Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2600643 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n. Bài vi?t này mô t? các hotfix và C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t rollup này. Bản cập nhật hợp nhất này có s?n cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i Microsoft Dynamics CRM 2011.

Thông tin thêm

Tính năng b? sung

B?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 gi?i thi?u m?t tính năng m?i đư?c g?i là h?nh th?c t?i ưu hóa đ?c. B?ng cách s? d?ng tính năng này, m?t t? ch?c có th? cho phép ngư?i dùng quy?t đ?nh xem h? có mu?n xem b?n ghi b?ng cách s? d?ng m?t h?nh th?c đư?c t?i ưu hoá đ? t?i m?t cách nhanh chóng. Các h?nh th?c t?i ưu hóa đ?c c?i thi?n năng su?t cho ngư?i s? d?ng ch? y?u là tiêu th? các d? li?u thay v? ch?nh s?a h? sơ. Nó c?ng giúp ngăn ngư?i dùng không ch? ? ch?nh s?a giá tr? trư?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các h?nh th?c t?i ưu hóa đ?c, nh?p vào liên k?t sau đây:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=246078

Cho thêm cân nh?c thi?t k? v?i h?nh th?c t?i ưu hóa đ?c, nh?p vào liên k?t sau đây đ? đ?c các ch? đ? SDK:
Thi?t k? cân nh?c cho h?nh th?c duy nh?t đ?c


Số bản dựng và t?p đ? đ?t tên tin cho bản cập nhật hợp nhất này

Xây d?ng, s? các gói C?p Nh?t cho các thành ph?n sau đây là 5.0.9690.2165.
 • Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 dành cho Microsoft Office Outlook
 • Bộ định tuyến Email Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Phần mở rộng Cấp quyền Báo cáo Microsoft Dynamics CRM 2011
 • gói ngôn ng? Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Phần mở rộng Báo cáo Microsoft Dynamics CRM 2011
t?p đ? đ?t tên tin cho các phiên b?n 32-bit c?a C?p Nh?t rollup gói là như sau:
 • CRM2011-khách hàng-KB2600643 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600643 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-giá th?u-KB2600643 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600643 -LangID-i386.exe
t?p đ? đ?t tên tin cho các phiên b?n 64-bit c?a C?p Nh?t rollup gói là như sau:
 • CRM2011-máy ch?-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-khách hàng-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600643 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600643 -LangID-amd64.3exe

C?p nh?t thông tin rollup

B?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? có s?n cho khách hàng trên cơ s? ngày 22 tháng 3 năm 2011.

Cho khách tr?c tuy?n C?i ti?n cơ s? h? t?ng đang đư?c th?c hi?n đ? CRM tr?c tuy?n. B?i v? đi?u này, b?n C?p Nh?t rollups s? không đư?c áp d?ng cho máy ch? cho đ?n khi nh?ng c?i ti?n đư?c hoàn thành. Thông qua trang thông báo h? th?ng cho c?a s? b?o tr? h? th?ng, b?n s? đư?c thông báo khi t? ch?c c?a b?n s? đư?c C?p Nh?t đ? cơ s? h? t?ng m?i. Các b?n c?p nh?t m?i nh?t s? đư?c áp d?ng t?i th?i đi?m đó.

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 2600643 bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng ba 15, 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Lưu ? quan tr?ng
b? máy cơ s? d? li?u t?o ra v?i Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 6 ho?c phiên b?n cao hơn không th? đư?c nh?p kh?u đ? tri?n khai c?a Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 5 ho?c phiên b?n trư?c đó. K?ch b?n này không đư?c h? tr?.
cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows
Đ? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n có th? s? d?ng Windows Update. B?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 s? có s?n trên Windows Update vào ngày 10 tháng 1 năm 2012.

B?n c?ng có th? Cài đặt Windows t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t các bản cập nhật đư?c đ? ngh?. Thi?t đ?t này có th? gi?i quy?t các sự cố không nghiêm trọng và giúp c?i thi?n trải nghi?m máy tính c?a b?n. Các bản c?p nh?t tùy ch?n không đư?c t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.

Đ? t?m hi?u thêm v? các lo?i C?p Nh?t Microsoft xu?t b?n, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
B?t hoặc tắt c?p nh?t t? đ?ng

Thay đ?i cách Windows cài đ?t chuyên bi?t ho?c thông báo cho b?n v? b?n C?p Nh?t
Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách s? d?ng Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó g? C?p nh?t trong h?p B?t đ?u tra c?u . Trong danh sách k?t qu?, b?m Windows Update.
 2. Trong Ngăn dẫn hướng, bấm vào Ki?m tra c?p nh?t, sau đó đ?i trong khi Windows ki?m tra các bản c?p nh?t m?i nh?t cho máy tính c?a b?n.
 3. N?u b?n nh?n đư?c tin thư thoại cho biết có sẵn các bản cập nhật quan tr?ng ho?c mà nh?c b?n xem xét các bản c?p nh?t quan tr?ng, b?n có th? xem và ch?n các b?n c?p nh?t quan tr?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Trong danh sách, b?m vào b?t k? b?n c?p nh?t quan tr?ng nào để bi?t thêm thông tin. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm cho b?t k? C?p Nh?t nào mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 6. Đ?c và ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép, sau đó bấm vào K?t thúc (n?u bản c?p nh?t yêu c?u thao tác này). N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, h?y nh?p m?t kh?u. N?u b?n đư?c nh?c nh?p xác nh?n, hãy cung c?p xác nh?n.
cài đ?t chuyên bi?t thủ công
Đ? t? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm c?a hàng website sau c?a Microsoft Update:
  Các c?a hàng Microsoft Update
 2. Nh?p 2600643 vào ô tra c?u , và sau đó nh?p vào tra c?u.
 3. Nh?p vào Thêm đ? thêm các C?p Nh?t vào gi?.
 4. Nh?p vào T?i xu?ng.
 5. Nh?p vào tr?nh duy?t, ch? đ?nh m?c tin thư thoại mà b?n mu?n đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào ti?p t?c, và sau đó nh?p vào tôi ch?p nh?n đ? ch?p nh?n Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft.
 7. Khi b?n C?p Nh?t đư?c t?i v? đ? v? trí b?n ch? ra, h?y nh?p vào đóng.
Đ? bi?t thêm thông tin v? danh mục Microsoft Update, bấm vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
323166 Cách t?i xu?ng các b?n c?p nh?t bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixe t? Danh mục Windows Update

Thông tin cài đ?t chuyên bi?t b? sung

 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update rollup này, thoát kh?i b?t k? bu?i CRM s?n có, và sau đó B?t đ?u m?t phiên CRM m?i đ? k?t h?p các thay đ?i.
 • Khi b?n de-cung c?p m?t gói ngôn ng?, cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? c?a t?t c? ngư?i dùng c?a Microsoft Dynamics CRM ngư?i s? d?ng ngôn ng? đó s? hoàn nguyên v? ngôn ng? m?c đ?nh. Quá tr?nh tái cung c?p không c?p nh?t các cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? c?a ngư?i dùng. Do đó, ngư?i dùng ph?i đ?t l?i các cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? trong ph?n tu? ch?n cá nhân khi h? kí nh?p vào Microsoft Dynamics CRM 2011.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 6 cài đ?t chuyên bi?t (xây d?ng 5.0.9690.1992) đ? áp d?ng này update rollup.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 6 (xây d?ng 5.0.9690.1992), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2600640 Đã có Bản cập nhật Hợp nhất 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

N?u b?n đư?c nh?c, kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t hợp nhất.

Thông tin lo?i b?

B?n có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 7 t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, b?n nên sao lưu b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
Làm th? nào đ?: sao lưu b? máy cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t Rollup 7 c?ng có các tính năng Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? đ? đư?c phát hành ? Update Rollup 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng Dynamics CRM Q4 C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Microsoft Dynamics CRM: con đư?ng phía trư?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

B?n C?p Nh?t Rollup 7 bao g?m các b?n s?a l?i sau và C?p Nh?t:
 • Khi b?n m? m?t b?n ghi tr?c ti?p t? m?t trang đánh d?u ki?m ho?c m?t liên k?t, m?t đ?m không b?nh thư?ng s? xu?t hi?n. Ngoài ra, khi b?n c? g?ng t?m ra kh?i trang, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i script yêu c?u b?n g?i m?t báo cáo l?i cho Microsoft.
 • B?n không th? nh?p m?t d?u ki?m g?ch chéo ngư?c (\) trong m?t l?nh v?c văn b?n trong các h?nh th?c Microsoft Dynamics CRM 2011. V?n đ? này x?y ra khi h? th?ng đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng m?t bàn phím tiêu chu?n Đ?c.
 • Khi b?n m? m?t h? sơ trên m?t cái nh?n k?t h?p, picklists tr? thành không ho?t đ?ng trong Internet Explorer 9.
 • Sau khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n không th? gi?i quy?t trư?ng h?p có h?p đ?ng đư?ng liên k?t.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n m? m?t h? sơ, và sau đó b?n b?m k?t n?i.
  • Trong hộp thoại k?t n?i , b?n nh?p thông tin vào các l?nh v?c, và sau đó b?n nh?p vào lưu và New.
  Trong trư?ng h?p này, hộp thoại m?i k?t n?i không lưu k?t n?i vào h? sơ ban đ?u.
 • B?n không th? nh?p các kí t? đ?i di?n đ?c bi?t yêu c?u quy?n phím ALT (AltGr) trên bàn phím trong m?t s? h?nh th?c Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi b?n m? m?t k? l?c và sau đó nh?p vào văn b?n ghi chú, chi?u r?ng c?a vùng văn b?n thu nhỏ v?i kích thư?c m?c đ?nh. V?n đ? này x?y ra khi b?n không có quy?n ghi vào các ghi chú đ? ghi l?i.
 • Khi b?n B?m chu?t ph?i vào m?t l?nh v?c ch? đ?c trong m?t h?nh th?c trong Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Dynamics CRM đ? b?t g?p l?i.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n m? Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách s? d?ng giao th?c https và không xác đ?nh s? hi?u c?ng.
  • B?n m? m?t tài kho?n hi?n t?i ho?c t?o m?t tài kho?n m?i, nh?p m?t giá tr? vào trư?ng S? Tài kho?n , và sau đó nh?p vào lưu.
  • B?n c?p nh?t các h?nh th?c cùng m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào lưu.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Truy c?p b? t? ch?i.
 • Khi b?n h?p nh?t tài kho?n ho?c đ?a ch? liên l?c, các h? sơ liên quan đ?n k?t n?i không đư?c C?p Nh?t đ? tr? đ?n các b?n ghi t?ng th? trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi b?n c? g?ng đ? thêm nhi?u hơn 50.000 thành viên vào m?t danh sách ti?p th?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i đ? x?y ra. C? g?ng hành đ?ng này m?t l?n n?a. N?u v?n l?i, ki?m tra các c?ng đ?ng Microsoft Dynamics CRM cho gi?i pháp ho?c liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a t? ch?c Microsoft Dynamics CRM. Cu?i cùng, b?n có th? liên h? v?i Microsoft Support.AggregateQueryRecordLimit vư?t quá. Không th? th?c hi?n thao tác này.
  .
 • Khi b?n t?o ra m?t gi?i pháp m?i và sau đó xu?t kh?u nó như là m?t gi?i pháp qu?n l?, các XML là không h?p l?. V?n đ? này x?y ra khi b?n đ?i tên m?t đi?u khi?n subgrid trên m?t m?u s?n có cho m?t subgrid s?n có. Trong t?nh hu?ng này, thu?t s? nh?p kh?u không xác nh?n các XML, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Nh?p t?p tin không h?p l?. XSD xác nh?n không thành công.
  Ngoài ra, khi b?n xem các chi ti?t k? thu?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Y?u t? 'ki?m soát' không th? xu?t hi?n nhi?u hơn m?t l?n n?u n?i dung mô h?nh lo?i là "t?t c?".
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n b?m vào t?p, b?m m?i ho?t đ?ng, và sau đó nh?p vào cu?c h?n.
  • B?n thêm m?t ch? đ?.
  • B?n g? m?t ngày trong các ho?t đ?ng b? nhi?m trư?ng có ngh?a là hai tu?n trong tương lai, và sau đó b?n nh?p vào lưu.
  • B?n b?m vào l?p l?i.
  Trong trư?ng h?p này, ngày trong các B?t đ?u kho?ng l?nh v?c Hi?n th? ngày hi?n t?i thay v? ngày hai tu?n trong tương lai, d? ki?n.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n t?o m?t tài kho?n m?i trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
  • Trong các web site l?nh v?c, b?n g? m?t URL có ch?a m?t báo giá đánh d?u ki?m.
  • B?n t?o m?t lư?i xem trên tài kho?n và sau đó thêm c?t web site .
  • B?n xem lư?i đi?n.
  Trong trư?ng h?p này, các t?p l?nh đư?c th?c hi?n không chính xác và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
 • Khi b?n đ?t c?u h?nh m?t s? lư?ng l?n xóa công vi?c, và sau đó b?n g?i cho khách hàng m?t liên k?t b?ng cách s? d?ng m?t email đ? ki?m tra trạm đậu c?a vi?c xoá s? lư?ng l?n, URL trong thông báo email là không chính xác.
 • Khi b?n nh?p m?t danh sách giá t? m?t b?ng tính Excel, các m?c giá đư?c nhân v?i 100. V?n đ? này x?y ra khi b?ng tính Excel n?m trên m?t máy ch? đó đ? cài đ?t chuyên bi?t vùng-US.
 • Khi b?n c?p nh?t m?t t? ch?c Microsoft Dynamics CRM cho m?t Microsoft SQL Server M? s?n ph?m, không có phân vùng ki?m toán đư?c t?o ra.
 • Khi b?n c? g?ng thêm m?t c?t vào m?t s? c? liên quan đ?n ch? đ? xem trong các t? ch?c ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 2011 Th? Nh? K? cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Th?c th? lo?i không t?n t?i trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi b?n c? g?ng ch?y báo cáo tóm t?t tài kho?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011 trong m?t ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Subreport có th? không đư?c hi?n th?.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n t?o m?t đ?ng g?i c?a các vai tr? an ninh nhân viên bán hàng, và sau đó b?n đ?t s? cho phép ngư?i dùng đ?c đ? c?p đ? kinh doanh đơn v? (BU) trên tab Qu?n l? kinh doanh , các đ?ng g?i.
  • B?n t?o ngư?i dùng trong m?t BU đó không ph?i là BU chính, và sau đó b?n gán vai tr? m?i mà b?n t?o ra cho ngư?i dùng.
  • B?n đ?t c?u h?nh ngư?i dùng cho khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook.
  • Trong Office Outlook, ngư?i dùng B?m chu?t tùy ch?n, và sau đó nh?p vào thư.
  • Ngư?i dùng ch?n hộp kiểm t?o và tùy ch?n s? liên l?c cho các thi?t l?p t? đ?ng t?o b?n ghi trong ph?n Microsoft Dynamics CRM.
  • M?t email s? đư?c g?i cho ngư?i dùng t? ngư?i dùng không - Microsoft Dynamics CRM.
  • Ngư?i s? d?ng theo d?i thông báo email t? h?p thư đ?n
  Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i không bi?t x?y ra trong khi đ?ng b? hóa d? li?u Outlook.
 • Khi b?n nh?p kh?u trang t?ng quan là m?t ph?n c?a m?t gi?i pháp và các gi?i pháp có nh?n cho các ngôn ng? mà không ph?i là ngôn ng? cơ s?, các nh?n không đư?c t?o ra trong khi chuy?n nh?p các gi?i pháp.
 • Quá nhi?u d?u ki?m v?t Nh?t k? s? ki?n l?i đang kí nh?p các b?n ghi d?u ki?m v?t trong cho Microsoft Dynamics CRM.
 • B?n không th? th?c hi?n m?t yêu c?u đ? l?y các siêu d? li?u b?ng cách s? d?ng b?n ghi d?ch v? siêu d? li?u 2007, như là ngư?i dùng h? th?ng ho?c tích h?p trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • B?n không th? ki?m nh?p m?t plugin trên các ch?c năng t?o tin thư thoại cho các th?c th? UserQuery.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng LINQ ? plugin Microsoft Dynamics CRM v?i đ?i tư?ng OrganizationServiceContext đ? l?y h? sơ liên quan. Khi b?n c?p nh?t các h? sơ, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Lo?i: System.InvalidOperationException
  Thông báo: Các th?c th? là ch?-đ?c và s? h?u 'Id' không th? s?a đ?i. S? d?ng b?i c?nh đ? c?p nh?t các th?c th? thay vào đó.
 • Gi? s? r?ng b?n c? g?ng t?o ra m?t chi?n d?ch nhanh chóng t? các k?t qu? c?a m?t truy v?n nâng cao t?m th?y. Khi b?n hoàn thành thu?t s? chi?n d?ch nhanh chóng, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  không h?p l? đ?i s? hi?u l?i.
 • Ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v? liên t?c đ?ng b? hóa cho khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook.
 • Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tin thư thoại đư?c lưu ? đ?nh d?ng .msg và thư đư?c thi?t l?p đ? ch? đ?c trong các thu?c tính t?p, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft CRM g?p s? c? và c?n đóng. Chúng tôi r?t xin l?i v? s? b?t ti?n này.
  V?n đ? này x?y ra trong Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Office Outlook 2010.
 • Quan đi?m lư?i và ngăn đ?c khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook không hi?n th? các d? li?u b?ng cách s? d?ng các đ?nh d?ng s? đư?c quy đ?nh trong các thi?t l?p Tu? ch?n cá nhân trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi b?n nh?p kh?u ho?c tái nh?p kh?u m?t s? thu ho?c giá tr? th?p phân trư?ng t? t?p tin XML bảng Excel tính, nh?p kh?u h? sơ không thành công v?i đ?nh d?ng ngo?i l?.
 • Khi b?n nh?p d? li?u b?ng cách s? d?ng quá tr?nh "M?u cho d? li?u nh?p" v?i các t?p tin Excel ho?c XML, gian màu tr?ng không đư?c g? b?.
 • N?u b?n kích ho?t tùy ch?n Đ? không t?o ra ho?t đ?ng , t?p tin đính kèm không đư?c đính kèm vào b?c e-mail trong thư nh?t.
 • N?u b?n h?y b? quá tr?nh phát hi?n trùng l?p, các plugin PreValidation không h?p nh?t thay đ?i.
 • Khi b?n gán m?t h? sơ b? nhi?m là đ?nh k? cho ngư?i dùng, ch? có h? sơ t?ng th? đư?c gán. Các h? sơ theo đ?nh k? không đư?c gán cho ngư?i dùng.
 • RenderGridView.aspx trang đư?c lưu tr? trong ch? m?t ngày không chính xác. Tuy nhiên, khi b? nh? cache s? lâu hơn.
 • Tái ch? cho quá tr?nh async v?n chuy?n c?p l?i nên đư?c b? sung.
 • Khi b?n t?o m?t b?n ghi trong m?t th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  CrmException: Không th? chèn trùng l?p phím
 • Khi b?n ch?y Microsoft Dynamics CRM khách hàng cho Outlook, khách hàng Microsoft Office Outlook tai n?n. V?n đ? này x?y ra khi các đ?i tư?ng FormRegion đư?c thi?t l?p.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh theo cách th? công

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

B?n c?p nh?t Hợp nhất 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định C?u h?nh th? công.

Bản c?p nh?t Hợp nhất 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 ch?a các hotfix và bản c?p nh?t sau mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định C?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 n?u b?n mu?n duy tr? ch?c năng c?a phiên b?n phát hành c?a Microsoft Dynamics CRM 2011:
2664150 Các bư?c sau đ? làm s?ch b?ng PrincipalObjectAccess trong Microsoft Dynamics CRM 2011 sau khi C?p Nh?t Rollup 6 đư?c áp d?ng
Đ? ngăn ch?n ghim lư?t xem t? kéo xu?ng thông tin SQL Server CE đ?a phương lưu tr?, khoá ki?m nh?p có th? đư?c đ?t trên các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook. Đi?u này c?ng có th? giúp làm gi?m lưu lư?ng m?ng t?ng th? đư?c g?i t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 2011 v?i m?t máy tính khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính khách hàng c?a Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook như là m?t ngư?i dùng đ? cài đ?t chuyên bi?t khách hàng c?a Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khóa con ki?m nh?p sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m giá tr? DWORD (32-bit).
 5. Lo?i DisableMapiCaching, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào DisableMapiCaching, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào DisableMapiCaching, và sau đó b?m s?a đ?i.
 8. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 1, và sau đó nh?p vào OK.
 9. Trên menu T?p , b?m Thoát đ? thoát kh?i Tr?nh so?n th?o S? đăng k?.

Bản cập nhật Hợp nhất 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 4 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfx ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

Bản c?p nh?t Hợp nhất 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có ch?a các hotfix và bản c?p nh?t sau mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công. Đ? kích ho?t ho?c định c?u h?nh các hotfix ho?c các b?n c?p nh?t này trên máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo hư?ng d?n ở bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Bài vi?t này ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo trư?c khi b?n cài đ?t Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 n?u b?n mu?n duy tr? ch?c năng c?a phiên b?n phát hành c?a Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 B?n g?p ph?i ch?m hi?u su?t khi b?n th?c hi?n RetrieveMultiple truy v?n trên datasets l?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n C?p Nh?t Rollup 1 dành cho Microsoft Dynamics CRM 2011 ch?a không có b?n s?a l?i ho?c c?p nh?t mà b?n ph?i đ?t c?u h?nh th? công.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Hotfix và C?p Nh?t đư?c phát hành b?n s?a l?i cá nhân

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các l?i sau đây đ? đư?c c? đ?nh và giao hàng như là quan tr?ng theo yêu c?u (COD) s?a ch?a:

 • Gi? s? r?ng b?n có m?t gi?i pháp có ch?a m?t thu?c tính thi?t l?p tùy ch?n mà đ? không có ti?n t?. Khi b?n nh?p thông tin C?p Nh?t đ? các gi?i pháp t? m?t phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft Dynamics CRM, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Các thu?c tính lư?c đ? không ph?i là duy nh?t.
 • Thư m?c t? Outlook Explorer không đư?c phát huy khi các m?c s? đư?c m? trong n?n.
 • Khi b?n c? g?ng đ? thúc đ?y m?t m?c b?ng cách s? d?ng các Thi?t l?p liên quan đ?n ch?c năng và qu?ng cáo không, m?c ti?p t?c có các thông tin liên quan đ?n thi?t l?p v?i ch? b?n ngư?i dùng đ?nh ngh?a l?nh v?c. V? v?y, khi l?i qu?ng cáo đư?c gi?i quy?t, và sau đó b?n c? g?ng đ? thúc đ?y m?c m?t l?n n?a, chương tr?nh khuy?n m?i v?n không.
 • Khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh Microsoft Dynamics CRM khách hàng cho Outlook, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? Microsoft Dynamics CRM b?i v? chúng tôi không th? xác th?c ?y nhi?m c?a b?n. Ki?m tra k?t n?i c?a b?n ho?c liên h? v?i ngư?i qu?n tr? đ? đư?c giúp đ?.
 • Khi b?n c? g?ng đ? nh?p kh?u m?t gi?i pháp qu?n l? có ch?a m?t s? thay đ?i nh?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Đánh giá c?a các thành ph?n hi?n t?i (tên = LocalizedLabel, id = 631f30e6-1ebf - 48c 8-8ef4-f8000ee973dd) trong thao tác hi?n th?i (C?p Nh?t) b? th?t b?i trong qu?n l? tài s?n đánh giá v? t?nh tr?ng: Microsoft.Crm.BusinessEntities.IsRenameableCondition
 • Khi b?n tab trên m?t tên mi?n ngư?i dùng đ? l?y thông tin ngư?i dùng t? Active Directory trong m?t tên mi?n l?n mà ch?a nhi?u tr? em tên mi?n, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t.
 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i sơ đ? trang web trong Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách liên k?t đ? xem tu? ch?nh như là m?t ngu?n tài nguyên web HTML. Khi b?n nh?p vào liên k?t cho các quan đi?m, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i đ? x?y ra. C? g?ng hành đ?ng này m?t l?n n?a. N?u v?n l?i, ki?m tra các c?ng đ?ng Microsoft Dynamics CRM cho gi?i pháp ho?c liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a t? ch?c Microsoft Dynamics CRM. Cu?i cùng, b?n có th? liên h? v?i Microsoft Support.
  Ngoài ra, thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p trong d?u v?t n?n t?ng:
  L?i: CRM tham s? b? l?c - tham s? không h?p l? ' b? trí = 0' trong Request.QueryString
 • Khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m nhanh trong Microsoft Dynamics CRM khách hàng cho Outlook, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t.
 • Khi b?n b?m vào Thêm s?n có đ? associatemore hơn 250 ghi m?t k? l?c trong Microsoft Dynamics CRM, Internet Explorer tr? nên không ph?n h?i. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Tin nh?n: Ng?ng ch?y k?ch b?n này? M?t script trên Trang này làm tr?nh duy?t web c?a b?n ch?y ch?m. N?u nó v?n ti?p t?c ch?y, máy tính c?a b?n có th? tr? nên không ph?n h?i.
 • Khi b?n c? g?ng đ? gán m?t th?c th? cho m?t đ?i bóng trong m?t quy tr?nh làm vi?c Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n không th? ch?n b?t k? giá tr? trư?ng nhóm hi?n t?i cho s? phân công.
 • Gi? đ?nh m?t h?nh th?c t? ch?c tùy ch?nh đ? có nhi?u ti?u lư?i v?i vi?c m? r?ng t? đ?ng kích ho?t trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi b?n di chuy?n lư?i đ?n m?t khu v?c ph? trong các h?nh th?c, lư?i đư?c thay đ?i kích c?.
 • Khi b?n nh?p m?t s? liên l?c b?ng cách s? d?ng thu?t s? Thêm đ?a ch? liên h?, trư?ng Tên công ty cho s? liên l?c s? b? xóa trong Office Outlook. V?n đ? này x?y ra khi các tùy ch?n S? d?ng tên công ty đư?c tài kho?n b? vô hi?u hóa.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t thông báo email m?i trong Office Outlook.
  • B?n ch?n Rich Text đ?nh d?ng trên các đ?nh d?ng văn b?n tab.
  • B?n thêm m?t s? văn b?n vào thông báo email, và sau đó thêm h?nh ?nh nhúng.
  • B?n nh?p d? li?u trong cácĐ?,T?, vàCh? đ? l?nh v?c.
  • B?n b?m vào các theo d?i nút, và sau đó b?m vào g?i.
  • B?n xem xét các ho?t đ?ng theo d?i email vào Microsoft Dynamics CRM năm 2011.
  Trong trư?ng h?p này, h?nh ?nh đư?c chèn vào không hi?n th? trong các ho?t đ?ng Email. Thay vào đó, b?c tranh đư?c hi?n th? như m?t ph?n đính kèm có kích thư?c không.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p nh?t thông tin Rollup 7 t?p tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Click vào đây đ? t?i v? b?n C?p Nh?t Rollup 7 t?p tin thông tin gói
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Thu?c tính

ID c?a bài: 2600643 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600643 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2600643

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com