Update Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2621054 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Update Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n. Bài vi?t này mô t? các hotfix và C?p Nh?t đư?c bao g?m trong này update rollup. Update rollup này có s?n cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i Microsoft Dynamics CRM 4.0.

THÔNG TIN THÊM

Xây d?ng s? và t?p tin tên cho này update rollup

S? xây d?ng update rollup gói cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, Microsoft Dynamics CRM 4.0 client cho Microsoft Office Outlook và Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router là 4.00.7333.3822.

Tên t?p tin cho các phiên b?n 32-bit update rollup gói là như sau:
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-Server -LangIDexe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-khách hàng -LangIDexe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-Router -LangIDexe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-DMClient -LangIDexe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-SRS -LangIDexe
 • CRMv4.0 - KB2621054-i386-MUI -LangIDexe
Tên t?p tin cho các phiên b?n 64-bit update rollup gói cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server và Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router là như sau:
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-Server -LangIDexe
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-Router -LangID exe
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-SRS -LangIDexe
 • CRMv4.0 - KB2621054-amd64-MUI -LangIDexe

C?p nh?t thông tin rollup

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói 2621054 bây gi?.

Ngày phát hành: 9 tháng hai 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Áp d?ng này update rollup trên máy tính đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server thành ph?n ho?c Microsoft Dynamics CRM cho các thành ph?n c?a Microsoft Office Outlook. N?u b?n chưa cài đ?t Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5, k?t n?i Internet là c?n thi?t đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook. Đi?u này là b?i v? b?n ph?i t?i v? MSI 4.5. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đang ch?y Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 21.

Ghi chú
 • Update Rollup 21 s? cài đ?t các Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable Package.
 • Update Rollup 21 s? cài đ?t Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable gói.
B?n ph?i cài đ?t gói ngôn ng? Microsoft Dynamics CRM 4.0 trư?c khi cài đ?t C?p Nh?t Rollup 21 trên máy tính đang ch?y giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI). Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
  Microsoft Dynamics CRM 4.0 Language Pack
 2. Trong các Thay đ?i ngôn ng? th? xu?ng h?p, ch?n ngôn ng? thích h?p.
 3. Nh?p vào Thay đ?i t?i xu?ng gói ngôn ng?.
Lưu ? N?u b?n đ? cài đ?t gói ngôn ng? này trư?c đây, b?n ph?i unprovision în română, cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 21 trên máy tính đang ch?y m?i, và sau đó reprovision gói ngôn ng?. Khi b?n unprovision în română, t?t c? ngư?i dùng Microsoft Dynamics CRM ngư?i s? d?ng ngôn ng? đó s? có ngôn ng? c?a h? thi?t l?p tr? l?i là ngôn ng? cơ s?. Khi b?n reprovision gói ngôn ng?, ngư?i dùng thi?t đ?t ngôn ng? không đư?c C?p Nh?t. B?n ph?i đ?t l?i thi?t đ?t ngôn ng? trong các tùy ch?n cá nhân.

Sau khi b?n cài đ?t này update rollup, b?n ph?i xóa b? các t?p t?m th?i trong Internet Explorer. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n Internet.
 3. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a Internet Explorer mà b?n đang s? d?ng:
  • Trong Internet Explorer 8 ho?c trong Internet Explorer 9, nh?p vào Xóa b? trong các L?ch s? duy?t web khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các T?p Internet t?m th?i ki?m tra h?p trong các Xoá l?ch s? duy?t web h?p tho?i h?p, b?m vào Xóa b?, sau đó b?m Ok.
  • Trong Internet Explorer 7, nh?p vào Xóa b? trong các L?ch s? duy?t web khu v?c, nh?p vào Xóa b? t?p trong các T?p Internet t?m th?i khu v?c, và sau đó nh?p vào .
  • Trong Internet Explorer 6, h?y nh?p vào Xóa b? t?p trong các T?p Internet t?m th?i khu v?c, và sau đó nh?p vào Ok.
V? trí cài đ?t c?a m?t s? Microsoft Dynamics CRM cho các t?p tin Microsoft Office Outlook đư?c thay đ?i t? h? sơ di đ?ng đ? h? sơ c?c b?.

Đ? gi?m kích thư?c c?a h? sơ chuy?n vùng, ho?c n?u b?n có kinh nghi?m lâu đăng nh?p l?n, lo?i b? các t?p tin c?n l?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2004583 Dài đăng nh?p l?n khi b?n m? Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Dynamics CRM 4.0 cài đ?t đ? áp d?ng này update rollup. Ngoài ra, Update Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 là m?t đi?u ki?n tiên quy?t cho Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook và cho Microsoft Dynamics CRM d? li?u di cư Manager.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p Nh?t Rollup 7, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
971782C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
Không có rollups C?p Nh?t trư?c đó là đi?u ki?n tiên quy?t cho ph?n máy ch? c?a Microsoft Dynamics CRM.

Ngoài ra, b?n ph?i có Microsoft.NET Framework 3,5 Service Pack 1 cài đ?t đ? áp d?ng Update Rollup 20. Đ? có đư?c các.NET Framework 3.5, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Microsoft.NET Framework 3,5

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

N?u b?n b? nh?c, kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft doanh nghi?p gi?i pháp CRM ph?n m?m hotfix và c?p nh?t gói thu?t ng?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
887283Microsoft doanh nghi?p gi?i pháp CRM hotfix và c?p nh?t gói ph?n m?m đ?t tên các tiêu chu?n

Lo?i b? thông tin

B?n có th? g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 21 t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, b?n nên sao lưu cơ s? d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n g? cài đ?t C?p Nh?t Rollup 21. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
Làm th? nào đ?: sao lưu cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)

Các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 giúp

Thêm vào các c?i thi?n ch?c năng và các b?n s?a l?i trong này update rollup, m?t C?p Nh?t riêng bi?t cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 giúp c?ng có s?n trong t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr?. Chúng tôi khuy?n khích b?n cài đ?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 giúp.

Ghi chú v? làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u tu? ch?nh

B?n có th? xu?t tu? ch?nh t? m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 4,0 v?i Update Rollup 2 ho?c m?t rollup C?p Nh?t sau này. Sau đó, b?n có th? nh?p tu? ch?nh các máy ch? đ? Update Rollup 19 đư?c cài đ?t. B?n c?ng có th? xu?t tu? ch?nh t? m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 4,0 v?i Update Rollup 21 đư?c cài đ?t. Sau đó, b?n có th? nh?p tu? ch?nh các máy ch? đ? C?p Nh?t Rollup 2 ho?c m?t rollup C?p Nh?t sau này đư?c cài đ?t.

N?u b?n xu?t tu? ch?nh t? m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM 4.0, b?n không ph?i nh?p kh?u các tùy ch?nh c?a ph?c Microsoft Dynamics CRM 4.0, các k?ch b?n sau đây:
 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 h? ph?c v? mà b?n s? d?ng đ? xu?t tu? ch?nh có không có b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t. Ho?c, nó có ch? Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 cài đ?t. Tuy nhiên, máy ch? mà b?n s? d?ng đ? nh?p các tùy ch?nh có ch? Update Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 cài đ?t.
 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 h? ph?c v? mà b?n s? d?ng đ? xu?t kh?u các tùy ch?nh đ? ch? Update Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 cài đ?t. Tuy nhiên, máy ch? mà b?n s? d?ng đ? nh?p các tu? ch?nh có không có b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t. Ho?c, nó có ch? Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 cài đ?t.

Các v?n đ? đư?c gi?i quy?t t?i Update Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0

Update Rollup 21 là m?t tích l?y update rollup bao g?m t?t c? các b?n s?a l?i cho các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong C?p Nh?t Rollups 1 thông qua 20.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? trư?c đó C?p Nh?t rollups và nh?ng v?n đ? h? gi?i quy?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
952858 Update Rollup 1 có s?n cho Microsoft Dynamics CRM 4,0
959419 Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 4.1 có s?n
961768 Update Rollup 3 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
968176 Update Rollup 4 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
968141 Update Rollup 5 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
970148 Update Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
971782 C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
975995 Update Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
977650 Update Rollup 9 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
979347 Update Rollup 10 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
981328 Update Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2028381 Update Rollup 12 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2267499 Update Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2389019 Update Rollup 14 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2449283 Update Rollup 15 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2477743 Update Rollup 16 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2477746 Update Rollup 17 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2477777 Update Rollup 18 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2550097 Update Rollup 19 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n
2550098 Update Rollup 20 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 có s?n


Hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công

Update Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 ch?a không có hotfixes ho?c C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công.

Bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft bao g?m hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 20.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 20, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 2655130 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa m?t khách hàng Dynamics CRM 4.0 Outlook: "m?t l?i không bi?t x?y ra trong khi đ?ng b? hóa d? li?u Outlook"

Rollups C?p Nh?t sau đây cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 ch?a không có hotfixes ho?c C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh:
 • Update Rollup 19
 • Update Rollup 18
 • Update Rollup 17

Bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft bao g?m hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 16.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 16, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 2514142 L?p b?n đ? trang đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng nh?p m?t t? ch?c vào Microsoft Dynamics CRM 4,0
Bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft bao g?m hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 15.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 15, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 2490574 M? bưu chính c?a m?t s? liên l?c s? xu?t hi?n ? m?t v? trí không đúng sau khi b?n đ?ng b? hóa s? liên l?c t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,0 đ?n khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Microsoft Office Outlook
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 14.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 14, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 2436115 X?y ra m?t l?i quá th?i gian ho?c b?n kinh nghi?m hi?u su?t ch?m khi b?n ti?t ki?m m?t ho?t đ?ng b? nhi?m sau khi ch?y Internet Information Services đ?t l?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2459536 M?t cu?c h?n này s? b? xóa b?t ng? trong Outlook l?ch cho ngư?i tham d? sau khi cu?c h?n untracked trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2461448 Th?i gian l?i nh?c nh? c?a m?t h? sơ công vi?c trong Outlook ghi đè b?t ng? b?i th?i gian do h? sơ công vi?c trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Outlook
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 13.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 13, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 2403296 Gian ch? l?i x?y ra khi Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router ch?y Microsoft SQL Server truy v?n
 • 2403311 Các b?n ghi cu?c h?n và các h? sơ d?ch v? ho?t đ?ng không đư?c hi?n th? b?ng cách nh?p thêm hi?n có ho?t đ?ng t? danh sách các ho?t đ?ng c?a m?t t? ch?c t? đ?ng hóa l?c lư?ng bán hàng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2385412 B?n s? đư?c nh?c đăng nh?p b?t ng? khi b?n c? g?ng t?o ra m?t k? l?c m?i t? m?t h?nh th?c tra c?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2306918 B?n có kinh nghi?m làm ch?m hi?u su?t khi b?n di chuy?n t?i lư?t xem bao g?m các thu?c tính tu? ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 12.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 12, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 2277590 H?p ki?m "Thu âm m?t ph?n ?ng đóng chi?n d?ch" đư?c ch?n theo m?c đ?nh không chính xác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 2249156 Trùng l?p email đư?c g?i b?t ng? t? máy ch? có th? ch?a các d?ch v? Async cho Microsoft Dynamics CRM 4,0

Update Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 ch?a không có b?n c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công.

Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 10.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 10, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 981053 M?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c có ch?a m?t bư?c đ? g?i qua thư đi?n t? gây ra m?t b? t?c khi nhi?u trư?ng h?p các công vi?c đư?c th?c hi?n cùng m?t lúc trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981882 B?n không chính xác nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n t?o m?t cu?c h?n cho m?t s? liên l?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981837 Các l?nh v?c tra c?u không đư?c C?p Nh?t khi b?n ch?y ti?n tr?nh chuy?n nh?p Microsoft Dynamics CRM SDK đ? c?p nh?t Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 981883 B?n không th? thêm các h?p đ?ng hi?n t?i ho?c các báo giá hi?n t?i đang ? trong t?nh tr?ng "Ho?t đ?ng" cho m?t th?c th? tùy ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 981840 M?t s? bài vi?t ki?n th?c cơ s? (KB) s? d?ng m?t đ?nh d?ng không đúng khi b?n t?o bài vi?t KB trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 9.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 9, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 948155 M?t ngày ho?c m?t th?i gian có th? không đư?c chuy?n đ?i UTC gi? trong cơ s? d? li?u đ?i v?i m?t s? khu th?i gian trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476 M?t ngày ho?c m?t th?i gian không chuy?n đ?i UTC gi? trong cơ s? d? li?u đ?i v?i m?t s? khu th?i gian trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958562 Các chính xác m?c đ?nh c?a m?t l?nh v?c ti?n đư?c thi?t l?p đ? hai khi b?n s? d?ng Hàn Qu?c ngôn ng? ho?c ti?ng Nh?t trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong Update Rollup 8.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 8, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 974529 M?t s? tr? em h? sơ và các h? sơ liên quan đư?c hi?n th? b?t ng? cho ch? s? h?u k? l?c trư?c đó sau khi b?n gán h? sơ đ? m?t ch? s? h?u k? l?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 977867 Thu?t s? chuy?n nh?p t? ch?c m?t m?t th?i gian dài đ? chuy?n nh?p m?t t? ch?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 978006 Tra c?u xem ch? cho th?y các d?u ngo?c kép ho?c h?p đ?ng đư?c trong t?nh tr?ng "D? th?o" khi b?n c? g?ng đ? liên k?t m?t th?c th? tùy ch?nh đ? báo giá ho?c m?t h?p đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 978103 B?n không th? xóa b? m?i quan h? nhi?u nhi?u tùy ch?nh sau khi ch?y công c? Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 7.

Lưu ? N?u b?n đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 7, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 975770 HTML đư?c ch?a trong m?t l?nh v?c trong m?t m?u thư đi?n t? đư?c hi?n th? như đ?ng b?ng văn b?n trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 976188 B?n không th? gán vai tr? cho m?t ngư?i s? d?ng m?c dù b?n có quy?n ch? đ?nh vai tr? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 976978 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng nh?p tùy ch?nh Microsoft Dynamics CRM tr?c tuy?n vào m?t t? ch?c Microsoft Dynamics CRM 4.0: "T?p tin không đư?c t?i lên, ho?c đi?u này không ph?i là m?t t?p tùy bi?n"
 • 979052 Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t báo cáo có ch?a m?t s? thông s? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Chi?n d?ch đ? h?t th?i gian"
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong Update Rollup 6.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 6, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 974584 B?n không th? tri?n khai Microsoft Dynamics CRM b?ng cách s? d?ng trương m?c không có quy?n đ?a phương qu?n tr? viên trên Microsoft SQL Server
 • 974597 T?p tin đính kèm htm/html có ch?a script đ?c h?i có th? đư?c m? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 974896 Bàn Asyncoperation phát tri?n r?t l?n trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a các bư?c mà b?n có th? làm theo trư?c khi cài đ?t Update Rollup 5 N?u b?n mu?n duy tr? các ch?c năng c?a b?n phát hành c?a Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • 948155 M?t ngày ho?c m?t th?i gian có th? không đư?c chuy?n đ?i UTC gi? trong cơ s? d? li?u đ?i v?i m?t s? khu th?i gian trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950476 M?t ngày ho?c m?t th?i gian không chuy?n đ?i UTC gi? trong cơ s? d? li?u đ?i v?i m?t s? khu th?i gian trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong Update Rollup 4.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 4, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 959758 Không b?n th? c?u h?nh m?t lư?c đ? mi?n Active Directory và Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL m?t cách đ?c l?p cho ngư?i s? d?ng Active Directory bên ngoài và n?i b? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng
 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 t?o ra các ho?t đ?ng cho các thành viên không ho?t đ?ng trong danh sách ti?p th? khi b?n t?o các ho?t đ?ng chi?n d?ch, các ho?t đ?ng chi?n d?ch nhanh chóng, ho?c ho?t đ?ng mail merge trong danh sách ti?p th?
 • 969946 M?t công c? có s?n đ? gi?i nén m? thông báo theo d?i t? ch? đ? thư đi?n t? và C?p Nh?t theo d?i token c?t c?a b?ng e-mail Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958084 M?t hotfix có s?n đ? vô hi?u hoá tính năng phù h?p v?i thông minh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955138 B?n có kinh nghi?m làm ch?m hi?u su?t ho?c timeout khi b?n c? g?ng truy c?p m?t s? đi?m trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 951909 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng nh?p kh?u m?t tu? bi?n đ? ph?c v? khác c?a Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ti?n t? tên không h?p l?"
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 3.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 3, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 958562 Các chính xác m?c đ?nh c?a m?t l?nh v?c ti?n đư?c thi?t l?p đ? hai khi b?n s? d?ng Hàn Qu?c ngôn ng? ho?c ti?ng Nh?t trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 956330 Hi?u su?t ch?m và s? d?ng CPU cao x?y ra khi b?n chuy?n nh?p tùy ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968515 Các vai tr? an ninh tùy ch?nh hi?n có không đư?c c?p đ?c quy?n ?n sau khi b?n áp d?ng hotfix 950886 trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 958601 Trong Microsoft Dynamics CRM 4.0, các ghi chú là b? m?t n?u m?t k? l?c trùng l?p đư?c phát hi?n khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t h? sơ
 • 968672 Ngư?i nh?n không th?y bi?u tư?ng theo d?i e-mail Microsoft Dynamics CRM khi m?t ngư?i s? d?ng Microsoft Dynamics CRM g?i cho m?t ngư?i dùng khác Microsoft Dynamics CRM m?t thư đi?n t? theo d?i Microsoft Dynamics CRM
 • 968755 Các b?ng AsyncOperationBase và WorkflowLogBase phát tri?n r?t l?n và các v?n đ? hi?u su?t x?y ra khi b?n s? d?ng nhi?u công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 968793 Không th? đ? xu?t b?n công vi?c sau khi b?n cài đ?t ho?c lo?i b? m?t hotfix Microsoft Dynamics CRM 4.0 ho?c C?p Nh?t rollup
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong Update Rollup 2.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 2, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 954322 Thông báo l?i khi b?n nh?p m?t s? tùy ch?nh đ? nâng c?p cài đ?t c?a Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ho?c t?p tin không đư?c t?i lên ho?c chuy?n nh?p th?t b?i"
 • 954940 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t h? sơ tùy ch?nh th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "l?i, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n"
 • 955452 Đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u không đư?c s? d?ng khi b?n g?i thư đi?n t? có s? d?ng m?t m?u thư đi?n t? đ? hi?n th? d? li?u có đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 955745 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Outlook: "này th?c hi?n không ph?i là m?t ph?n c?a các c?a s? n?n t?ng FIPS xác nh?n thu?t toán m?t m?"
 • 956527 Khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook tiêu th? b? nh? ba l?n so trong phiên b?n 4.0 như trong phiên b?n 3.0
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ch?m đ?n m?c đ? không th? ch?p nh?n khi b?n x? l? thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng Microsoft Dynamics CRM E-mail Router
 • 957871 Các h? sơ công vi?c m? r?ng quy tr?nh làm vi?c gây ra AsyncOperationBase b?ng trong cơ s? d? li?u MSCRM đ? phát tri?n quá l?n trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 959549 Qu?n tr? viên có th? b?t ng? xem ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng không thu?c v? đơn v? t? ch?c c?a ngư?i qu?n tr? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
Các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a hotfix và C?p Nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh và đó đư?c bao g?m trong Update Rollup 1.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t trư?c Update Rollup 1, và n?u b?n t? kích ho?t các hotfix và C?p Nh?t, b?n chưa b?t b?ng tay các hotfix và c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng Update Rollup 21.
 • 948843 B?n có th? g?p hi?u su?t ch?m khi b?n ch?y ho?c ch?nh s?a các công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 950175 B?n không th? s? d?ng Outlook như mong đ?i cho đ?n khi t?t c? Microsoft Dynamics CRM 4.0 add-in đư?c n?p
 • 950542 Đ?ng b? ph?n-b?-sung không đáp ?ng các s? ki?n đư?c kích ho?t trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 953340 Thư đi?n t? t? m?t ngư?i s? d?ng CRM đ? m?t hàng đ?i có giao hàng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 tri?n khai Manager m?t m?t th?i gian dài đ? m? trên m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,0

Hotfix và C?p Nh?t đư?c phát hành b?n s?a l?i cá nhân

C?p Nh?t Rollup 21 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 ch?a sau hotfixes ho?c C?p Nh?t mà đư?c phát hành b?n s?a l?i cá nhân:

 • 2667046 Các ?ng d?ng s? d?ng các d?ch v? web tri?n khai CRM Microsoft có th? g?p l?i quá th?i gian sai sót trong tri?n khai có l?n tên mi?n và nhi?u tên mi?n ph?.


Update Rollup 21 ch?a các b?n s?a l?i b? sung sau đây. Không ai trong s? các b?n s?a l?i đư?c di?n t? trong m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c riêng bi?t.
 • Khi b?n ánh x? dùng trong quá tr?nh t? ch?c nh?p kh?u và sau đó xóa các ngư?i dùng t? Active Directory, ti?n tr?nh chuy?n nh?p t? ch?c không thành công.
 • Khi b?n thêm nhi?u thành viên danh sách ti?p th? b?ng cách s? d?ng các T?m ki?m nâng cao ch?c năng, và sau đó b?n s? d?ng các Thêm t?t c? các thành viên tùy ch?n, b?n có kinh nghi?m làm ch?m hi?u su?t trong Microsoft Dynamics CRM. Ngoài ra, Microsoft SQL Server ng?ng đáp ?ng.
 • Cho r?ng b?n có hai th?c th? liên quan. Khi ch? có m?t trong các th?c th? có các đ?c quy?n t?o, Microsoft Dynamics CRM ngư?i dùng không th? nh?n th?y các Thêm hi?n có nút trên lư?i ph? c?a các th?c th? mà không có quy?n t?o.
 • Khi b?n b?t ho?c t?t m?t ngư?i s? d?ng, H? TH?NG đư?c trưng bày t?i các S?a đ?i l?n cu?i b?i l?nh v?c c?a h? sơ. Tuy nhiên, ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i th?c hi?n hành đ?ng s? đư?c hi?n th? trong trư?ng.
 • Gi? s? r?ng b?n t?i lên d? li?u trong m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 cho Outlook ? ch? đ? gián tuy?n. Sau đó, b?n tr?c tuy?n và th?c hi?n m?t đ?ng b? hóa khách hàng. Trong t?nh hu?ng này, b?n có kinh nghi?m làm ch?m hi?u su?t trong khách hàng đ?ng b? hóa. Tuy nhiên, v?n đ? không x?y ra khi b?n ch?y công c? Fiddler.
 • Cho r?ng b?n gán m?t đ?nh ngh?a quy t?c quy tr?nh làm vi?c đ? ngư?i dùng khác, và ngư?i dùng xu?t b?n các công vi?c. Các h? sơ th?m công vi?c đư?c liên k?t v?i m?t th?c th? lo?i mà công vi?c đư?c đi?u hành. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? m? trư?ng h?p quy tr?nh làm vi?c trong các Các công vi?c h? th?ng tr?nh đơn. Ngoài ra, trư?ng h?p công vi?c không đư?c hi?n th? trong các m?i quan h? th?c th? cho trư?ng h?p quy tr?nh làm vi?c trong các Các công vi?c h? th?ng Menu trong d?ng đ?nh ngh?a quy tr?nh làm vi?c.

Xem xét đ?c bi?t

Microsoft Dynamics CRM 4.0 h? tr? phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Office 2010.

V?i Update Rollup 8 đư?c cài đ?t, Microsoft CRM E-mail b? đ?nh tuy?n d?ch v? h? tr? Microsoft Exchange Server 2010.

V?i Update Rollup đư?c cài đ?t, m?t thu?t s? tri?n khai quy t?c h? tr? Microsoft Exchange Server 2010.

Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook AutoUpdate ID và liên k?t ID

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng tính năng AutoUpdate, truy c?p vào trang web Microsoft sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ti?ng ? R?p234564 & clcid = 0x40100F5A25C-0A06-4B2B-8D50-E0C7B9FA5330
Ti?ng Trung (gi?n th?)234564 & clcid = 0x804B6993E9F-5134-4F60-B910-0933059EFF17
Trung Qu?c (H?ng Kông)234564 & clcid = 0xc04650E720C-BA15-4776-943B-5A078941FC5E
Trung Qu?c (truy?n th?ng)234564 & clcid = 0x404B660452B-938E-46BF-AD1F-4AF4CFDD4C17
Séc234564 & clcid = 0x4050BA34CDD-5E62-4F3D-9E10-741FF0FD4290
Đan M?ch234564 & clcid = 0x40605F2C1EB-EBDD-4E7C-B408-E04602B31E9A
Ti?ng Hà Lan234564 & clcid = 0x4136CCAC6C0-5E8F-4512-AAF1-64B4EB66222C
Ti?ng Anh234564 & clcid = 0x4098C9D903C-6812-40B1-B85B-17021CACECB8
K?t thúc234564 & clcid = 0x40b9CA253A7-822D-480D-A3FC-EE0CF4189B40
Ti?ng Pháp234564 & clcid = 0x40c69B341A7-9657-4FD4-B7BF-084D94EACC38
Ti?ng Đ?c234564 & clcid = 0x4073B3CC587-6690-48FE-BCCF-4634426B3963
Hy L?p234564 & clcid = 0x408F1951DFB-59C2-492C-BD9A-2F8ADF88A59A
Ti?ng Do Thái234564 & clcid = 0x40d02A03FD1-EE53-46F2-AD69-EC5017EB9373
Hungary234564 & clcid = 0x40e9553B328-9D9E-4BA3-B18B-A134748764D1
?234564 & clcid = 0x410F6CC99C9-7161-4402-9B27-71CD5AC3B7F0
Ti?ng Nh?t234564 & clcid = 0x4111BDD8034-1380-4DF6-9A1F-4F6B7DAA5522
Hàn Qu?c234564 & clcid = 0x4124B595E1E-88A2-4DAE-AF2D-26C88EE7DF31
Na Uy234564 & clcid = 0x414DEAD87CF-AC67-4814-A164-6D1BFA75A8FC
Ba Lan234564 & clcid = 0x41514A7A3B1-B369-48BE-8316-841B4241A5D3
Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)234564 & clcid = 0x416FE3580E3-D224-4A43-8AA9-D2A21C3B74A3
Ti?ng B? Đào Nha (B? Đào Nha)234564 & clcid = 0x816105BB201-4F6F-4208-96CA-0615F9E7647F
Nga234564 & clcid = 0x419DA9E7758-7D0A-4C23-9E32-8A59A4290437
Ti?ng Tây Ban Nha234564 & clcid = 0x40aF490F5D6-5524-435E-A21B-1557D12EFCB7
Th?y Đi?n234564 & clcid = 0x41d2637D821-9B94-4F10-AD53-73E770EA66F2
Th? Nh? K?234564 & clcid = 0x41fA02787F2-D390-4E57-A374-0B61169A4CA2

Chi tieát taäp tin

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin v? t?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 2621054 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kbsurveynew kbmt KB2621054 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2621054

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com