L?i d?ng "0x000000D1" khi b?n k?t n?i thi?t b? t?ng h?p USB vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2615763
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n k?t n?i thi?t b? t?ng h?p USB vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Tuy nhiên, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i d?ng tin nh?n đó tương t? như sau đây n?u USB ch?n l?c đ?nh ch? tính năng đư?c kích ho?t:
NG?NG 0X000000D1) parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Chú ý
 • Không ph?i t?t c? "0x000000D1" Stop l?i do v?n đ? này.
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này có th? khác nhau tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? t?ng h?p Microsoft USB (Usbccgp.sys). V?n đ? này x?y ra khi ch?c năng g?i l?i c?a m?t ngư?i lái xe khách hàng n?p m?t yêu c?u quy?n l?c D3. Tuy nhiên, Windows s? yêu c?u quy?n l?c D2. V? v?y, IRP nhàn r?i hoàn thành và gi?i phóng khi nh?ng thói quen hoàn thành đư?c đi?u hành. Trong trư?ng h?p này, Usbccgp.sys truy c?p nhàn r?i IRP t? do sau khi ch?c năng g?i l?i tr? v?. Hành vi này gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p, và các máy tính treo.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Usbccgp.sys6.1.7600.1688176,28810-Sep-201103: 13x86
Usbhub.sys6.1.7600.16881258,56010-Sep-201103: 13x86
Usbccgp.sys6.1.7600.2105076,28810-Sep-201102: 58x86
Usbhub.sys6.1.7600.21050258,56010-Sep-201102: 58x86
Usbccgp.sys6.1.7601.1768876,28810-Sep-201102: 59x86
Usbhub.sys6.1.7601.17688258,56010-Sep-201103: 00x86
Usbccgp.sys6.1.7601.2181476,28809-Sep-201104: 18x86
Usbhub.sys6.1.7601.21814258,56009-Sep-201104: 18x86
Usbccgp.sys6.1.7600.1688176,28810-Sep-201103: 13x86
Usbhub.sys6.1.7600.16788258,56025-Mar-201103: 06x86
Usbccgp.sys6.1.7600.2105076,28810-Sep-201102: 58x86
Usbhub.sys6.1.7600.21050258,56010-Sep-201102: 58x86
Usbccgp.sys6.1.7601.1768876,28810-Sep-201102: 59x86
Usbhub.sys6.1.7601.17586258,56025-Mar-201102: 58x86
Usbccgp.sys6.1.7601.2181476,28809-Sep-201104: 18x86
Usbhub.sys6.1.7601.21814258,56009-Sep-201104: 18x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Usbccgp.sys6.1.7600.1688199,32810-Sep-201103: 34x64
Usbhub.sys6.1.7600.16881343,04010-Sep-201103: 34x64
Usbccgp.sys6.1.7600.2105099,32810-Sep-201103: 40x64
Usbhub.sys6.1.7600.21050343,04010-Sep-201103: 40x64
Usbccgp.sys6.1.7601.1768899,32810-Sep-201103: 41x64
Usbhub.sys6.1.7601.17688343,04010-Sep-201103: 42x64
Usbccgp.sys6.1.7601.2181499,32809-Sep-201104: 17x64
Usbhub.sys6.1.7601.21814343,04009-Sep-201104: 17x64
Usbccgp.sys6.1.7600.1688199,32810-Sep-201103: 34x64
Usbhub.sys6.1.7600.16788343,04025-Mar-201103: 23x64
Usbccgp.sys6.1.7600.2105099,32810-Sep-201103: 40x64
Usbhub.sys6.1.7600.21050343,04010-Sep-201103: 40x64
Usbccgp.sys6.1.7601.1768899,32810-Sep-201103: 41x64
Usbhub.sys6.1.7601.17586343,04025-Mar-201103: 29x64
Usbccgp.sys6.1.7601.2181499,32809-Sep-201104: 17x64
Usbhub.sys6.1.7601.21814343,04009-Sep-201104: 17x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Usbccgp.sys6.1.7600.16881222,72010-Sep-201102: 47IA-64
Usbhub.sys6.1.7600.16788972,80025-Mar-201102: 45IA-64
Usbccgp.sys6.1.7600.21050222,72010-Sep-201102: 51IA-64
Usbhub.sys6.1.7600.21050972,80010-Sep-201102: 51IA-64
Usbccgp.sys6.1.7601.17688222,72010-Sep-201102: 44IA-64
Usbhub.sys6.1.7601.17586973,31225-Mar-201102: 41IA-64
Usbccgp.sys6.1.7601.21814222,72009-Sep-201102: 48IA-64
Usbhub.sys6.1.7601.21814973,31209-Sep-201102: 49IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thói quen g?i l?i thông báo cheá USB, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? thói quen g?i l?i nhàn r?i thông báo USB
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16881_none_07ee56fa21796f20.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,508
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 20
Tên tệpX86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21050_none_08973b613a7fd502.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,508
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 00
Tên tệpX86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17688_none_09dbb6061e998c6d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,508
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 05
Tên tệpX86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21814_none_0aad03033782006b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,508
Ngày (UTC)09-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 51
Tên tệpX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16881_none_cacac56f6fc97547.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,840
Ngày (UTC)12-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
Tên tệpX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21050_none_cb73a9d688cfdb29.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,060
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 05
Tên tệpX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17688_none_ccb8247b6ce99294.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,840
Ngày (UTC)12-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
Tên tệpX86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21814_none_cd89717885d20692.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,060
Ngày (UTC)09-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 52
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16881_none_640cf27dd9d6e056.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,512
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 16
Tên tệpAmd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21050_none_64b5d6e4f2dd4638.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,512
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 04
Tên tệpAmd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17688_none_65fa5189d6f6fda3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,512
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên tệpAmd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21814_none_66cb9e86efdf71a1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,512
Ngày (UTC)09-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 32
Tên tệpAmd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16881_none_26e960f32826e67d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.844 ngư?i
Ngày (UTC)12-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 58
Tên tệpAmd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21050_none_2792455a412d4c5f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.064 ngư?i
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 04
Tên tệpAmd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17688_none_28d6bfff254703ca.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.844 ngư?i
Ngày (UTC)12-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 58
Tên tệpAmd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21814_none_29a80cfc3e2f77c8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3.064 ngư?i
Ngày (UTC)09-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 32
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16881_none_cacc69656fc77e43.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,842
Ngày (UTC)12-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 48
Tên tệpIa64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21050_none_cb754dcc88cde425.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,062
Ngày (UTC)10-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 55
Tên tệpIa64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17688_none_ccb9c8716ce79b90.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,842
Ngày (UTC)12-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 48
Tên tệpIa64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21814_none_cd8b156e85d00f8e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,062
Ngày (UTC)09-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 30

Thu?c tính

ID c?a bài: 2615763 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2615763 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2615763

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com