Thông báo l?i "Đăng nh?p quá tr?nh kh?i t?o th?t b?i" và quá tr?nh đăng nh?p không b?t đ?u trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2615701 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Tuy nhiên, ti?n tr?nh đăng nh?p có th? không kh?i đ?ng. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Đăng nh?p quá tr?nh kh?i t?o th?t b?i
Kh?i t?o quá tr?nh đăng nh?p tương tác đ? th?t b?i.
Xin vui l?ng tham kh?o s? ghi s? ki?n đ? bi?t thêm chi ti?t.
Ghi chú
 • B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? ph?c h?i t? v?n đ? này.
 • V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n s? d?ng các tính năng đăng nh?p t? đ?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t s? ki?n toàn h? th?ng đư?c s? d?ng trong quá tr?nh đăng nh?p trư?c khi đ?i tư?ng s? ki?n đư?c t?o ra. Hành vi này gây ra ti?n tr?nh đăng nh?p th?t b?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Conhost.exe6.1.7600.16850271,36016 Tháng b?y, 201104: 31x 86
Conhost.exe6.1.7600.21085271,36005-Nov-201104: 30x 86
Conhost.exe6.1.7601.17641271,36024-Jun-201104: 22x 86
Conhost.exe6.1.7601.21855271,36005-Nov-201104: 28x 86
Kernel32.dll6.1.7600.16850868,35216 Tháng b?y, 201104: 34x 86
Kernel32.dll6.1.7600.21085868,35205-Nov-201104: 33x 86
Kernel32.dll6.1.7601.17651868,35216 Tháng b?y, 201104: 27x 86
Kernel32.dll6.1.7601.21855868,35205-Nov-201104: 30x 86
Kernelbase.dll6.1.7600.16850290,81616 Tháng b?y, 201104: 34x 86
Kernelbase.dll6.1.7600.21085290,81605-Nov-201104: 33x 86
Kernelbase.dll6.1.7601.17651290,81616 Tháng b?y, 201104: 27x 86
Kernelbase.dll6.1.7601.21855290,81605-Nov-201104: 30x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.168505.12016 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.210855.12005-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.176515.12016 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.218555.12005-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201102: 20x 86
LSM.exe6.1.7600.16912261,12005-Nov-201104: 31x 86
LSM.exe6.1.7600.21085262,14405-Nov-201104: 30x 86
LSM.exe6.1.7601.17720267,77605-Nov-201104: 27x 86
LSM.exe6.1.7601.21855268,28805-Nov-201104: 28x 86
Winsta.dll6.1.7600.16912156,16005-Nov-201104: 35x 86
Winsta.dll6.1.7600.21085156,16005-Nov-201104: 37x 86
Winsta.dll6.1.7601.17720156,67205-Nov-201104: 35x 86
Winsta.dll6.1.7601.21855156,67205-Nov-201104: 31x 86
Winsrv.dll6.1.7600.16912169,98405-Nov-201104: 35x 86
Winsrv.dll6.1.7600.21085169,98405-Nov-201104: 37x 86
Winsrv.dll6.1.7601.17720169,98405-Nov-201104: 35x 86
Winsrv.dll6.1.7601.21855169,98405-Nov-201104: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Conhost.exe6.1.7600.16850338,43216 Tháng b?y, 201105: 17x 64
Conhost.exe6.1.7600.21085338,43205-Nov-201105: 23x 64
Conhost.exe6.1.7601.17641338,43224-Jun-201105: 25x 64
Conhost.exe6.1.7601.21855338,43205-Nov-201105: 30x 64
Kernel32.dll6.1.7600.168501,162,24016 Tháng b?y, 201105: 21x 64
Kernel32.dll6.1.7600.210851,162,24005-Nov-201105: 27x 64
Kernel32.dll6.1.7601.176511,162,75216 Tháng b?y, 201105: 37x 64
Kernel32.dll6.1.7601.218551,163,26405-Nov-201105: 33x 64
Kernelbase.dll6.1.7600.16850422,40016 Tháng b?y, 201105: 21x 64
Kernelbase.dll6.1.7600.21085421,88805-Nov-201105: 27x 64
Kernelbase.dll6.1.7601.17651421,88816 Tháng b?y, 201105: 37x 64
Kernelbase.dll6.1.7601.21855421,37605-Nov-201105: 33x 64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.168505.12016 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416 Tháng b?y, 201105: 04x 64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.210855.12005-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201105: 09x 64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.176515.12016 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416 Tháng b?y, 201105: 21x 64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.218555.12005-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105: 19x 64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201105: 19x 64
Tsrpc.dll6.1.7600.16912123,39205-Nov-201105: 26x 64
Tsvmhasvc.dll6.1.7600.16385280,06414 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Vmhostgc.exe6.1.7600.1691230,20805-Nov-201103: 48x 64
Tsrpc.dll6.1.7600.21085123,39205-Nov-201105: 31x 64
Tsvmhasvc.dll6.1.7600.21085280,06405-Nov-201105: 31x 64
Vmhostgc.exe6.1.7600.2108530,20805-Nov-201103: 48x 64
Tsrpc.dll6.1.7601.17720124,41605-Nov-201105: 41x 64
Tsvmhasvc.dll6.1.7601.17514290,30420 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Vmhostgc.exe6.1.7601.1772030,20805-Nov-201103: 57x 64
Tsrpc.dll6.1.7601.21855124,41605-Nov-201105: 37x 64
Tsvmhasvc.dll6.1.7601.17514290,30420 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Vmhostgc.exe6.1.7601.2185530,20805-Nov-201103: 56x 64
LSM.exe6.1.7600.16912333,82405-Nov-201105: 19x 64
LSM.exe6.1.7600.21085335,87205-Nov-201105: 23x 64
LSM.exe6.1.7601.17720343,04005-Nov-201105: 34x 64
LSM.exe6.1.7601.21855343,55205-Nov-201105: 30x 64
Winsta.dll6.1.7600.16912233,47205-Nov-201105: 26x 64
Winsta.dll6.1.7600.21085233,47205-Nov-201105: 32x 64
Winsta.dll6.1.7601.17720235,00805-Nov-201105: 41x 64
Winsta.dll6.1.7601.21855235,00805-Nov-201105: 37x 64
Winsrv.dll6.1.7600.16912214,52805-Nov-201105: 26x 64
Winsrv.dll6.1.7600.21085215,04005-Nov-201105: 32x 64
Winsrv.dll6.1.7601.17720214,52805-Nov-201105: 41x 64
Winsrv.dll6.1.7601.21855215,04005-Nov-201105: 37x 64
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685016,38416 Tháng b?y, 201105: 24x 64
Wow64.dll6.1.7600.16850243,20016 Tháng b?y, 201105: 26x 64
Wow64cpu.dll6.1.7600.1685013,31216 Tháng b?y, 201105: 26x 64
Wow64win.dll6.1.7600.16850362,49616 Tháng b?y, 201105: 26x 64
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108516,38405-Nov-201105: 30x 64
Wow64.dll6.1.7600.21085243,20005-Nov-201105: 33x 64
Wow64cpu.dll6.1.7600.2108513,31205-Nov-201105: 33x 64
Wow64win.dll6.1.7600.21085362,49605-Nov-201105: 33x 64
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765116,38416 Tháng b?y, 201105: 39x 64
Wow64.dll6.1.7601.17651243,20016 Tháng b?y, 201105: 41x 64
Wow64cpu.dll6.1.7601.1765113,31216 Tháng b?y, 201105: 41x 64
Wow64win.dll6.1.7601.17651362,49616 Tháng b?y, 201105: 41x 64
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185516,38405-Nov-201105: 35x 64
Wow64.dll6.1.7601.21855243,20005-Nov-201105: 37x 64
Wow64cpu.dll6.1.7601.2185513,31205-Nov-201105: 37x 64
Wow64win.dll6.1.7601.21855362,49605-Nov-201105: 37x 64
Kernel32.dll6.1.7600.168501,048,57616 Tháng b?y, 201104: 30x 86
Kernel32.dll6.1.7600.210851,114,11205-Nov-201104: 29x 86
Kernel32.dll6.1.7601.176511,114,11216 Tháng b?y, 201104: 24x 86
Kernel32.dll6.1.7601.218551,114,11205-Nov-201104: 27x 86
Kernelbase.dll6.1.7600.16850272,38416 Tháng b?y, 201104: 30x 86
Kernelbase.dll6.1.7600.21085272,38405-Nov-201104: 29x 86
Kernelbase.dll6.1.7601.17651272,38416 Tháng b?y, 201104: 24x 86
Kernelbase.dll6.1.7601.21855272,38405-Nov-201104: 27x 86
Acwow64.dll6.1.7600.1685044,03216 Tháng b?y, 201104: 32x 86
Instnm.exe6.1.7600.168507,68016 Tháng b?y, 201102: 26x 86
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685014,33616 Tháng b?y, 201104: 36x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60016 Tháng b?y, 201104: 31x 86
User.exe6.1.7600.168502.048 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 26x 86
Wow32.dll6.1.7600.168505.12016 Tháng b?y, 201104: 30x 86
Acwow64.dll6.1.7600.2108544,03205-Nov-201104: 31x 86
Instnm.exe6.1.7600.210857,68005-Nov-201102: 23x 86
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108514,33605-Nov-201104: 35x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60005-Nov-201104: 31x 86
User.exe6.1.7600.210852.048 ngư?i05-Nov-201102: 23x 86
Wow32.dll6.1.7600.210855.12005-Nov-201104: 29x 86
Acwow64.dll6.1.7601.1765144,03216 Tháng b?y, 201104: 26x 86
Instnm.exe6.1.7601.176517,68016 Tháng b?y, 201102: 21x 86
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765114,33616 Tháng b?y, 201104: 29x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60016 Tháng b?y, 201104: 25x 86
User.exe6.1.7601.176512.048 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 21x 86
Wow32.dll6.1.7601.176515.12016 Tháng b?y, 201104: 24x 86
Acwow64.dll6.1.7601.2185544,03205-Nov-201104: 29x 86
Instnm.exe6.1.7601.218557,68005-Nov-201102: 25x 86
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185514,33605-Nov-201104: 31x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60005-Nov-201104: 28x 86
User.exe6.1.7601.218552.048 ngư?i05-Nov-201102: 25x 86
Wow32.dll6.1.7601.218555.12005-Nov-201104: 27x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.168505.12016 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.210855.12005-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.176515.12016 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.218555.12005-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201102: 20x 86
Winsta.dll6.1.7600.16912156,16005-Nov-201104: 35x 86
Winsta.dll6.1.7600.21085156,16005-Nov-201104: 37x 86
Winsta.dll6.1.7601.17720156,67205-Nov-201104: 35x 86
Winsta.dll6.1.7601.21855156,67205-Nov-201104: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Conhost.exe6.1.7600.16850748,54416 Tháng b?y, 201104: 01IA-64
Conhost.exe6.1.7600.21085748,54405-Nov-201104: 14IA-64
Conhost.exe6.1.7601.17641748,54424-Jun-201104: 01IA-64
Conhost.exe6.1.7601.21855748,54405-Nov-201104: 19IA-64
Kernel32.dll6.1.7600.168502,136,57616 Tháng b?y, 201104: 04IA-64
Kernel32.dll6.1.7600.210852,137,60005-Nov-201104: 18IA-64
Kernel32.dll6.1.7601.176512,137,08816 Tháng b?y, 201104: 06IA-64
Kernel32.dll6.1.7601.218552,137,08805-Nov-201104: 24IA-64
Kernelbase.dll6.1.7600.16850722,94416 Tháng b?y, 201104: 04IA-64
Kernelbase.dll6.1.7600.21085723,45605-Nov-201104: 18IA-64
Kernelbase.dll6.1.7601.17651723,45616 Tháng b?y, 201104: 06IA-64
Kernelbase.dll6.1.7601.21855723,45605-Nov-201104: 24IA-64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.168505.12016 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416 Tháng b?y, 201103: 52IA-64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.210855.12005-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201104: 05IA-64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.176515.12016 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416 Tháng b?y, 201103: 51IA-64
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.218555.12005-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 09IA-64
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201104: 09IA-64
LSM.exe6.1.7600.16912598,52805-Nov-201104: 10IA-64
LSM.exe6.1.7600.21085600,06405-Nov-201104: 14IA-64
LSM.exe6.1.7601.17720613,88805-Nov-201104: 02IA-64
LSM.exe6.1.7601.21855614,40005-Nov-201104: 20IA-64
Winsta.dll6.1.7600.16912370,17605-Nov-201104: 19IA-64
Winsta.dll6.1.7600.21085370,17605-Nov-201104: 22IA-64
Winsta.dll6.1.7601.17720370,68805-Nov-201104: 03IA-64
Winsta.dll6.1.7601.21855370,68805-Nov-201104: 29IA-64
Winsrv.dll6.1.7600.16912339,96805-Nov-201104: 19IA-64
Winsrv.dll6.1.7600.21085340,48005-Nov-201104: 22IA-64
Winsrv.dll6.1.7601.17720339,96805-Nov-201104: 03IA-64
Winsrv.dll6.1.7601.21855340,48005-Nov-201104: 29IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82422 Tháng b?y năm 200923: 53Không áp d?ng
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685027,64816 Tháng b?y, 201104: 06IA-64
Wow64.dll6.1.7600.16850580,60816 Tháng b?y, 201104: 09IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7600.1685036,86416 Tháng b?y, 201104: 09IA-64
Wow64win.dll6.1.7600.16850716,80016 Tháng b?y, 201104: 09IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57616 Tháng b?y, 201104: 09IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82423 Tháng b?y năm 200900: 35Không áp d?ng
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108527,64805-Nov-201104: 20IA-64
Wow64.dll6.1.7600.21085580,60805-Nov-201104: 22IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7600.2108536,86405-Nov-201104: 22IA-64
Wow64win.dll6.1.7600.21085717,31205-Nov-201104: 23IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57605-Nov-201104: 23IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82412 Tháng mư?i m?t, 201023: 37Không áp d?ng
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765127,64816 Tháng b?y, 201104: 09IA-64
Wow64.dll6.1.7601.17651580,60816 Tháng b?y, 201104: 11IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7601.1765137,37616 Tháng b?y, 201104: 11IA-64
Wow64win.dll6.1.7601.17651716,80016 Tháng b?y, 201104: 11IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57616 Tháng b?y, 201104: 11IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82413 Tháng mư?i m?t, 201000: 12Không áp d?ng
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185527,64805-Nov-201104: 26IA-64
Wow64.dll6.1.7601.21855580,60805-Nov-201104: 29IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7601.2185537,37605-Nov-201104: 29IA-64
Wow64win.dll6.1.7601.21855717,31205-Nov-201104: 29IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57605-Nov-201104: 29IA-64
Kernel32.dll6.1.7600.168501,048,57616 Tháng b?y, 201104: 30x 86
Kernel32.dll6.1.7600.210851,114,11205-Nov-201104: 29x 86
Kernel32.dll6.1.7601.176511,114,11216 Tháng b?y, 201104: 24x 86
Kernel32.dll6.1.7601.218551,114,11205-Nov-201104: 27x 86
Kernelbase.dll6.1.7600.16850272,38416 Tháng b?y, 201104: 30x 86
Kernelbase.dll6.1.7600.21085272,38405-Nov-201104: 29x 86
Kernelbase.dll6.1.7601.17651272,38416 Tháng b?y, 201104: 24x 86
Kernelbase.dll6.1.7601.21855272,38405-Nov-201104: 27x 86
Acwow64.dll6.1.7600.1685044,03216 Tháng b?y, 201104: 32x 86
Instnm.exe6.1.7600.168507,68016 Tháng b?y, 201102: 26x 86
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685014,33616 Tháng b?y, 201104: 36x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60016 Tháng b?y, 201104: 31x 86
User.exe6.1.7600.168502.048 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 26x 86
Wow32.dll6.1.7600.168505.12016 Tháng b?y, 201104: 30x 86
Acwow64.dll6.1.7600.2108544,03205-Nov-201104: 31x 86
Instnm.exe6.1.7600.210857,68005-Nov-201102: 23x 86
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108514,33605-Nov-201104: 35x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60005-Nov-201104: 31x 86
User.exe6.1.7600.210852.048 ngư?i05-Nov-201102: 23x 86
Wow32.dll6.1.7600.210855.12005-Nov-201104: 29x 86
Acwow64.dll6.1.7601.1765144,03216 Tháng b?y, 201104: 26x 86
Instnm.exe6.1.7601.176517,68016 Tháng b?y, 201102: 21x 86
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765114,33616 Tháng b?y, 201104: 29x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60016 Tháng b?y, 201104: 25x 86
User.exe6.1.7601.176512.048 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 21x 86
Wow32.dll6.1.7601.176515.12016 Tháng b?y, 201104: 24x 86
Acwow64.dll6.1.7601.2185544,03205-Nov-201104: 29x 86
Instnm.exe6.1.7601.218557,68005-Nov-201102: 25x 86
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185514,33605-Nov-201104: 31x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60005-Nov-201104: 28x 86
User.exe6.1.7601.218552.048 ngư?i05-Nov-201102: 25x 86
Wow32.dll6.1.7601.218555.12005-Nov-201104: 27x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.168505.12016 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616 Tháng b?y, 201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.168503.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416 Tháng b?y, 201102: 21x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7600.210855.12005-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104: 19x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7600.210853.584 ngư?i05-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201102: 19x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.176515.12016 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616 Tháng b?y, 201104: 15x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.176513.584 ngư?i16 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416 Tháng b?y, 201102: 17x 86
API-MS-Win-Core-Console-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-DateTime-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Debug-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-delayload-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-errorhandling-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Fibers-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-file-L1-1-0.dll6.1.7601.218555.12005-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-handle-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-heap-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-interlocked-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Io-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-libraryloader-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-localization-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-localregistry-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Memory-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Misc-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-namedpipe-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-processenvironment-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-processthreads-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Profile-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-rtlsupport-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-string-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Synch-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-Sysinfo-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104: 20x 86
API-MS-Win-Core-threadpool-L1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Core-util-L1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Core-xstate-L1-1-0.dll6.1.7601.218553.584 ngư?i05-Nov-201102: 20x 86
API-MS-Win-Security-Base-L1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201102: 20x 86
Winsta.dll6.1.7600.16912156,16005-Nov-201104: 35x 86
Winsta.dll6.1.7600.21085156,16005-Nov-201104: 37x 86
Winsta.dll6.1.7601.17720156,67205-Nov-201104: 35x 86
Winsta.dll6.1.7601.21855156,67205-Nov-201104: 31x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,179
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_744d954463597a61.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.391 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74bb9bdf7c8b1ff3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.391 ngư?i
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17641_none_763fc2806076e3b3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.391 ngư?i
Ngày (UTC)24-Jun-2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_76c2926d799901f1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.391 ngư?i
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_93afb334b78b3d5c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,912
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_941db9cfd0bce2ee.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,912
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_95971084b4b0c29f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,912
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_9624b05dcdcac4ec.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,912
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_26f4464715d3c548.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.734 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_27624ce22f056ada.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.734 ngư?i
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_28dba39712f94a8b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.734 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_296943702c134cd8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.734 ngư?i
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa3bde9dd0fa7ea.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b11c484f6414d7c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8b1b39da352d2d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d18bb12f34f2f7a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a563dcde6ba8244c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,051
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_a5a4a14f84fc09cd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,051
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_a73d696468d8797b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27.167
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_a7ab97dd8209ebcb.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27.167
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dcfeff822d1e5aba.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd3fc3f34672403b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ded88c082a4eafe9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df46ba8143802239.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_b69da6bffd72aa6a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,082
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_b6de6b3116c68feb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,082
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_b8773345faa2ff99.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,082
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_b8e561bf13d471e9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,082
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_d06c30c81bb6eb97.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.395
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_d0da376334e89129.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.395
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17641_none_d25e5e0418d454e9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.395
Ngày (UTC)24-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_d2e12df131f67327.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.395
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_efce4eb86fe8ae92.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,916
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_f03c5553891a5424.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,916
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_f1b5ac086d0e33d5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,916
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_f2434be186283622.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,916
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_8312e1cace31367e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,738
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_8380e865e762dc10.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,738
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_84fa3f1acb56bbc1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,738
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_8587def3e470be0e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,738
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_66c2596d956d1920.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,877
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_67306008ae9ebeb2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,877
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_68a9b6bd92929e63.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,877
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_69375696abaca0b0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,877
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...CES-FC-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_b9bbb27d7c7b3206.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,302
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...CES-FC-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_b9fc76ee95cf1787.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin45,056
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...CES-FC-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_bb953f0379ab8735.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,100
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...CES-FC-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_bc036d7c92dcf985.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin47,100
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_0182786224059582.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,057
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_01c33cd33d597b03.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,057
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_035c04e82135eab1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,173
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_03ca33613a675d01.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,173
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_391d9b05e57bcbf0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,962
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_395e5f76fecfb171.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,962
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_3af7278be2ac211f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,962
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_3b655604fbdd936f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,962
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_12bc4243b5d01ba0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,086
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_12fd06b4cf240121.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,086
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_1495cec9b30070cf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,086
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1503fd42cc31e31f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,086
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_c4363180f0ec57ad.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,741
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c4a4381c0a1dfd3f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,741
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_c61d8ed0ee11dcf0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,741
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c6ab2eaa072bdf3d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,741
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,627
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,737
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_fa22f90aa449708d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_fa90ffa5bd7b161f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_fc0a565aa16ef5d0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_fc97f633ba88f81d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_8d678c1d0291f879.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_8dd592b81bc39e0b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_8f4ee96cffb77dbc.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_8fdc894618d18009.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1d10ec95ea30dd9b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1d51b1070384c31c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_1eea791be76132ca.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1f58a7950092a51a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_ce8adbd3254d19a8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cef8e26e3e7ebf3a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_d072392322729eeb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_d0ffd8fc3b8ca138.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa3bde9dd0fa7ea.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b11c484f6414d7c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8b1b39da352d2d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d18bb12f34f2f7a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dcfeff822d1e5aba.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd3fc3f34672403b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ded88c082a4eafe9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df46ba8143802239.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_744f393a6357835d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,393
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74bd3fd57c8928ef.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,393
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17641_none_764166766074ecaf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,393
Ngày (UTC)24-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_76c4366379970aed.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,393
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_93b1572ab7894658.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,914
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_941f5dc5d0baebea.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,914
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_9598b47ab4aecb9b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,914
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_96265453cdc8cde8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,914
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_26f5ea3d15d1ce44.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.736 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_2763f0d82f0373d6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.736 ngư?i
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_28dd478d12f75387.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.736 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_296ae7662c1155d4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.736 ngư?i
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa561dfdd0db0e6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,876
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b13687af63f5678.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,876
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8cbf2fda333629.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,876
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d1a5f08f34d3876.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23,876
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a56580d46ba62d48.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,054
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_a5a6454584fa12c9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,054
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_a73f0d5a68d68277.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,170
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_a7ad3bd38207f4c7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,170
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dd00a3782d1c63b6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,960
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd4167e946704937.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,960
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_deda2ffe2a4cb8e5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,960
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df485e77437e2b35.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,960
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_b69f4ab5fd70b366.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_b6e00f2716c498e7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_b878d73bfaa10895.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_b8e705b513d27ae5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_681939f3388cef73.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,714
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_6887408e51be9505.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,714
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_6a00974335b274b6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,714
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6a8e371c4ecc7703.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,714
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.311
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,357
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_fa22f90aa449708d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_fa90ffa5bd7b161f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_fc0a565aa16ef5d0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_fc97f633ba88f81d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,653
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_8d678c1d0291f879.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_8dd592b81bc39e0b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_8f4ee96cffb77dbc.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_8fdc894618d18009.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,746
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1d10ec95ea30dd9b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1d51b1070384c31c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_1eea791be76132ca.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1f58a7950092a51a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,300
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_ce8adbd3254d19a8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cef8e26e3e7ebf3a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_d072392322729eeb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_d0ffd8fc3b8ca138.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,084
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa3bde9dd0fa7ea.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b11c484f6414d7c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8b1b39da352d2d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)16 Tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04: 52
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d18bb12f34f2f7a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin23.875
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)04: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dcfeff822d1e5aba.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd3fc3f34672403b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ded88c082a4eafe9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df46ba8143802239.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,958
Ngày (UTC)05-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2615701 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsafemod kbmt KB2615701 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2615701

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com