Mô t? gói tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2, truy c?p Web Communicator: tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2603287 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Office Communicator Web Access mà là ngày tháng 9 năm 2011.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i v?

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Cwamain.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 9 năm 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

S? d?ng m?t phương pháp th? công đ? áp d?ng các b?n C?p Nh?t tích l?y Office Communications Server 2007 R2 ngày 10 tháng 4, b?n ph?i áp d?ng các đi?u ki?n tiên quy?t chính xác trư?c khi b?n áp d?ng cumulative Update, C?p Nh?t cho m?t thành ph?n máy ch? c? th? Office Communications Server 2007 R2. Office Communications Server 2007 R2 máy ch? thành ph?n và danh sách C?p Nh?t đi?u ki?n tiên quy?t mà nó đ?i h?i trư?c khi cài đ?t các b?n C?p Nh?t Office Communications Server 2007 R2 tư 10 tích l?y c? th? là như sau.

Communications Server 2007 R2-Communicator Web Access
  • 976657 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, Unified Communications qu?n l? API 2.0 Core Redist 64-bit: Tháng ba 2010
  • 977343 Mô t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2, thành ph?n c?t l?i: tháng 1 năm 2010
Chú ý N?u b?n s? d?ng m?t phương pháp t? đ?ng C?p Nh?t, ch?ng h?n như ServerUpdateInstaller.exe, b?n không c?n ph?i t? áp d?ng các b?n C?p Nh?t như là m?t đi?u ki?n tiên quy?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n s? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a các cài đ?t các b?n C?p Nh?t.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Gói hotfix này thay th? hotfix gói 975614.
  • 975614 Mô t? gói tích l?y cho Office Communications Server 2007 R2, truy c?p Web Communicator: Tháng ba 2010

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t gói trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? cài đ?t gói này, cài đ?t gói Cwamain.msp trên máy tính đang ch?y Communicator Web Access 2007 R2.

Chú ý Khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này trên các máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 và có đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng (UAC) kích ho?t, h?y ch?c ch?n r?ng b?n b?t đ?u cài đ?t b?n C?p Nh?t (.msp) b?ng cách s? d?ng l?nh cao Nh?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? các Chương tr?nh, b?m Ph? ki?n, và sau đó nh?p chu?t ph?iD?u nh?c l?nh.
  2. Nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên. N?u b?n là nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
  3. B?t đ?u C?p Nh?t (.msp).

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? gói này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh tính năng trong b?ng đi?u khi?n.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng đ? g? cài đ?t gói, b?n b? nh?c cho CD m? ngu?n. Nếu hành vi x?y ra, đ?a CD m? ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi ngu?n có th? t?m th?y t?p.

Thông tin v? t?p

B?n c?p nh?t này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
File_appshajx.dll3.5.6907.3767,4006-Sep-1110: 56x86
File_conference.aspxKhông áp d?ng10.719 ngư?i6-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_conference.dll3.5.6907.19663,3206-Sep-1110: 56x86
File_cwaauth.dll3.5.6907.9734,5526-Sep-1110: 56x64
File_cwaserver.dll3.5.6907.236961,3686-Sep-1110: 56x64
File_cwawebpages.dll3.5.6907.23675,6166-Sep-1110: 56x86
File_dialinform.jsKhông áp d?ng55,7266-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_dialinhandler.dll3.5.6907.23692.0006-Sep-1110: 56x86
File_logonoverall.jsKhông áp d?ng348,9876-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_mainframe.htmKhông áp d?ng14,9936-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_mcxmcpp.dll3.5.6907.966,9046-Sep-1110: 56x64
File_mcxserver.dll3.5.6907.371,213,7686-Sep-1110: 56x64
File_mcxwebpages.dll3.5.6907.9251,7446-Sep-1110: 56x86
File_microsoft.Exchange.instantmessaging.dll_114.1.20.060,2166-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_microsoft.Exchange.instantmessaging.dll_214.1.20.060,2166-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll3.5.6907.196952,2326-Sep-1110: 56x86
File_microsoft.RTC.UCWEB.dll_13.5.6907.206382,8326-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_microsoft.RTC.UCWEB.dll_23.5.6907.206382,8326-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_outsidevoicecall.dll3.5.6907.236575,3366-Sep-1110: 56x86
File_overall.jsKhông áp d?ng1,629,3616-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_rdpclient.js_1Không áp d?ng79,9916-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_resource.jsKhông áp d?ng2.3856-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_web.config_1Không áp d?ng2,4326-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_web.config_2Không áp d?ng2,2196-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_web.config_3Không áp d?ng2,2196-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_web.config_6Không áp d?ng2,2196-Sep-1110: 56Không áp d?ng
File_x32_cwaplugin.exe3.5.6907.2363,985,7526-Sep-1110: 56x86

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2603287 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
T? khóa: 
atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2603287 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2603287

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com