Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617148 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2 ch?a hotfixes cho SQL Server 2008 v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).

Lưu ? Này xây d?ng c?a gói tích l?y c?ng đư?c bi?t đ?n như xây d?ng 10.00.4323.00.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 trư?c phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y

 • M?i SQL Server 2008 tích l?y gói gi? h? tr? nhi?u ngôn ng?. V? v?y, m?t trong nh?ng gói tích l?y có th? đư?c áp d?ng cho b?t k? ngôn ng? đư?c h? tr?.
 • M?t trong nh?ng gói tích l?y bao g?m các b?n c?p nh?t cho t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, m?t gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo SQL Server 2008 ch?a hotfix trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t gói tích l?y là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Hotfixes đư?c bao g?m trong gói này tích l?y C?p Nh?t

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng hotfixes s? đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô t?
7993062515286Kh?c ph?c: "đó là không có ch?c năng ' {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable()" l?i cho m?t truy v?n XQuery C?p nh?p giá tr? c?a m?t c?t XML trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
8061502531172Kh?c ph?c: "không th? đ? có đư?c thành viên hi?n t?i" l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n MDX trong SQL Server 2008 R2 d?ch v? phân tích
7992942583994Kh?c ph?c: SSIS Checkpoint restores m?t giá tr? bi?n không đúng cho m?t m?c Execute SQL nhi?m v? c?a m?t đ?i v?i Loop Container m?c SSIS 2008 n?u m?t gói SSIS th?c hi?n m?t l?n n?a sau khi nó l?i ho?c d?ng l?i
7769122588506Kh?c ph?c: Ch?c năng SQLGetDiagRec không tr? v? l?i trong SQL Server 2008 R2 n?u nhi?u hơn 2100 truy v?n tham s? đư?c g?i
7992912591461Kh?c ph?c: "L?i b?t ng? t? giao di?n Tây OLEDB" l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n t?m ki?m toàn văn b?n trong SQL Server 2008
7993032598903Kh?c ph?c: SQL Server đ?i l? công vi?c ng?u nhiên d?ng l?i khi b?n ti?n đ? công vi?c đ? ch?y qua n?a đêm vào ngày c? th? trong SQL Server 2005 ho?c trong SQL Server 2008
7883242603910Kh?c ph?c: Sao lưu fails trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u b?n cho phép thay đ?i theo d?i trên cơ s? d? li?u
8018042618676Kh?c ph?c: Giao d?ch đăng nh?p sao lưu đư?c t?o ra m?c dù không có sao lưu đ?y đ? h?p l? t?n t?i trong SQL Server 2008
8018022618680Kh?c ph?c: "không đư?c đăng k? m?t cách chính xác" l?i khi b?n s? d?ng m?t đăng k? kéo và tr?nh gi?i quy?t xung đ?t tương tác nhân r?ng
8043902619077Kh?c ph?c: Truy c?p vi ph?m khi yêu c?u m?t l?n đ?c m?t ch? s? không có trong b?ng trong SQL Server 2008
8011342625989"Không th? t?i nh?ng thông tin b?n đ? yêu c?u" l?i trong SSRS 2008 khi b?n nh?p chu?t vào m?t liên k?t báo cáo drillthrough
8149722628126Kh?c ph?c: "Toàn văn ch? s? l?i trong th?i gian nén ho?c gi?i nén" l?i khi b?n t?o ra m?t ch? s? toàn văn b?n trong SQL Server 2008 n?u các khóa chính đư?c đ?t thành m?t c?t BIGINT
8235282635540Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng m?t cơ s? d? li?u danh m?c có tên ch?a m?t s? k? t? đ?c bi?t trong SSRS 2008
8236672635827Kh?c ph?c: Truy c?p vi ph?m khi b?n ch?y l?nh DBCC CHECKDB ch?ng l?i m?t cơ s? d? li?u có ch?a m?t b?ng có m?t ch? s? không gian trong SQL Server 2008
8170852638448Kh?c ph?c: Truy c?p vi ph?m khi m?t truy v?n đư?c biên so?n trong SQL Server 2008
8193572638932Kh?c ph?c: L?i khi b?n ch?y l?nh ProcessUpdate ch?ng l?i m?t kh?i có phân vùng mà s? d?ng thi?t k? t?p h?p trong SSAS 2008
8236992640110Kh?c ph?c: Sp_execute_policy l?i n?u c? SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 đư?c cài đ?t
8068412643872Kh?c ph?c: "HRESULT 0xE06D7363" l?i khi m?t ?ng d?ng khách hàng s? d?ng thành ph?n Microsoft.SqlServer.Types.dll trên m?t máy tính có SQL Server 2008 SP2 cài đ?t

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Áp d?ng này gói tích l?y, b?n ph?i ch?y SQL Server 2008 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này gói tích l?y.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng m?t c?a hotfixes trong gói cumulative update C?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Này tích l?y gói ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

B?n ti?ng Anh c?a này gói tích l?y có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Phiên b?n 32-bit

SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4323.088,41603-Nov-201114: 43x 86
Commanddest.dll2007.100.4323.0164,70403-Nov-201114: 40x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4323.069,47203-Nov-201114: 40x 86
Distrib.exe2007.100.4323.075,10403-Nov-201114: 43x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Iftsph.dll2007.100.4323.038,24003-Nov-201114: 40x 86
Logread.exe2007.100.4323.0424,28803-Nov-201114: 43x 86
Mergetxt.dll2007.100.4323.029,53603-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4323.0300,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4323.0403,29602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.01,766,75203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4323.02,860,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4323.0182,11203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4323.01,083,23202-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Rawdest.dll2007.100.4323.0128,86403-Nov-201114: 37x 86
Rawsource.dll2007.100.4323.0120,67203-Nov-201114: 37x 86
Rdistcom.dll2007.100.4323.0654,17603-Nov-201114: 37x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0115,55203-Nov-201114: 37x 86
Replagnt.dll2007.100.4323.018,78403-Nov-201114: 37x 86
Repldp.dll2007.100.4323.0191,84003-Nov-201114: 37x 86
Replmerg.exe2007.100.4323.0341,85603-Nov-201114: 43x 86
Replsync.dll2007.100.4323.099,68003-Nov-201114: 37x 86
Snapshot.exe10.0.4323.013.152 ngư?i03-Nov-201114: 43x 86
Spresolv.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 37x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Sqlcmd.exe2007.100.4323.0152,92803-Nov-201114: 43x 86
Sqllogship.exe10.0.4323.096,09603-Nov-201114: 43x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4323.0192,86403-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Sqlwep100.dll2007.100.4323.089,44003-Nov-201114: 28x 86
Ssradd.dll2007.100.4323.040,80003-Nov-201114: 28x 86
Ssravg.dll2007.100.4323.041,31203-Nov-201114: 28x 86
Ssrdown.dll2007.100.4323.026,46403-Nov-201114: 28x 86
Ssrmax.dll2007.100.4323.039.77603-Nov-201114: 28x 86
Ssrmin.dll2007.100.4323.039,26403-Nov-201114: 28x 86
Ssrpub.dll2007.100.4323.026.97603-Nov-201114: 28x 86
Ssrup.dll2007.100.4323.025,95203-Nov-201114: 28x 86
Txagg.dll2007.100.4323.0242,52803-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txderived.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201114: 28x 86
Txlookup.dll2007.100.4323.0354,65603-Nov-201114: 28x 86
Txmerge.dll2007.100.4323.0138,08003-Nov-201114: 28x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 28x 86
Txrowcount.dll2007.100.4323.065,37603-Nov-201114: 28x 86
Txsort.dll2007.100.4323.0163,68003-Nov-201114: 27x 86
Txsplit.dll2007.100.4323.0410,46403-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4323.075,61603-Nov-201114: 42x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4323.042,84803-Nov-201114: 42x 86
Sqlctr100.dll2007.100.4323.073,05603-Nov-201114: 37x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4323.032,09603-Nov-201114: 37x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4323.03,608,92803-Nov-201114: 37x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4323.0237,40803-Nov-201114: 37x 86
Sqlservr.exe2007.100.4323.042,804,57603-Nov-201114: 43x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqsrvres.dll2007.100.4323.089,95203-Nov-201114: 28x 86
Xpstar.dll2007.100.4323.0300,89603-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4323.0546,65603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4323.0227,16803-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4323.0403,29602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4323.02,860,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4323.0182,11203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4323.01,083,23202-Nov-201115: 04x 86
Msgprox.dll2007.100.4323.0202,59203-Nov-201114: 40x 86
Replerrx.dll2007.100.4323.0109,40803-Nov-201114: 37x 86
Replisapi.dll2007.100.4323.0272,22403-Nov-201114: 37x 86
Replprov.dll2007.100.4323.0576,86403-Nov-201114: 37x 86
Replrec.dll2007.100.4323.0791,39203-Nov-201114: 37x 86
Replsub.dll2007.100.4323.0412,00003-Nov-201114: 37x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4323.0259,93603-Nov-201114: 37x 86
Xmlsub.dll2007.100.4323.0192,35203-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 kinh doanh thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4323.0164,70403-Nov-201114: 40x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.4323.046,94403-Nov-201114: 42x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4323.01,988,44803-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4323.04,233,05603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4323.0333,66403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4323.02,828,12803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4323.03,827,55203-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4323.083,80803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4323.012,437,34403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.0.4323.0661,34403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4323.0911,20003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4323.0251,74403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4323.01,570,65603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4323.0284,51203-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4323.0198,49603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4323.0149,34403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4323.04,343,64803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4323.02,123,61603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4323.0829,28003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4323.0567,13603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4323.0104,28803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4323.0247,64803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4323.0227,16803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4323.0759,64803-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdpp.dll10.0.4323.06,131,55203-Nov-201114: 40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Rawdest.dll2007.100.4323.0128,86403-Nov-201114: 37x 86
Rawsource.dll2007.100.4323.0120,67203-Nov-201114: 37x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0115,55203-Nov-201114: 37x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4323.01,337,18403-Nov-201114: 37x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4323.0129,37603-Nov-201114: 37x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Sqldest.dll2007.100.4323.0180,06403-Nov-201114: 37x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4323.07,563,10403-Nov-201114: 37x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4323.03,471,20003-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Txagg.dll2007.100.4323.0242,52803-Nov-201114: 28x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4323.0444,25603-Nov-201114: 28x 86
Txcharmap.dll2007.100.4323.0195,42403-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txderived.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201114: 28x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0126,81603-Nov-201114: 28x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0125,28003-Nov-201114: 28x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0258,40003-Nov-201114: 28x 86
Txlineage.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201114: 28x 86
Txlookup.dll2007.100.4323.0354,65603-Nov-201114: 28x 86
Txmerge.dll2007.100.4323.0138,08003-Nov-201114: 28x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 28x 86
Txpivot.dll2007.100.4323.0129,88803-Nov-201114: 28x 86
Txrowcount.dll2007.100.4323.065,37603-Nov-201114: 28x 86
Txscd.dll2007.100.4323.0127,84003-Nov-201114: 27x 86
Txsort.dll2007.100.4323.0163,68003-Nov-201114: 27x 86
Txsplit.dll2007.100.4323.0410,46403-Nov-201114: 27x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4323.08,608,09603-Nov-201114: 27x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,088,16003-Nov-201114: 27x 86
Txunpivot.dll2007.100.4323.0128,35203-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 phân tích d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdpump.dll10.0.4323.06,183,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdredir.dll10.0.4323.06,211,42403-Nov-201114: 40x 86
Msmdspdm.dll10.0.4323.0178,01603-Nov-201114: 39x 86
Msmdsrv.exe10.0.4323.022,018,91203-Nov-201114: 43x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4323.0546,65603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4323.0567,13603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4323.02,828,12803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4323.03,827,55203-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4323.083,80803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4323.0149,34403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4323.02,123,61603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4323.0829,28003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 41x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Sqlrsos.dll2007.100.4323.014,68803-Nov-201114: 37x 86
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4323.088,41603-Nov-201114: 43x 86
Commanddest.dll2007.100.4323.0164,70403-Nov-201114: 40x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4323.0595,80803-Nov-201114: 43x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4323.069,47203-Nov-201114: 40x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtsinstall.exe10.0.4323.0427,87203-Nov-201114: 43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4323.04,233,05603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4323.0333,66403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4323.0911,20003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4323.02,123,61603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4323.0300,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4323.0759,64803-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4323.03,290,97603-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4323.08,968,03203-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.01,766,75203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4323.03,237,72803-Nov-201114: 37x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Pfclnt.dll2007.100.4323.01,098,08003-Nov-201114: 37x 86
Rawdest.dll2007.100.4323.0128,86403-Nov-201114: 37x 86
Rawsource.dll2007.100.4323.0120,67203-Nov-201114: 37x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0115,55203-Nov-201114: 37x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4323.02,041,69603-Nov-201114: 37x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4323.0129,37603-Nov-201114: 37x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Sqlcmd.exe2007.100.4323.0152,92803-Nov-201114: 43x 86
Sqldest.dll2007.100.4323.0180,06403-Nov-201114: 37x 86
Sqleditors.dll10.0.4323.01,226,59203-Nov-201114: 37x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4323.07,563,10403-Nov-201114: 37x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4323.03,471,20003-Nov-201114: 37x 86
Sqlresolver.dll10.0.4323.038,75203-Nov-201114: 37x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4323.0237,40803-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Txagg.dll2007.100.4323.0242,52803-Nov-201114: 28x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4323.0444,25603-Nov-201114: 28x 86
Txcharmap.dll2007.100.4323.0195,42403-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txderived.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201114: 28x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0126,81603-Nov-201114: 28x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0125,28003-Nov-201114: 28x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0258,40003-Nov-201114: 28x 86
Txlineage.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201114: 28x 86
Txlookup.dll2007.100.4323.0354,65603-Nov-201114: 28x 86
Txmerge.dll2007.100.4323.0138,08003-Nov-201114: 28x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 28x 86
Txpivot.dll2007.100.4323.0129,88803-Nov-201114: 28x 86
Txrowcount.dll2007.100.4323.065,37603-Nov-201114: 28x 86
Txscd.dll2007.100.4323.0127,84003-Nov-201114: 27x 86
Txsort.dll2007.100.4323.0163,68003-Nov-201114: 27x 86
Txsplit.dll2007.100.4323.0410,46403-Nov-201114: 27x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4323.08,608,09603-Nov-201114: 27x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,088,16003-Nov-201114: 27x 86
Txunpivot.dll2007.100.4323.0128,35203-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4323.046,94403-Nov-201114: 42x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 42x 86
Mergetxt.dll2007.100.4323.029,53603-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4323.01,988,44803-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4323.0235,36003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4323.01,304,41603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdpp.dll10.0.4323.06,131,55203-Nov-201114: 40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Spresolv.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 37x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Ssradd.dll2007.100.4323.040,80003-Nov-201114: 28x 86
Ssravg.dll2007.100.4323.041,31203-Nov-201114: 28x 86
Ssrdown.dll2007.100.4323.026,46403-Nov-201114: 28x 86
Ssrmax.dll2007.100.4323.039.77603-Nov-201114: 28x 86
Ssrmin.dll2007.100.4323.039,26403-Nov-201114: 28x 86
Ssrpub.dll2007.100.4323.026.97603-Nov-201114: 28x 86
Ssrup.dll2007.100.4323.025,95203-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
SQL Server 2008 h?i nh?p d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4323.0164,70403-Nov-201114: 40x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtsinstall.exe10.0.4323.0427,87203-Nov-201114: 43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4323.0214,88003-Nov-201114: 43x 86
Msmdpp.dll10.0.4323.06,131,55203-Nov-201114: 40x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Rawdest.dll2007.100.4323.0128,86403-Nov-201114: 37x 86
Rawsource.dll2007.100.4323.0120,67203-Nov-201114: 37x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0115,55203-Nov-201114: 37x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Sqldest.dll2007.100.4323.0180,06403-Nov-201114: 37x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Txagg.dll2007.100.4323.0242,52803-Nov-201114: 28x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4323.0444,25603-Nov-201114: 28x 86
Txcharmap.dll2007.100.4323.0195,42403-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txderived.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201114: 28x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0126,81603-Nov-201114: 28x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0125,28003-Nov-201114: 28x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0258,40003-Nov-201114: 28x 86
Txlineage.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201114: 28x 86
Txlookup.dll2007.100.4323.0354,65603-Nov-201114: 28x 86
Txmerge.dll2007.100.4323.0138,08003-Nov-201114: 28x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 28x 86
Txpivot.dll2007.100.4323.0129,88803-Nov-201114: 28x 86
Txrowcount.dll2007.100.4323.065,37603-Nov-201114: 28x 86
Txscd.dll2007.100.4323.0127,84003-Nov-201114: 27x 86
Txsort.dll2007.100.4323.0163,68003-Nov-201114: 27x 86
Txsplit.dll2007.100.4323.0410,46403-Nov-201114: 27x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4323.08,608,09603-Nov-201114: 27x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,088,16003-Nov-201114: 27x 86
Txunpivot.dll2007.100.4323.0128,35203-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 toàn văn b?n công c? t?m ki?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2007.100.4323.0461,15203-Nov-201114: 40x 86
Iftsph.dll2007.100.4323.038,24003-Nov-201114: 40x 86
Lrpolish.dll1.10.0.094.80007-Oct-201117: 55x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,431,85607-Oct-201117: 55x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
SQL Server 2008 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.0.4323.06,211,42403-Nov-201114: 40x 86
Msmdsrv.RLL10.0.4323.0669,53603-Nov-201114: 02x 86
Sqlbrowser.exe2007.100.4323.0254,81603-Nov-201114: 43x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86

x 64 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4323.0103,77603-Nov-201114: 02x 64
Commanddest.dll2007.100.4323.0247,13603-Nov-201113: 59x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4323.093,53603-Nov-201113: 59x 64
Distrib.exe2007.100.4323.086,88003-Nov-201114: 02x 64
Dtepkg.dll2007.100.4323.0106,84803-Nov-201113: 59x 64
DTS.dll2007.100.4323.02,208,09603-Nov-201113: 59x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0473,44003-Nov-201113: 59x 64
Dtsconn.dll2007.100.4323.0449,37603-Nov-201113: 59x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4323.01,089,37603-Nov-201113: 59x 64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.042,33603-Nov-201113: 59x 64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0800,60803-Nov-201114: 00x 64
Exceldest.dll2007.100.4323.0260,44803-Nov-201113: 59x 64
Excelsrc.dll2007.100.4323.0279,90403-Nov-201113: 59x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0414,56003-Nov-201113: 59x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0423,77603-Nov-201113: 59x 64
Iftsph.dll2007.100.4323.054,62403-Nov-201113: 59x 64
Logread.exe2007.100.4323.0511,32803-Nov-201114: 01x 64
Mergetxt.dll2007.100.4323.033,63203-Nov-201113: 59x 64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4323.0300,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4323.0403,29602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201113: 56x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.01,766,75203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.01,940,32003-Nov-201113: 56x 64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4323.02,860,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4323.0182,11203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4323.01,083,23202-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201113: 56x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0259,93603-Nov-201113: 57x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0286,04803-Nov-201113: 57x 64
Rawdest.dll2007.100.4323.0192,86403-Nov-201113: 57x 64
Rawsource.dll2007.100.4323.0182,11203-Nov-201113: 57x 64
Rdistcom.dll2007.100.4323.0792,92803-Nov-201113: 57x 64
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0166,24003-Nov-201113: 57x 64
Replagnt.dll2007.100.4323.018,78403-Nov-201114: 37x 86
Replagnt.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 57x 64
Repldp.dll2007.100.4323.0191,84003-Nov-201114: 37x 86
Repldp.dll2007.100.4323.0230,75203-Nov-201113: 57x 64
Replmerg.exe2007.100.4323.0409,44003-Nov-201114: 01x 64
Replsync.dll2007.100.4323.0125,28003-Nov-201113: 57x 64
Snapshot.exe10.0.4323.013.152 ngư?i03-Nov-201114: 00x 86
Spresolv.dll2007.100.4323.0216,41603-Nov-201113: 57x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqlcmd.exe2007.100.4323.0341,34403-Nov-201114: 01x 64
Sqllogship.exe10.0.4323.096,09603-Nov-201114: 00x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4323.0229,72803-Nov-201113: 51x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0130,91203-Nov-201113: 51x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0161,12003-Nov-201113: 51x 64
Sqlwep100.dll2007.100.4323.0119,64803-Nov-201113: 51x 64
Ssradd.dll2007.100.4323.045,92003-Nov-201113: 51x 64
Ssravg.dll2007.100.4323.046,43203-Nov-201113: 51x 64
Ssrdown.dll2007.100.4323.030,04803-Nov-201113: 51x 64
Ssrmax.dll2007.100.4323.044,38403-Nov-201113: 51x 64
Ssrmin.dll2007.100.4323.044,38403-Nov-201113: 51x 64
Ssrpub.dll2007.100.4323.030,56003-Nov-201113: 51x 64
Ssrup.dll2007.100.4323.029,53603-Nov-201113: 51x 64
Txagg.dll2007.100.4323.0365,92003-Nov-201113: 51x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0304,99203-Nov-201113: 51x 64
Txderived.dll2007.100.4323.0618,33603-Nov-201113: 51x 64
Txlookup.dll2007.100.4323.0535,39203-Nov-201113: 51x 64
Txmerge.dll2007.100.4323.0232,28803-Nov-201113: 51x 64
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0272,73603-Nov-201113: 51x 64
Txrowcount.dll2007.100.4323.089,44003-Nov-201113: 51x 64
Txsort.dll2007.100.4323.0246,11203-Nov-201113: 51x 64
Txsplit.dll2007.100.4323.0611,16803-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4323.075,61603-Nov-201114: 00x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4323.042,84803-Nov-201114: 00x 86
Sqlctr100.dll2007.100.4323.0108,38403-Nov-201113: 57x 64
Sqlctr100.dll2007.100.4323.073,05603-Nov-201114: 37x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4323.033,12003-Nov-201113: 51x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4323.03,608,41603-Nov-201113: 51x 64
Sqlserverspatial.dll2007.100.4323.0474,46403-Nov-201113: 51x 64
Sqlservr.exe2007.100.4323.057,747,80803-Nov-201114: 01x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0130,91203-Nov-201113: 51x 64
Sqsrvres.dll2007.100.4323.0105,82403-Nov-201113: 51x 64
Xpstar.dll2007.100.4323.0546,65603-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4323.0546,65603-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4323.0227,16803-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4323.0403,29602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201113: 56x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4323.02,860,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4323.0182,11203-Nov-201113: 56x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4323.01,083,23202-Nov-201115: 04x 86
Msgprox.dll2007.100.4323.0202,59203-Nov-201114: 40x 86
Msgprox.dll2007.100.4323.0246,11203-Nov-201113: 59x 64
Replerrx.dll2007.100.4323.0109,40803-Nov-201114: 37x 86
Replerrx.dll2007.100.4323.0134,49603-Nov-201113: 57x 64
Replisapi.dll2007.100.4323.0272,22403-Nov-201114: 37x 86
Replisapi.dll2007.100.4323.0377,69603-Nov-201113: 57x 64
Replprov.dll2007.100.4323.0576,86403-Nov-201114: 37x 86
Replprov.dll2007.100.4323.0729,44003-Nov-201113: 57x 64
Replrec.dll2007.100.4323.0791,39203-Nov-201114: 37x 86
Replrec.dll2007.100.4323.0978,78403-Nov-201113: 56x 64
Replsub.dll2007.100.4323.0412,00003-Nov-201114: 37x 86
Replsub.dll2007.100.4323.0493,40803-Nov-201113: 57x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4323.0259,93603-Nov-201114: 37x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4323.0361,31203-Nov-201113: 51x 64
Xmlsub.dll2007.100.4323.0192,35203-Nov-201114: 27x 86
Xmlsub.dll2007.100.4323.0308,06403-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 kinh doanh thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4323.0164,70403-Nov-201114: 40x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.4323.046,94403-Nov-201114: 42x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4323.01,988,44803-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4323.04,233,05603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4323.0333,66403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4323.02,828,12803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4323.03,827,55203-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4323.083,80803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4323.012,437,34403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.0.4323.0661,34403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4323.0911,20003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4323.0251,74403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4323.01,570,65603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4323.0284,51203-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4323.0198,49603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4323.0149,34403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4323.04,343,64803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4323.02,123,61603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4323.0829,28003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4323.0567,13603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4323.0104,28803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4323.0247,64803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4323.0227,16803-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4323.0759,64803-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.044,546,40003-Nov-201113: 59x 64
Msmdpp.dll10.0.4323.06,131,55203-Nov-201114: 40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4323.012,339,04003-Nov-201113: 56x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Msolap100.dll10.0.4323.08,154,97603-Nov-201113: 59x 64
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Rawdest.dll2007.100.4323.0128,86403-Nov-201114: 37x 86
Rawsource.dll2007.100.4323.0120,67203-Nov-201114: 37x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0115,55203-Nov-201114: 37x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4323.01,337,18403-Nov-201114: 37x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4323.0129,37603-Nov-201114: 37x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqldest.dll2007.100.4323.0180,06403-Nov-201114: 37x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4323.07,563,10403-Nov-201114: 37x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4323.03,471,20003-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0130,91203-Nov-201113: 51x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Txagg.dll2007.100.4323.0242,52803-Nov-201114: 28x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4323.0444,25603-Nov-201114: 28x 86
Txcharmap.dll2007.100.4323.0195,42403-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txderived.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201114: 28x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0126,81603-Nov-201114: 28x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0125,28003-Nov-201114: 28x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0258,40003-Nov-201114: 28x 86
Txlineage.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201114: 28x 86
Txlookup.dll2007.100.4323.0354,65603-Nov-201114: 28x 86
Txmerge.dll2007.100.4323.0138,08003-Nov-201114: 28x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 28x 86
Txpivot.dll2007.100.4323.0129,88803-Nov-201114: 28x 86
Txrowcount.dll2007.100.4323.065,37603-Nov-201114: 28x 86
Txscd.dll2007.100.4323.0127,84003-Nov-201114: 27x 86
Txsort.dll2007.100.4323.0163,68003-Nov-201114: 27x 86
Txsplit.dll2007.100.4323.0410,46403-Nov-201114: 27x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4323.08,608,09603-Nov-201114: 27x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,088,16003-Nov-201114: 27x 86
Txunpivot.dll2007.100.4323.0128,35203-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 phân tích d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.044,546,40003-Nov-201113: 59x 64
Msmdpump.dll10.0.4323.07,431,52003-Nov-201113: 59x 64
Msmdredir.dll10.0.4323.06,211,42403-Nov-201114: 40x 86
Msmdspdm.dll10.0.4323.0178,01603-Nov-201113: 56x 86
Msmdsrv.exe10.0.4323.043,821,40803-Nov-201114: 02x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4323.012,339,04003-Nov-201113: 56x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Msolap100.dll10.0.4323.08,154,97603-Nov-201113: 59x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4323.0546,65603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4323.0567,13603-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4323.02,828,12803-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4323.03,827,55203-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 00x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqlrsos.dll2007.100.4323.015,20003-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4323.0103,77603-Nov-201114: 02x 64
Commanddest.dll2007.100.4323.0164,70403-Nov-201114: 40x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4323.0595,80803-Nov-201114: 43x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4323.069,47203-Nov-201114: 40x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtsinstall.exe10.0.4323.0427,87203-Nov-201114: 43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4323.04,233,05603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4323.0333,66403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4323.0911,20003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4323.02,123,61603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4323.0300,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4323.0759,64803-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4323.03,290,97603-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4323.08,968,03203-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.01,766,75203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4323.03,237,72803-Nov-201114: 37x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Pfclnt.dll2007.100.4323.01,098,08003-Nov-201114: 37x 86
Rawdest.dll2007.100.4323.0128,86403-Nov-201114: 37x 86
Rawsource.dll2007.100.4323.0120,67203-Nov-201114: 37x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0115,55203-Nov-201114: 37x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4323.02,041,69603-Nov-201114: 37x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4323.0129,37603-Nov-201114: 37x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqlcmd.exe2007.100.4323.0341,34403-Nov-201114: 01x 64
Sqldest.dll2007.100.4323.0180,06403-Nov-201114: 37x 86
Sqleditors.dll10.0.4323.01,226,59203-Nov-201114: 37x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4323.07,563,10403-Nov-201114: 37x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4323.03,471,20003-Nov-201114: 37x 86
Sqlresolver.dll10.0.4323.038,75203-Nov-201114: 37x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4323.0474,46403-Nov-201113: 51x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0130,91203-Nov-201113: 51x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Txagg.dll2007.100.4323.0242,52803-Nov-201114: 28x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4323.0444,25603-Nov-201114: 28x 86
Txcharmap.dll2007.100.4323.0195,42403-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txderived.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201114: 28x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0126,81603-Nov-201114: 28x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0125,28003-Nov-201114: 28x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0258,40003-Nov-201114: 28x 86
Txlineage.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201114: 28x 86
Txlookup.dll2007.100.4323.0354,65603-Nov-201114: 28x 86
Txmerge.dll2007.100.4323.0138,08003-Nov-201114: 28x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 28x 86
Txpivot.dll2007.100.4323.0129,88803-Nov-201114: 28x 86
Txrowcount.dll2007.100.4323.065,37603-Nov-201114: 28x 86
Txscd.dll2007.100.4323.0127,84003-Nov-201114: 27x 86
Txsort.dll2007.100.4323.0163,68003-Nov-201114: 27x 86
Txsplit.dll2007.100.4323.0410,46403-Nov-201114: 27x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4323.08,608,09603-Nov-201114: 27x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,088,16003-Nov-201114: 27x 86
Txunpivot.dll2007.100.4323.0128,35203-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4323.046,94403-Nov-201114: 42x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.0106,84803-Nov-201113: 59x 64
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.02,208,09603-Nov-201113: 59x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0473,44003-Nov-201113: 59x 64
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0449,37603-Nov-201113: 59x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4323.01,089,37603-Nov-201113: 59x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.042,33603-Nov-201113: 59x 64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0800,60803-Nov-201114: 00x 64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0260,44803-Nov-201113: 59x 64
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0279,90403-Nov-201113: 59x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0414,56003-Nov-201113: 59x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0423,77603-Nov-201113: 59x 64
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 42x 86
Mergetxt.dll2007.100.4323.029,53603-Nov-201114: 40x 86
Mergetxt.dll2007.100.4323.033,63203-Nov-201113: 59x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4323.01,988,44803-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4323.0235,36003-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4323.01,304,41603-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201113: 56x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201113: 56x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.044,546,40003-Nov-201113: 59x 64
Msmdpp.dll10.0.4323.06,131,55203-Nov-201114: 40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4323.012,339,04003-Nov-201113: 56x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Msolap100.dll10.0.4323.08,154,97603-Nov-201113: 59x 64
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0259,93603-Nov-201113: 57x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0286,04803-Nov-201113: 57x 64
Spresolv.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 37x 86
Spresolv.dll2007.100.4323.0216,41603-Nov-201113: 57x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0130,91203-Nov-201113: 51x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0161,12003-Nov-201113: 51x 64
Ssradd.dll2007.100.4323.040,80003-Nov-201114: 28x 86
Ssradd.dll2007.100.4323.045,92003-Nov-201113: 51x 64
Ssravg.dll2007.100.4323.041,31203-Nov-201114: 28x 86
Ssravg.dll2007.100.4323.046,43203-Nov-201113: 51x 64
Ssrdown.dll2007.100.4323.026,46403-Nov-201114: 28x 86
Ssrdown.dll2007.100.4323.030,04803-Nov-201113: 51x 64
Ssrmax.dll2007.100.4323.039.77603-Nov-201114: 28x 86
Ssrmax.dll2007.100.4323.044,38403-Nov-201113: 51x 64
Ssrmin.dll2007.100.4323.039,26403-Nov-201114: 28x 86
Ssrmin.dll2007.100.4323.044,38403-Nov-201113: 51x 64
Ssrpub.dll2007.100.4323.026.97603-Nov-201114: 28x 86
Ssrpub.dll2007.100.4323.030,56003-Nov-201113: 51x 64
Ssrup.dll2007.100.4323.025,95203-Nov-201114: 28x 86
Ssrup.dll2007.100.4323.029,53603-Nov-201113: 51x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0304,99203-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 h?i nh?p d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4323.0247,13603-Nov-201113: 59x 64
Dtepkg.dll2007.100.4323.0106,84803-Nov-201113: 59x 64
DTS.dll2007.100.4323.02,208,09603-Nov-201113: 59x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0473,44003-Nov-201113: 59x 64
Dtsconn.dll2007.100.4323.0449,37603-Nov-201113: 59x 64
Dtsinstall.exe10.0.4323.0427,87203-Nov-201114: 43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.01,089,37603-Nov-201113: 59x 64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.042,33603-Nov-201113: 59x 64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0800,60803-Nov-201114: 00x 64
Exceldest.dll2007.100.4323.0260,44803-Nov-201113: 59x 64
Excelsrc.dll2007.100.4323.0279,90403-Nov-201113: 59x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0414,56003-Nov-201113: 59x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0423,77603-Nov-201113: 59x 64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201113: 59x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201113: 56x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201113: 56x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4323.0210,78403-Nov-201114: 00x 64
Msmdpp.dll10.0.4323.07,364,96003-Nov-201113: 59x 64
Oledbdest.dll2007.100.4323.0259,93603-Nov-201113: 57x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0286,04803-Nov-201113: 57x 64
Rawdest.dll2007.100.4323.0192,86403-Nov-201113: 57x 64
Rawsource.dll2007.100.4323.0182,11203-Nov-201113: 57x 64
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0166,24003-Nov-201113: 57x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqldest.dll2007.100.4323.0264,54403-Nov-201113: 57x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0161,12003-Nov-201113: 51x 64
Txagg.dll2007.100.4323.0365,92003-Nov-201113: 51x 64
Txbestmatch.dll2007.100.4323.0834,91203-Nov-201113: 51x 64
Txcharmap.dll2007.100.4323.0288,09603-Nov-201113: 51x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0304,99203-Nov-201113: 51x 64
Txderived.dll2007.100.4323.0618,33603-Nov-201113: 51x 64
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0189,79203-Nov-201113: 51x 64
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0187,74403-Nov-201113: 51x 64
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0477,53603-Nov-201113: 51x 64
Txlineage.dll2007.100.4323.096,09603-Nov-201113: 51x 64
Txlookup.dll2007.100.4323.0535,39203-Nov-201113: 51x 64
Txmerge.dll2007.100.4323.0232,28803-Nov-201113: 51x 64
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0272,73603-Nov-201113: 51x 64
Txpivot.dll2007.100.4323.0201,05603-Nov-201113: 51x 64
Txrowcount.dll2007.100.4323.089,44003-Nov-201113: 51x 64
Txscd.dll2007.100.4323.0195,42403-Nov-201113: 51x 64
Txsort.dll2007.100.4323.0246,11203-Nov-201113: 51x 64
Txsplit.dll2007.100.4323.0611,16803-Nov-201113: 51x 64
Txtermextraction.dll2007.100.4323.08,725,34403-Nov-201113: 51x 64
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,184,92803-Nov-201113: 51x 64
Txunpivot.dll2007.100.4323.0194,40003-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 toàn văn b?n công c? t?m ki?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2007.100.4323.0686,94403-Nov-201113: 59x 64
Iftsph.dll2007.100.4323.054,62403-Nov-201113: 59x 64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43207-Oct-201117: 48x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,813,74407-Oct-201117: 48x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Keyfile.dll2007.100.4323.013,66403-Nov-201114: 40x 86
Msmdredir.dll10.0.4323.06,211,42403-Nov-201114: 40x 86
Msmdsrv.RLL10.0.4323.0669,53603-Nov-201114: 02x 86
Sqlbrowser.exe2007.100.4323.0254,81603-Nov-201114: 43x 86

Phiên b?n IA-64–based

SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4323.0176,99203-Nov-201113: 37IA-64
Commanddest.dll2007.100.4323.0557,92003-Nov-201113: 34IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4323.0190,30403-Nov-201113: 34IA-64
Distrib.exe2007.100.4323.0205,66403-Nov-201113: 37IA-64
Dtepkg.dll2007.100.4323.0213,34403-Nov-201113: 34IA-64
DTS.dll2007.100.4323.04,259,16803-Nov-201113: 34IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0955,74403-Nov-201113: 34IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4323.0799,58403-Nov-201113: 34IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4323.02,026,33603-Nov-201113: 34IA-64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.082,27203-Nov-201113: 34IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0800,60803-Nov-201113: 35IA-64
Exceldest.dll2007.100.4323.0584,54403-Nov-201113: 34IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4323.0641,88803-Nov-201113: 34IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0952,67203-Nov-201113: 34IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0975,71203-Nov-201113: 34IA-64
Iftsph.dll2007.100.4323.088,41603-Nov-201113: 34IA-64
Logread.exe2007.100.4323.01,126,24003-Nov-201113: 37IA-64
Mergetxt.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201113: 34IA-64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4323.0300,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4323.0403,29602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201113: 34x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.01,766,75203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.02,658,14403-Nov-201113: 34IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4323.02,860,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4323.0182,11203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4323.01,083,23202-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201113: 31x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0586,59203-Nov-201113: 31IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0653,66403-Nov-201113: 31IA-64
Rawdest.dll2007.100.4323.0436,57603-Nov-201113: 31IA-64
Rawsource.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201113: 31IA-64
Rdistcom.dll2007.100.4323.01,842,01603-Nov-201113: 31IA-64
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0384,86403-Nov-201113: 31IA-64
Replagnt.dll2007.100.4323.018,78403-Nov-201114: 37x 86
Replagnt.dll2007.100.4323.028,51203-Nov-201113: 31IA-64
Repldp.dll2007.100.4323.0191,84003-Nov-201114: 37x 86
Repldp.dll2007.100.4323.0525,15203-Nov-201113: 31IA-64
Replmerg.exe2007.100.4323.0971,10403-Nov-201113: 37IA-64
Replsync.dll2007.100.4323.0272,73603-Nov-201113: 31IA-64
Snapshot.exe10.0.4323.013.152 ngư?i03-Nov-201113: 35x 86
Spresolv.dll2007.100.4323.0506,20803-Nov-201113: 31IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.4323.0538,46403-Nov-201113: 37IA-64
Sqllogship.exe10.0.4323.096,09603-Nov-201113: 35x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4323.0429,92003-Nov-201113: 31IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0373,60003-Nov-201113: 31IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0335,20003-Nov-201113: 31IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.4323.0216,41603-Nov-201113: 31IA-64
Ssradd.dll2007.100.4323.091,48803-Nov-201113: 31IA-64
Ssravg.dll2007.100.4323.091,48803-Nov-201113: 31IA-64
Ssrdown.dll2007.100.4323.057,69603-Nov-201113: 31IA-64
Ssrmax.dll2007.100.4323.085,85603-Nov-201113: 31IA-64
Ssrmin.dll2007.100.4323.085,85603-Nov-201113: 31IA-64
Ssrpub.dll2007.100.4323.060,76803-Nov-201113: 31IA-64
Ssrup.dll2007.100.4323.058,20803-Nov-201113: 31IA-64
Txagg.dll2007.100.4323.0879,96803-Nov-201113: 31IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0674,65603-Nov-201113: 26IA-64
Txderived.dll2007.100.4323.01,275,23203-Nov-201113: 26IA-64
Txlookup.dll2007.100.4323.01,185,63203-Nov-201113: 26IA-64
Txmerge.dll2007.100.4323.0511,32803-Nov-201113: 26IA-64
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0619,87203-Nov-201113: 26IA-64
Txrowcount.dll2007.100.4323.0195,93603-Nov-201113: 26IA-64
Txsort.dll2007.100.4323.0560,48003-Nov-201113: 26IA-64
Txsplit.dll2007.100.4323.01,255,77603-Nov-201113: 26IA-64
SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4323.075,61603-Nov-201114: 00x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4323.042,84803-Nov-201114: 00x 86
Sqlctr100.dll2007.100.4323.0108,38403-Nov-201113: 57x 64
Sqlctr100.dll2007.100.4323.073,05603-Nov-201114: 37x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4323.033,12003-Nov-201113: 51x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4323.03,608,41603-Nov-201113: 51x 64
Sqlserverspatial.dll2007.100.4323.0474,46403-Nov-201113: 51x 64
Sqlservr.exe2007.100.4323.057,747,80803-Nov-201114: 01x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0130,91203-Nov-201113: 51x 64
Sqsrvres.dll2007.100.4323.0105,82403-Nov-201113: 51x 64
Xpstar.dll2007.100.4323.0546,65603-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 d?ch v? cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4323.0546,65603-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4323.0227,16803-Nov-201114: 00x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4323.0403,29602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4323.0563,04003-Nov-201113: 56x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4323.02,860,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4323.0182,11203-Nov-201113: 56x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4323.01,083,23202-Nov-201115: 04x 86
Msgprox.dll2007.100.4323.0202,59203-Nov-201114: 40x 86
Msgprox.dll2007.100.4323.0246,11203-Nov-201113: 59x 64
Replerrx.dll2007.100.4323.0109,40803-Nov-201114: 37x 86
Replerrx.dll2007.100.4323.0134,49603-Nov-201113: 57x 64
Replisapi.dll2007.100.4323.0272,22403-Nov-201114: 37x 86
Replisapi.dll2007.100.4323.0377,69603-Nov-201113: 57x 64
Replprov.dll2007.100.4323.0576,86403-Nov-201114: 37x 86
Replprov.dll2007.100.4323.0729,44003-Nov-201113: 57x 64
Replrec.dll2007.100.4323.0791,39203-Nov-201114: 37x 86
Replrec.dll2007.100.4323.0978,78403-Nov-201113: 56x 64
Replsub.dll2007.100.4323.0412,00003-Nov-201114: 37x 86
Replsub.dll2007.100.4323.0493,40803-Nov-201113: 57x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4323.014,17603-Nov-201113: 59x 64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4323.0259,93603-Nov-201114: 37x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4323.0361,31203-Nov-201113: 51x 64
Xmlsub.dll2007.100.4323.0192,35203-Nov-201114: 27x 86
Xmlsub.dll2007.100.4323.0308,06403-Nov-201113: 51x 64
SQL Server 2008 phân tích d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.057,679,20003-Nov-201113: 34IA-64
Msmdpump.dll10.0.4323.08,946,52803-Nov-201113: 34IA-64
Msmdredir.dll10.0.4323.08,508,25603-Nov-201113: 34IA-64
Msmdspdm.dll10.0.4323.0178,01603-Nov-201113: 31x 86
Msmdsrv.exe10.0.4323.059,023,20003-Nov-201113: 37IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4323.015,502,68803-Nov-201113: 31IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.010,068,32003-Nov-201113: 34IA-64
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64
D?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201113: 35x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4323.0546,65603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4323.0567,13603-Nov-201113: 35x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201113: 35x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4323.02,828,12803-Nov-201113: 35x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4323.02,123,61603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4323.0829,28003-Nov-201113: 35x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64
Sqlrsos.dll2007.100.4323.022,36803-Nov-201113: 31IA-64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4323.0176,99203-Nov-201113: 37IA-64
Commanddest.dll2007.100.4323.0164,70403-Nov-201114: 40x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4323.0595,80803-Nov-201114: 43x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4323.069,47203-Nov-201114: 40x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtsinstall.exe10.0.4323.0427,87203-Nov-201114: 43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4323.04,233,05603-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4323.0333,66403-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4323.0911,20003-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4323.02,123,61603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 41x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4323.0300,89602-Nov-201115: 04x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4323.0759,64803-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4323.03,290,97603-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4323.08,968,03203-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4323.01,766,75203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4323.03,237,72803-Nov-201114: 37x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Pfclnt.dll2007.100.4323.01,098,08003-Nov-201114: 37x 86
Rawdest.dll2007.100.4323.0128,86403-Nov-201114: 37x 86
Rawsource.dll2007.100.4323.0120,67203-Nov-201114: 37x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0115,55203-Nov-201114: 37x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4323.02,041,69603-Nov-201114: 37x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4323.0129,37603-Nov-201114: 37x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.4323.0538,46403-Nov-201113: 37IA-64
Sqldest.dll2007.100.4323.0180,06403-Nov-201114: 37x 86
Sqleditors.dll10.0.4323.01,226,59203-Nov-201114: 37x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4323.07,563,10403-Nov-201114: 37x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4323.03,471,20003-Nov-201114: 37x 86
Sqlresolver.dll10.0.4323.038,75203-Nov-201114: 37x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4323.0666,97603-Nov-201113: 31IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0373,60003-Nov-201113: 31IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Txagg.dll2007.100.4323.0242,52803-Nov-201114: 28x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4323.0444,25603-Nov-201114: 28x 86
Txcharmap.dll2007.100.4323.0195,42403-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txderived.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201114: 28x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0126,81603-Nov-201114: 28x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0125,28003-Nov-201114: 28x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0258,40003-Nov-201114: 28x 86
Txlineage.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201114: 28x 86
Txlookup.dll2007.100.4323.0354,65603-Nov-201114: 28x 86
Txmerge.dll2007.100.4323.0138,08003-Nov-201114: 28x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 28x 86
Txpivot.dll2007.100.4323.0129,88803-Nov-201114: 28x 86
Txrowcount.dll2007.100.4323.065,37603-Nov-201114: 28x 86
Txscd.dll2007.100.4323.0127,84003-Nov-201114: 27x 86
Txsort.dll2007.100.4323.0163,68003-Nov-201114: 27x 86
Txsplit.dll2007.100.4323.0410,46403-Nov-201114: 27x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4323.08,608,09603-Nov-201114: 27x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,088,16003-Nov-201114: 27x 86
Txunpivot.dll2007.100.4323.0128,35203-Nov-201114: 27x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4323.046,94403-Nov-201114: 42x 86
Dtepkg.dll2007.100.4323.0213,34403-Nov-201113: 34IA-64
Dtepkg.dll2007.100.4323.078,17603-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.01,431,90403-Nov-201114: 40x 86
DTS.dll2007.100.4323.04,259,16803-Nov-201113: 34IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0334,17603-Nov-201114: 40x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0955,74403-Nov-201113: 34IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4323.0285,02403-Nov-201114: 40x 86
Dtsconn.dll2007.100.4323.0799,58403-Nov-201113: 34IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4323.02,026,33603-Nov-201113: 34IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4323.0696,16003-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.032,60803-Nov-201114: 40x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.082,27203-Nov-201113: 34IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0800,60803-Nov-201113: 35IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0804,70403-Nov-201114: 43x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0173,40803-Nov-201114: 40x 86
Exceldest.dll2007.100.4323.0584,54403-Nov-201113: 34IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4323.0183,13603-Nov-201114: 40x 86
Excelsrc.dll2007.100.4323.0641,88803-Nov-201113: 34IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0276,32003-Nov-201114: 40x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0952,67203-Nov-201113: 34IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0284,00003-Nov-201114: 40x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0975,71203-Nov-201113: 34IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.0.4323.087,90403-Nov-201114: 42x 86
Mergetxt.dll2007.100.4323.029,53603-Nov-201114: 40x 86
Mergetxt.dll2007.100.4323.068,44803-Nov-201113: 34IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4323.03,233,63203-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4323.01,320,80003-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4323.01,988,44803-Nov-201114: 42x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4323.0235,36003-Nov-201113: 35x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4323.01,304,41603-Nov-201113: 35x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201113: 34x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201113: 31x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.023,527,26403-Nov-201114: 40x 86
Msmdlocal.dll10.0.4323.057,679,20003-Nov-201113: 34IA-64
Msmdpp.dll10.0.4323.06,131,55203-Nov-201114: 40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4323.015,502,68803-Nov-201113: 31IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4323.08,568,16003-Nov-201114: 39x 86
Msolap100.dll10.0.4323.010,068,32003-Nov-201113: 34IA-64
Msolap100.dll10.0.4323.06,536,03203-Nov-201114: 40x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0173,92003-Nov-201114: 37x 86
Oledbdest.dll2007.100.4323.0586,59203-Nov-201113: 31IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0186,72003-Nov-201114: 37x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0653,66403-Nov-201113: 31IA-64
Spresolv.dll2007.100.4323.0179,55203-Nov-201114: 37x 86
Spresolv.dll2007.100.4323.0506,20803-Nov-201113: 31IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0105,31203-Nov-201114: 37x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4323.0373,60003-Nov-201113: 31IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0113,50403-Nov-201114: 37x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0335,20003-Nov-201113: 31IA-64
Ssradd.dll2007.100.4323.040,80003-Nov-201114: 28x 86
Ssradd.dll2007.100.4323.091,48803-Nov-201113: 31IA-64
Ssravg.dll2007.100.4323.041,31203-Nov-201114: 28x 86
Ssravg.dll2007.100.4323.091,48803-Nov-201113: 31IA-64
Ssrdown.dll2007.100.4323.026,46403-Nov-201114: 28x 86
Ssrdown.dll2007.100.4323.057,69603-Nov-201113: 31IA-64
Ssrmax.dll2007.100.4323.039.77603-Nov-201114: 28x 86
Ssrmax.dll2007.100.4323.085,85603-Nov-201113: 31IA-64
Ssrmin.dll2007.100.4323.039,26403-Nov-201114: 28x 86
Ssrmin.dll2007.100.4323.085,85603-Nov-201113: 31IA-64
Ssrpub.dll2007.100.4323.026.97603-Nov-201114: 28x 86
Ssrpub.dll2007.100.4323.060,76803-Nov-201113: 31IA-64
Ssrup.dll2007.100.4323.025,95203-Nov-201114: 28x 86
Ssrup.dll2007.100.4323.058,20803-Nov-201113: 31IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0206,68803-Nov-201114: 28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0674,65603-Nov-201113: 26IA-64
SQL Server 2008 h?i nh?p d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4323.0557,92003-Nov-201113: 34IA-64
Dtepkg.dll2007.100.4323.0213,34403-Nov-201113: 34IA-64
DTS.dll2007.100.4323.04,259,16803-Nov-201113: 34IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4323.0955,74403-Nov-201113: 34IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4323.0799,58403-Nov-201113: 34IA-64
Dtsinstall.exe10.0.4323.0427,87203-Nov-201114: 43x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4323.02,026,33603-Nov-201113: 34IA-64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4323.082,27203-Nov-201113: 34IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4323.0800,60803-Nov-201113: 35IA-64
Exceldest.dll2007.100.4323.0584,54403-Nov-201113: 34IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4323.0641,88803-Nov-201113: 34IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4323.0952,67203-Nov-201113: 34IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4323.0975,71203-Nov-201113: 34IA-64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4323.0280,41603-Nov-201113: 35x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4323.0296,80003-Nov-201114: 40x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4323.071,52003-Nov-201113: 34x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4323.0141,15203-Nov-201114: 39x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4323.0108,38403-Nov-201113: 31x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4323.0210,78403-Nov-201113: 35IA-64
Msmdpp.dll10.0.4323.08,883,55203-Nov-201113: 34IA-64
Oledbdest.dll2007.100.4323.0586,59203-Nov-201113: 31IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4323.0653,66403-Nov-201113: 31IA-64
Rawdest.dll2007.100.4323.0436,57603-Nov-201113: 31IA-64
Rawsource.dll2007.100.4323.0414,04803-Nov-201113: 31IA-64
Recordsetdest.dll2007.100.4323.0384,86403-Nov-201113: 31IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64
Sqldest.dll2007.100.4323.0602,97603-Nov-201113: 31IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4323.0335,20003-Nov-201113: 31IA-64
Txagg.dll2007.100.4323.0879,96803-Nov-201113: 31IA-64
Txbestmatch.dll2007.100.4323.01,697,12003-Nov-201113: 31IA-64
Txcharmap.dll2007.100.4323.0654,68803-Nov-201113: 31IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4323.0674,65603-Nov-201113: 26IA-64
Txderived.dll2007.100.4323.01,275,23203-Nov-201113: 26IA-64
Txfileextractor.dll2007.100.4323.0432,48003-Nov-201113: 26IA-64
Txfileinserter.dll2007.100.4323.0429,92003-Nov-201113: 26IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.4323.0941,92003-Nov-201113: 26IA-64
Txlineage.dll2007.100.4323.0216,41603-Nov-201113: 26IA-64
Txlookup.dll2007.100.4323.01,185,63203-Nov-201113: 26IA-64
Txmerge.dll2007.100.4323.0511,32803-Nov-201113: 26IA-64
Txmergejoin.dll2007.100.4323.0619,87203-Nov-201113: 26IA-64
Txpivot.dll2007.100.4323.0456,54403-Nov-201113: 26IA-64
Txrowcount.dll2007.100.4323.0195,93603-Nov-201113: 26IA-64
Txscd.dll2007.100.4323.0441,69603-Nov-201113: 26IA-64
Txsort.dll2007.100.4323.0560,48003-Nov-201113: 26IA-64
Txsplit.dll2007.100.4323.01,255,77603-Nov-201113: 26IA-64
Txtermextraction.dll2007.100.4323.09,110,36803-Nov-201113: 26IA-64
Txtermlookup.dll2007.100.4323.04,531,55203-Nov-201113: 26IA-64
Txunpivot.dll2007.100.4323.0446,30403-Nov-201113: 26IA-64
SQL Server 2008 toàn văn b?n công c? t?m ki?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
FD.dll2007.100.4323.01,141,60003-Nov-201113: 34IA-64
Iftsph.dll2007.100.4323.088,41603-Nov-201113: 34IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48807-Oct-201117: 59IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,081,84007-Oct-201117: 59IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.0.4323.08,508,25603-Nov-201113: 34IA-64
Msmdsrv.RLL10.0.4323.0669,02403-Nov-201113: 12IA-64
Sqlbrowser.exe2007.100.4323.0528,73603-Nov-201113: 37IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4323.019,29603-Nov-201113: 34IA-64

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t này gói tích l?y

Đ? g? b? cài đ?t này gói tích l?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, m? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c.
 2. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Ti?t l? t?t c? các b?n c?p nh?t đ? cài đ?t SQL Server 2008, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
 4. Xác đ?nh v? trí và g? b? cài đ?t các m?c nh?p cho này gói tích l?y.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617148 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2617148 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2617148

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com