Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft SharePoint Server 2010 hotfix gói mà là ngày tháng 24, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • M?t công vi?c h?n gi? công vi?c ng?ng ch?y trong SharePoint Server 2010 khi m?t công vi?c phê duy?t n?i dung quy tr?nh làm vi?c và m?t công vi?c c?u h?nh cho m?t công vi?c h?n gi? đang ch?y.
 • Cho r?ng b?n có nhi?u đ?ng nghi?p trong t? ch?c c?a b?n, và b?n kí nh?p vào m?t web site SharePoint và sau đó xem ph?n t? ch?c duy?t web. Trong t?nh hu?ng này, các web site t?i ch?m trên web site SharePoint.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cho phép thi?t đ?t x?p lo?i vào m?t danh sách các cu?c kh?o sát trong SharePoint Server 2010.
  • B?n tr? l?i các cu?c kh?o sát, b?n đánh giá c?a b?n câu tr? l?i cho m?t câu h?i trong cu?c kh?o sát, và sau đó b?n g?i các đánh giá.
  • B?n tr? l?i câu h?i m?t l?n n?a và sau đó đánh câu tr? l?i m?i.
  Trong trư?ng h?p này, x?p h?ng không đư?c C?p Nh?t.
 • Khi b?n xu?t b?n m?t phiên b?n l?n c?a m?t web site trong SharePoint Server 2010, ki?m tra trong ? ki?n cho phiên b?n ph? c?a web site không rơi.
 • Khi b?n c? g?ng lo?i b? m?t nhóm qu?n l? ho?c đóng góp t? m?t tuyển tập site b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? c?a hàng h?n, quá tr?nh này không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Ngư?i dùng đ? ch? đ?nh không ph?i là m?t nhóm qu?n l?/c?ng tác viên vào nhóm này. Lo?i b? ngư?i dùng này như là m?t nhóm qu?n l?/c?ng tác viên đ? th?t b?i. Tham s? tên: principalName
 • Khi b?n di chuy?n m?t web site đ?n m?t web site đích trong m?t tuyển tập site, và sau đó b?n c? g?ng t?m các web site đích b?ng cách s? d?ng m?t cây xem c?a tuyển tập site, xem cây t?i ch?m.
 • Khi b?n thêm B? Đào Nha văn b?n vào web site SharePoint, ki?m tra chính t? ti?ng B? Đào Nha không s? d?ng các quy t?c m?i là ngư?i B? Đào Nha đ? ki?m tra l?i chính t?.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n thêm m?t tra c?u c?t vào m?t Thư viện Tài liệu có tài li?u đ?t ki?u n?i dung đư?c kích ho?t.
  • B?n thêm các tra c?u c?t vào m?t t?p tài li?u và sau đó c?u h?nh các c?t như m?t c?t đư?c chia s?.
  • B?n t?i lên m?t tài li?u Microsoft Office 2010 t?p h?p tài li?u.
  • B?n ch?n m?t giá tr? trong c?t tra c?u c?a b? tài li?u.
  • B?n xem thu?c tính c?a tài li?u.
  Trong trư?ng h?p này, các tài li?u không k? th?a các giá tr? mà b?n đ? ch?n trong c?t tra c?u.
 • Khi b?n t?o m?t tuyển tập site có đư?ng qu?n l?, và đư?ng d?n qu?n l? B?t đ?u v?i tr?nh t? nhân v?t gi?ng như tên mi?n, tính năng các bi?n th? không làm vi?c trong SharePoint Server 2010.
 • Khi b?n c?u h?nh m?t SharePoint web site danh m?c chính pane s? d?ng t? đ?ng s?p x?p theo thự tự giảm dần, các trang trên các web site SharePoint đư?c hi?n th? trong thự tự giảm dần. Tuy nhiên, Ngăn dẫn hướng không hi?n th? đúng trang.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n kí nh?p vào m?t tuyển tập site SharePoint Server 2010 b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng mà không có s? cho phép toàn quy?n ki?m soát.
  • B?n t?i lên m?t s? tài li?u cho m?t Thư viện Tài liệu.
  • B?n c?u h?nh m?t chính sách ki?m đ?nh cho Thư viện Tài liệu.
  • B?n m? m?t tài li?u trong Thư viện Tài liệu.
  Trong trư?ng h?p này, các báo cáo ki?m toán không ghi l?i các hành đ?ng mà b?n m? tài li?u.
 • Gi? s? r?ng b?n đư?c nh?c ch?n m?t t?p tin ?nh b?ng cách s? d?ng m?t b?ng ch?n tài s?n trong SharePoint Server 2010. Khi b?n ch?n m?t t?p tin h?nh ?nh không, b?n không đư?c nh?c r?ng các t?p tin mà b?n đ? ch?n không h?p l?.
 • tên hiển thị c?a ngư?i s? d?ng trên m?t web site SharePoint Server 2010 s? thay đ?i sau m?t vài gi?.
 • Gi? s? r?ng b?n thêm m?t ngu?n n?i dung đ? thu th?p d? li?u Microsoft Exchage m?c tin thư thoại công c?ng trong SharePoint Server 2010. Thu th?p thông khi m?t email có ch?a kí t? đ?i di?n không h?p l? XML n?m trong m?t c?p công c?ng, các ngu?n n?i dung không tin thông báo email.
 • M?t l?i x?y ra trong m?t Thư viện Tài liệu khi b?n s? d?ng Windows Internet Explorer đ? xem m?t t?p tin có tên t?p ch?a d?u ki?m cách nonbreaking.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong này bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các web site Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Officeserver2010-kb2598140-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6120.5000175,524,3445-Mar-1218: 21

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Coreserver-x-none.mspkhông áp d?ng186,106,3685-Mar-125: 45

Coresever-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Accountjoiner.dll4.0.2450.47198,49616-Dec-1123: 03
Admapropertypages.dll4.0.2450.47223,08016-Dec-1123: 03
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80816-Mar-1119: 16
Atl90.dll9.0.21022.8179,70416-Mar-1119: 18
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220.032 ngư?i20-Tháng b?y-1114: 14
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75216-Mar-1119: 23
Configdb.dll4.0.2450.471,657,68016-Dec-1123: 03
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,5041-Tháng b?y-1117: 26
Containerpicker.dll4.0.2450.4751,04016-Dec-1123: 03
Csexport.exe4.0.2450.4742,83216-Dec-1123: 03
Cssearch.dll4.0.2450.47128,84816-Dec-1123: 03
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.47243,56016-Dec-1123: 03
Docxpageconverter.exe14.0.6120.50001,221,7443-Mar-1219: 15
Edirectoryma.dll4.0.2450.4771,51216-Dec-1123: 03
Exch2007extension.dll4.0.2450.4714,69616-Dec-1123: 03
Exchangema.dll4.0.2450.47108,37616-Dec-1123: 03
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.47182,12016-Dec-1123: 03
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1122: 47
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1123: 03
GALSync.dll4.0.2450.4763,31216-Dec-1123: 03
Globaloptions.dll4.0.2450.47280,41616-Dec-1123: 03
Grouplistview.dll4.0.2450.47128,86416-Dec-1123: 03
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4792,00816-Dec-1123: 03
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.47124,78416-Dec-1123: 03
Logging.dll4.0.2450.4717,74416-Dec-1123: 03
Maexecution.dll4.0.2450.47239,44816-Dec-1123: 03
Maexport.exe4.0.2450.4722,86416-Dec-1123: 03
Mahostm.dll4.0.2450.47325,96816-Dec-1123: 03
Mahostn.dll4.0.2450.4797,10416-Dec-1123: 03
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85616-Mar-1119: 23
Mapackager.exe4.0.2450.4742,84016-Dec-1123: 03
Mapropertypages.dll4.0.2450.47350,04816-Dec-1123: 03
Mcrypt.dll4.0.2450.472,860,36816-Dec-1123: 03
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Tháng Mư?i-105: 14
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4715,25616-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1123: 03
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4738,78416-Dec-1122: 47
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4713,69616-Dec-1123: 03
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4783,84816-Dec-1123: 03
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1122: 47
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1123: 03
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07220-Tháng b?y-1113: 35
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll14.0.6009.1000427,90420-Tháng Mư?i-108: 31
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.INTL.dll14.0.6009.1000169,85620-Tháng Mư?i-108: 31
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6119.5000375,61613-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6119.5000375,61613-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll14.0.6108.5000120,71220-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6119.5000879,40013-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6119.5000879,40013-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.Policy.pages.dll14.0.6113.5000211,7602-Tháng mư?i m?t-110: 21
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80016-Nov-1116: 16
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6108.5000608,12820-Tháng b?y-1113: 43
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.INTL.dll14.0.6009.1000235,40820-Tháng Mư?i-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6019.10001,250,6807-Tháng hai-117: 26
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Mar-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Mar-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6120.500013,284,4643-Mar-1219: 40
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6120.500013,284,4643-Mar-1219: 40
Microsoft.Office.Server.Search.INTL.dll14.0.6009.1000612,23220-Tháng Mư?i-104: 31
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81620-Tháng Mư?i-104: 37
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6120.50002,755,1923-Mar-1219: 02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6120.50002,755,1923-Mar-1219: 02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ManagementAgent.dll14.0.6111.500067,48813-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6117.5000260,9607-Feb-1219: 35
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-Feb-1222: 14
Microsoft.Office.Workflow.actions.dll14.0.6120.5000154,2403-Mar-1219: 31
Microsoft.Office.Workflow.feature.dll14.0.6105.500038,776#########17: 00
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll14.0.6113.500088,9122-Tháng mư?i m?t-110: 21
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6108.5000132,98420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35220-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6726-Feb-1217: 27
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,67216-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1123: 03
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4715.312 ngư?i16-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4751,12816-Dec-1122: 47
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6118.50005,004,10421-Feb-1218: 26
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6118.50005,004,10421-Feb-1218: 26
Microsoft.SharePoint.Portal.INTL.dll14.0.6009.10001,197,96820-Tháng Mư?i-1010: 22
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1114: 06
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6119.50003,173,17613-Mar-1221: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6119.50003,173,17613-Mar-1221: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.INTL.dll14.0.6009.1000214,90420-Tháng Mư?i-106: 23
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6118.50001,051,44021-Feb-1216: 06
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6118.50001,051,44021-Feb-1216: 06
Miisactivate.exe4.0.2450.4722,87216-Dec-1123: 03
Miisclient.exe4.0.2450.47829,27216-Dec-1123: 03
Miiserver.exe4.0.2450.472,903,38416-Dec-1123: 03
Miiskmu.exe4.0.2450.47374,60816-Dec-1123: 03
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1122: 47
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1123: 03
Mmscntrl.dll4.0.2450.47299,34416-Dec-1123: 03
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01616-Dec-1123: 03
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785.848 ngư?i17-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16017-Dec-112: 42
Mmsmaad.dll4.0.2450.47582,99216-Dec-1123: 03
Mmsmads.dll4.0.2450.47522,57616-Dec-1123: 03
Mmsmaed.dll4.0.2450.47494,92816-Dec-1123: 03
Mmsmaext.dll4.0.2450.47472,91216-Dec-1123: 03
Mmsmafim.dll4.0.2450.4783,79216-Dec-1123: 03
Mmsmaip.dll4.0.2450.47529,23216-Dec-1123: 03
Mmsmaxml.dll4.0.2450.47427,34416-Dec-1123: 03
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86416-Dec-1123: 03
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48816-Dec-1123: 03
Mmsscpth.dll4.0.2450.473,053,90416-Dec-1123: 03
Mmsscrpt.exe4.0.2450.47164,17616-Dec-1123: 03
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4738,74416-Dec-1123: 03
Mmsuihlp.dll4.0.2450.47952,65616-Dec-1123: 03
Mmsuishell.dll4.0.2450.47198,48816-Dec-1123: 03
Mmsutils.dll4.0.2450.47229,71216-Dec-1123: 03
Mmswmi.dll4.0.2450.47149,84016-Dec-1123: 03
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6087-Jan-119: 04
Msdym7.Lex14.0.6015.1000415,74420-Tháng mư?i hai-1020: 17
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53613-Mar-1221: 58
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34413-Mar-1221: 58
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219: 26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6119.50004,988,72013-Mar-1221: 58
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86420-Tháng mư?i hai-1022: 12
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24816-Mar-1119: 18
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45616-Mar-1119: 18
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20016-Mar-1119: 18
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,67220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 58
Mvdesigner.dll4.0.2450.47165,72016-Dec-1123: 03
Mvviewer.dll4.0.2450.47100,17616-Dec-1123: 03
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,41620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,44020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,27220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,05620-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,71220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,59220-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,27220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,56020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,68820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,32020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,26420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,92020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,56820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0000.dll14.0.6015.10002,022,83220-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata0002.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0003.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0009.dll14.0.6015.100022,939,56827-Dec-1016: 57
Nlsdata000a.dll14.0.6015.100011,365,80820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata000c.dll14.0.6015.10003,400,11220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata000d.dll14.0.6015.10002,967,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata000f.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0010.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0018.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata001a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata001b.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata001d.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0020.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0021.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0022.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0024.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0026.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0027.dll14.0.6015.10002,360,75220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata002a.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0039.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata003e.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0045.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0046.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0047.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0049.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata004a.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata004b.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata004c.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata004e.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0414.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0416.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0816.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata081a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata0c1a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,28020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,18420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,12020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,56820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,74420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,32020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,45620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,61620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,96020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,16020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,06420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,43220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,32820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,56820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,15220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,99220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,32020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,67220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,36020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,40020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,62420-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,64820-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,10420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,22420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,00020-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,01620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,82420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,28020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,39220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,02420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,64820-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,20820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.47120,68016-Dec-1123: 03
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,1041-Nov-1122: 51
Ntma.dll4.0.2450.4755,11216-Dec-1123: 03
Objectlauncher.dll4.0.2450.4712,12816-Dec-1123: 03
Objectviewers.dll4.0.2450.47206,68816-Dec-1123: 03
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Tháng hai-1115: 38
Operations.dll4.0.2450.4775,60816-Dec-1123: 03
Osafehtm.dll14.0.6120.5000156,2643-Mar-1217: 54
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219: 26
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6107.500011,1761-Tháng b?y-1117: 26
Preview.dll4.0.2450.47317,26416-Dec-1123: 03
Prm0001.bin14.0.6015.100016,736,25620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0005.bin14.0.6015.10006,472,70420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0006.bin14.0.6015.10007,046,14420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0007.bin14.0.6015.100011,602,94420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0008.bin14.0.6015.10008,230,40020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0009.bin14.0.6015.10005,739,00820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm000b.bin14.0.6015.10008,071,68020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm000e.bin14.0.6015.100010,403,32820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0013.bin14.0.6015.10009,482,24020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,49620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0019.bin14.0.6015.10008,629,24820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm001f.bin14.0.6015.100014,329,85620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Propertysheetbase.dll4.0.2450.47415,59216-Dec-1123: 03
Query.dll14.0.6108.5000371,56820-Tháng b?y-1113: 40
Rulerctrl.dll4.0.2450.4746,93616-Dec-1123: 03
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69617-Mar-1113: 01
Svrexport.exe4.0.2450.4734,64816-Dec-1123: 03
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,0163-Mar-1221: 07
Syncsetuputl.dll4.0.2450.47232,28016-Dec-1123: 03
Tquery.dll14.0.6118.50005,647,66421-Feb-1216: 20
Uiutils.dll4.0.2450.47378,70416-Dec-1123: 03
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.47382,82416-Dec-1123: 03


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598140 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2598140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com