Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 21 Microsoft Dynamics CRM 4.0

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2621054 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Atjaunin?jumu apkopojums 21 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ir pieejama. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, labojumfailus un atjaunin?jumi, kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum?. ?is atjaunin?jums rollup ir pieejams vis?m valod?m, ko atbalsta programma Microsoft Dynamics CRM 4.0.

PAPILDINDORM?CIJA

?is atjaunin?jums rollup numuru un failu nosaukumus veidot

Atjaunin?jumu apkopojum? pakotn?m Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients, Microsoft Office Outlook un Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta mar?rut?t?js b?v?t skaits ir 4.00.7333.3822.

32 Bitu versiju atjaunin?jumu apkopojuma pakotnes failu nosaukumi ir ??di:
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-serveri -LangID. exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-klients -LangID. exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-Router -LangID. exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-DMClient -LangID. exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-vid -LangID. exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-MUI -LangID. exe
64 Bitu versiju atjaunin?jumu apkopojuma pakotnes Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server un Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta mar?rut?t?js failu nosaukumi ir ??di:
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-serveri -LangID. exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-Router -LangID . exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-vid -LangID. exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-MUI -LangID. exe

Atjaunin?jumu apkopojum? inform?ciju

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 2621054 pakotni t?l?t.

Release Date: Febru?ris 9, 2012

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Uzst?d??anas inform?cija

Datoros, kuros darbojas Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server komponenti vai Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Outlook komponentu attiecas ?is atjaunin?jums rollup. Ja nav instal?ts Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5, j?instal? atjaunin?jums Rollup 21 Microsoft Dynamics CRM programmai Microsoft Office Outlook, ir nepiecie?ams interneta savienojums. Tas ir t?p?c, ka jums ir nepiecie?ams lejupiel?d?t MSI 4.5. Datoriem, kuros darbojas Microsoft Dynamics CRM programmai Microsoft Office Outlook p?c tam, kad esat instal?jis Update Rollup 21, ir j?restart?.

Piez?mes
 • Atjaunin?jumu apkopojum? 21 instal?s Microsoft zi?ojumu skat?t?ju 2.008 Redistributable Package.
 • Atjaunin?jumu apkopojum? 21 instal?jiet Microsoft Visual C++ 2.008 Redistributable Package.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 valodas pakotne ir j?instal?, pirms instal?jat atjaunin?jumu Rollup 21 datoros, kuros darbojas daudzvalodu lietot?ja interfeisa (MUI). Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
  Microsoft Dynamics CRM 4.0 valodas pakotnes
 2. Programm? Main?t valodu nolai?am? saraksta lodzi??, atlasiet atbilsto?u valodas.
 3. Noklik??iniet uz Izmai?as lejupiel?d?t valodas pakotni.
Piez?me Ja esat instal?jis valodas pakotni iepriek?, ir atsaukt valodas pakotni, instal?jiet Update Rollup 21 datoros, kuros darbojas MUI un p?c tam reprovision valodas pakotne. Ja j?s atsaukt valodas pakotni, Microsoft Dynamics CRM lietot?jiem, kas izmanto ??s valodas ir savas valodas iestat?jumus atgriez?s pamatvaloda. Ja reprovision valodu pakotnes, lietot?ju valodas iestat?jumi netiek atjaunin?ti. Atiestatiet personisko opciju iestat?jumos iestat?t? valoda.

P?c instal??anas ?is atjaunin?jums rollup, j?dz?? Internet Explorer pagaidu failus. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet programmu Internet Explorer.
 2. Par R?ki izv?lni, noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Vajadz?bas j?s izmantojat Internet Explorer versij?, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Programm? Internet Explorer 8, vai 9. Internet Explorer, noklik??iniet uz Dz?st programm? P?rl?ko?anas v?sture apgabals, noklik??iniet, lai atlas?tu Interneta pagaidu failus izv?les r?ti?u, Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi dialoglodzi??, noklik??iniet uz Dz?st, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
  • Programm? Internet Explorer 7 noklik??iniet uz Dz?st programm? P?rl?ko?anas v?sture apgabalu, noklik??iniet uz Dz?st failus programm? Interneta pagaidu failus apgabal? un p?c tam noklik??iniet uz j?.
  • Programm? Internet Explorer 6, noklik??iniet uz Dz?st failus programm? Interneta pagaidu failus apgabal? un p?c tam noklik??iniet uz labi.
Ir main?ta da?u Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Outlook failu instal?cijas atra?an?s vieta ce?ojo?ais profils lok?lo profilu.

Lai samazin?tu viesabon??anas profilu, vai ja rodas ilgi log-in laiku no?emt ar? p?r?jos failus. Lai to izdar?tu, izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
2004583 Ilgi log-in laiku atverot Microsoft Dynamics CRM programmai Microsoft Office Outlook

Priek?noteikumi

Dator? j?b?t instal?tai Microsoft Dynamics CRM 4.0 uzst?d?tas, lai lietotu ?o atjaunin?jumu apkopojums. Turkl?t Update Rollup 7 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ir priek?noteikums, lai Microsoft Dynamics CRM programmai Microsoft Office Outlook un par Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldnieku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par atjaunin?jumu Rollup 7, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
971782Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 7 Microsoft Dynamics CRM 4.0
Neviena no iepriek??j?m atjaunin?jumu apkopojumiem ir priek?nosac?jumi, lai Microsoft Dynamics CRM serveris sada??.

Turkl?t, ir nepiecie?ams Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 instal?ta Update Rollup 20 pieteikties. Lai ieg?tu.NET Framework 3.5, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Microsoft.NET Framework 3.5.

Restart?jiet pras?ba

Ja tiek pras?ts restart?t datoru p?c Update Rollup 21.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Pla??ku inform?ciju par Microsoft Business Solutions CRM programmat?ras labojumfailu un atjaunin??anas pakotnes terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
887283Microsoft Business Solutions CRM programmat?ras labojumfailu un atjaunin??anas pakotnes nosauk?anas standarti

No?em?anas inform?ciju

No Microsoft Dynamics CRM server, varat atinstal?t Update Rollup 21. Tom?r vajadz?tu dubl?t datu b?zi pirms j?s atinstal?t Update Rollup 21. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du Microsoft Developer Network (MSDN) t?mek?a vietnes:
K?: dubl?t datu b?zes (SQL Server Management Studio)
K?: atjaunotu datu b?zes dubl?jumu (SQL Server Management Studio)

Jaun?kos atjaunin?jumus Microsoft Dynamics CRM 4.0 pal?dz?bas

Papildus funkcion?li uzlabojumi un labojumi ?is atjaunin?jums rollup, atsevi??u atjaunin?jums Microsoft Dynamics CRM 4.0 pal?dz?bu ir pieejama vis?m atbalst?taj?m valod?m. Iesak?m instal?t jaun?ko inform?ciju par Microsoft Dynamics CRM 4.0 pal?dz?bu.

Piez?mes par k? eksport?t un import?t piel?gojumus

No servera, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM 4.0 ar Update Rollup 2 vai jaun?ku atjaunin?jumu apkopojumu, eksport?t piel?gojumus. P?c tam, ?ie piel?gojumi var import?t server?, kur? ir instal?ta Update Rollup 19. No servera, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM 4.0 ar Update Rollup 21 instal?ta, varat eksport?t piel?gojumus. P?c tam, ?ie piel?gojumi var import?t ar Update Rollup 2 vai jaun?ku atjaunin?jumu apkopojumu, kas instal?ta server?.

Ja no servera, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM 4.0, eksport?t piel?gojumus, j?b?t nevar import?t piel?gojumus, Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, ??dos gad?jumos:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 serveri, ko izmantojat, lai eksport?t piel?gojumus, ir nav instal?ti atjaunin?jumi. Vai tas ir tikai Update Rollup 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 uzst?d?tas. Tom?r, tom?r serveris, kuru izmantojat, lai import?t piel?gojumus, kurus ir tikai Update Rollup 21 instal?jis Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 serveri, ko izmantojat, lai eksport?t piel?gojumus, ir tikai Update Rollup 21 instal?jis Microsoft Dynamics CRM 4.0. Tom?r, tom?r serveris, kuru izmantojat, lai import?t piel?gojumus, kurus ir nav instal?ti atjaunin?jumi. Vai tas ir tikai Update Rollup 1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 uzst?d?tas.

Jaut?jumiem, kas tiek atrisin?ti ar Update Rollup 21 Microsoft Dynamics CRM 4.0

Atjaunin?jumu apkopojum? 21 ir kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu, kas ir iek?auti labojumi, par jaut?jumiem, kas ir dokument?ti atjaunin?t apkopojumiem 1 l?dz 20.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par iepriek??jo atjaunin?jumu apkopojumiem un t?s atrisin?t jaut?jumus, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
952858 Ir pieejama Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1
959419 Microsoft Dynamics CRM 4.1 2. atjaunin?jumu apkopojums ir pieejama
961768 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 3 Microsoft Dynamics CRM 4.0
968176 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 4 Microsoft Dynamics CRM 4.0
968141 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 5 Microsoft Dynamics CRM 4.0
970148 Update apkopojumi 6 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ir pieejama
971782 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 7 Microsoft Dynamics CRM 4.0
975995 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 8 Microsoft Dynamics CRM 4.0
977650 Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. atjaunin?jumu apkopojums ir pieejama
979347 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 10 Microsoft Dynamics CRM 4.0
981328 Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. atjaunin?jumu apkopojums ir pieejama
2028381 Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. atjaunin?jumu apkopojums ir pieejama
2267499 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 13 Microsoft Dynamics CRM 4.0
2389019 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 14 Microsoft Dynamics CRM 4.0
2449283 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 15 Microsoft Dynamics CRM 4.0
2477743 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 16 Microsoft Dynamics CRM 4.0
2477746 Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. atjaunin?jumu apkopojums ir pieejama
2477777 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 18 Microsoft Dynamics CRM 4.0
2550097 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 19 Microsoft Dynamics CRM 4.0
2550098 Ir pieejams atjaunin?jums Rollup 20 Microsoft Dynamics CRM 4.0


Labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li

Atjaunin?jumu apkopojums 21 Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesatur labojumfailu vai atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li.

Microsoft zin??anu b?zes rakst? ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kas jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 20.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 20 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 2655130 K??das zi?ojums, m??inot sinhroniz?t Dynamics CRM 4.0 klients Outlook: "nezin?ma k??da, kas radu?ies, sinhroniz?jot datus ar Outlook"

??du atjaunin?jumu apkopojumiem, Microsoft Dynamics CRM 4.0 b?t bez labojumfailu vai atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li:
 • Atjaunin?juma apkopojums 19
 • Atjaunin?juma apkopojums 18
 • Atjaunin?juma apkopojums 17

Microsoft zin??anu b?zes rakst? ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 16.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 16 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 2514142 Kart??anas lapu p?rst?j rea??t, kad m??in?t import?t uz??muma Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft zin??anu b?zes rakst? ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 15.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 15 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 2490574 Pasta indekss kontaktpersonas par?d?s nepareiza nost?ja, p?c tam, kad sinhroniz?jat kontaktus no Microsoft Dynamics CRM 4.0 server uz Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients programmai Microsoft Office Outlook
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 14.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 14 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 2436115 Taimautam vai rodas l?nu veiktsp?ju, saglab?jot tik?an?s darb?bu, p?c tam, kad j?s darbin?t Internet Information Services, atiestat?t, Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2459536 Tik?an?s tiek dz?sts negaid?ti Outlook kalend?r? dal?bniekam p?c tik?an?s vien? programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2461448 Atg?din?juma laiks uzdevumu programm? Outlook tiek p?rrakst?ta negaid?ti ar Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients Outlook uzdevumu izpildes laiks
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 13.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 13 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 2403296 Taimauta k??das rodas, ja Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta mar?rut?t?js darbojas vaic?jumi Microsoft SQL Server
 • 2403311 Tik?an?s ierakstam un pakalpojumu darb?bu ieraksti netiek r?d?ti, noklik??inot uz pievienot eso?u darb?bu no darb?bu saraksta p?rdotsp?jas automatiz?ciju uz??muma Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2385412 Sa?emat pied?v?jumu pieteikties negaid?ti, kad j?s m??in?t izveidot jaunu ierakstu no uzmekl??anas forma, Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2306918 Rodas l?nu veiktsp?ju, kad p?rejat uz viedokli, kas piel?goti atrib?ti ietver Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 12.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 12 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 2277590 "Ieraksta sl?gto kampa?as atbildi" izv?les r?ti?a ir atz?m?ta p?c noklus?juma, nepareizi programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2249156 Dublik?tu e-pastus s?ta negaid?ti no serveriem, kas satur Microsoft Dynamics CRM 4.0 Async pakalpojumu

Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. atjaunin?jumu apkopojums ir nav atjaunin?jumu, kas ir iesp?jot vai konfigur?t manu?li.

Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 10.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 10 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 981053 Darbpl?smas k?rtulu, soli, lai nos?t?tu e-pasta zi?ojumu, kur? liek strupce?a, izpildot daudzos gad?jumos darbpl?smas taj? pa?? laik? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981882 Tiek nepareizi par?d?ts k??das zi?ojums, veidojot tik?anos, kontaktpersonu programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981837 Uzmekl??anas laukiem, netiek atjaunin?tas, palai?ot Microsoft Dynamics CRM SDK import??anas procesu, lai atjaunin?tu Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981883 J?s nevarat pievienot eso?ajiem l?gumiem vai eso?o pied?v?jumu, kas ir "Akt?va" statusu, lai piel?gotu ent?tiju, Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981840 Knowledge base (KB) raksta numura izmanto nepareizu form?tu, veidojot zin??anu b?zes rakstu Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 9.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 9 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 948155 Datumu vai laiku, nevar konvert?t UTC laika datu b?z? par da??m laika josl?m programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476 Datumu vai laiku netiek konvert?ts uz UTC laiku da??s laika josl?s, Microsoft Dynamics CRM 4.0 datu b?z?
 • 958562 Naudu lauk? Noklus?juma precizit?te ir iestat?ts uz diviem, lietojot korejie?u vai jap??u valodu, Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 8.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 8 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 974529 Da?i atvasin?tajiem ierakstiem un saist?tie ieraksti ir negaid?ti redzama iepriek??j? ieraksta ?pa?nieks p?c pie??irt ierakstu uz citu ierakstu ?pa?nieks, Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 977867 Organiz?cijas import??anas vedni nepiecie?ams ilgs laiks, lai import?tu organiz?ciju programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 978006 Uzmekl??anas skat?jums r?da tikai quotes vai l?gumiem, kas ir statusu "Sagatave", kad j?s m??in?t saist?t piel?gotajai ent?tijai pied?v?jumam vai l?gums ar Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 978103 Nevar izdz?st piel?gotu rel?ciju daudzi pret daudziem, p?c Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe r?ka palai?anas, Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 7.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 7 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 975770 HTML, kas ir ietverts lauk? e-pasta veidni, kas tiek par?d?ts k? vienk?r?u tekstu programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 976188 Lietot?js nevar pie??irt lomas, pat tad, ja pie??irtu lomas privil??ij? ir Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 976978 K??das zi?ojums, m??inot import?t Microsoft Dynamics CRM Online piel?gojumus programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0 organiz?cija: "Nu nevar aug?upiel?d?t failu, vai tas nav der?gs piel?gojumu fails"
 • 979052 K??das zi?ojumu, kad izpild?sit atskaiti, kas satur vair?kus parametrus, Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Darb?ba ir taimauts"
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kas jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 6.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update apkopojumi 6 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 974584 Izmantojot kontu, kas nav viet?j? administratora ties?b?m uz Microsoft SQL Server nevar instal?t Microsoft Dynamics CRM
 • 974597 Htm un html pielikumus, kuros ?aunpr?t?gus skriptus var atv?rt programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 974896 Asyncoperation tabulas augt ?oti lielu Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver pas?kumus, kas j?veic, pirms instal?jat atjaunin?jumu Rollup 5, ja v?laties saglab?t funkcionalit?ti Microsoft Dynamics CRM 4.0 versiju.
 • 948155 Datumu vai laiku, nevar konvert?t UTC laika datu b?z? par da??m laika josl?m programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476 Datumu vai laiku netiek konvert?ts uz UTC laiku da??s laika josl?s, Microsoft Dynamics CRM 4.0 datu b?z?
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kas jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?autas Update Rollup 4.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 4 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 959758 Nevar konfigur?t Active Directory dom?na sh?mu un Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL neatkar?gi ?r?jie Active Directory lietot?ji un iek??jiem Active Directory lietot?jiem
 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ?ener? darb?bas neakt?vo dal?bniekus m?rketinga adres?tu sarakst?, veidojot kampa?as pas?kumos, ?tr?s kampa?as aktivit?tes vai pasta sapludin??anas darb?bas, m?rketinga adres?tu saraksta
 • 969946 R?ks ir pieejams, lai izvilktu izseko?anas mar?iera e-pasta t?mu un atjaunin?t Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta tabulas izseko?anas mar?iera ail?
 • 958084 Labojumfails ir pieejams j?atsp?jo Smart Matching l?dzeklis programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955138 Tu piedz?vo l?nu veiktsp?ju vai taimauti, kad j?s m??in?t piek??t da?i skati Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 951909 K??das zi?ojums, m??inot import?t piel?go?anas cit? Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Neder?gs nosaukuma prefiksu"
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kuru jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 3.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 3 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 958562 Naudu lauk? Noklus?juma precizit?te ir iestat?ts uz diviem, lietojot korejie?u vai jap??u valodu, Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330 L?nu veiktsp?ju un augstu CPU izmanto?ana rasties, import?jot piel?gojumi programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515 Eso?u piel?gotu dro??bas lomas netiek pie??irta sl?pt?s privil??ijas p?c labojumfaila 950886 Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601 Microsoft Dynamics CRM 4.0 piez?mes tiks zaud?tas, ja ieraksta dublik?tam ir atkl?ta, m??inot saglab?t ierakstu
 • 968672 Adres?ts, Microsoft Dynamics CRM re?istr?t?s e-pasta ikona netiek par?d?ta, kad Microsoft Dynamics CRM lietot?ja s?ta v?l vienu Microsoft Dynamics CRM lietot?ja re?istr?to e-pasta zi?ojumu ar Microsoft Dynamics CRM
 • 968755 Tabulas AsyncOperationBase un WorkflowLogBase augt ?oti liela un veiktsp?jas jaut?jumiem, kas rodas, kad daudzas darbpl?smas izmanto Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968793 Nevar public?t darbpl?smu, p?c tam, kad instal?t vai no?emt Microsoft Dynamics CRM 4.0 labojumfailu vai atjaunin?jumu apkopojums
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kas jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 2.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 2 un j?s manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 954322 K??da, import?jot da?i piel?gojumi uzlabota Microsoft Dynamics CRM 4.0 uzst?d??ana: "Fails nav aug?upiel?d?ts vai import??ana neizdev?s"
 • 954940 M??inot dz?st piel?gotas ent?tijas ierakstam programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0, par?d?s k??das zi?ojums: "rad?s k??da, l?dzu, sazinieties ar administratoru"
 • 955452 Rindi?u pl?smas netiek izmantots, ja j?s nos?tat e-pasta zi?ojumu, kas izmanto e-pasta veidnes lai atveidotu l?nijas datu pl?smas programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745 K??das zi?ojums, m??inot konfigur?t Outlook Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients: "?ai ?steno?anai nav sist?mas Windows da?a, ir platforma FIPS valid?t ?ifr??anas algoritmi"
 • 956527 Microsoft Dynamics CRM klientu Outlook pat?r? tr?s reizes vair?k atmi?as versija 4.0 3.0 versij?
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 pal?nina nepie?aujama, kad apstr?d?t e-pasta zi?ojumus, izmantojot Microsoft Dynamics CRM e-pasta mar?rut?t?js
 • 957871 Darbpl?smas papla?in??an?s uzdevumu ierakstus izrais?t AsyncOperationBase tabulas MSCRM datu b?zes izm?rs k??s liel?ks par lielu Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549 Administratori var skat?t negaid?ti Active Directory lietot?ju, kuri nepieder pie administratora organizatorisko vien?bu pakalpojum? Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft zin??anu b?zes rakstos ietver labojumfailus un atjaunin?jumus, kas jums iesp?jot vai konfigur?t manu?li, un kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojum? 1.

Piez?me Ja iepriek? instal?jis Update Rollup 1 un jums manu?li iesp?jota, ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, jums nav manu?li iesp?jot ?os labojumfailus un atjaunin?jumus, p?c Update Rollup 21.
 • 948843 L?na veiktsp?ja var rasties, ja j?s palaist vai redi??t darbpl?smas Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175 Outlook nevar izmantot, k? paredz?ts, l?dz br?dim, kad visas Microsoft Dynamics CRM 4.0 pievienojumprogrammas ir iel?d?tas
 • 950542 Sinhron? spraud?i nerea?? uz notikumiem, kas izrais?ja Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340 E-pasta zi?ojumi no CRM lietot?ja rindas nav pieg?d?ts, Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ievie?anas vad?t?js ?em ilgs laiks, lai atv?rtu Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

Labojumfailus un atjaunin?jumus, kas tika izdots k? atsevi??us labojumus

Atjaunin?jums Rollup 21 Microsoft Dynamics CRM 4.0 satur ?o labojumfailu vai atjaunin?jumiem, kas tika izdots k? atsevi??us labojumus:

 • 2667046 Lietojumprogrammas, kas izmanto Microsoft CRM izvieto?anas web pakalpojum?, var rasties taimauta k??das izvieto?anu, ar lielu jom?s un vair?kiem sub dom?nu.


Atjaunin?jumu apkopojum? 21 ir ??di papildu labojumi. Neviens no ?iem labojumiem ir dokument?ta atsevi??i zin??anu b?zes rakst?.
 • Kar?u lietot?jiem organiz?cij? import??anas procesa laik? un p?c tam dz?st lietot?jus no Active Directory, import??anas procesa organiz?cija neiev?ro.
 • Pievienojot daudz m?rketinga sarakstu dal?bniekus, izmantojot Detaliz?to atra?anu funkcijas un p?c tam izmantot Pievienot dal?bniekus opciju, jums rodas l?nu veiktsp?ju, Microsoft Dynamics CRM. Turkl?t Microsoft SQL serveris p?rst?j rea??t.
 • Pie?emsim, ka jums ir divi saist?tie uz??mumi. Ja tikai vienu vien?bu ir izveidot privil??ija, nevar redz?t Microsoft Dynamics CRM lietot?jiem Pievienot eso?u pogu uz ent?tiju, kas nav privil??ija izveidot apak?grupas re??i.
 • Kad jums iesp?jot vai atsp?jot lietot?ja SIST?MAS tiek par?d?ts Kur? jaun?kie groz?jumi izdar?ti ar ieraksta laukam. Tom?r, lietot?js, kur? veicis darb?bu b?tu par?d?ta lauk?.
 • Pie?emsim, ka aug?upiel?d?t datus programm? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients programmai Outlook, kas ir bezsaistes re??m?. P?c tam, kad aktiviz?jat tie?saisti un veikt klienta sinhroniz?ciju. ?aj? situ?cij? rodas l?na darb?ba klienta sinhroniz?cijas laik?. Tom?r probl?ma nerodas, palai?ot r?ku vijolnieks.
 • Pie?emu, ka pie??irt no jauna darbpl?smas k?rtulas defin?cija, lai cits lietot?js un lietot?ja public? darbpl?smu. Darbpl?smas instances ieraksti ir saist?ti ar vien?bas tips, pret kuru tiek palaista darbpl?sma. ??d? gad?jum? nevar atv?rt darbpl?smas gad?jumam Sist?mas uzdevumu izv?lne. Turkl?t darbpl?smas gad?jumam nav par?d?ts attiec?bu subjekts darbpl?smas gad?jumi Sist?mas uzdevumu izv?ln?, kas atrodas formas darbpl?smas defin?cija.

?pa?i apsv?rumi

Microsoft Dynamics CRM 4.0 neatbalsta 64 bitu versijas Microsoft Office 2010.

Ar Update Rollup 8 uzst?d?tas, pakalpojuma Microsoft CRM e-pasta mar?rut?t?js atbalsta Microsoft Exchange Server 2010.

Ar Update Rollup 12 uzst?d?tas, noteikums izvieto?anas vednis atbalsta Microsoft Exchange Server 2010.

Microsoft Dynamics CRM programmai Microsoft Office Outlook pa?atjaunin??anas ID un link ID

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot pa?atjaunin??anas l?dzekli, apmekl?jiet ??du korpor?cijas Microsoft Web viet?s:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Ar?bu234564 & clcid = 0x40100F5A25C-0A06-4B2B-8D50-E0C7B9FA5330
??nie?u (vienk?r?ot?)234564 & clcid = 0x804B6993E9F-5134-4F60-B910-0933059EFF17
??nie?u (Honkonga)234564 & clcid = 0xc04650E720C-BA15-4776-943B-5A078941FC5E
??nie?u (tradicion?l?)234564 & clcid = 0x404B660452B-938E-46BF-AD1F-4AF4CFDD4C17
?ehu234564 & clcid = 0x4050BA34CDD-5E62-4F3D-9E10-741FF0FD4290
D??u234564 & clcid = 0x40605F2C1EB-EBDD-4E7C-B408-E04602B31E9A
Holandie?u234564 & clcid = 0x4136CCAC6C0-5E8F-4512-AAF1-64B4EB66222C
Ang?u234564 & clcid = 0 x4098C9D903C-6812-40B1-B85B-17021CACECB8
Apdare234564 & clcid = 0x40b9CA253A7-822D-480D-A3FC-EE0CF4189B40
Fran?u234564 & clcid = 0x40c69B341A7-9657-4FD4-B7BF-084D94EACC38
V?cu234564 & clcid = 0x4073B3CC587-6690-48FE-BCCF-4634426B3963
Grie?u234564 & clcid = 0x408F1951DFB-59C2-492C-BD9A-2F8ADF88A59A
Ivrits234564 & clcid = 0x40d02A03FD1-EE53-46F2-AD69-EC5017EB9373
Ung?ru234564 & clcid = 0x40e9553B328-9D9E-4BA3-B18B-A134748764D1
It?lie?u234564 & clcid = 0x410F6CC99C9-7161-4402-9B27-71CD5AC3B7F0
Jap??u234564 & clcid = 0x4111BDD8034-1380-4DF6-9A1F-4F6B7DAA5522
Korejie?u234564 & clcid = 0x4124B595E1E-88A2-4DAE-AF2D-26C88EE7DF31
Norv??u234564 & clcid = 0x414DEAD87CF-AC67-4814-A164-6D1BFA75A8FC
Po?u234564 & clcid = 0x41514A7A3B1-B369-48BE-8316-841B4241A5D3
Portug??u (Braz?lija)234564 & clcid = 0x416FE3580E3-D224-4A43-8AA9-D2A21C3B74A3
Portug??u (Portug?le)234564 & clcid = 0x816105BB201-4F6F-4208-96CA-0615F9E7647F
Krievu234564 & clcid = 0x419DA9E7758-7D0A-4C23-9E32-8A59A4290437
Sp??u234564 & clcid = 0x40aF490F5D6-5524-435E-A21B-1557D12EFCB7
Zviedru234564 & clcid = 0x41d2637D821-9B94-4F10-AD53-73E770EA66F2
Turku234564 & clcid = 0x41fA02787F2-D390-4E57-A374-0B61169A4CA2

Inform?ciju par failu

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu inform?ciju par failu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2621054 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 10. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kbsurveynew kbmt KB2621054 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2621054

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com