D?ch v? c?m sao s? g?i thông báo thay đ?i quan tr?ng cơ quan đăng k? không c?n thi?t trong s? c?m các nút trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2616514 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong s? nhi?u nút đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 v?i tính năng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đư?c cài đ?t.
 • M?t ?ng d?ng c?m, nh?n th?c, ch?ng h?n như là m?t SQL Server 2012 AlwaysOn s?n có nhóm, đăng k? cho nhi?u cơ quan đăng k? thông báo thay đ?i quan tr?ng khi thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các cluster.
 • Có m?t s? thay đ?i đăng k? trong c?m sao. Đây là hành vi mong đ?i trong m?t c?m làm vi?c m?t cách chính xác.
Trong trư?ng h?p này, các d?ch v? c?m s? g?i thông báo không c?n thi?t trong s? c?m các nút. C? th?, m?i cơ quan đăng k? thay đ?i quan tr?ng thông báo đư?c g?i đ?n m?i c?m nút c?a m?i nút c?m khác. Tuyên truy?n không c?n thi?t c?a cơ quan đăng k? thông báo gi?i h?n m?ng băng thông và là m?t v?n đ? nghiêm tr?ng trong m?t môi trư?ng l?n c?m.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxx s? phiên b?n.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.0.6002.227122,352,64007-Sep-201115: 07x 86
Cluswmi.dll6.0.6002.22712165,88807-Sep-201118: 32x 86
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng68,21807-Sep-201111: 19Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17607-Sep-201111: 19Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.0.6002.227123,890,17607-Sep-201113: 31x 64
Cluswmi.dll6.0.6002.22712281,08807-Sep-201115: 19x 64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng68,21807-Sep-201111: 02Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17607-Sep-201111: 02Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.0.6002.227126,516,22407-Sep-201113: 34IA-64
Cluswmi.dll6.0.6002.22712500,22407-Sep-201115: 14IA-64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng68,21807-Sep-201111: 32Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17607-Sep-201111: 32Không áp d?ng
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1. 17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.1.7601.177304,584,96024-Tháng mư?i m?t-201107: 11x 64
Clussvc.exe6.1.7601.218674,605,44028-Tháng mư?i m?t-201106: 13x 64
Cluswmi.dll6.1.7601.21867542,20828-Tháng mư?i m?t-201106: 15x 64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75227-Tháng mư?i m?t-201123: 56Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17627-Tháng mư?i m?t-201123: 56Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Clussvc.exe6.1.7601.177307,708,67224-Tháng mư?i m?t-201105: 36IA-64
Clussvc.exe6.1.7601.218677,746,04828-Tháng mư?i m?t-201105: 13IA-64
Cluswmi.dll6.1.7601.21867887,29628-Tháng mư?i m?t-201105: 15IA-64
Cluswmi.MOFKhông áp d?ng76,75227-Tháng mư?i m?t-201123: 44Không áp d?ng
Cluswmiuninstall.MOFKhông áp d?ng17627-Tháng mư?i m?t-201123: 44Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17.294 ngư?i
Ngày (UTC)08-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bc28f9beb7d5f78c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,117
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bed6f302b61b9169.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11.233 ngư?i
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,454
Ngày (UTC)08-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_229c3f94a4942abd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,510
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)18: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bc2a9db4b7d40088.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,136
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)15: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_bed896f8b6199a65.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,245
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)15: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,807
Ngày (UTC)08-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22712_none_229c3f94a4942abd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,510
Ngày (UTC)07-Sep-2011
Th?i gian (UTC)18: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_17ce1188b83f24b5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,438
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)08: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_183e4095d16ec9b3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,438
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_1aec39d9cfb46390.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,668
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17.202 ngư?i
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)23: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_2222bbdaec9fe6b0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_2292eae805cf8bae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_bbb119faffdfbc7b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,436
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)07: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_bc214908190f6179.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,436
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-f...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_becf424c1754fb56.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,666
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,509
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)23: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_2222bbdaec9fe6b0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)06: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21867_none_2292eae805cf8bae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,604
Ngày (UTC)28-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)05: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2616514 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbclustering kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbfix kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2616514 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2616514

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com