Mô t? c?a d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597942 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft d? án 2010 đư?c c? đ?nh trong d? án 2010 hotfix gói là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n m? m?t d? án có ch?a Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) m? trong d? án 2010. Khi b?n s? d?ng các Löu laøm l?nh đ? thay th? t?p đ? có nhi?u l?n, lưu x? l? th?t b?i. Ngoài ra, d? án b? h?ng và không th? m? đư?c.
 • B?n có m?t t?p tin .mpp đư?c lưu vào m?t máy ch? d? án b?ng cách s? d?ng các Ti?t ki?m đ? chia s?b? ch? huy. Khi b?n c? g?ng resave t?p tin .mpp c?a ph?c d? án, d? án 2010, lưu x? l? th?t b?i, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  D? án máy ch? đ? không th? t?m th?y tài nguyên đ? ch? đ?nh. N?u v?n b? l?i, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?.

  V?n đ? này x?y ra khi các k? t? d?u tách danh sách đư?c ch?a trong tài nguyên tên trong các t?p tin .mpp trên máy khách là khác nhau cho các k? t? d?u tách danh sách trên máy ch?.
 • D? án chuyên nghi?p 2010 tai n?n khi b?n m? m?t d? án có ch?a m?t nhi?m v? s? ki?n quan tr?ng mà đ? làm vi?c th?c t? nhưng không có m?t đư?ng vi?n công vi?c th?c t?.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t nhi?m v? ph? có ti?n b? đư?c thi?t l?p đ? không đ?y đ?.
  • Nhi?m v? tóm t?t các nhi?m v? ph? có m?t nhi?m v? ngư?i ti?n nhi?m.
  • B?n l?p l?ch tác v? ngư?i ti?n nhi?m đ? k?t thúc m?t ngày sau này.

  Trong trư?ng h?p này, trong su?t th?i gian c?n l?i c?a nhi?m v? ph? không phân chia, và trong su?t th?i gian c?n l?i c?a nhi?m v? ph? không đ?y đ? b?t đ?u sau khi hoàn t?t nhi?m v? ngư?i ti?n nhi?m.
 • Khi b?n m? và ch?nh s?a m?t d? án có ch?a m?t s? bài t?p tài nguyên chi phí mà có chi phí th?c t? giá tr? trong d? án 2010, m?t s? bài t?p tài nguyên không đư?c đánh d?u như hoàn t?t. Ngoài ra, n?u b?n đ?t các bài t?p đ? hoàn thành và ti?t ki?m d? án, th?i gian ti?p theo b?n m? d? án các bài t?p là không đ?y đ? và ngày k?t thúc c?a các bài t?p đư?c m? r?ng.
 • Sau khi b?n m? m?t d? án trong năm 2010 d? án cho m?t lúc, giao di?n ngư?i dùng không rút ra m?t cách chính xác, và b?n có th? không th? lưu d? án.
 • Gi? s? r?ng m?t nhi?m v? mà có ngu?n tài nguyên bài t?p và các giá tr? công vi?c th?c t? thay đ?i thành m?t nhi?m v? tóm t?t trong m?t d? án d? án 2010. Trong t?nh hu?ng này, các giá tr? công vi?c th?c t? trong tóm t?t công vi?c có th? khác v?i các giá tr? công vi?c th?c t? là trong công vi?c ban đ?u. Ho?c, các giá tr? công vi?c th?c t? có th? b? m?t.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây trong d? án 2010:
  • B?n thay đ?i các Gi? m?i ngàythi?t l?p m?t giá tr? s? th?c (ví d?, b?n thay đ?i các thi?t l?p đ? 7,6) và cácCông vi?c đư?c nh?p vào trong thi?t l?p đ? Ngày trên các L?ch tr?nh tab trong Tùy ch?n.
  • B?n ch? đ?nh m?t ngu?n tài nguyên v?t ch?t cho m?t nhi?m v?.
  • B?n nh?p m?t giá tr? trong l?nh v?c công vi?c ho?c trong l?nh v?c công vi?c th?c t? (ví d?, b?n g? 1trong l?nh v?c công vi?c ho?c trong l?nh v?c công vi?c th?c t?) trong S? d?ng tác v? xem.

  Trong trư?ng h?p này, giá tr? trong l?nh v?c công vi?c ho?c trong l?nh v?c công vi?c th?c t? là không chính xác (trong ví d?, giá tr? đư?c hi?n th? không chính xác như 1,09).
 • D? án 2010 đ? v? khi b?n ti?t ki?m m?t d? án. V?n đ? này có th? x?y ra khi tài nguyên sơ lư?c v? bài t?p đư?c n?p.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có d? án 2010 ho?c d? án 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460052 Mô t? c?a d? án 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Project2010-kb2597942-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.50009,429,1049-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
D? án-x-none.mspKhông áp d?ng9,534,9769-Feb-129: 18

Thông tin v? d? án-x-none.msp t?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Atlconv.dll14.0.6110.5000282,4562-Sep-116: 28
Pj11od11.dll14.0.6117.5000571,7527-Feb-1220: 04
Pjresc.dll14.0.6009.1000250,76829-Tháng tám-1113: 37
Prjres.dll14.0.6009.10003,851,66429-Tháng tám-1113: 37
Serconv.dll14.0.6117.5000410,4167-Feb-1220: 04
Winproj.exe14.0.6117.500013,896,4809-Feb-123: 33
Winproj.ManKhông áp d?ng3,4725-Mar-1118: 24

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Project2010-kb2597942-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500011,485,8569-Feb-1219: 18

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
D? án-x-none.mspKhông áp d?ng11,607,0409-Feb-129: 15

Thông tin v? d? án-x-none.msp t?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Atlconv.dll14.0.6110.5000376,6642-Sep-116: 30
Pj11od11.dll14.0.6117.5000753,5127-Feb-1220: 43
Pjresc.dll14.0.6009.1000261,00829-Tháng tám-1113: 37
Prjres.dll14.0.6009.10003,943,31229-Tháng tám-1113: 37
Serconv.dll14.0.6117.5000592,6887-Feb-1220: 43
Winproj.exe14.0.6117.500020,835,6169-Feb-123: 46
Winproj.ManKhông áp d?ng3,4747-Feb-1220: 25

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597942 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597942 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597942

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com