Microsoft Dynamics CRM 2011 8 naujinim?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2600644 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Yra 8 naujinim? Microsoft Dynamics CRM 2011. ?iame straipsnyje apra?oma kar?t?j? patais? ir naujinim?, ?traukt? ? ?? specifini? naujinim?. ?is specifini? naujinim? paketas yra visomis kalbomis, kurios palaiko Microsoft Dynamics CRM 2011.

Daugiau informacijos

Sukurti skai?i? ir fail? pavadinimai, ?is specifini? naujinim? paketas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Specifini? naujinim? paket?Komponavimo versijos numerisFailo vardasFailo vardas
Microsoft Dynamics 32 bit? versijoms64 bit? versijoms
CRM 2011 serverio5.0.9690.2243NegaliojaCRM2011-serveris-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 Microsoft Office Outlook5.0.9690.2243CRM2011-Client-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 el. pa?to kelved?5.0.9690.2243CRM2011-Router-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 ataskaitos k?rimo prat?simas5.0.9690.2243CRM2011-si?lomos kainos-KB2600644 -LangID-i386.exeNegalioja
CRM 2011 kalbos paketas5.0.9690.2243CRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2600644 -LangID-amd64.exe
CRM 2011 ataskait? pl?tinius5.0.9690.2243NegaliojaCRM2011-Srs-KB2600644 -LangID-amd64.exe

Update rollup informacija

8 naujinim? Microsoft Dynamics CRM 2011 bus galima vietinis Klientai gegu??s 3, 2012.

Interneto vartotojams Infrastrukt?ros patobulinim? yra daroma ? "CRM Online". D?l ?ios prie?asties, specifini? naujinim? paketai bus netaikomos serveriai kol patobulinimai yra pilnas. Per lang? sistemos technin?s prie?i?ros sistemos prane?im? puslap?, jums bus prane?ta kai organizacijoje bus atnaujintas ? nauj? infrastrukt?r?. Paskutiniai atnaujinimai bus taikomas tuo metu.

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 2600644 paket? dabar.

I?leidimo data: Gegu??s 3, 2012

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Diegimo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbi pastaba
Duomen? baz?, kuri buvo sukurta naudojant Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 arba v?lesn?s versijos negali b?ti importuotas ? diegti Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 ar ankstesn? versij?. ?is scenarijus yra ma?ai remiami.
Windows naujinimo diegimas
Automati?kai ?diegti Microsoft Dynamics CRM 2011 8 naujinim? paket?, galite naudoti Windows Update. 8 naujinim? Microsoft Dynamics CRM 2011 bus galima rasti "Windows" naujinimu gegu??s 22, 2012.

Galite nustatyti sistem? Windows automati?kai ?diegti rekomenduojamus naujinius. ?is parametras gali i?taisyti nekritines problemas ir pad?ti pagerinti kompiuterio na?um?. Pasirinktiniai naujinimai neatsiun?iami ir nediegiami automati?kai.

Norite daugiau su?inoti apie Microsoft publikuojam? naujinim? r??i?, aplankykite ?ias Microsoft svetaines:
?jungti automatin? naujinim? arba i?jungti

Keisti Windows diegia arba prane?a apie naujinimus
Nor?dami ?diegti 8 naujinim? paket? Microsoft Dynamics CRM 2011 naudojant Windows naujinim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada ?veskite Atnaujinimas ? lauk? Prad?ti ie?k? . Rezultat? s?ra?e spustel?kite Windows naujinimas.
 2. Nar?ymo srityje spustel?kite tikrinti, ar yra naujinim?, ir tada Palaukite, kol sistema Windows ie?kos naujausi? kompiuterio naujinim?.
 3. Jei gaunate prane?im?, kad svarb?s atnaujinimai yra prieinami, raginant? per?i?r?ti svarbius naujinius, galite per?i?r?ti ir pasirinkti, kuriuos svarbius naujinimus ?diegti.
 4. S?ra?e spustel?kite bet svarbus naujinimas daugiau informacijos. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel?, kur? norite ?diegti naujini?, ir tada spustel?kite gerai.
 5. Spustel?kite diegti naujinimus.
 6. Skaityti ir sutikite su licencijos s?lygomis, ir spustel?kite baigti (jei naujinimas to reikalauja ?is veiksmas). Jei paraginama ?vesti administratoriaus slapta?od?, ?veskite slapta?od?. Jei esate paraginamas patvirtinimo, patvirtinkite.
Rankinis diegimas
Nor?dami rankiniu b?du ?diegti Microsoft Dynamics CRM 2011 8 naujinim? paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Apsilankykite ?ioje "Microsoft Update" katalogas svetain?je:
  Microsoft naujinim? katalogo
 2. Paie?ka pagal paie?kos , ?veskite2600644, tada spustel?kite Ie?koti.
 3. Spustel?kite prid?ti prid?ti naujinim? ? krep?el?.
 4. Spustel?kite atsisi?sti.
 5. Spustel?kite Nar?yti, nurodykite aplank?, ? kur? norite atsisi?sti naujinim? ir spustel?kite gerai.
 6. Spustel?kite t?stiir tada spustel?kite sutinku priimti Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygos.
 7. Kai naujinimas yra atsiun?iami ? j?s? nurodyt? viet?, spustel?kite u?daryti.
Daugiau informacijos apie Microsoft Update katalogo, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
323166 Kaip atsisi?sti naujinimus su tvarkykl?mis ir kar?tosiomis pataisomis i? Windows Update katalogo

Papildoma diegimo informacija

 • Kai ?diegiate ?? specifin? naujin?, i?eiti i? esamos CRM sesijas, ir tada prad?ti nauj? CRM seans? keitimus.
 • De-konfig?ruodami kalbos paket?, kalbos parametrai vis? "Microsoft Dynamics CRM" vartotoj?, kurie naudojasi ?ia kalba gr?? ? numatyt?j? kalb?. I? naujo parengimo procesas n?ra atnaujinti kalbos parametrai vartotoj?. Tod?l vartotojams i? naujo j? kalbos parametrai sekcijoje asmenines parinktis kai nori ?eiti ? Microsoft Dynamics CRM 2011.

B?tinosios s?lygos

Turite tur?ti Microsoft Dynamics CRM 2011 atnaujinti apibendrinimo 6 (statyti 5.0.9690.1992) norint taikyti ?? specifin? naujin?. Daugiau informacijos apie ?? specifin? naujin?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2600640 Naujinim? 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. yra


Sistemos paleidimas i? naujo

Jei esate paraginamas, perkraukite kompiuter? Kai pritaikote naujinim?.

?alinimo informacij?

J?s galite pa?alinti 8 naujinim? paket? i? "Microsoft Dynamics CRM" serverio. Ta?iau tur?tum?te sukurti atsargines savo duomen? bazi? prie? pa?alinsite 8 naujinim? paket?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, eikite ? ?iose Microsoft Developer Network (MSDN) interneto svetain?se:
Sukurti visos duomen? baz?s atsargin? kopij? (SQL serveris)
Atkurti atsargin? duomen? baz?s kopij? (SQL Server Management Studio)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dynamics CRM Q4 paslauga atnaujinti

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
8 naujinim? taip pat yra Dynamics CRM Q4 paslaug? naujinimo funkcij?, kurios buvo i?leistos Update Rollup 5 Microsoft Dynamics CRM 2011. Daugiau informacijos apie Dynamics CRM Q4 paslaug? Update, eikite ? Microsoft interneto svetain?je:
Microsoft Dynamics CRM: B?simi darbai


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Klausimus, kurie sprend?iami 8 naujinim? paket? Microsoft Dynamics CRM 2011

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

8 naujinim? yra tokie pataisymai ir atnaujinimai:
 • Paskyros nebus rodomas aptarnavimo kalendori? Microsoft Dynamics CRM 2011.
  ?i problema atsiranda paskyros trukm? yra lygi nuliui, kai pabaigos datos paskyrimas yra toks pat kaip kit? susitikimo prad?ios data.
 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Galite sukurti paskyr? Microsoft Dynamics CRM 2011 programos Outlook.
  • Pasirinksite sekti programoje "Microsoft Dynamics CRM" paskyros, ir tada ?ra?ote paskyrim?.
  • Atidarykite paskyr? ir tada pakeisti vert? pa?mim? s?ra?as.
  Tokiu atveju ne ?ra?oma vert? pa?mim? s?ra?as.
 • Kai kopijuojate Tarnybos vadovo vaidmuo pervardyti vaidmen?, ir tada priskiriate vaidmen?, vartotojas, aptarnavimo kalendori? nerodomas. ?i problema atsiranda, kai sukuriate nauj? organizacij? Microsoft Dynamics CRM 2011 su portugal? kalbos paket?.
 • Importo duomen? vedlys lieka pakrovimo b?kl?s Microsoft Dynamics CRM 2011 su Internet Explorer 10.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 klientas Outlook sugenda, kai skaitymo srityje ?galinta tokia forma, kuri yra daug keli? eilu?i? teksto lauke lauk? Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • W3WP proceso sugenda su neapdorota i?imtis planavimo variklio temoje Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Kai yra daug vartotoj? ir ?ranga ir kai LeastBusy ?jungta Microsoft Dynamics CRM 2011, jau?iate l?to veikimo paslaug? planavimo procese.
 • Spustel?jus priedus skaitymo srityje Microsoft Dynamics CRM 2011, mygtuko Atidaryti ?galintas netik?tai.
 • Programin?s ?rangos k?rimo rinkinys (SDK) gauna i?d?stymo eilut?mis panaikinti i?imt? vartotojams svetain?je Microsoft Office tinkle. ?i problema atsiranda d?l netik?t? atsakym? i? GetUserRealm skambu?io.
 • N?ra jokio patvirtinimo domenams Microsoft Dynamics CRM 2011 stage.axpx.cs puslapyje.
 • Kai sukuriate nauj? elektroninio pa?to tipo spar?i?j? kampanij? ir pasirinkite nauj? ?ablon?, kur? suk?r?te, ?sp?jimas I??okantis langas pasirodo.
 • Kai paleid?iate ataskait? Microsoft Dynamics CRM 2011 m. ataskaita apibr??imo kalba (RDL) sm?lio d???s aplinkoje, vaizd? ataskaitoje trumpinti ar neskelbti.
 • Kai aplank? Microsoft Dynamics CRM 2011 teritorinio tinklo (WAN) aplinkoje, jau?iate l??iau.
 • Pilkai perfmon registruojamas u? "#Organizations" veiklos counter.
 • Taikant Update Rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011, kalba parengimo darbo vietas nepavyks. Be to, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Reprovisioning darbas, 1033 nepavyko.
 • Spustel?jus ?terpti ?ablon? elektroninio pa?to veikl?, gaunate ?? klaidos prane?im? su pertraukomis:
  ?vyko klaida.
 • Atlik? sinchronizavimo proceso metu Microsoft Dynamics CRM 2011 programos Outlook, b?senos prie?asties kodai pakei?iami ? numatyt?j? b?sen? prie?asties kodas veikla, kuri yra u?daryti.
 • Kai spustelite Nor?dami atidaryti Microsoft Dynamics CRM 2011 ?ra?e, mygtuko Atidaryti n?ra fail? atsisi?sti dialogo lange.
 • Skland?iai negalite prisijungti prie Microsoft Dynamics CRM 2011 puslapius Microsoft Dynamics CRM 2011 programos Outlook.
 • Tarkime, kad i?kvie?iate funkcij? SetLabel i? "Xrm.Page.ui.controls" vard? atribut? priceperunit citata subjekto Microsoft Dynamics CRM 2011. Kai nustatysite parinkt? produkto tipo nura?ymo ir tada u?darykite citata produkto form?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Objektas nepalaiko ?i ypatyb? ar metodas.
 • Kai bandote s?ra?? patikim? domen? nauj? keli? vartotoj? vedlio Microsoft Dynamics CRM 2011 metais, ?vyksta klaida.
 • Organizacija negali importuoti ? pa?ios Microsoft Dynamics CRM 2011 diegimo jei verslo vieneto subjektas turi nauj? atribut? prid?tin?s.
 • Tarkime, kad j?s atnaujinti numatyt?j? Outlook filtro ?ablonus naudodami SDK. Kai atliekate, Outlook filtro i? naujo proces?, du ar trys filtrai su tuo pa?iu pavadinimu, bet su ?vairi? fetchxml yra generuojami.
 • Tarkime, kad galite anuliuoti sekim? "Microsoft Dynamics CRM" el. lai?kus ? "Outlook" Gautieji "Explorer" vaizdas Microsoft Dynamics CRM 2011. Kai bandote panaikinti atitinkam? el. pa?to veiklos Microsoft Dynamics CRM 2011 serveryje, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Neatpa?intas GUID formatas.
 • Tarkime, kad j?s nesate narys jokios administracin?s grup?s Active Directory schemos. Kai eksportuojate dinamin? darbalap? ? Microsoft Excel darbalap?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  (Microsoft)[ODBC SQL serverio tvarkykl?][SQL serveris] Pasirinkite leidimo buvo atsisakyta objekto "fn_GetGuidsFromString".
 • Donotbulkpostalmail s?skaitos atributas laukas neredaguojamas. Be to, ? atributas n?ra ?trauktas kurdami objekto formoje.
 • Kai paskiriami ? Microsoft Dynamics CRM 2011 naudojant Microsoft Outlook online re?imu (noncached), visi dalyviai paskyrimams tapti organizatoriai programoje "Outlook".
 • Kai eksportuojate i?pl?stin?s ie?kos vaizdai, kuriuose yra "arba" reikalavimus, ? dinaminio darbalapius, generuojamas neteising? SQL u?klausos sintaks?.
 • Jei per?i?r?site u?darytas citata, gausite toliau nurodyt? ?sp?jam?j? prane?im?:
  Ar tikrai norite i?eiti i? ?io puslapio?
  Ta?iau, per?i?r?ta citata form? atidaro pirmiau u?darytos citata form?.
 • Negalite at?aukti "Apie Save" renginio pasikartojan?ios paskyros forma naudojant Java skriptus Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Atlieka RetrieveMultiple u?klaus? listmemeber objekto naudodami ie?kos funkcijas ir perduoti ie?kos Slapukai gali pagerinti na?um?, ne visi listmembers yra gr??inamos. ?iek tiek u?klausoms gauti du full puslapi? duomen?, o antrasis puslapis rodo, ten daugiau ?ra??. Ta?iau n? vienas ?ra?as gr??inami ? tre?i? puslap?.
  ?i problema atsiranda, kai "OrderType.Descending" u?sakymo tipas yra naudojamas su OrderExpresion createdon ar modifiedon atribut?.
 • Kai atidarote form? Microsoft Dynamics CRM 2011, gaunate scenarijaus klaidos prane?im?:
  Diskas buvo pilnas.
 • ?sivaizduokite toki? situacij? Microsoft Dynamics CRM 2011:
  • Spustel?kite Mano darbas, ir tada spustel?kite veikla.
  • Spustel?kite telefonu, ir tada atidarykite derinimo priemon?.
  • Spustel?kite skirtuk? scenarij? kair?je pus?je, ir tada spustel?kite skirtuk? konsol? de?in?je pus?je.
  • Spustel?kite ? s?ra?? susijusi lauke.
  Tokiu atveju gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
  HTML1422: Blogai suformuotas prad?ios ?yma. Savaranki?kai u?darymo velniop, reikia teikti U + 003E didieji-nei ?enklas (>).
  lookupinfo.aspx, eilut?s 1018 simbolis 5434
  HTML1422: Blogai suformuotas prad?ios ?yma. Savaranki?kai u?darymo velniop, reikia teikti U + 300E didieji-nei ?enklas (>).
  lookupinfo.aspx, eilut?s 1018 simbolis 5440
  HTML1409: Neteisingas atributo pavadinimas pob?d?io. Atribut? pavadinimai netur?t? b?ti ("), ('), ()<), or="" (=""></),>
  lookupinfo.aspx, eilut?s 1018 simbolis 5455
 • Tarkime, kad ?vardyt?j? SQL server?, kuriame yra nurodyt? uost? ir i?jungti SQL nar¹yklìs paslaugos serverio. Kai bandote ?diegti Microsoft Dynamics CRM 2011 ?vardyt?j? SQL serverio, ?diegti nepavyksta. Be to, negalite sukurti organizacijos naudojant ?vardyt?j? SQL serverio Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Jei u?siregistruosite plug-in su subjekto galimybe operacija po pagrindin?s operacijos etape, plug-in yra netik?tai ?vykdyti u? sandor?.
 • Bandant eksportuoti kampanijos veiklos paskirstymo nes?kmi? ? Microsoft Excel, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Neleistinas argumentas.
 • Kai i? pasikartojan?io kontakto Microsoft Dynamics CRM 2011 gaunate gaunamus el. lai?kus, el. lai?kus sekamos neteisingai.
 • Dinamin? vert?, pvz., dat?, ?ra?o u?klausa neatspindi j?s? laiko juostos arba regionin?s datos format? dialogo lange.
 • Kai bandote gauti galimyb?, paskyr? arba kontakt?, pasikartojan?i? sulaikymo dialogo langui. Ta?iau kai vis tiek gali b?ti ?ra?as, dialogo langas nebeatsako. Be to, galite gauti ?? klaidos prane?im? "Internet Explorer" b?senos juostoje:
  Klaida puslapyje.
 • Per?i?r?ti s?ra?? spartinimo prie?astys yra neteisinga rodini? s?ra?as kit? dali? Microsoft Dynamics CRM 2011. Tod?l, kai galite tinkinti ?ranki? juostos su grid komponentas ir nustatyti tam tikras rodinius galima ?sigyti grid komponentas, ne visi vaizdai rodomi.
 • Kai kurie subjektai ?ra?omi ? talpykl?, gerinti paslaug? planavimo procesui.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?jungti veiklos patobulinim?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  2651621 Aptarnavimui planuoti valdymo i?pl?timu Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Kai Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Outlook paskyromis, skiriant generuojamos kaip susitikimo u?klausos. ?i problema atsiranda, nors n?ra n? vienas dalyvis, kurie yra i?vardyti paskyrimams.
 • Tarkime, kad atitinkamu vienetu yra galinius tarpus ? ? teksto lauk? Microsoft Dynamics CRM 2011. Esant tokiai situacijai, kontaktinis asmuo nuolat sinchronizuojamas "Microsoft Dynamics CRM" kliento programoje Outlook. Tai atsitinka, nors joki? ?ra?o turinys bus pakeistas programoje atitinkamu vienetu.
 • Edit.aspx puslapio dukart-apkrov? netik?tai.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atnaujinti 8 naujinim? paket? Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?i? kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du. Nor?dami ?jungti arba konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas ir ?ie atnaujinimai ? server?, kuriame veikia Microsoft Dynamics CRM 2011, vykdykite nurodymus ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje.

2651621 Kyla kaip prastai naudojamas rasti laisv? kartus programoje Microsoft Dynamics CRM 2011
Naujinim? 7 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du.

Atnaujinti apibendrinimo 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?i? kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du. Nor?dami ?jungti arba konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas ir ?ie atnaujinimai ? server?, kuriame veikia Microsoft Dynamics CRM 2011, vykdykite nurodymus ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Straipsnyje pateikiami veiksmai, kuriais j?s galite sekti ?diegus Update Rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 i?valyti PrincipalObjectAccess lentel?:
2664150 Kaip kontroliuoti PrincipalObjectAccess lentel?s augimo CRM 2011
Nenor?dami prisegt? per?i?ros traukdami ?emyn informacij? vietos SQL Server CE talpyklas, registro raktas gali b?ti nustatytas Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" klientams. Tai gali pad?ti suma?inti bendr? tinklo sraut?, kuris siun?iamas i? Microsoft Dynamics CRM 2011 serverio Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento kompiuteryje.

Svarbu. ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip kurti atsargines kopijas ir atkurti Windows XP registras
Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prisijungti prie Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento kompiuteryje kaip vartotojas, kuris buvo ?diegta Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento.
 2. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo regedit, tada spustel?kite gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. Meniu Redagavimas perkelkite ?ymekl? ant naujasir tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?.
 5. Tipo DisableMapiCaching, ir tada paspauskite ENTER.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DisableMapiCaching, perkelkite ?ymekl? ant naujasir tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DisableMapiCaching, ir tada spustel?kite modifikuoti.
 8. Lauke reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite gerai.
 9. Meniu Failas spustel?kite i?eiti i?eiti i? registro rengykl?s.

Naujinim? 5 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Naujinim? 4 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Specifini? naujinim? paketas 3 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Atnaujinti 2 specifini? naujinim? paketas Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?i? kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du. Nor?dami ?jungti arba konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas ir ?ie atnaujinimai ? server?, kuriame veikia Microsoft Dynamics CRM 2011, vykdykite nurodymus ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Straipsnyje pateikiami veiksmai, kuriais j?s galite sekti prie? prad?dami diegti naujinim? 2 specifini? naujinim? paketas Microsoft Dynamics CRM 2011 jei norite i?laikyti leidimo versijos Microsoft Dynamics CRM 2011 funkcionalum?:
2535245 Kyla l??iau galite atlikti RetrieveMultiple u?klaus? didel?s apimties duomen? baz?ms Microsoft Dynamics CRM 2011
Specifini? naujinim? paketas 1 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kar?t?j? patais? ir naujinim?, kurie buvo i?leisti kaip atskiri pataisymai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ias klaidas buvo nustatyta ir kaip kriti?kai pareikalavus (COD) nustato:

 • Kai nar?ote per daug ?ra?? Vengrijos versij? Microsoft Dynamics CRM 1011, ab?c?l? spausti rodykl? ir pereiti baras yra angl? kalba.
 • Manyti, kad Microsoft Dynamics CRM svetain?s program? telkinio tapatyb?s sukonfig?ruotas kaip domeno vartotojo abonement?. Bandant konfig?ruoti Microsoft Dynamics CRM 2011 klientas Outlook per HTTPS protokol?, bendro pob?d?io klaida ?vyksta.
 • Nekonfig?ruoti Microsoft Dynamics CRM 2011 klientas Outlook su "Office 365" platforma, kai naudojate pavadinimas, kuris yra ?vairaus bait? ilgio simboli?.
 • Kad pakeisti esam? paskyr? ir tada priminimas b?t? i?saugotas, forma Perkrovimai su pradines reik?mes. Tod?l, j?s negalite matyti pakeisti, kad j?s padar?te.
 • ?ranki? juostos Microsoft Dynamics CRM 2011 kelis atsiranda atsitiktinai redaguoti el. lai?kus naudodami Microsoft Office Word 2003.
 • Pasirinktinis ?ra?ytieji rodiniai, kurie yra bendri n?ra ir programoje Microsoft Outlook neprisijungus.
 • Vykdant Bandymo prieigos funkcijos d?l Microsoft Dynamics CRM el. pa?to kelved?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Klaida ?vyko atidarym? pa?to d??ut?s.
  Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: Nuotolinio Microsoft Exchange el. pa?to serveris gr??ino klaid? "(401) neleistina".

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atnaujinti apibendrinimo 8 failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Spauskite ?ia Nor?dami parsisi?sti 8 naujinim? paket? failo informacijos paketus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Savyb?s

Straipsnio ID: 2600644 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 14 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600644 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2600644

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com