labojumfaila.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

x64

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel2010-kb2597142-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6117.500056,691,4089-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel-x-none.mspNav piem?rojams65,803,7769-Feb-128: 52

Excel-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel. exe14.0.6117.500028,258,5849-Feb-122: 51
Excelcnv.exe14.0.6117.500025,019,6727-Feb-1221: 35
Xlicons.exe14.0.6009.10001,479,5201-Sep-1116: 35


x86

Lejupiel?d?t inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel2010-kb2597142-fullfile-x 86-glb. exe14.0.6117.500056,180,6329-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel-x-none.mspNav piem?rojams66,807,2969-Feb-128: 49

Excel-x-none.msp inform?cija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel. exe14.0.6117.500020,775,1929-Feb-122: 30
Excelcnv.exe14.0.6117.500017,819,4167-Feb-1220: 52
Xlicons.exe14.0.6009.10001,479,5201-Sep-1116: 35UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597142 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597142 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597142

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com