M?t nút ch?n m?t h?nh th?c đi?u khi?n đư?c hi?n th? không chính xác trong m?t b?ng tính sau khi b?n xem xem trư?c in c?a b?ng tính trong Excel 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598310 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n thêm m?t nút ch?n m?t h?nh th?c đi?u khi?n vào m?t Microsoft Excel 2010 workbook. Sau khi b?n xem xem trư?c in the workbook và xác minh r?ng các In toàn b? b?ng tính tùy ch?n, b?n in c?a nút ch?n m?t đư?c hi?n th? b?t ng? khi b?n xem nó trong b?ng tính.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix gói sau:
2598144 Mô t? c?a Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012

ki?m nh?p thông tin quan tr?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix, đ? chúng tôi cho phép các hotfix cho b?n, đi đ?n nh?ng "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? cho phép các hotfix chính m?nh, đi đ?n nh?ng "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? cho phép các hotfix t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và th?c hi?n theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50921


Ghi chú
 • cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2598144 trư?c khi b?n ch?y đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a ch?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Làm theo các bư?c sau đ? cho phép các hotfix:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó ch?n registry subkey sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD (32-bit).
 4. Lo?i MultiSheetPrint, và sau đó nh?n Enter.
 5. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào MultiSheetPrint, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Ch?n registry subkey sau m?t l?n n?a:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD (32-bit).
 9. Lo?i LegacyAnchorResize, và sau đó nh?n Enter.
 10. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào LegacyAnchorResize, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 11. Trong các Giá tr? d? li?u h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 12. Thoát kh?i Registry Editor.

Đ? làm đi?u này s?a ch?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p thông tin ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598310 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbmt KB2598310 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598310

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com