Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Designer 2010 (Spd-x-none.msp): 26 tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598388 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft SharePoint Designer 2010 hotfix gói mà là ngày 26 tháng 6 năm 2012.

GI?I THI?U

Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t công vi?c trong SharePoint Designer 2010, và sau đó b?n xu?t b?n các công vi?c trên m?t web site SharePoint. Ngoài ra, gi? đ?nh r?ng b?n thêm m?t ngư?i s? d?ng b?ng cách g? "admin" ki?m soát Picker ngư?i, và sau đó b?n lưu các công vi?c trong SharePoint Designer 2010. Trong trư?ng h?p này, t? "admin" đư?c lưu tr? trong m?t quy tr?nh làm vi?c đ?nh ngh?a t?p tin (.xoml t?p tin), và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i đ? x?y ra.

Lưu ? B?n mong đ?i t? "admin" đ? đư?c đưa vào như là m?t gi?i quy?t tài kho?n c?a b?n.


Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint Designer 2010 ho?c SharePoint Designer 2010 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n làm không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem thông tin v? t?p, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
x 64
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Sharepointdesigner2010-kb2598388-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6123.50009,362,27214-Jun-125: 41

Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t .msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
SPD-x-none.mspkhông áp d?ng8,113,66412-Jun-1223: 33

SPD.MSP thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Fpcutl.dll14.0.6123.50004,205,2168-Jun-1212: 30
Fpeditax.dll14.0.6123.500012,191,8728-Jun-1212: 30
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll14.0.6009.1000427,90429-Tháng tám-119: 43
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.INTL.dll14.0.6009.1000169,85629-Tháng tám-119: 43
Microsoft.SharePoint.client.Local.dll14.0.6108.5000288,63229-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.SharePoint.Designer.servercomm.dll14.0.6108.5000108,41629-Tháng tám-1113: 53
Microsoft.web.authoring.dll14.0.6107.5000309,12029-Tháng tám-1113: 45
Microsoft.web.Design.client.dll14.0.6108.5000452,4801-Sep-1117: 17
Spdesign.exe14.0.6123.50008,687,2168-Jun-1212: 30
x 86
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Sharepointdesigner2010-kb2598388-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6123.50007,955,46413-Tháng sáu-1211: 10

Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t .msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
SPD-x-none.mspkhông áp d?ng6,702,08013-Tháng sáu-120: 48

SPD.MSP thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Fpcutl.dll14.0.6123.50003,325,0888-Jun-1212: 30
Fpeditax.dll14.0.6123.50008,985,7288-Jun-1212: 30
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll14.0.6009.1000427,90429-Tháng tám-119: 43
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.INTL.dll14.0.6009.1000169,85629-Tháng tám-119: 43
Microsoft.SharePoint.client.Local.dll14.0.6108.5000288,63229-Tháng tám-1113: 57
Microsoft.SharePoint.Designer.servercomm.dll14.0.6108.5000108,41629-Tháng tám-1113: 57
Microsoft.web.authoring.dll14.0.6107.5000309,12029-Tháng tám-1113: 46
Microsoft.web.Design.client.dll14.0.6108.5000452,4801-Sep-1117: 17
Spdesign.exe14.0.6123.50007,055,4728-Jun-1212: 30

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, phiên b?n toàn c?u này Hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598388 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Designer 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2598388 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598388

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com