Mô t? v? C?p Nh?t Input Method Editor 2010: 10 tháng b?y năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598241
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Input Method Editor 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho các phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a Input Method Editor 2010. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n.

GI?I PHÁP

Chi ti?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

32-bit gói

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
64-bit gói

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau:

x 86
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Imeloc2010-kb2598241-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6120.500422,328,94429-May-1223: 04
Thông tin v? t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
IME-ja-jp.mspkhông áp d?ng9,232,89622-May-1217: 28
IME-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,291,71222-May-1217: 28
IME-zh-cn.mspkhông áp d?ng5,081,08822-May-1217: 28
IME-zh-tw.mspkhông áp d?ng4,471,29622-May-1217: 28
x 64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Imeloc2010-kb2598241-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6120.500422,328,80029-May-1223: 04
Thông tin v? t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
IME-ja-jp.mspkhông áp d?ng9,232,89622-May-1217: 17
IME-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,291,71222-May-1217: 17
IME-zh-cn.mspkhông áp d?ng5,081,08822-May-1217: 17
IME-zh-tw.mspkhông áp d?ng4,471,29622-May-1217: 17

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598241 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2598241 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598241

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com