Kh?c ph?c: Me.Value đư?c đánh giá không chính xác khi nó đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào các tài s?n giá tr? c?a m?t h?p văn b?n trong m?t báo cáo SSRS 2008 n?u báo cáo có m?t...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2608108 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 phát hành.

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n có m?t báo cáo Microsoft SQL Server 2008 báo cáo Services (SSRS 2008) có m?t h?p văn b?n. Báo cáo này có m?t tiêu đ? trang hay chân trang.
  • B?n s? d?ng Me.value đ? truy c?p các Giá trị b?t đ?ng s?n c?a h?p văn b?n.

    Ví d?, b?n đ?t m?o công c? bi?u hi?n c?a h?p văn b?n = IIF (IsNothing(Me.Value), 'S? th?t', 'Gi?').
  • B?n ch?y các báo cáo.
Trong trư?ng h?p này, Me.value có th? đư?c đánh giá không chính xác m?t giá tr? NULL.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 SP2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2582285 Tích l?y gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Thay th? Me.value v?i TextboxName.Value trong các bi?u hi?n.
  • Lo?i b? t?t c? các tiêu đ? trang và cu?i trang trang trong báo cáo.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2608108 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2608108 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2608108

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com