Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597142 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft Excel 2010 hotfix gói mà là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Excel 2010 đ? v? khi b?n g?i cácWorkbook.permissionsb?t đ?ng s?n b?ng cách s? d?ng Visual Basic Applications (VBA) m?. V?n đ? này c? th? x?y ra khi không có không có sách bài t?p ho?t đ?ng trong m?t file Excel 2010.
 • Excel 2010 có th? s?p đ? khi b?n chèn m?t b?n tóm t?t k?ch b?n đó d?a trên d? li?u đư?c đ?nh d?ng như t? l? ph?n trăm.
 • Excel 2010 nh?c b?n lưu m?t b?ng tính bao g?m m?t b?ng x?p h?ng ngay c? khi b?n không làm cho m?t s? thay đ?i đ? b?ng tính. V?n đ? này x?y ra sau khi b?n đóng m?t b?ng tính không liên quan.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t Macro có ch?a các BeforeSave s? ki?n trong m?t b?ng tính.
  • B?n chia s? và lưu b?ng tính.
  • B?n m? b?ng tính và kích ho?t tính năng v? mô.
  • B?n lưu b?ng tính m?t l?n n?a, và sau đó b?n s? d?ng cácBeforeSave x? l? s? ki?n trong v? mô đ? h?y b? lưu hành vi.
  • B?n c? g?ng đ? lưu b?ng tính m?t l?n n?a.

  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Excel
  T?p này b? khóa. H?y th? l?nh sau đó m?t l?n n?a.
 • 2597034 B?n không th? lưu m?t b?ng tính có ch?a m?t h?nh ?nh đ? đư?c sao chép t? m?t b?ng tính trong Excel 2010


GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có b? Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) ho?c 2007 Microsoft Office suite Service Pack 3 (SP3) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel2010-kb2597142-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500056,691,4089-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel-x-none.mspKhông áp d?ng65,803,7769-Feb-128: 52

Excel-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel.exe14.0.6117.500028,258,5849-Feb-122: 51
Excelcnv.exe14.0.6117.500025,019,6727-Feb-1221: 35
Xlicons.exe14.0.6009.10001,479,5201-Sep-1116: 35


x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel2010-kb2597142-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500056,180,6329-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel-x-none.mspKhông áp d?ng66,807,2969-Feb-128: 49

Excel-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel.exe14.0.6117.500020,775,1929-Feb-122: 30
Excelcnv.exe14.0.6117.500017,819,4167-Feb-1220: 52
Xlicons.exe14.0.6009.10001,479,5201-Sep-1116: 35THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597142 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597142 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597142

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com