Đi đ?u Endpoint Protection 2010 b? qua các "ch? ki?m tra ngu?n thay th? n?u đ?nh ngh?a trên máy khách c? quá (ngày):" cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597508 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n tri?n khai Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Update Rollup 1 đ?n máy tính khách.
  • Trên các B?n C?p Nh?t tab c?a các FEP chính sách thu?c tính h?p tho?i, b?n ch?n các Tr?nh qu?n l? c?u h?nh s? d?ng như là ngu?n ch? y?u cho các C?p Nh?t đ?nh ngh?a tùy ch?n.
  • B?n thi?t l?p m?t th?i gian ân h?n b?ng cách c?u h?nh các Ch? ki?m tra ngu?n thay th? n?u đ?nh ngh?a trên máy khách c? quá (ngày): thi?t l?p.
Trong trư?ng h?p này, Forefront Endpoint Protection không áp d?ng th?i gian ân h?n và s? d?ng các ngu?n thay th? đ?nh ngh?a đ? thay th?.

Lưu ? Khi các Tr?nh qu?n l? c?u h?nh s? d?ng như là ngu?n ch? y?u cho các C?p Nh?t đ?nh ngh?a tùy ch?n đư?c kích ho?t, các hành vi mong đ?i r?ng khách hàng đi đ?u Endpoint Protection s? ki?m tra xem các đ?nh ngh?a đư?c C?p Nh?t trong th?i k? ân hu?. Khách hàng đi đ?u Endpoint Protection nên ch? rơi tr? l?i đ? thay th? đ?nh ngh?a ngu?n n?u các đ?nh ngh?a mà không đư?c C?p Nh?t trong th?i gian ân h?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? cách Forefront Endpoint Protection phân tích giá tr? đ?ng k? c?a.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t hotfix sau vào ph?n m? r?ng trang web hàng đ?u Endpoint Protection, ph?n m? r?ng giao di?n đi?u khi?n Forefront Endpoint Protection và vai tr? máy ch? báo cáo Forefront Endpoint Protection.

B?ng sau miêu t? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong hotfix này, các thư m?c trong các gói trong đó các b?n C?p Nh?t đư?c lưu tr?, và máy tính mà trên đó b?n nên cài đ?t các b?n C?p Nh?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?p Nh?t tên Tên c?p Nơi b?n nên cài đ?t b?n C?p Nh?t
Hotfix Forefront Endpoint Protection 2010 máy ch?Fep2010su1-fepext-kb2597508 -XXYY-enu.mspCác máy ch? trang web System Center Virtual Machine Manager
Hotfix Forefront Endpoint Protection 2010 báo cáoFep2010su1-fepreport-kb2597508 -XXYY-enu.mspMáy tính mà trên đó các tính năng báo cáo Forefront Endpoint Protection đư?c cài đ?t
Hotfix Forefront Endpoint Protection 2010 ConsoleFep2010su1-fepux-kb2597508 -XXYY-enu.mspMáy tính mà trên đó Forefront Endpoint Protection giao di?n đi?u khi?n m? r?ng đư?c cài đ?t
Quan tr?ng Hotfix này đ?t l?i các Tr?nh qu?n l? c?u h?nh s? d?ng như là ngu?n ch? y?u cho các C?p Nh?t đ?nh ngh?a tùy ch?n. V? v?y, sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n ph?i kích ho?t l?i tùy ch?n này cho m?i chính sách có tùy ch?n này đư?c l?a ch?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  • Ch?nh s?a c?a b?n đi đ?u Endpoint Protection policies trong giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l?.
  • Trên các B?n C?p Nh?t tab, ch?n các Tr?nh qu?n l? c?u h?nh s? d?ng như là ngu?n ch? y?u cho các C?p Nh?t đ?nh ngh?a h?p ki?m.
  • Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok đ? đóng c?a s?.
Khách hàng đi đ?u Endpoint Protection s? phân tích các giá tr? s? đăng k? m?t cách chính xác trong chu k? c?a b?n C?p Nh?t ti?p theo máy chính sách. Theo m?c đ?nh, hành vi này x?y ra m?i 60 phút.

Lưu ? N?u b?n đ? t?t m?c đ?nh FEP s?a đ?i chính sách t? ph? huynh t?nh tr?ng l?c cai tr?, b?n c?ng b?ng tay ph?i c?p nh?t các gói ph?n m?m "T?p đoàn Microsoft FEP-chính sách 1.0" trên đi?m phân ph?i c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? c?p nh?t gói d? li?u v? phân ph?i đi?m

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Update Rollup 1 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Đi đ?u Endpoint Protection 2010 t?p tin thông tin ghi chú
V?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Forefront Endpoint Protection 2010
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Fep2010su1-kb2597508-i386-ENU.exe, VIT.exe8.0.7600.16385264,46425-Tháng tám-201100: 29x 86
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

T?i v? có các cài đ?t Windows MSP t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
ep2010su1-fepext-kb2597508-x 86-enu.mspKhông áp d?ng102,40030-Jun-201117: 25Không áp d?ng
Fep2010su1-fepreport-kb2597508-x 86-enu.mspKhông áp d?ng102,40030-Jun-201117: 25Không áp d?ng
Fep2010su1-fepux-kb2597508-x 86-enu.mspKhông áp d?ng102,40030-Jun-201117: 25Không áp d?ng
Phiên b?n ti?ng Anh c?a Fep2010su1-fepext-kb2597508-x 86-enu.msp t?p tin có t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
UX.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-Jun-201117: 25x 86
B?n ti?ng Anh c?a Fep2010su1-fepreport-kb2597508-x 86-enu có t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-Jun-201117: 25x 86
Phiên b?n ti?ng Anh c?a Fep2010su1-fepux-kb2597508-x 86-enu.msp t?p tin có t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
UX.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-Jun-201117: 25x 86
Cho x 64 d?a trên phiên b?n c?a Forefront Endpoint Protection 2010
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Fep2010su1-kb2597508-x 64-ENU.exe VIT.exe8.0.7600.16385264,46425-Tháng tám-201100: 29x 86
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

T?i v? có các cài đ?t Windows MSP t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Fep2010su1-fepext-kb2597508-amd64-enu.mspKhông áp d?ng102,40030-Jun-201117: 25Không áp d?ng
Fep2010su1-fepreport-kb2597508-amd64-enu.mspKhông áp d?ng102,40030-Jun-201117: 25Không áp d?ng
Fep2010su1-fepux-kb2597508-amd64-enu.mspKhông áp d?ng102,40030-Jun-201117: 25Không áp d?ng
B?n ti?ng Anh c?a các t?p tin Fep2010su1-fepext-kb2597508-amd64-enu.msp có t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
UX.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-Jun-201117: 25x 86
B?n ti?ng Anh c?a các t?p tin Fep2010su1-fepreport-kb2597508-amd64-enu.msp có t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-Jun-201117: 25x 86
B?n ti?ng Anh c?a các t?p tin Fep2010su1-fepux-kb2597508-amd64-enu.msp có t?p tin thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
UX.policydistribution.dll2.1.1116.100214,88830-Jun-201117: 25x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi đ?u đi?m cu?i Protection2010Update Rollup 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft
2551095 Update Rollup 1 for Forefront Endpoint Protection 2010
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597508 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2597508 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597508

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com