Rodas k??da, izv?loties sadal??an?s koka pakalpojumus PerformancePoint Dashboard

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598002
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja iestat?tLokaliz?cijas opciju, lai Ang?u (Apvienot? Karaliste)Re?ion?lo iestat?jumu lap? Microsoft PerformancePoint Services, un p?c tam atlasiet sadal??an?s koka pane?a, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Vienlaikus analiz?jot ??nu sadal??anos koku rad?s iz??mums.

Piez?me ?? probl?ma rodas, lietojot labojumfailu pakotnes, kuras apraksts ir sniegts zin??anu b?zes (KB) rakst? 2597069.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o jaut?jumu, piem?ro ??dus atjaunin?jumus:

2597936 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ppsmawfe x none.msp) PerformancePoint pakalpojumu apraksts: February 28, 2012

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598002 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 12. marts - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2598002 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598002

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com