Klasteru pakalpojums nevajadz?gas re?istra atsl?gas mai?a notifications tiek nos?t?ti starp klasteru mezglu Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2616514 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Veidojot k??mjp?rleces klasteru vid? daudz mezglu, kas darbojas ar k??mjp?rleces klasteru l?dzeklis, kas instal?ts Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2.
 • Klastera respekt?jo?u lietojumprogrammu, piem?ram, SQL Server 2012 AlwaysOn pieejam?bu grupa, re?istros vair?ku re?istra atsl?gas main?t pazi?ojumus ja klastera tiek veiktas izmai?as.
 • Klasteris ir da?as re?istra izmai?as. Nav j?b?t redzam?m klaster?, kas darbojas pareizi.
??d? gad?jum? klasteru pakalpojums nevajadz?gas notifications tiek nos?t?ti starp klastera mezgliem. Konkr?t?k, katra re?istra atsl?gas mai?a pazi?ojumu nos?ta katra klastera mezgls ar katru citu klastera mezgls. Re?istra pazi?ojumu ierobe?ojumi nevajadz?gu izplat??anas t?kla joslas platuma un ir nopietna probl?ma lieliem klastera vid?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • 1. Servisa pakotne ir integr?ta laidiena versijas Windows Server 2008. T?d?? RTM pav?rsiens failiem attiecas tikai uz Windows Vista. RTM pav?rsiens faili ir 6.0.0000.xxxxx versijas numurs.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Clussvc.exe6.0.6002.227122,352,64007-Sep-201115: 07x86
Cluswmi.dll6.0.6002.22712165,88807-Sep-201118: 32x86
Cluswmi.mofNav piem?rojams68,21807-Sep-201111: 19Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17607-Sep-201111: 19Nav piem?rojams
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Clussvc.exe6.0.6002.227123,890,17607-Sep-201113: 31x64
Cluswmi.dll6.0.6002.22712281,08807-Sep-201115: 19x64
Cluswmi.mofNav piem?rojams68,21807-Sep-201111: 02Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17607-Sep-201111: 02Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Clussvc.exe6.0.6002.227126,516,22407-Sep-201113: 34IA-64
Cluswmi.dll6.0.6002.22712500,22407-Sep-201115: 14IA-64
Cluswmi.mofNav piem?rojams68,21807-Sep-201111: 32Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17607-Sep-201111: 32Nav piem?rojams
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 1. 17XXXWindows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Clussvc.exe6.1.7601.177304,584,96024-Nov-201107: 11x64
Clussvc.exe6.1.7601.218674,605,44028-Nov-201106: 13x64
Cluswmi.dll6.1.7601.21867542,20828-Nov-201106: 15x64
Cluswmi.mofNav piem?rojams76,75227-Nov-201123: 56Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17627-Nov-201123: 56Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Clussvc.exe6.1.7601.177307,708,67224-Nov-201105: 36IA-64
Clussvc.exe6.1.7601.218677,746,04828-Nov-201105: 13IA-64
Cluswmi.dll6.1.7601.21867887,29628-Nov-201105: 15IA-64
Cluswmi.mofNav piem?rojams76,75227-Nov-201123: 44Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17627-Nov-201123: 44Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums17,294
Datums (UTC)08-Sep-2011
Laika (UTC)19: 20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bc28f9beb7d5f78c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,117
Datums (UTC)07-Sep-2011
Laika (UTC)19: 24
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bed6f302b61b9169.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,233
Datums (UTC)07-Sep-2011
Laika (UTC)19: 20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukums
Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums17,454
Datums (UTC)08-Sep-2011
Laika (UTC)19: 20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_229c3f94a4942abd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,510
Datums (UTC)07-Sep-2011
Laika (UTC)18: 50
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bc2a9db4b7d40088.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,136
Datums (UTC)07-Sep-2011
Laika (UTC)15: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bed896f8b6199a65.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,245
Datums (UTC)07-Sep-2011
Laika (UTC)15: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,807
Datums (UTC)08-Sep-2011
Laika (UTC)19: 20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_229c3f94a4942abd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,510
Datums (UTC)07-Sep-2011
Laika (UTC)18: 50
PlatformaNav piem?rojams

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_17ce1188b83f24b5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,438
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 19
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_183e4095d16ec9b3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,438
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)06: 53
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_1aec39d9cfb46390.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,668
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)06: 51
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums17,202
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)23: 45
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_2222bbdaec9fe6b0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,604
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)06: 51
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_2292eae805cf8bae.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,604
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)05: 34
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_bbb119faffdfbc7b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,436
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_bc214908190f6179.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,436
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)06: 48
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_becf424c1754fb56.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,666
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)06: 46
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,509
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)23: 45
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_2222bbdaec9fe6b0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,604
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)06: 51
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-f...overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_2292eae805cf8bae.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,604
Datums (UTC)28-Nov-2011
Laika (UTC)05: 34
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2616514 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 9. decembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbclustering kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbfix kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2616514 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2616514

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com