B?n không th? ch?y b?t k? ?ng d?ng RemoteApp thông qua m?t c?a ng? TS d?a trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2620264 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t d?ch v? vai tr? Terminal Services Gateway (TS Gateway) trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n c?u h?nh m?t s? ?ng d?ng RemoteApp đ? đư?c truy c?p thông qua các c?a ng? TS.
 • B?n c?u h?nh c?a ng? TS đ? nó có th? gi?i quy?t các h? sơ d?ch v? (b?n ghi SRV) c?a b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n t? xa.
 • B?n c?u h?nh c?a ng? TS đ? nó không th? k?t n?i v?i các b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng tư?ng l?a chính sách.
Trong trư?ng h?p này, t?t c? ngư?i dùng t? vùng t? xa không th? ch?y b?t k? ?ng d?ng RemoteApp thông qua các c?a ng? TS.

Ghi chú
 • Ngư?i dùng có th? không th? thi?t l?p TS bu?i ho?c RD bu?i thông qua c?ng n?i TS v? c?a v?n đ? này.
 • Ngư?i dùng có th? g?p m?t s? ch?m tr? c?a m?t vài giây (ví d? như 40-50 giây) trư?c khi h? thành công thi?t l?p TS bu?i hay RD bu?i thông qua c?ng n?i TS v? c?a v?n đ? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? gian ch? xác th?c x?y ra khi c?a ng? TS s? m?t ph?n ?ng t? h? ph?c v? chính sách m?ng (NPS) trong xác th?c. V?n đ? l?i quá th?i gian x?y ra b?i v? các NPS không th? xác nh?n các MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAME thu?c tính trong yêu c?u xác th?c.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n cài đ?t các hotfix, các m?c đăng k? sau đây đư?c t?o ra theo các HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Terminal máy ch? c?ng registry subkey:
Tên: SkipMachineNameAttribute
Type: REG_DWORD
Giá tr?: 1
Khi các m?c nh?p registry t?n t?i v?i m?t giá tr? c?a 1, c?a ng? TS không bao g?m các MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAME thu?c tính trong yêu c?u xác th?c.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? TS c?ng d?ch v? cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aaedge.dll6.0.6002.22719193,53620-Tháng chín-201115: 29x 86
Aaedge.MOFKhông áp d?ng1,10409-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Aatspp.dll6.0.6002.2271973,72820-Tháng chín-201115: 29x 86
Aatspp.MOFKhông áp d?ng1.10709-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Rap.xmlKhông áp d?ng89509-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Tsgateway.xmlKhông áp d?ng59109-Tháng chín-201111: 25Không áp d?ng
Tsgclean.exe6.0.6002.22719225,79220-Tháng chín-201113: 48x 86
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.01820-Tháng chín-201117: 30Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aaedge.dll6.0.6002.22719221,69620-Tháng chín-201115: 40x 64
Aaedge.MOFKhông áp d?ng1,10415-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Aatspp.dll6.0.6002.2271976,28820-Tháng chín-201115: 40x 64
Aatspp.MOFKhông áp d?ng1.10715-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Rap.xmlKhông áp d?ng89515-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Tsgateway.xmlKhông áp d?ng59115-Mar-201104: 34Không áp d?ng
Tsgclean.exe6.0.6002.22719377,85620-Tháng chín-201114: 08x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.01820-Tháng chín-201119: 49Không áp d?ng
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aaedge.dll6.1.7600.21095305,66422-Nov-201106: 42x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.01822-Nov-201107: 04Không áp d?ng
Aaedge.dll6.1.7601.21864308,22422-Nov-201106: 23x 64
Aaedge.MOFKhông áp d?ng1.26805 Tháng mư?i m?t, 201001: 52Không áp d?ng
Aatspp.MOFKhông áp d?ng1.27105 Tháng mư?i m?t, 201001: 52Không áp d?ng
Rap.xmlKhông áp d?ng89505 Tháng mư?i m?t, 201001: 52Không áp d?ng
Tsgateway.xmlKhông áp d?ng42905 Tháng mư?i m?t, 201001: 52Không áp d?ng
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.01822-Nov-201106: 42Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_0c92d70283bfb272176e7b5189b2ba09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_89c8e6183ceedbee.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)23: 18
Tên t?pX86_2a71532760838a15235f4e2f176012bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_1dca19a6b2be4880.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)23: 18
Tên t?pX86_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_4078c5e0e2f92adf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin86,940
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)17: 36
Tên t?pX86_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_21d7b97d6203ccf1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,341
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)17: 36
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_aeedc4e62b166746840ee3aff094b114_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_ec6d55b8fa24b092.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)23: 18
Tên t?pAmd64_f229672d8ea38c6dc46403ee831717f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_96f19b9f87517fa3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)23: 18
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_9c9761649b569c15.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin87,298
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)19: 56
Tên t?pAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_7df655011a613e27.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.343
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)19: 55

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_24cfaca29893ce423e896bc6f5949144_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_11285b4aeb9cd328.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_2f71d9c4bb0b574514fb639541a6ad64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_510896a6d976a28c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6dfffecf8d7c85fe0a3ce9116ca67e24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8884630a5914e0f3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d362737cf1d64f4d793f456b939f9c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_92573a32fdc50e49.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_9a7e138fff8c36f9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,560
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_9c8409d3fc9affa0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,560
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_7bdd072c7e96d90b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.311
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_7de2fd707ba5a1b2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.311
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.414
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2620264 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2620264 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2620264

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com