Caursp?d?gu kr?su EMF att?los tiek par?d?ti nepareizi PowerPoint 2010 slaidr?des

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598006 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Pie?emsim, ievietojiet Enhanced metafails (EMF) att?lu, kas satur caursp?d?gu kr?su 2010. Microsoft PowerPoint prezent?cij?. Tom?r, skatot prezent?ciju k? slaidr?di, caursp?d?gu kr?su tiek par?d?ti nepareizi. T?, piem?ram, dzelten? EMF att?lus var par?d?ties pel?ka, kad tos skat?t k? slaidr?di.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o jaut?jumu, piem?ro ??dus atjaunin?jumus:
2597948 Office 2010 labojumfailu pakotni (Gfx-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012

Re?istra atsl?gas inform?ciju

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam varat atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
P?c tam, kad j?s instal?jat labojumfailu pakotni, r?kojieties ??di, lai iesp?jotu ?o labojumfailu:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet regedit programm? Atv?rt r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??das re?istra apak?atsl?gas:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gfx
 3. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 4. Tips ForceOpaqueMetafileBlending, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Programm? Inform?cija r?t?, noklik??iniet ar peles labo pogu ForceOpaqueMetafileBlending, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Programm? V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 0, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598006 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2598006 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598006

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com