Labojums: NKS vad?t?js atgrie? ??das k??das, m??inot main?t IP DLC uz??m?jas sist?mu savienojuma rekviz?ti: "DLUS savienojums b?tu nav saist?t?s att?l?s APPC GV"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2612823 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Lietojat atkar?gs no viet?j?s papildu programmas programma komunik?ciju (APPC) lo?isk?s vien?b?s (lu).
  • ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? att?l?s APPC lu pie??irt IP DLC "Saimnieka sist?m?" savienojuma darb?bu veik?anas:
    939193 K? iestat?t savienojumu un lo?isk?s vien?b?s APPC piem?ro?anai, lietojot saiti pakalpojumu IP DLC Host Integration Server kop? ar atkar?go APPC lo?isk?s vien?b?s
M??inot main?t savienojuma rekviz?tus uz??m?jas sist?mu savienojumu, kuram ir tai pie??irti att?l?s APPC lu, SNA vad?t?js atgrie? ??das k??das:
Microsoft NKS

DLUS savienojumu nevar b?t saist?tas att?l?s APPC lu
Tas pats k??das zi?ojums netiek atgriezta, ja j?s m??in?t atjaunin?t uz??m?jas sist?mu savienojumu, izmantojot komandrindas konfigur?cijas r?ku SNACFG.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja p?rvald?bas Host Integration Server komponenti veikt p?rbaudi, vai ir jebkura att?l?s APPC lu pie??irt uz??m?jas sist?mu savienojumiem, kas izmanto IP DLC saites pakalpojumu. Ja att?l?s APPC lu pie??irti IP DLC uz??m?jas sist?mu savienojumu, tiek atgriezts k??das zi?ojums.

RISIN?JUMS

Host Integration Server 2009

Host Integration Server 2009 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 tiks iek?auts labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2645939Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009


RISIN?JUMS

Host Integration Server 2010

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2612823 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 31. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2612823 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2612823

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com