Labojums: Piek?uves p?rk?pums notiek "snaipdlc! nds_next_fsm_action" funkcija p?c nomai?as Snaipdlc.dll failu, izmantojot failu Trcipdlc.dll

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2621019 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • IP DLC saites pakalpojumu izmantot, lai izveidotu savienojumu ar IBM lieldatoru Microsoft Host Integration Server vid?.
  • Snaipdlc.dll failu aizst?t, izmantojot Trcipdlc.dll failu iekarot papildu izseko?anas datiem, kam?r j?s nov?rst IP DLC saiti pakalpojumu saist?ta probl?ma.

??d? gad?jum? IP DLC saites pakalpojumu var rasties piek?uves p?rk?pums, snaipdlc! nds_next_fsm_actionfunkciju un lieldatoru savienojums ir atvienots.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo iek??jais izseko?anas pazi?ojums par to, ka m??ina izp?t?t jom? vad?bas bloku, kas jau tikusi atbr?vota no atmi?as.

RISIN?JUMS

Microsoft Host Integration Server 2010

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, atjaunot s?kotn?jo Snaipdlc.dll failu, ko j?s iepriek? aizst?j Trcipdlc.dll failu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Trcipdlc.dll fails ir debug versija Snaipdlc.dll failu. Parasti, Trcipdlc.dll fails tiek izmantota tikai tad, ja Microsoft atbalstam ir nepiecie?ams papildu izseko?anas datiem, kas nav re?istr?ti ar standarta Snaipdlc.dll failu. ??di tiek izmantoti, kad Trcipdlc.dll fails ir nepiecie?ams, lai ieg?tu trauc?jummekl??anas.
  1. Aptur?t SNA Server pakalpojumu.
  2. P?rd?v?t vai dubl?t failu Snaipdlc.dll. ?is fails atrodas map? % SNAROOT %.
  3. P?rd?v?t failu Trcipdlc.dll, k? Snaipdlc.dll. Trcipdlc.dll fails atrodas map? % SNAROOT %.
  4. SNA servera pakalpojuma start??ana.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2621019 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 21. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2621019 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2621019

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com