Đ?i tư?ng GDI không đư?c hi?n th? đúng trên nhi?u màn h?nh trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618837 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n k?t n?i nhi?u màn h?nh v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • M?t ngư?i s? d?ng t? xa k?t n?i v?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng t? xa s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n máy nhân b?n (ví d?, là h? tr? t? xa).
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng s? d?ng các EnumDisplayMonitors ch?c năng đ? hi?n th? m?t s? đ?i tư?ng giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI).
Trong trư?ng h?p này, các đ?i tư?ng GDI không hi?n th? đúng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các EnumDisplayMonitors ch?c năng có th? cung c?p m?t b? h?ng HDC tham s? n?u tr?nh đi?u khi?n máy nhân b?n đư?c n?p.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.210552,341,37616-Sep-201102: 30x86
Win32k.sys6.1.7601.218202,342,40016-Sep-201103: 47x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.210553,138,56016-Sep-201103: 00x64
Win32k.sys6.1.7601.218203,140,60816-Sep-201103: 54x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.210557,426,04816-Sep-201102: 16IA-64
Win32k.sys6.1.7601.218207,425,02416-Sep-201102: 19IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? các EnumDisplayMonitors ch?c năng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? ch?c năng EnumDisplayMonitors
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh đi?u khi?n máy nhân b?n, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tr?nh đi?u khi?n máy nhân b?n
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_cc1ff155950f82187cfdc79af2cbafc0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_2b041b30da1d5d89.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_da1d0164402d9d3ca0a99c6d8576f58e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_ed4db3d1f8dcb29d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp694
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_b973be0d14dfd02d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,086
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_bb75b32911f23378.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,086
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_584aa27ea2eb478c89963c27f550b305_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_40ab527d8a3ebd60.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_7ddb7838e72bae276c36c67d8f052008_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_f476ac7d34c0c4de.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_8653fa1228117aa74ce2d5acd8b8e979_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_5448f555090f2bae.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_a1e3b95da260e3ee324e9bbe86f69c86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_24cfac775fa8fbc7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_f04da39a32a6a591049ef69857927999_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_cdbe4baffce3075c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_fdb24fdc7510769223722ba558fb4136_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_2b6139692902bf60.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_15925990cd3d4163.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,090
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_17944eacca4fa4ae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,090
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,059
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_1fe703e3019e035e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_21e8f8fefeb066a9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_628bd24ed84777fd360054de150ba021_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_e20d5bfe650e7e31.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_8653fa1228117aa74ce2d5acd8b8e979_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_f82bfdc750afc374.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_95824a34a7c2af994416d8fc539c5451_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_2587e52f69518f2e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_a1e3b95da260e3ee324e9bbe86f69c86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_c8b2b4e9a749938d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_b975620314ddd929.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,088
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_bb77571f11f03c74.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp42,088
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 28
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,169
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_1fe703e3019e035e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_21e8f8fefeb066a9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,178
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618837 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2618837 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2618837

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com