Tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617149 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Này gói tích l?y cho Microsoft BizTalk Server 2010 ch?a hotfixes cho các v?n đ? BizTalk Server 2010 đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a máy ch? BizTalk 2010?

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c BizTalk Server 2010 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng b?n phát hành m?i nh?t C?p Nh?t BizTalk Server 2010.

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y

  • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, m?t gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Lưu ? Đ? có thêm thông tin v? service pack m?i nh?t ho?c tích l?y gói cho BizTalk Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và tích l?y Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Các gói tích l?y C?p Nh?t sau đây là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho BizTalk Server 2010
  • M?t s? hotfixes cho Microsoft BizTalk Server 2009 và cho Microsoft BizTalk Server 2006 R2
  • M?t s? b?n s?a l?i khác mà c?i thi?n s?n ph?m

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Hotfixes đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2010

Các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

BizTalk Server EDI h? tr?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô t?
6744292566805Kh?c ph?c: M?t hotfix có s?n mà cho phép h? tr? cho 999 ch?c năng l?i c?m ơn và cho 277CA cho HIPAA 5010 Errata trong BizTalk Server 2010
BizTalk Server thông báo th?i gian ch?y và đư?ng ?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô t?
8034172624266Kh?c ph?c: S? ki?n ID 5753 khi đư?ng ?ng PassThruReceive x? l? tài li?u XML sau khi b?n áp d?ng m?t h? sơ theo d?i trong BizTalk Server 2010
8115252625919Kh?c ph?c: C?ng thông tin BAM hi?n th? k?t qu? có th? ch?a các h? sơ m?i nh?t trong BizTalk Server 2010
Theo d?i BAM BizTalk Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô t?
7909262610824Kh?c ph?c: "Chuy?n đ?i không thành công" l?i khi các kho?n t?t c? các liên minh ch?ng l?i m?t cái nh?n BAMPrimaryImport trong BizTalk Server 2010
8144672627804Kh?c ph?c: M?t hotfix đ? c?i thi?n hi?u su?t c?a các tính năng theo d?i trong BizTalk Server 2010 là có s?n
BizTalk Server Adapter
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô t?
7729322592430Kh?c ph?c: K?t n?i PeopleSoft có th?i gian ra trong BizTalk Server 2010 n?u b?n s? d?ng BizTalk Adapter cho doanh nghi?p PeopleSoft

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2010

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Server 2010. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Áp d?ng này gói tích l?y, b?n ph?i có BizTalk Server 2010 đư?c cài đ?t.

Lưu ? Đ? áp d?ng hotfix tương ?ng cho các thành ph?n sau đây, b?n ph?i có các thành ph?n cài đ?t:
  • Microsoft Quick Services 3.0 đư?c bao g?m trên đ?a cài đ?t BizTalk Server 2010
  • B? đi?u h?p m?ng Microsoft BizTalk cho các ?ng d?ng doanh nghi?p (c?n g?i là BizTalk LOB adapter)

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong gói cumulative update C?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Quan tr?ng Gói tích l?y là m?t gói ph?n m?m th?ng nh?t có ch?a t?p tin x 86 và x 64. Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?t cách chính xác, ch?y Setup.exe file.

Lưu ? M?t tr?nh cài đ?t đư?c c?i thi?n hotfix đư?c s? d?ng trong gói tích l?y. Khi b?n cài đ?t gói tích l?y, danh sách các tính năng cài đ?t đư?c C?p Nh?t s? đư?c hi?n th?, và s? lư?ng các b?n s?a l?i cho m?i tính năng đư?c hi?n th?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này gói tích l?y.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này tích l?y gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Ph?i h?p qu?c t? gi? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng578,42028-Tháng mư?i m?t-201110: 44Không áp d?ng
Bts_deployment_logic.SQLKhông áp d?ng97,69428-Tháng mư?i m?t-201110: 44Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng330,12628-Tháng mư?i m?t-201110: 44Không áp d?ng
Btscache.dll3.9.542.286,86428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Btserrorhandler.dll3.9.542.237,72828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Btshttpreceive.dll3.9.542.2183,13628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Btsmessageagent.dll3.9.542.2716,64028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Btsmimecomps.dll3.9.542.2163,67228-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Btsmsgcore.dll3.9.542.21,256,79228-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Btsschemacache.dll3.9.542.296,09628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Btswmiprovider.dll3.9.542.2624,48028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.9.542.2378,76028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.9.542.2210,83228-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.542.2329,61628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.542.24,302,72028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Webservices.query.dll3.9.542.242,89628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.542.211,68028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.542.211,67228-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.542.211,66428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.542.287,93628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.component.Utilities.dll3.9.542.2124,81628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.542.2173,96828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.542.2341,88028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.542.2288,66428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.9.542.2812,93628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.9.542.2104,32828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.9.542.2395,14428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.9.542.2202,64028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.542.2235,38428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.542.2141,20828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.542.2579,44828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.9.542.2706,44828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.9.542.2145,27228-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.542.211,65628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.9.542.2292,75228-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.542.2296,82428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.tdds_source_logic.SQL.dll3.9.542.211,66428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.BizTalk.tddslogic.SQL.dll3.9.542.211,64828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.542.2337,80828-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.542.2272,24028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Mqsagent.dll3.9.542.2183,12028-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng587,67228-Tháng mư?i m?t-201110: 44Không áp d?ng
Tdds_source_logic.SQLKhông áp d?ng24.784 ngư?i28-Tháng mư?i m?t-201110: 44Không áp d?ng
Xceedftpbiztalk.dll3.9.542.2329,05628-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Xlangtrandisp.dll3.9.542.236,70428-Tháng mư?i m?t-201110: 44x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng578,42028-Tháng mư?i m?t-201110: 49Không áp d?ng
Bts_deployment_logic.SQLKhông áp d?ng97,69428-Tháng mư?i m?t-201110: 49Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng330,12628-Tháng mư?i m?t-201110: 49Không áp d?ng
Btscache.dll3.9.542.286,86428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Btscache.dll3.9.542.2108,88028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 64
Btserrorhandler.dll3.9.542.237,72828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Btshttpreceive.dll3.9.542.2183,13628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Btshttpreceive.dll3.9.542.2224,60828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 64
Btsmessageagent.dll3.9.542.2716,64028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Btsmessageagent.dll3.9.542.21,142,11228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 64
Btsmimecomps.dll3.9.542.2163,67228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Btsmsgcore.dll3.9.542.21,256,79228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Btsmsgcore.dll3.9.542.21,720,66428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 64
Btsschemacache.dll3.9.542.2121,18428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 64
Btsschemacache.dll3.9.542.296,09628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Btswmiprovider.dll3.9.542.2624,48028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.9.542.2378,76028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.9.542.2210,83228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.542.2329,61628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.542.24,302,72028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Webservices.query.dll3.9.542.242,89628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.542.211,68028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.542.211,67228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.542.211,66428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.542.287,93628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.component.Utilities.dll3.9.542.2124,81628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.542.2173,96828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.542.2341,88028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.542.2288,66428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.9.542.2812,93628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.9.542.2104,32828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.9.542.2395,14428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.9.542.2202,64028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.542.2235,38428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.542.2141,20828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.542.2579,44828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.9.542.2706,44828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.9.542.2145,27228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.542.211,65628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.9.542.2292,75228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.542.2296,82428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.542.2296,82428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.tdds_source_logic.SQL.dll3.9.542.211,66428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.BizTalk.tddslogic.SQL.dll3.9.542.211,64828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.542.2337,80828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.542.2272,24028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.542.2272,24028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Mqsagent.dll3.9.542.2183,12028-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Mqsagent.dll3.9.542.287,88828-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 64
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng587,67228-Tháng mư?i m?t-201110: 49Không áp d?ng
Tdds_source_logic.SQLKhông áp d?ng24.784 ngư?i28-Tháng mư?i m?t-201110: 49Không áp d?ng
Xceedftpbiztalk.dll3.9.542.2329,05628-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Xlangtrandisp.dll3.9.542.236,70428-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 86
Xlangtrandisp.dll3.9.542.241,31228-Tháng mư?i m?t-201110: 49x 64

Lưu ? Cumulative update C?p Nh?t gói này c?ng bao g?m các 999 và lư?c đ? ghi nh?n 277CA. Các lư?c đ? đư?c đóng gói trong các MicrosoftEdiXSDTemplatesKb2566805.zip t?p tin.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617149 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2617149 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2617149

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com