Mô t? c?a gói hotfix truy c?p 2010 (x 86 Ace-x-none.msp, x 64 Ace-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598026 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Access 2010 đư?c c? đ?nh trong truy c?p 2010 hotfix gói là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

  • Khi b?n C?p Nh?t m?t b?ng tính Excel liên k?t đ?n m?t b?ng tính Excel trong m?t thư vi?n tài li?u SharePoint, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
    L?i b?t ng? t? bên ngoài cơ s? d? li?u tr?nh đi?u khi?n ().

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có quy?n truy c?p 2010 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 86
T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Ace-x-none.mspKhông áp d?ng5,225,9849-Feb-129: 45
Ace-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Acecore.dll14.0.6109.50002,194,31229-Tháng tám-116: 49x 86
Acedao.dll14.0.6015.1000548,79229-Tháng tám-116: 49x 86
Acees.dll14.0.6015.1000686,50429-Tháng tám-116: 49x 86
Aceexch.dll14.0.6015.1000334,75229-Tháng tám-116: 49x 86
Aceexcl.dll14.0.6117.5000648,0249-Feb-123: 28x 86
Aceodbc.dll14.0.6015.1000278,44829-Tháng tám-116: 49x 86
Aceoledb.dll14.0.6015.1000383,90429-Tháng tám-116: 49x 86
Acer3x.dll14.0.6015.1000329,62429-Tháng tám-116: 49x 86
Acerclr.dll14.0.6015.100044.99229-Tháng tám-116: 49x 86
Acerep.dll14.0.6015.1000527,77629-Tháng tám-116: 49x 86
Acetxt.dll14.0.6015.1000220,56029-Tháng tám-116: 49x 86
Acewdat.dll14.0.6009.10003,049,37629-Tháng tám-116: 49x 86
Acexbe.dll14.0.6015.1000362,90429-Tháng tám-116: 49x 86
Expsrv.dll6.1.0.1619452,93629-Tháng tám-116: 59x 86
Vbajet32.dll6.0.1.161949,48829-Tháng tám-116: 59x 86
x 64
T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Ace-x-none.mspKhông áp d?ng5,799,4249-Feb-129: 36
Ace-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Acacedao.dll14.0.6015.1000744,88829-Tháng tám-116: 48x 64
Acecore.dll14.0.6109.50003,213,70429-Tháng tám-116: 48x 64
Acedao.dll14.0.6015.1000744,88829-Tháng tám-116: 48x 64
Acees.dll14.0.6015.10001,012,64829-Tháng tám-116: 48x 64
Aceexch.dll14.0.6015.1000442,27229-Tháng tám-116: 48x 64
Aceexcl.dll14.0.6117.5000903,5129-Feb-123: 27x 64
Aceodbc.dll14.0.6015.1000342,96029-Tháng tám-116: 48x 64
Aceoledb.dll14.0.6015.1000537,50429-Tháng tám-116: 48x 64
Acer3x.dll14.0.6015.1000451,48029-Tháng tám-116: 48x 64
Acerclr.dll14.0.6015.100055,74429-Tháng tám-116: 48x 64
Acerep.dll14.0.6015.1000691,61629-Tháng tám-116: 48x 64
Acetxt.dll14.0.6015.1000297,36029-Tháng tám-116: 48x 64
Acewdat.dll14.0.6009.10003,050,91229-Tháng tám-116: 48x 64
Acexbe.dll14.0.6015.1000502,16829-Tháng tám-116: 48x 64
Expsrv.dll6.1.0.1619518,98429-Tháng tám-116: 59x 64
Vbajet32.dll6.0.1.161949,48829-Tháng tám-116: 59x 64

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598026 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Access 2010
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixallversions kbmt KB2598026 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2598026

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com