M?c ki?m nh?p "MoveSecurityAttributes" không làm vi?c trong Windows 7, Windows Vista, trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617058 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • B?n đ?t c?u h?nh giá tr? c?a các MoveSecurityAttributes m?c ki?m nh?p đ?0 trên máy tính.

  Lưu ? B?n có th? c?u h?nh các MoveSecurityAttributes m?c ki?m nh?p trong v? trí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MoveSecurityAttributes
 • B?n di chuy?n m?t m?c tin thư thoại t? m?t v? trí vào m?t m?c tin thư thoại trong v? trí khác trên cùng m?t ổ đĩa NTFS.
Trong trư?ng h?p này, m?c tin thư thoại và t?t c? các file trong đó có th? ch?a m?t s? ki?m soát truy c?p m?c (ACEs) g?n li?n v?i v? trí trư?c đó. Sau khi b?n th?c hi?n các bư?c trư?c đó, k?t qu? d? ki?n là r?ng m?c tin thư thoại và t?t c? các file trong đó ch? ch?a các "Ách" liên quan đ?n v? trí m?i. Hành vi này đư?c g?i là "Sao chép t?p tin ng? ngh?a" và đư?c kích ho?t trong Windows Server 2003 b?ng cách s? d?ng các m?c ki?m nh?p đ? đ? c?p.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các m?c nh?p registry MoveSecurityAttributes không đư?c h? tr? trong Windows 7, Windows Vista, trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix sau trên máy tính b? ?nh hư?ng.

Lưu ?: Đ? đ?m b?o r?ng các đ?i tư?ng di chuy?n ch? bao g?m các mức cấp phép t? c?p cha m? m?i, b?n ph?i đ?m b?o r?ng gói hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t và r?ng giá tr? c?a các m?c nh?p registry MoveSecurityAttributes đư?c đ?t thành0.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
B?n có th? thay đ?i cách Window Explorer x? l? quy?n khi đ?i tư?ng đang di chuy?n trong cùng m?t ổ đĩa NTFS. theo m?c đ?nh, khi m?t đ?i tư?ng di chuy?n trong cùng m?t ổ đĩa, các đ?i tư?ng b?o t?n quy?n c?a nó. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n thay đ?i hành vi này đ? cho các đ?i tư?ng th?a k? các quy?n t? c?p cha m? m?i, thay đ?i s? ki?m nh?p như sau:

Đ? đư?c chúng tôi thay đ?i s? ki?m nh?p cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n mu?n thay đ?i s? ki?m nh?p, h?y vào các "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho tôiĐ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50852

Lưu ý
 • cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c đ? c?p trong ph?n "hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? trư?c khi b?n ch?y này s?a ch?a nó gi?i pháp ki?n th?c này.
 • Thu?t s? này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.

Sau đó, đi đ?n các "Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??".Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?

 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , g? regedit vào h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n ENTER
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khóa ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. B?m chu?t ph?i vào MoveSecurityAttributes, nh?p vào ch?nh s?a, và sau đó b?m s?a đ?i.
 4. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 0.
 5. Thoát kh?i Tr?nh so?n th?o S? ki?m nh?p

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.0.6002.2279511,588,09610 tháng 12 năm 201116:25x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.0.6002.2279512,902,40011 tháng 12 năm 201117:39x 64
Shell32.dll6.0.6002.2279511,588,09610 tháng 12 năm 201116:25x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.0.6002.2279519,091,96810 tháng 12 năm 201117:21IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2279511,588,09610 tháng 12 năm 201116:25x 86
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2109412,871,16819 tháng 11 năm 201111:19x 86
Shell32.dll6.1.7601.2186312,873,72819 tháng 11 năm 201111:07x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2109414,169,60019 tháng 11 năm 201112:30x 64
Shell32.dll6.1.7601.2186314,174,20819 tháng 11 năm 201112:00x 64
Shell32.dll6.1.7600.2109412,871,16819 tháng 11 năm 201111:19x 86
Shell32.dll6.1.7601.2186312,873,72819 tháng 11 năm 201111:07x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64¡§Cbased Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7600.2109421,181,95219 tháng 11 năm 201111:09IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2186321,188,09619 tháng 11 năm 201110:58IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2109412,871,16819 tháng 11 năm 201111:19x 86
Shell32.dll6.1.7601.2186312,873,72819 tháng 11 năm 201111:07x 86Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c kh?c ph?c hay chưa. N?u v?n đ? đ? đư?c kh?c ph?c, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
310316 Quy?n đư?c x? l? như th? nào khi b?n sao chép và di chuy?n các t?p và c?p

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,078
Ngày (UTC)12 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_584ad78309181d3c203e43dfc0232a8a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_bbdb7b48d531a320.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)12 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_6e3cfccd28844338.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p904,280
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_10a7c512325ef745cc6f45e5e3ee1d20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_2023f678fa2a9fb7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.040
Ngày (UTC)12 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_ca5b9850e0e1b46e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p906,212
Ngày (UTC)11 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,102
Ngày (UTC)12 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_d4b042a315427669.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p899,183
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_6260b8eb1c7cc9af016f4b4cb285cc7a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_c2298698f101479b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)12 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_6e3ea0c328824c34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p906,144
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,255
Ngày (UTC)12 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22795_none_d4b042a315427669.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p899,183
Ngày (UTC)10 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:30
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_a9aacfca560d5b3fa6af1cd9fbe7e661_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_8df8b8681035ab34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)20:46
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_6c7d2f368c764a99.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,059,457
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:43
Tên t?pX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_6e83257a89851340.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,059,457
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:36
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_c8b4f18789852fc1ada1f40d14e66b9c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_c45dfef72e02825b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.040
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)20:46
Tên t?pAmd64_caca108d8188029659aebf64d794cdf6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_4b18c787a218212d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)20:46
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_c89bcaba44d3bbcf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,058,443
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)12:53
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_caa1c0fe41e28476.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,058,443
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)12:29
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_d2f0750c79347dca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,054,916
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_d4f66b5076434671.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,054,916
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:25
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64¡§Cbased Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_bd7ca9c154ffb5a1cf8a26bb400a3c5b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_be286692a67f0165.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.038 ngư?i
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)20:46
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_6c7ed32c8c745395.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,058,441
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)12:39
Tên t?pIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_6e84c97089831c3c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,058,441
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)12:27
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_d2f0750c79347dca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,054,916
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:34
Tên t?pWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_d4f66b5076434671.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,054,916
Ngày (UTC)19 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:25

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617058 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2617058 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2617058

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com