M?t nút ch?n m?t ActiveX là đ? thay đ?i kích thư?c không chính xác trong m?t b?ng tính Excel 2010 sau khi b?n xem qua in ?n c?a b?ng tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598260 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n tu? ch?nh chi?u cao hàng trong m?t b?ng tính Microsoft Excel 2010.
 • B?n thi?t l?p m?c thu phóng m?t giá tr? khác hơn là 100%.
 • B?n thêm m?t nút ch?n m?t ActiveX vào b?ng tính.
 • B?n xem qua in ?n c?a b?ng tính.
Trong trư?ng h?p này, kích thư?c c?a các nút ch?n m?t ActiveX là thay đ?i không chính xác khi b?n nh?p vào nó.

Lưu ? V?n đ? này c?ng x?y ra khi chi?u cao hàng đư?c đ?t thành giá tr? m?c đ?nh trong phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Excel 2010.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix gói sau:
2598144 Mô t? c?a Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012

ki?m nh?p thông tin quan tr?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, đ? chúng tôi cho phép các hotfix cho b?n, lên các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? cho phép các hotfix chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? cho phép các hotfix t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50788


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, làm theo các các bư?c đ? kích ho?t các hotfix:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD (32-bit).
 4. Lo?i LegacyAnchorResize, sau đó nh?n Enter.
 5. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào LegacyAnchorResize, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các Giá tr? d? li?u h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598260 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbmt KB2598260 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598260

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com