M?t kh? năng tương thích xem danh sách C?p Nh?t có s?n cho Windows Internet Explorer 8: October 25, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598845
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách. B?n c?p nh?t này là ngày tháng 25, 2011. Kh? năng tương thích xem C?p nh?t danh sách này làm cho các trang web đư?c thi?t k? cho các tr?nh duy?t c? hơn cái nh?n t?t hơn trong Internet Explorer 8. Khi b?n cài đ?t Internet Explorer 8, b?n có th? quy?t đ?nh cho dù các trang web mà b?n duy?t nên đư?c hi?n th? trong giao di?n tương thích.

Chú ý Các trang web xu?t hi?n trong danh sách tương thích xem nh?ng trang web mà ngư?i dùng khác có nh?p các Kh? năng tương thích xem nút. Danh sách này đư?c c?p nh?t t? đ?ng. Danh sách s? giúp ngư?i dùng có m?t kinh nghi?m t?t hơn khi h? xem các trang web mà không đư?c c?p nh?t cho Internet Explorer 8.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh? năng tương thích xem danh sách, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
960321 Mô t? danh sách tính tương thích xem trong Windows Internet Explorer 8

THÔNG TIN THÊM

Thông tin Tải xuống

B?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, b?n có th? cài đ?t b?n c?p nh?t này t? trung tâm t?i v?.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Update for Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách cho Windows 7 (KB2598845)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
C?p Nh?t cho danh sách xem kh? năng tương thích c?a Internet Explorer 8 cho Windows 7 cho x 64 d?a trên h? th?ng (KB2598845)
Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Update for Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách cho Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2598845)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Update for Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách cho Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2598845)
Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Update for Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách cho Windows Vista (KB2598845)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Update for Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách cho Windows Vista x 64 Edition (KB2598845)
Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
C?p Nh?t cho danh sách xem kh? năng tương thích tr?nh duy?t Internet Explorer 8 cho Windows Server 2008 (KB2598845)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Update for Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách cho Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2598845)
Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Update for Internet Explorer 8 tương thích xem danh sách cho Windows XP (KB2598845)
Đ? đư?c thông tin này h?u ích? Xin vui l?ng g?i cho chúng tôi ph?n h?i c?a b?n

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • C?a s? 7 v?i Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 v?i Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista v?i Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 v?i Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3)

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i Internet Explorer sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin v? t?p

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin v? t?p

Các vấn đề đã xác định

Internet Explorer 8 không có th? đáp ?ng sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i Norton 360. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? phương pháp sau đây:

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin phương pháp

B?n c?ng có th? g?p ph?i các v?n đ? sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này:
 • Cài đ?t b?n C?p Nh?t không thành công.
 • H? th?ng gi? nh?c nh? b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t này m?c dù b?n đ? cài đ?t nó.
 • Máy tính đ? bàn không t?i.
N?u b?n g?p ph?i m?t trong nh?ng n?u các v?n đ? đ? c?p ? đây, h?y th? nh?ng phương pháp sau đây.

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin phương pháp

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598845 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2598845 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2598845

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com