Mô t? v? các d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598025
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft PerformancePoint Server 2010 hotfix gói mà là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a


H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n b?t d?ch v? PerformancePoint trong SharePoint Server 2010.
  • B?n t?o hai Key Performance Indicators (KPIs) đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các ngu?n d? li?u khác nhau trong m?t b? sưu t?p trang web.
  • B?n ch?n cây phân h?y cho KPI đ?u tiên, và cây phân h?y s? đư?c hi?n th?.
  • B?n ch?n cây phân h?y cho KPI th? hai.
Trong trư?ng h?p này, cây phân h?y cho KPI th? hai không đư?c hi?n th?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

M?t ngo?i l? đ? x?y ra trong khi phân tích m?t t? bào trong cây phân h?y. Xem s? ghi s? ki?n ?ng d?ng đ? bi?t chi ti?t.


GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có d?ch v? PerformancePoint cho SharePoint Server 2010 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Officeserver2010-kb2598025-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.5000211,264,0889-Feb-1223: 15

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Ppsmamui-ar-sa.mspKhông áp d?ng7,278,5929-Feb-1210: 23
Ppsmamui-bg-bg.mspKhông áp d?ng7,322,1129-Feb-1210: 21
Ppsmamui-cs-cz.mspKhông áp d?ng7,307,7769-Feb-1210: 23
Ppsmamui-da-dk.mspKhông áp d?ng7,281,1529-Feb-1210: 23
Ppsmamui-de-de.mspKhông áp d?ng7,280,1289-Feb-1210: 21
Ppsmamui-el-gr.mspKhông áp d?ng7,327,7449-Feb-1210: 22
Ppsmamui-en-us.mspKhông áp d?ng7,644,6729-Feb-1210: 21
Ppsmamui-es-es.mspKhông áp d?ng7,276,0329-Feb-1210: 23
Ppsmamui-et-ee.mspKhông áp d?ng7,279,6169-Feb-1210: 23
Ppsmamui-fi-fi.mspKhông áp d?ng7,284,2249-Feb-1210: 22
Ppsmamui-fr-fr.mspKhông áp d?ng7,298,5609-Feb-1210: 23
Ppsmamui-ông-il.mspKhông áp d?ng7,276,5449-Feb-1210: 22
Ppsmamui-chào-in.mspKhông áp d?ng7,315,4569-Feb-1210: 23
Ppsmamui-hr-hr.mspKhông áp d?ng8,346,6249-Feb-1210: 22
Ppsmamui-hu-hu.mspKhông áp d?ng7,291,9049-Feb-1210: 23
Ppsmamui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng7,272,9609-Feb-1210: 22
Ppsmamui-ja-jp.mspKhông áp d?ng7,322,6249-Feb-1210: 23
Ppsmamui-kk-kz.mspKhông áp d?ng7,319,5529-Feb-1210: 22
Ppsmamui-ko-kr.mspKhông áp d?ng7,273,4729-Feb-1210: 23
Ppsmamui-lt-lt.mspKhông áp d?ng7,288,8329-Feb-1210: 23
Ppsmamui-lv-lv.mspKhông áp d?ng7,287,8089-Feb-1210: 23
Ppsmamui-nb-no.mspKhông áp d?ng7,279,6169-Feb-1210: 22
Ppsmamui-nl-nl.mspKhông áp d?ng7,282,6889-Feb-1210: 23
Ppsmamui-pl-pl.mspKhông áp d?ng7,298,0489-Feb-1210: 22
Ppsmamui-pt-br.mspKhông áp d?ng7,291,9049-Feb-1210: 22
Ppsmamui-pt-pt.mspKhông áp d?ng7,284,7369-Feb-1210: 23
Ppsmamui-ro-ro.mspKhông áp d?ng7,286,2729-Feb-1210: 22
Ppsmamui-ru-ru.mspKhông áp d?ng7,308,8009-Feb-1210: 22
Ppsmamui-sk-sk.mspKhông áp d?ng7,293,4409-Feb-1210: 22
Ppsmamui-sl-si.mspKhông áp d?ng7,291,3929-Feb-1210: 23
Ppsmamui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng7,286,2729-Feb-1210: 22
Ppsmamui-sv-se.mspKhông áp d?ng7,281,6649-Feb-1210: 21
Ppsmamui-th-th.mspKhông áp d?ng7,303,1689-Feb-1210: 22
Ppsmamui-tr-tr.mspKhông áp d?ng7,282,6889-Feb-1210: 21
Ppsmamui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng7,320,5769-Feb-1210: 22
Ppsmamui-zh-cn.mspKhông áp d?ng7,268,3529-Feb-1210: 23
Ppsmamui-zh-tw.mspKhông áp d?ng7,267,8409-Feb-1210: 22
Ppsmawfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,350,9769-Feb-1210: 23

Ppsmamui-en-us.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08829-Tháng tám-1113: 52
Dashboarddesigner.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43229-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll.deploy14.0.6107.5000116,62429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.Resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56029-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.Resources.dll14.0.6009.100051,04029-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy14.0.6114.50002,108,21628-Tháng mư?i m?t-118: 37
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.Resources.dll.deploy14.0.6109.50001,288,03229-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6107.500055,22429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.Resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20029-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95229-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6113.50005,958,43228-Tháng mư?i m?t-118: 37
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,72829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72029-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.Resources.dll14.0.6117.50001,628,9607-Feb-1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13629-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.SharePoint.client.dll.deploy14.0.6108.5000288,62429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,3765-Mar-1118: 15
Ppsmawfe-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll14.0.6107.5000116,62429-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,76029-Tháng tám-1113: 35
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.dll14.0.6009.100096,09629-Tháng tám-1113: 35
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.dll14.0.6009.100051,04029-Tháng tám-1113: 35
Microsoft.performancepoint.scorecards.bimonitoringservice.dll14.0.6009.1000120,70429-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll14.0.6114.50002,108,21628-Tháng mư?i m?t-118: 42
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6107.500055,22429-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6114.5000187,28028-Tháng mư?i m?t-118: 42
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6117.50001,633,0567-Feb-1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.Server.dll14.0.6107.5000231,29629-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6112.5000333,6965-Oct-1115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6117.5000547,6167-Feb-1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.Store.dll14.0.6009.100092,04829-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.upgrade.dll14.0.6107.500059,28829-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.WebControls.dll14.0.6116.5000277,28019-Jan-120: 56

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598025 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2598025 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2598025

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com