Access 2010 labojumfailu pakotni (Access x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597935 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaut?jumiem, kas tiek noteiktas Microsoft Access 2010 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

  • Druk?jot vai priek?skatot atskaiti, Access 2010. gad?, papildus lappuse tiek izdruk?ta vai priek?skat?ts negaid?ti. ?? probl?ma rodas, ja izpild?s ??di nosac?jumi:
    • Ir tuk?as sada?as atskaites apak?da??.
    • Uz Sp?k? jaun?s lapas?pa?ums ir iesl?gta sada?? p?rskats, kas n?k pirms tuk?a sada??m.

  • M??inot druk?t vair?kas kopijas zi?ojumu, izmantojot programmu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koda piek?uves 2010, tiek druk?ta tikai vienu zi?ojuma eksempl?ru.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai instal?ta Access 2010.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu k?du no labojumfailus ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

86 versijas

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Access2010-kb2597935-fullfile-x 86-glb. exe14.0.6117.500024,711,5849-Feb-1221: 33

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Piek?uves-x-none.mspNav piem?rojams32,205,8249-Feb-129: 01

P?c tam, kad ir instal?ts labojumfails, glob?lo versiju ?is labojumfails ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti, kas nor?d?tas ?aj? tabul?:

Inform?cijas pieeja-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Accicons.exe14.0.6009.10001,449,3121-Sep-1116: 35
Accwiz.dll14.0.6009.1000164,22429-Aug-116: 48
Msacc.olb14.0.6009.1000677,24829-Aug-116: 48
Msaccess. exe14.0.6117.500013,997,8569-Feb-123: 35
Msaccess.manNav piem?rojams1,37629-Aug-116: 48
Msaexp30.dll14.0.6009.100061,83229-Aug-116: 49
SOA.dll14.0.6111.5000524,68814-Sep-1116: 16

64 versijas

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Access2010-kb2597935-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6117.500026,732,3529-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Piek?uves-x-none.mspNav piem?rojams34,242,0489-Feb-129: 02

P?c tam, kad ir instal?ts labojumfails, glob?lo versiju ?is labojumfails ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti, kas nor?d?tas ?aj? tabul?:

Inform?cijas pieeja-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Accicons.exe14.0.6009.10001,449,3121-Sep-1116: 35
Accwiz.dll14.0.6009.1000210,81629-Aug-116: 48
Acwzlib.accdeNav piem?rojams2,080,76829-Aug-116: 48
Msacc.olb14.0.6009.1000677,24829-Aug-116: 48
Msaccess. exe14.0.6117.500020,118,3049-Feb-123: 44
Msaccess.manNav piem?rojams1,38229-Aug-116: 48
Msaexp30.dll14.0.6009.100082,31229-Aug-116: 48
SOA.dll14.0.6111.5000691,60014-Sep-1116: 15

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597935 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Access 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbmt KB2597935 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597935

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com