Mô t? c?a cookie

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 260971 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t Cookie là m?t t?p tin văn b?n nh? d?a đư?c trao cho b?n b?ng m?t web site truy c?p giúp xác đ?nh b?n cho web site đó. Cookies đư?c s? d?ng đ? duy tr? thông tin nhà nư?c như b?n đi?u hư?ng các trang khác nhau trên m?t web site ho?c quay l?i web site sau.

THÔNG TIN THÊM

Cookie đư?c đ?nh ngh?a trong yêu c?u ? ki?n (RFC) 2965 tài li?u, "HTTP bang cơ ch? qu?n l?." B?n có th? t?m th?y tài li?u RFC lúc các biên t?p RFC Web site sau:
http://www.RFC-Editor.org
Cookie có th? đư?c t?o b?i k?ch b?n phía máy tính khách trong m?t Ngôn ng? đánh d?u ki?m siêu văn b?n (HTML) trang (ví d?, b?ng cách s? d?ng m?t k?ch b?n đư?c vi?t b?ng Microsoft Visual Basic script Edition ho?c JScript), b?i Win32 các chương tr?nh mà s? d?ng các ch?c năng Microsoft Win32 Internet (InternetSetCookie và InternetGetCookie), ho?c b?i k?ch b?n phía máy ch? (ví d?, m?t k?ch b?n đư?c vi?t b?ng Visual Basic script Edition trong m?t trang Trang ph?c v? hi?n ho?t [ASP]ho?c m?t k?ch b?n Common Gateway Interface [CGI]).

Chú ?: cookie không th? đư?c s? d?ng đ? ch?y m? (ch?y chương tr?nh) ho?c đ? cung c?p virus máy tính c?a b?n.

M?c đích c?a m?t cookie là b?o v?i Máy ch? Web là b?n đ? quay tr? l?i m?t web site c? th?. Ví d?, n?u b?n cá nhân hoá các web site, ho?c ki?m nh?p cho s?n ph?m ho?c b?n ghi d?ch v?, m?t cookie s? giúp các máy ch? web site g?i l?i nh?ng thông tin c? th?. Đi?u này có th? h?u ích đ? đơn gi?n hóa quá tr?nh ghi âm c?a b?n thông tin cá nhân, ch?ng h?n như thanh toán đ?a ch?, v?n chuy?n đ?a ch?, và như v?y. Khi b?n truy c?p vào cùng m?t web site, các thông tin b?n cung c?p lúc trư?c có th? đư?c l?y ra, đ? b?n có th? d? dàng s? d?ng các tính năng web site mà b?n đ? ch?n trư?c đó.

B?n có kh? năng kích ho?t ho?c vô hi?u hóa cookie, ho?c có Internet Explorer nh?c b?n trư?c khi ch?p nh?n cookie. Lưu ? r?ng vô hi?u hóa cookie có th? ngăn ng?a m?t s? b?n ghi Dịch vụ Web t? ho?t đ?ng đúng, và vô hi?u hóa cookie không làm cho b?n vô danh ho?c ngăn ch?n các web site theo d?i thói quen duy?t web. Yêu c?u HTTP v?n bao g?m thông tin v? nơi b?n đ?n t? (HTTP Referer), đ?a ch? IP c?a b?n, phiên b?n tr?nh duy?t, hệ điều hành, và các thông tin khác.

Làm th? nào đ? qu?n l? cookie trong Internet Explorer

Đ? bi?t thông tin v? vi?c qu?n l? cookie trong Internet Explorer, th?y m?t trong nh?ng ph?n sau, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a Internet Explorer.

Internet Explorer 9

Đ? xoá cookie trong Internet Explorer 9, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Internet Explorer b?ng cách b?m nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu?, b?m Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c? , đi?m đ?n an toàn, và sau đó nh?p vào xoá l?ch s? duy?t.
 3. Ch?n hộp kiểm cookie , và sau đó nh?p vào xoá.
Đ? ch?n ho?c cho phép t?t c? cookie trong Internet Explorer 9, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Internet Explorer b?ng cách b?m nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu?, b?m Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c? , và sau đó b?m tùy ch?n Internet.
 3. Nh?p vào Privacy tab, và sau đó, dư?i cài đ?t chuyên bi?t, di chuy?n con trư?t đ? bên trên đ? ch?n t?t c? cookie ho?c phía dư?i đ? cho phép t?t c? cookie, và sau đó b?m OK.
T?m hi?u làm th? nào đ? xem và xoá web site cookie trong Internet Explorer 9.
Làm th? nào đ? qu?n l? các cookie trong Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Đ? xoá cookie trong Internet Explorer 8, h?y làm theo các bư?c sau::
 1. M? Internet Explorer b?ng cách b?m nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu?, b?m Internet Explorer.
 2. Nh?p vào công c? t? tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào xoá l?ch s? duy?t.
 3. Ch?n hộp kiểm cookie , và sau đó nh?p vào xoá.

Đ? ch?n ho?c cho phép t?t c? cookie trong Internet Explorer 8, h?y làm theo các bư?c sau::
 1. M? Internet Explorer b?ng cách b?m nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu?, b?m Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c? , và sau đó b?m tùy ch?n Internet.
 3. Nh?p vào Privacy tab, và sau đó, dư?i cài đ?t chuyên bi?t, di chuy?n con trư?t đ? bên trên đ? ch?n t?t c? cookie ho?c phía dư?i đ? cho phép t?t c? cookie, và sau đó b?m OK.

Internet Explorer 7

Đ? xoá cookie trong Internet Explorer 7, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Internet Explorer b?ng cách b?m nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu?, b?m Internet Explorer.
 2. Nh?p vào công c? t? tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào xoá l?ch s? duy?t.
 3. Nh?p xoá cookie
 4. Nh?p vào khi đư?c h?i nó mu?n xoá cookie
Đ? ch?n ho?c cho phép t?t c? cookie trong Internet Explorer 7, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. M? Internet Explorer b?ng cách b?m nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu?, b?m Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c? , và sau đó b?m tùy ch?n Internet.
 3. Nh?p vào Privacy tab, và sau đó, dư?i cài đ?t chuyên bi?t, di chuy?n con trư?t đ? bên trên đ? ch?n t?t c? cookie ho?c phía dư?i đ? cho phép t?t c? cookie, và sau đó b?m OK.

Internet Explorer 6

Đ? xoá cookie trong Internet Explorer 9, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Internet Explorer b?ng cách b?m nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p Search , nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu?, b?m Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c? , đi?m đ?n an toàn, và sau đó nh?p vào xoá l?ch s? duy?t
 3. Ch?n hộp kiểm cookie , và sau đó nh?p vào xoá.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283185 Làm th? nào đ? qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6

Persistent cookie vs. Session Cookies

Cookie đư?c lưu trong b? nh? (session cookies) ho?c đ?t trên đ?a c?ng (dai d?ng cookie). Persistent cookie đư?c vi?t đ? các m?c tin thư thoại cookie theo m?t trong hai m?c tin thư thoại h? sơ ngư?i s? d?ng ho?c các Windir\Cookies m?c tin thư thoại. Các t?p tin Internet t?m th?i m?c ch? d?n đư?c C?p Nh?t v?i liên k?t đ?n các t?p tin cookie th?c t?. Đ? thêm thông tin v? liên t?c và phiên cookie, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223799 Mô t? c?a dai d?ng và Per-Session Cookies trong Internet Explorer

H?ng và cookie c?a bên th? ba

H?ng cookies là cookie có liên quan đ?n tên mi?n máy ch? lưu tr?. Cookie c?a bên th? ba là cookie t? b?t k? tên mi?n khác. Ví d?, gi? s? r?ng b?n truy c?p vào www.example1.com b?ng cách g? URL trong Thanh đ?a ch?, và m?u.example1.com, www.example2.com, và www.example1.net có qu?ng cáo bi?u ng? trên trang này. N?u t?t c? các web site này đ?t cookie, cookie t? www.example1com và m?u.example1com. đang ? trong m?t b?i c?nh bên th?, và các t?p tin cookie t? www.example2com và www.example1.net đang ? m?t bên th? ba caûnh hieän haønh.

Lưu ?: N?u b?n truy c?p vào www.example1com qua k?t n?i an toàn b?ng cách s? d?ng an toàn Hypertext Transfer Protocol (HTTPS), n?i dung trên trang không s? d?ng HTTPS đư?c coi là n?i dung bên th? ba. C?ng lưu ? r?ng n?u b?n truy c?p vào m?t web site có s? d?ng cookie b?ng cách s? d?ng m?t frameset, ho?c c?ng, trên m?t web site, các cookie đư?c xem là n?i dung bên th? ba.

Cookie đư?c ?n đ?nh cho h? sơ c?a b?n, và ch? có th? đư?c đ?c b?i tên mi?n máy ch? lưu tr? các v?n đ? cookie cho b?n.

Chú ?: do c?a m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong Internet Explorer 4 và Internet Thám hi?m 5, m?t web site có th? truy xu?t các cookie đ? đư?c thi?t l?p c?a ngư?i khác máy ch? lưu tr? tên mi?n. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Internet Explorer 5,01 b?n ghi d?ch v? Gói 1 và sau này và trong Internet Explorer 5.5 và sau này. Cho thông tin thêm v? v?n đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
258430 web site có th? truy xu?t cookie t? máy tính c?a b?n

Internet Explorer 6 và ? trên th?c hi?n nâng cao cookie l?c đó là d?a trên n?n t?ng cho s? thích riêng tư (P3P) đ?c đi?m k? thu?t. theo m?c đ?nh, Internet Explorer 6 ch?n cookie c?a bên th? ba mà không có m?t chính sách nh? g?n (m?t cam k?t b?o m?t máy tính có th? đ?c đư?c ngưng t?) ho?c các cookie c?a bên th? ba có m?t chính sách nh? g?n mà xác đ?nh r?ng cá nhân danh tính thông tin đư?c s? d?ng mà không có s? ch?p thu?n ng?m c?a b?n c?a b?n. Cookie h?ng có m?t chính sách nh? g?n mà xác đ?nh r?ng cá nhân danh tính thông tin đư?c s? d?ng mà không có s? ch?p thu?n ng?m c?a b?n đang b? h? c?p (xóa khi b?n đóng Internet Explorer). Cookie h?ng không có m?t chính sách nh? g?n leashed (có gi?i h?n đ? cho h? ch? có th? đư?c đ?c trong b?i c?nh bên th?).

Xem thông tin trong m?t Cookie

Xem các thông tin trong m?t cookie, nh?p đúp vào các cookie đ? m? nó. Thông tin v? làm th? nào cookie đư?c s? d?ng trên web site c?a Microsoft, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/info/cookies.htm?RLD = 291

Thu?c tính

ID c?a bài: 260971 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB260971 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:260971

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com