B?n khng th? ?t thi?t ?t LogonTimeout sau khi nghe RDP m?c ?nh (RDP-Tcp) s? b? xa trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2617878 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Hay xem xet cac tinh hung sau:
 • B?n ci ?t d?ch v? vai tr? my ch? phin my tnh ? bn t? xa trn m?t my tnh ang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n xa b? m?c ?nh Remote Desktop Protocol (RDP) nghe (RDP-Tcp) trn my tnh.
 • B?n t?o m?t s? ng?i nghe RDP ty ch?nh m?i trn my tnh.
 • B?n c? g?ng thi?t l?p cc thi?t l?p LogonTimeout cho m?t nghe c? th?.
Trong tr?ng h?p ny, b?n khng th? ?t thi?t l?p LogonTimeout cho ng?i nghe c? th?. Cc m?c nh?p registry LogonTimeout l kh m? ho t?i ?a i?m c?a ng?i nghe RDP m?c ?nh v n p d?ng cho t?t c? cc RDP nghe trn my tnh.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra v? khng c v? tr cho cc m?c nh?p registry LogonTimeout ? lu tr? khi nghe m?c ?nh ?c l?y ra.

Chu y Cc m?c nh?p registry LogonTimeout l subkey RDP nghe m?c ?nh nh?p registry.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, ci ?t hotfix ny vo my tnh d?a trn Windows Server 2008 R2 b? ?nh h?ng.

Chu y
 • Sau khi b?n ci ?t hotfix ny, qu tr?nh Winlogon.exe ?u tin c? g?ng xc ?nh v? tr "LogonTimeout" registry subkey theo v? tr sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
 • N?u hnh vi ny khng thnh cng, sau qu tr?nh Winlogon.exe c? g?ng xc ?nh v? tr "LogonTimeout" registry subkey theo v? tr sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations
 • Khi "LogonTimeout" registry subkey t?n t?i trong m?t trong hai ?a i?m, qu tr?nh Winlogon.exe s? ?c gi tr? c?a n, v sau p d?ng gi tr? cho t?t c? cc k?t n?i RDP.

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i ch?y m?t h? i?u hnh sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
Ngoi ra, cc d?ch v? vai tr? my ch? phin lm vi?c t? xa my tnh ? bn ph?i ?c ci ?t.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c m?t gi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

ng k? thng tin

S? d?ng cc hotfix trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? ng k?.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Ban sa li khn cp nay khng thay th ban sa li khn cp a phat hanh trc o.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ton c?u c?a hotfix ny ci ?t t?p tin c thu?c tnh ?c li?t k trong b?ng d?i y. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh i vi tp.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thng tin ghi ch
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 v Windows Server 2008 R2 hotfix ?c bao g?m trong cng m?t gi. Tuy nhin, hotfix trn trang Hotfix yu c?u ?c li?t k trong c? hai h? i?u hnh. ? yu c?u cc gi hotfix p d?ng cho m?t ho?c c? hai h? i?u hnh, ch?n cc hotfix ?c li?t k d?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trn trang. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong bai vit xac inh h iu hanh thc ma mi ban sa li khn cp c ap dung.
 • Cc t?p tin m p d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), v d?ch v? chi nhnh (LDR, ng ?c) c th? ?c xc ?nh b?ng cch ki?m tra cc s? phin b?n t?p tin nh th? hi?n trong b?ng d?i y.
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelD?ch v? chi nhnh
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Cc t?p tin b?n k (.manifest) v cc MUM file (.mum) ?c ci ?t cho m?i mi tr?ng l li?t k m?t cch ring bi?t trong ph?n "thng tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. T?p catal an ninh, m cc thu?c tnh khng ?c li?t k, ?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? cc h? tr? x 64 d?a trn cc phin b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Winlogon.exe6.1.7600.21055390,65616-Sep-201105: 12x64
Winlogon.exe6.1.7601.21820391,16816-Sep-201106: 29x64

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
Cc m?c nh?p registry LogonTimeout l ? v? tr sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\LogonTimeout

Thng tin thm t?p

Thng tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? cc h? tr? x 64 d?a trn cc phin b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpAmd64_20788ab2b117dd0a5b896e098e889ca7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_ec912e19bd510bc4.Manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp700
Ngy (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)17: 36
N?n t?ngKhng p d?ng
Tn tpAmd64_9029c1c2d979c25df5b55f932f4656c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_c9c272be06ffa565.Manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp700
Ngy (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)17: 36
N?n t?ngKhng p d?ng
Tn tpAmd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_cc61e0ed07a7f398.manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp16,223
Ngy (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 59
N?n t?ngKhng p d?ng
Tn tpAmd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_ce63d60904ba56e3.manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp16,223
Ngy (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngKhng p d?ng
Tn tpUpdate.mum
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp3,215
Ngy (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)17: 36
N?n t?ngKhng p d?ng

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2617878 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2617878 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2617878

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com