Update apkopojumi 6 Microsoft Dynamics CRM 2011. gadam ir pieejams

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2600640 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Pieejama Update apkopojumi 6 Microsoft Dynamics CRM 2011. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, labojumfailus un atjaunin?jumi, kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum?. ?is atjaunin?jums rollup ir pieejams vis?m valod?m, ko atbalsta programma Microsoft Dynamics CRM 2011.

PAPILDINDORM?CIJA

?is atjaunin?jums rollup numuru un failu nosaukumus veidot

Veidot ??du komponen?u atjaunin?jumu pakotn?m ir 5.0.9690.1992.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 serveris
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 programmai Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 e-pasta mar?rut?t?js
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 zi?ot autor??anas papla?in?jums
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 valodas pakotne
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 zi?o?anas papla?in?jumi
32 Bitu versiju atjaunin?jumu apkopojuma pakotnes failu nosaukumi ir ??di:
 • CRM2011-Client-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-piedavajumi-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-i386.exe
64 Bitu versiju atjaunin?jumu apkopojuma pakotnes failu nosaukumi ir ??di:
 • CRM2011-serveri-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600640 -LangID-amd64.3exe

Atjaunin?jumu apkopojum? inform?ciju

Update apkopojumi 6 Microsoft Dynamics CRM 2011. gadam tiks palaistas lok?l? klientiem 20 January 2012.

Update apkopojumi 6 s?kotn?ji tika izdots 12 January 2012. Ja ir instal?ta vec?ka versija jums b?s iesp?ja instal?t ?o atjaunin?jumu apkopojums no vec?kas versijas.

Ja instal?j?t slipstream iepakojumus, kuras pilnu iek?rtas, kas ietver Update apkopojumi 6 L?dzu skat?t ?o KB, k? j?s sa?emsiet k??da, instal?jot Update apkopojumi 6. MSPInstallAction neizdev?s

Microsoft Dynamics CRM Online pakalpojumu infrastrukt?ras uzlabojumi Microsoft Dynamics CRM Online klientiem tiks veiktas January, 2012. Jums vajadz?tu pieteikties atjaunin?jumus Microsoft Dynamics CRM klientu programmai Outlook, kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 6 Microsoft Dynamics CRM Online klientiem par Outlook p?c iesp?jas ?tr?k.
Turkl?t Update apkopojumi 6 servera tie?saistes atjaunin?jumus s?kt to lietot no vidus febru?ra beig?s. Uz??mum? tiks pazi?ots par sist?mas uztur??anu piecas dienas pirms Update apkopojumi 6 servera tie?saistes atjaunin?jumu tiek lietotas.

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 2600640 pakotni t?l?t.Release Date: January 20, 2012

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Uzst?d??anas inform?cija

Windows atjaunin?jumu instal??ana
Lai autom?tiski instal?tu atjaunin?jumu apkopojums 6 Microsoft Dynamics CRM 2011, var izmantot Windows Update. Update apkopojumi 6 Microsoft Dynamics CRM 2011. gadam b?s pieejami Web viet?s Windows Update 24 January 2012.

Piez?me Update apkopojumi 6 nevar no?emt. Konkr?tu datu b?zes atjaunin?jumus tiek lietotas Update apkopojumi 6, kas ne?aus jums atinstal?t Update apkopojumi 6. Datu b?zes vajadz?tu dubl?t, pirms ?? atjaunin?juma instal??anas.

Sist?mu Windows var iestat?t, lai autom?tiski instal?t ieteicamos atjaunin?jumus. ?is iestat?jums nav kritiskas probl?mas un uzlabot savu skait?o?anas pieredzi. Neoblig?tie atjaunin?jumi netiek lejupiel?d?ti un instal?ti autom?tiski.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft public?to atjaunin?jumu veidi, apmekl?jiet ??du korpor?cijas Microsoft Web viet?s:
Iesl?gt autom?tisk?s atjaunin??anas iesl?g?ana vai izsl?g?ana

Veids, k? sist?ma Windows instal? un pazi?o par atjaunin?jumiem
Lai instal?tu atjaunin?jumu apkopojums 6 Microsoft Dynamics CRM 2011, izmantojot Windows Update, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, un p?c tam ierakstiet Atjaunin?jums programm? S?kt mekl??anu lodzi??. Rezult?tu sarakst? noklik??iniet uz Windows Update.
 2. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz P?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu, un p?c tam uzgaidiet, kam?r Windows mekl? jaun?kos atjaunin?jumus j?su datoram.
 3. Ja sa?emat zi?ojumu, kur? teikts, ka svar?gi atjaunin?jumi ir pieejami, vai kas pied?v? p?rskat?t svar?gu atjaunin?jumu, var apskat?t un izv?l?ties, lai instal?tu svar?gus atjaunin?jumus.
 4. Sarakst? noklik??iniet uz svar?gs update, lai uzzin?tu vair?k. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u visiem atjaunin?jumiem, ko v?laties instal?t, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 5. Noklik??iniet uz Instal?t atjaunin?jumus.
 6. Izlasiet un piekr?tiet licences noteikumiem un p?c tam noklik??iniet uz Apdare (ja atjaunin?jums pieprasa ?o darb?bu). Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli, ievadiet paroli. Ja jums tiks pied?v?ts apstiprin?jums, sniedz apstiprin?jumu.
Manu?la instal??ana
Lai manu?li instal?tu atjaunin?jumu apkopojums 6 Microsoft Dynamics CRM 2011, r?kojieties ??di:
 1. Apmekl?jiet Microsoft atjaunin?jumu katalogu ??d? t?mek?a vietn?:
  Microsoft jaunin?jumu kataloga
 2. Tips 2600640 programm? Mekl??anas r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz Mekl??anas.
 3. Noklik??iniet uz Pievienot Pievienot grozam atjaunin?jumu.
 4. Noklik??iniet uz Lejupiel?d?t.
 5. Noklik??iniet uz P?rl?kot, nor?diet mapi, kur? lejupiel?d?t atjaunin?jumu un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 6. Noklik??iniet uz Turpin?t, un p?c tam noklik??iniet uz Es piekr?tu akcept?t Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.
 7. Kad jaunin?jums ir lejupiel?d?ts j?su nor?d?taj? atra?an?s viet?, noklik??iniet uz Aizveriet.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft jaunin?jumu kataloga, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
323166 K? lejupiel?d?t atjaunin?jumus, kas ietver draiverus un hotfixes no Windows atjaunin?jumu kataloga

Papildu instal?cijas inform?ciju

 • P?c instal??anas ?is atjaunin?jums rollup, iziet visu eso?o CRM sesijas un p?c tam start?jiet jaunu CRM sesiju un ieviest izmai?as.
 • Kad de-provision valodas pakotni, Microsoft Dynamics CRM lietot?jiem, kas izmanto ??s valodas valodu iestat?jumi atgriez?sies pie noklus?juma valoda. Re-provisioning procesu nevar atjaunin?t lietot?ju valodas iestat?jumus. T?d?? lietot?jiem j?p?rregul? savas valodas iestat?jumi sada?? personisk?s opcijas, kad piesakoties Microsoft Dynamics CRM 2011.

Priek?noteikumi

Dator? j?b?t instal?tai Microsoft Dynamics CRM 2011 veidot 5.0.9688.583, instal?t, lai lietotu ?o atjaunin?jumu apkopojums.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Dynamics CRM 2011 veidot 5.0.9688.583, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2461082 Ir pieejams atjaunin?jums, Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Restart?jiet pras?ba

Ja tiek pras?ts, restart?t datoru p?c update apkopojumi.

No?em?anas inform?ciju

J?s nevarat no?emt atjaunin?jumu apkopojums 6. Konkr?tu datu b?zes atjaunin?jumus tiek lietotas Update apkopojumi 6, kas ne?aus jums atinstal?t Update apkopojumi 6. Datu b?zes vajadz?tu dubl?t, pirms ?? atjaunin?juma instal??anas.

Dynamics CRM Q4 pakalpojumu atjaunin?jums

Update apkopojumi 6 satur ar? Dynamics CRM Q4 pakalpojumu atjaunin??anas l?dzek?i. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Dynamics CRM Q4 pakalpojumu atjaunin??anas l?dzek?i, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Microsoft Dynamics CRM: ce?? uz priek?u

Jaut?jumiem, kas tiek atrisin?ti ar Update Rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011

Update apkopojumi 6 ir kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu, kas ietver visus labojumus, par jaut?jumiem, kas ir dokument?ti Update Rollup 1 ar Update Rollup 5.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par iepriek??jo atjaunin?jumu apkopojumiem un jaut?jumiem, kas tos atrisin?t, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
2466084 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 1 Microsoft Dynamics CRM 2011
2466086 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 2 Microsoft Dynamics CRM 2011
2547347 Microsoft Dynamics CRM 2011 3. atjaunin?jumu apkopojums ir pieejama
2556767 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 4 Microsoft Dynamics CRM 2011
2567454 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 5 Microsoft Dynamics CRM 2011

Update apkopojumi 6 ietver ??dus papildu labojumi un atjaunin?jumi:
 • Kad esat izveidojis Self-Healing Setup (SHS) administrat?vo att?lu, izmantojot faila papla?in?jumu. MSP, kas iek?auta Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  CString::LoadString(7407) neizdev?s.

 • M??inot jaunin?t Microsoft Dynamics CRM 4.0 uz Microsoft Dynamics CRM 2011, jaunin??anas neizdodas laik? ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes metodi RetrieveMultiple piepras?juma.
 • J?s pieredze l?nu veiktsp?ju, veicot jaunin??anu uz Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Piek??t Microsoft Dynamics CRM 2011 mobilo URL lapu un p?c tam m??iniet izveidot kontu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Radusies neparedz?ta k??da.

 • Lietojot Microsoft Silverlight kop? ar interneta resursu, veidlapas netiek par?d?ti, k? paredz?ts. ?? probl?ma rodas, kad Izv?rst ?o tab, p?c noklus?juma cilne rekviz?ta izv?les r?ti?a nav atz?m?ta.
 • Pie?emsim, ka j?s lietojat ??das pilnu v?rdu r?d??anas form?tu j?su uz??mumam:
  • Uzv?rds, v?rds, otrais s?kotn?jo
  Izmantojot tikai uzv?rds, lai izveidotu kontaktpersonu, papildu komats (,) tiek par?d?ts kontaktpersonas v?rda beig?s.
 • Pie?emsim, ka j?s noklik??iniet uz Rekviz?tu mai?a programm? Raksta Koment?ri (raksts) panta subjekts jom?. Ja aizverat Veidlapu Editor dialoglodzi?? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Microsoft Dynamics CRM, rad?s k??da.

 • Kad Apraksts lauks tiek pievienots darb?bu skat?t e-pasta darb?b?m HTML kodu tiek par?d?ta kolonn? re??a un tooltip tekstu.
 • Pie?emsim pievienot HTML interneta resurss, kas satur atsauci uz "ClientGlobalContext.js.aspx" lapas formas navig?cijas r?t?. V?lreiz atverot t?mek?a resursu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Microsoft Dynamics CRM, rad?s k??da.

 • Atverot kalend?ru no Mans darbs apgabals, Microsoft Dynamics CRM 2011 nav ritiniet l?dz darba dienas pirm? stunda.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • J?s esat t?d? vid?, kas ir m?tes un b?rna biznesa vien?b?m.
  • Pamata l?men?, izveidot e-pasta veidni.
  • J?iestata e-pasta veidni, lai b?tu apskat?mi b?rnu l?men?.
  • Lietot?js m??ina izveidot e-pasta zi?ojumu b?rnu l?me?a biznesa vien?bas.
  ??d? gad?jum? lietot?js nevar izmantot e-pasta veidnes lai izveidotu e-pasta zi?ojumu.
 • Ja izmantojat Grafiks l?dzeklis servisa tik?anos programm? Microsoft Dynamics CRM 2011 ar Internet Explorer 9, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Nevar izpild?t kodu no skripta, kas atbr?voja.

 • Eksport?jot risin?jumu Microsoft Dynamics CRM Online, jums netiks pied?v?ts atv?rt vai saglab?t failu.
 • P?c import??anas ???dumu, kas satur piel?gotus skatus, noklus?juma skata atrib?ts nav iestat?ts pareizi eso?os skatus vai jaunus skatus.
 • Kad j?s veicat izmai?as piel?go?anas un p?c tam noklik??iniet uz Visu piel?gojumu public??ana, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Neapstr?d?ts iz??mums.

 • Palai?ot Microsoft Dynamics CRM Online PersistMatchCode spraudnis, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Visp?r?g?s SQL k??da.

 • M??inot import?t kontu datus, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  SQL servera k??da. M??iniet ?o darb?bu v?lreiz. Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rbaudiet risin?jumu Microsoft Dynamics CRM Kopienas vai sazinieties ar organiz?cijas Microsoft Dynamics CRM administrators. Visbeidzot, j?s varat sazin?ties ar Microsoft atbalstu.

 • Dz??ot ierakstu, kur? galvenais objekts Access (POA) ierakstus programm? Microsoft Dynamics CRM 2011 un Microsoft Dynamics CRM Online, ieraksti netiek izdz?sti no DP tabulu.
 • M??inot veikt lielapjoma dz??ana procesu no Mans viedoklis r?mi, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Ieraksts nav pieejams. Netika atrasts piepras?tais ieraksts, vai jums nav pietiekamu at?auju, lai to skat?tu.

 • OrgDBOrgSettings r?ku nevar izmantot, ar organiz?ciju, kas ir dubl?t draudz?gs nosaukums Microsoft Dynamics CRM Online.
 • Kad import?jat Microsoft Dynamics CRM risin?jumu, SQL kask?des funkcijas nav p?rveidots.
 • Palai?ot filtr?tus skatus darb?bas p?rskatus vai ISV applications, filtr?tus skatus nevar par?d?t kop?gu ierakstu.
 • Dublik?tu indeksus veido OrderClose, OpportunityClose un burtu darb?bas tabul? ActivityPointerBase.
 • Autom?tiski ?ener?tais Knowledge Base (KB) pants skaitl? ir pied?klis, negaid?ti, Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Piez?me Instal?jot atjaunin?jumu apkopojums 6 SkipSuffixOnKBArticles iestat?jums tiek p?rvietots uz Orgdborgsettings galda. Lai no?emtu KB raksta numura pied?klis, iesp?jot iestat?jumu, izmantojot r?ku Orgdborgsettings.
 • Da?i BusinessEntityMoniker, EntityExpression un BusinessEntity konstruktori neizmanto eso?o organiz?ciju kontekst?.
 • Pie?emsim, ka atskaites izveide, lietojot atskaites vedni programm? Microsoft Dynamics CRM 2011. Kad j?s m??in?t ievietot rakurstabulas, kas tiek eksport?ti no atskaiti uz Excel darblapu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Rakurstabulas PivotTable lauka nosaukums nav der?gs. Lai izveidotu rakurstabulas atskaiti, ir j?izmanto dati, kas tiek organiz?ts k? sarakstu ar eti?eti kolonnu. Ja veicat izmai?as rakurstabulas PivotTable lauka nosaukumu, ir j?ieraksta jauns nosaukums laukam.

 • Pie?emsim, ka j?s lietojat Microsoft Dynamics CRM priek?gala serveriem slodzes l?dzsvarotu vid?. Izvieto?ana mezglu neizdodas vai k??st sasniedzams, nevar palaist FetchXML p?rskatu.
 • Exchange Web pakalpojumi (Excel Web Services ? EWS) p?das ?urn?la l?menim ir iestat?ts Noklus?juma t? viet? Run?gs.
 • Nevar izvietot noteikumus lietot?ju pastkast?m Microsoft Exchange 2010 vid?, kad Exchange CAS serveris un Exchange pastkastes lomas nav vien? server?.
 • Pie?emsim, dz??anas at?aujas dokumenti un SharePoint vietnes piek?uvi Microsoft Dynamics CRM dro??bas loma. Ja j?s piesakieties k? lietot?js, kuram ir dro??bas loma, sada?? "dokumenti" joproj?m tiek r?d?ts navig?cijas josl?. Turkl?t noklik??inot uz sada?u "dokumenti", tiek sa?emts k??das zi?ojums par at?aujas.
 • Kad j?s m??in?t main?t Daudzums v?rt?bu, pievienojot skriptu, lai OnLoad gad?jum? iesp?ja produktu form?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Daudzumu lodzi?? v?rt?ba ir main?jusies no "1.0000000000" "1.00000" sakar? ar decim?lda??m, produkta atbalsta atjaunin?jums.

 • P?c tam, kad konfigur?t noteikuma pras?bas un izsl?gt noteikumu nosaukumu pras?bu, Microsoft Dynamics CRM pras?bas un IFD uzst?d??anas, OrganizationData.svc lapa nedarbojas.
 • Ja m??in?t konfigur?t dubultu baits raksturs nosaukums atlai?u saraksts, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Dublik?ta ierakstu: Ieraksts ar ??m v?rt?b?m, kas jau past?v. Nevar izveidot dublik?ta ierakstu. Atlasiet vienu vai vair?kas unik?las v?rt?bas un m??iniet v?lreiz.

 • Dinamiska m?rketinga saraksta izveides, izmantojot filtru un filtrs, kas ietver uzmekl??anas lauku, ar ko apz?m? N:N attiec?b?m ar piel?gotu ent?tiju, filtru nemaina to m?rketinga adres?tu sarakstu, ko veidojat.
 • Saglab?tie vaic?jumi neatgrie? datu dinamiska m?rketinga adres?tu sarakstos.
 • Eksport?jot partylist tipa ??nu Excel darblap? semikolu (;) partylist tipa ??nas veido rindu negaid?ti.
 • Veicot saglab??anas oper?ciju veidlapas otro reizi j?su sa?emt ??du k??das zi?ojumu:

  Piek?uve liegta.

 • Microsoft Dynamics CRM programmai Outlook klienta ??das aptaujas interv?lu, tiek atjaunin?tas, lai uzlabotu veiktsp?ju:
  • Valsts vad?t?js (15 min?tes)
  • Notification Manager (30 min?tes)
  • MAPI sinhroniz?cijas-Non-ABP (60 min?tes)
  • MAPI sinhroniz?cijas-ABP (4 stundas)
  • MAPI sinhroniz?cijas-Sitemap (4 stundas)
  • MAPI sinhroniz?cijas-metadati (4 stundas)
 • P?rsl?dzoties uz darb?bu skatu, kur? ir Aktivit??u tips kolonnu view definition, Microsoft Office Outlook klienta avar?.
 • Uz Expect100Continue .NETO iestat?jums ir atsp?jota, ja autentifik?cijas metodi, kas nav Active Directory.
 • Edit.aspx lapa b?tu iel?d?tas, lai uzlabotu veidlapas iel?des laiku.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Tiek atv?rta veidlapa.
  • Mainot izm?rus, formu, lai aizpild?tu ekr?nu.
  • Atveriet un aizveriet formu vair?kas reizes.
  ??d? gad?jum? veidlapas aug, l?dz br?dim, kad tas papla?ina pie grunts un ekr?na mal?m.
 • Ja dator? ir instal?ta Microsoft Visual C++ Redist pakotne vai jaun?ka versija, Microsoft Dynamics CRM klientu instal??ana neizdodas.
 • Tik?an?s vai servisa aktivit?tes servisa kalend?ra r?ka padoms r?da nepareizu laiku. Reize, kad tiek par?d?ts ir vair?kas stundas pirms vai p?c tik?an?s faktisko laiku un ir atkar?gs no laika joslas iestat?jumi, Microsoft Dynamics CRM un Microsoft Dynamics CRM instal?ta servera laika joslu.
 • Programm? Internet Explorer 8 vai jaun?ka versija, lentes nepar?d?s uzreiz, kad tiek atv?rta veidlapa programm? Microsoft Dynamics CRM.
 • Kad m??ina apstiprin?t iel?gumu uz Microsoft Dynamics CRM Online, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, nevar b?t akt?vs Microsoft Dynamics CRM Online uzaicin?jumu. Izrakstieties no ??s Windows Live ID un pierakstieties v?lreiz ar uzaicin?jumu pareizais Windows Live ID, noklik??iniet uz Izrakst?ties.

 • Ja jums ir vair?ki Outlook filtrus, Izsekot CRM poga netiek par?d?ta Outlook kontaktpersonu sarakst? vai cita sinhroniz?ta vien?bu veidiem. ?? probl?ma rodas, ja vienu filtru ir atsp?jota.
 • P?c Atspraust skats programm? Microsoft Office Outlook klienta, nevis tiek atgriezti ieraksti paged skats.
 • E-pasta zi?ojumi netiek nos?t?ti no programmas Outlook, kad redi??jat, k? e-pasta zi?as, Izs?tne. ?? probl?ma rodas, ja ir konfigur?ts Microsoft Dynamics CRM 2011 klients. P?c no?em?anas konfigur?cija Microsoft Dynamics CRM e-pasta zi?ojumu var redi??t un nos?t?t no izs?tnes.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Atveriet Microsoft Dynamics CRM 2011 klienta programmai Outlook.
  • Noklik??in?t uz Darbaviet?, izv?rsiet Mans darbs un p?c tam noklik??iniet uz Importa.
  • Atveriet pabeigtajiem ieve?anas un p?c tam noklik??iniet, lai skat?tu piln?b? import?ts, da??ji import?ts vai neizdev?s ierakstus.
  • Dialoglodzi?? tiek aizv?rts.
  ??d? gad?jum? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Microsoft Dynamics CRM, rad?s k??da.

 • Izsekotu e-pasta zi?ojumu programm? Outlook un p?rv?rtiet e-pasta zi?ojuma gad?jum? vai iesp?ju programm? Outlook, e-pasta darb?b?m programm? Microsoft Dynamics CRM nav saist?ta ar jauno gad?jum?, ko veidojat.
 • Noklik??inot uz Kas attiecas uz Outlook Microsoft Dynamic CRM klients, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  K??da: rad?s k??da.

  ?? probl?ma rodas, ja jums nav piek?uves kontu.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Programmas Outlook start??anas reiz?.
  • Atveriet mapi Kontaktpersonas.
  • Atveriet ies?tni un p?c tam v?lreiz atveriet mapi Kontaktpersonas.
  ??d? gad?jum? tas aiz?em vair?k laika, lai atv?rtu mapi Kontaktpersonas pirmo reizi.
 • Izv?les r?ti?u tik?anos programm? Microsoft Dynamics CRM klientu Outlook nevar saglab?t v?rt?bu.
 • Kad m??in?t izmantot "My sa??mu?i e-pastus ar neatrisin?tiem s?t?t?ju" skatu programm? Microsoft Dynamics CRM client programmai Outlook, Outlook avar?.
 • SQL vaic?jumu datu eksport??anai uz Excel darblapu ir atsp?jots Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Audita v?sture skats par?da nepareizu datu p?c viena lauka atjaunin??anas laik?.
 • Internet Information Services (IIS) kab?ne vair?kas sekundes laik? p??a stundas.
 • M??inot dz?st lielu import??anas darbs, dz??anas process iest?jies taimauts.
 • Rodas l?nu veiktsp?ju noklus?juma re??a skat? p?c import??anas daudzus ierakstus kontaktu skats.
 • Uz SkipGettingRecordCountForPaging iestat?jums tiek pievienots Orgdborgsettings r?ku. Kad iestat?jums taisn?ba, "select count k? [#TotalRecordCount]" vaic?jumu ir izlaisti, un kop?jais ierakstu skaits nav atgriezts skat?.
 • Piel?gots k??das zi?ojums netiek r?d?ts, kad plug-ins neizdodas pie??irt zi?ojumu procesa laik?.
 • Laika inform?cija tiek atjaunin?ta, zieme?u ziemas 2011. / 2012.
 • Noklik??inot uz R?d?t atkar?bas lietot?ja vien?ba Microsoft Dynamics CRM 2011 re??? risin?juma komponentus, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  K??da: Tika izmesti iz??muma veida "System.Web.HttpUnhandledException".
  K??das numurs: 0x80040216
  K??das zi?ojums: J?b?t vienam DependencyNode ObjectId.

 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Izveidot piel?gotu ent?tiju.
  • Nevar izveidot rel?ciju starp uz??mumu un darb?bu. T? viet? izveidot aktivit??u tips ir piel?gota ent?tija vec?ku attiec?bas.
  • Veidojat piel?gotas ent?tijas ir vec?ku aktivit?tes tipu attiec?bas.
  ??d? gad?jum? past?v ri??veida rel?cija strukt?ru. ?? iemesla d?? Microsoft Dynamics CRM 2011 crash.
 • Ja divas sist?mas ent?tijas ir saist?ti ar piel?gotu attiec?bas, nevar import?t p?rvald?to risin?jums, kas ietver piel?gotu pa?u divas sist?mas ent?tiju attiec?bas.
 • Pie?emsim, ka jums ir organiz?cija ar daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotni (MUI) uzst?d?tas un MUI pakotni ir iestat?ts uz Vis?s valod?s. M??inot import?t zi?ojumu organiz?cijas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums. Turkl?t zi?ojum? netiek atjaunin?ts.
 • Pie?emsim, ka jums ir Microsoft Dynamics CRM 4.0 plug-in. Asinhron? re??m? ent?tijas re?istr?t plug-in par GrantAccess zi?ojumu un p?c tam veicat ieraksta kop?go?anu, tiek par?d?ta k??da iz??mumu. Kad spraudnis m??ina izpild?t asinhroni, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Iz??mums: System.Runtime.Serialization.SerializationException: k??das st?vokl? line 1 916. Elementu "http://xxxx"satur datu tips, kas ved uz nosaukumu"http://xxxx'. Deserializer ir bez zin??an?m, jebkura veida, kas ved uz ?o nosaukumu. Apsveriet iesp?ju izmantot DataContractResolver vai pievienot tipam, kas atbilst "PrincipalAccess" ar zin?mu veidu - t?, piem?ram, sarakstu, izmantojot KnownTypeAttribute atrib?tu vai pievienojot to zin?mu veidu, kas nodota DataContractSerializer sarakstu.
 • Atbalsts panelis nepar?da rezult?tus programm? Microsoft Dynamics CRM Online. Turkl?t nevar nos?t?t lietot?ja uzaicin?jumus.
 • Nevar saglab?t e-pasta adresi, kas satur z?mi (@) vai taisn?s p?di?as ("") viet?j? da??.
 • Zi?ojumi r?da nepareizs laikspiedols.
 • J?s nevarat pieteikties organiz?cijas, p?c tam, kad import?jat piel?gojumus. ?? probl?ma rodas, kad piel?gojumus satur neder?gu Sitemap. Sitemap XSD fails ir j?atjaunina, lai apstiprin?tu, ka ent?tijas atrib?tu ir virkne nav tuk?a.
 • Valodas papla?in??anas darbu neizdodas, un tad j?s sa?emat ??du k??das zi?ojumu:

  Process: CrmAsyncService - Crm iz??mums: Zi?ojums: LocalizedLabel vien?bas vai deta?as ir m??in?jis p?reju no neder?g? st?vokl?.

 • Atmi?as nopl?de notiek tad, kad j?s p?rl?d?t web resursi no blakus navig?cijas. Turkl?t atmi?as nopl?de notiek iel?d?jot ??das lapas:
  • Kalend?ra
  • Sludin?jumi
  • Dinamiku tirg?
  • Resource Center

Labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li

Update apkopojumi 6, Microsoft Dynamics CRM 2011 satur ??du labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li. Iesp?jot vai konfigur?t ?os labojumfailus, vai ?ie atjaunin?jumi server?, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM 2011, izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?. Pants ietver pas?kumus, kas j?veic pirms instal??anas atjaunin?jumu Rollup 2 Microsoft Dynamics CRM 2011, ja v?laties saglab?t funkcionalit?ti Microsoft Dynamics CRM 2011 laidiena versij?:
2664150 Pas?kumus, lai att?r?tu PrincipalObjectAccess tabulas, Microsoft Dynamics CRM 2011, p?c Update apkopojumi 6


Lai nov?rstu to, ka piesprausto viedokli pavelkot noteikti viet?jo SQL CE ke?atmi?as inform?ciju, re?istra atsl?gu var iestat?t uz Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook klientiem. Tas var ar? pal?dz?t samazin?t kop?jo t?kla trafiku, kas nos?t?ti no Microsoft Dynamics CRM 2011 servera Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook klienta datoram.

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam varat atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
1. Piesakieties Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook klienta ma??nas k? lietot?js, kur? ir instal?ts Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook klientu.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient

2. Noklik??iniet uz S?kt, uz izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Atrodiet re?istra atsl?gu, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
3. Ierakstiet DisableMapiCaching un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
4. DisableMapiCaching noklik??iniet ar peles labo pogu, nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD Value.
5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DisableMapiCaching un p?c tam uz Modify (modific?t).
6. Lodzi?? v?rt?bu dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
7. Aizveriet re?istra redaktoru.Update Rollup 5 Microsoft Dynamics CRM 2011 nesatur nevienu labojumfailu vai visi atjaunin?jumi, kas ir j?konfigur? manu?li.

Update Rollup 4 Microsoft Dynamics CRM 2011 nesatur nevienu labojumfailu vai visi atjaunin?jumi, kas ir j?konfigur? manu?li.

Atjaunin?jumu apkopojums 3 Microsoft Dynamics CRM 2011 nesatur nevienu labojumfailu vai visi atjaunin?jumi, kas ir j?konfigur? manu?li.

Update Rollup 2, Microsoft Dynamics CRM 2011 satur ??du labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li. Iesp?jot vai konfigur?t ?os labojumfailus, vai ?ie atjaunin?jumi server?, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM 2011, izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?. Pants ietver pas?kumus, kas j?veic pirms instal??anas atjaunin?jumu Rollup 2 Microsoft Dynamics CRM 2011, ja v?laties saglab?t funkcionalit?ti Microsoft Dynamics CRM 2011 laidiena versij?:
2535245 Rodas l?nu veiktsp?ju, veicot RetrieveMultiple vaic?jumus par liel?m datu kop?m, Microsoft Dynamics CRM 2011
Update apkopojumi 1 Microsoft Dynamics CRM 2011 nesatur nevienu labojumfailu vai visi atjaunin?jumi, kas ir j?konfigur? manu?li.

Labojumfailus un atjaunin?jumus, kas tika izdots k? atsevi??us labojumus

??du bugs tika fiks?tas un pieg?d?ti k? kritisks piepras?juma (COD) nosaka:
 • Piek??stot Microsoft Dynamics CRM ar nor?d?m, kas ??va pa internetu v?rstu izvieto?anas (IFD), 404 k??das lapas tiek ?ener?ti nejau?i.
 • Pievienojot piel?gotas uzmekl??anas lauka ?tr?s atrast lauku saraksts ?tri atrast skatu programm? Microsoft Dynamics CRM klientu programmai Outlook, piel?gotu uzmekl??anas lauks par?da nav ierakstu.
 • Ja pie??irat ierakstus no viena lietot?ja citam lietot?jam, Microsoft Dynamics CRM 2011, rodas l?nu veiktsp?ju. Turkl?t pie??ir?anas process var reizi out.
 • Kad j?s ?tri p?rsl?gtos starp vair?k?m Microsoft Dynamics CRM konta ierakstu, programma Microsoft Office Outlook av?rijas.
 • Saglab?jot tik?anos programm? Outlook, jums rodas l?nu veiktsp?ju.
 • Outlook Microsoft CRM klients uz?emas iesp?jas sl?gt, izmantojot Microsoft CRM programmat?ras izstr?des komplekt? (SDK), bezsaistes re??m?. M??inot main?t klientu tie?saistes st?voklis, atska?o?anas k??da.
 • Ja m??in?t konfigur?t programmu Outlook, kas ir instal?ti Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 Microsoft Dynamics CRM klientu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  LDAP serveris nav pieejams.

 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Main?t datu grupas filtrs Mani uzdevumi zona ietver papildu filtr??anas apmaksas datums.
  • Izveidojat uzdevumu programm?, kas atbilst mana uzdevuma filtrs un iek?auj izpildes datuma krit?rijiem.
  • Sinhroniz?jot ?o uzdevumu ar Outlook Microsoft Dynamics CRM klientu.
  • Uzdevumu dz??ana pieteikumu.
  • Sinhroniz?jat uzdevumu ar Microsoft Dynamics CRM klientu Outlook v?lreiz.
  ??d? gad?jum? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Radusies k??da. M??iniet ?o darb?bu v?lreiz. Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rbaudiet Microsoft Dynamics CRM Kopienas.

 • Pie?emu, ka diviem ierakstiem izmantot dublik?tu e-pasta adresi. Jums ir piek?uve tikai vienu no diviem ierakstiem saist?b? ar dro??bas at?aujas konfigur?ciju. ?aj? situ?cij?, kad m??in?t nos?t?t e-pasta zi?ojumu ieraksts, kuram var piek??t, e-pasta zi?ojums netiek nos?t?ts. Turkl?t, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:

  CRM iz??mums: Zi?ojums: SecLib::AccessCheckEx neizdev?s. Atgrieza hr =-2147187962 ObjectID: ed22c90f 269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 un CallingUser: ebc6a2c7 259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: ReadAccess, ErrorCode:-2147187962.

 • Pie?emu, ka Outlook Microsoft Dynamics CRM klientu ir konfigur?ta, izmantojot IFD URL. ??d? gad?jum? jums nepied?v? akredit?cijas dati ja saglab?tos akredit?cijas datus, kas vairs nav der?gi.
 • Nevar palaist atskaites programm? Microsoft Dynamics CRM klientu programmas Outlook, kad pras?bas autentifik?cija ir iesp?jota.
 • P?rl?kojot Microsoft Dynamics CRM web klient?, izmantojot Internet Explorer 9, Internet Explorer pat?r? p?rm?r?ga atmi?as. T?d?? rodas l?nu veiktsp?ju.
 • Sub-grid skatu nevar iel?d?t ierakstus.
 • Mainot rindu p?c rindas veicat ?tro mekl??anu, rodas skripta k??da.
 • Kad skats pin, Microsoft Dynamics CRM Client programmai Outlook, cilne Skats atceras vis? sesijas un datu skata netiks ievietota lok?laj? ke?atmi??.
 • Sinhroniz?jot periodisko tik?anos, kas ietver atceltos sapulces un atceltos sapulces nav no?emta no kalend?ra, Outlook avar?.
 • Pie?emsim, ka jums ir asinhrons spraudnis vai darbpl?smu, kas ir re?istr?ts uz rindas kr?jumu atjaunin??anas. Ja kr?juma rinda tiek mar?rut?ts caur Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK galapunkta mar?ruta piepras?jumu Microsoft Dynamics CRM 2011, mar?ruta piepras?jums neatbilst.
 • Zi?ojumus nevar par?d?t aug??j? l?me?a strukt?rvien?bas, p?c tam, kad lietot?ji EnableRetrieveMultipleOptimization DWORD re?istra ieraksta v?rt?ba tiek iestat?ta uz 2.
 • Kad daudzrindu teksta lauki ir iek?auti e-pasta veidnes, Microsoft Dynamics CRM 2011, rindi?u p?rtraukumi daudzrindu teksta laukiem ir nepareizi format?ts.

Inform?ciju par failu

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu inform?ciju par failu