Thành viên tên không đư?c hi?n th? trong danh sách phân ph?i trong Outlook 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598291 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? r?ng danh sách phân ph?i trong Microsoft Outlook 2010, tên c?a các thành viên c?a danh sách phân ph?i không đư?c hi?n th? trong h?p thành viên .

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u danh sách phân ph?i ch?a hơn 5.000 thành viên. S? lư?ng t?i đa c?a các thành viên có m?t danh sách phân ph?i có th? ch?a trong Outlook 2010 là 5.000.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng C?p Nh?t sau đây:

2598318 Mô t? c?a Outlook 2010 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012

Lưu ? Đ? s?a l?i này đ? làm vi?c, các qu?n tr? viên trao đ?i ph?i đi?u ch?nh m?t chính sách gian ch? phía máy ch?. Chính sách throttling phía máy ch? gây ra m?t th?t b?i ng?u nhiên v? s? m? r?ng m?t quá nhi?u th?i gian đ? truy c?p vào b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS). Đ? tránh th?t b?i này, các qu?n tr? viên ph?i tăng tham s? RCAPercentTimeInAD m?t giá tr? l?n hơn b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n Set-ThrottlingPolicy .

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

T?p-ThrottlingPolicy

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598291 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2598291 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598291

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com