D?ch v? khách hàng chính sách nhóm treo trên m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 khi nhi?u ngư?i dùng k?t n?i t?i h? ph?c v? cùng m?t lúc

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2622802 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t d?ch v? đ?u cu?i vai trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n tham gia ph?c v? đ?u cu?i sang m?t tên mi?n.
 • M?t s? cài đ?t tu? ch?n chính sách nhóm đư?c c?u h?nh trong các tên mi?n và s? đư?c áp d?ng cho h? ph?c v? đ?u cu?i.
 • Nhi?u ngư?i dùng t?o ra d?ch v? đ?u cu?i bu?i v?i h? ph?c v? đ?u cu?i cùng m?t lúc.
Trong trư?ng h?p này, khách hàng chính sách nhóm d?ch v? tai n?n trên h? ph?c v? đ?u cu?i. Khi đi?u này x?y ra, ngư?i dùng không th? đăng nh?p vào h? ph?c v? đ?u cu?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? đ?ng b? hóa ch? đ? trong các d?ch v? khách hàng chính sách nhóm. C? th?, v?n đ? này đư?c kích ho?t khi ch? đ? c?a nhi?u c? g?ng truy c?p m?t t?nh v?t cùng m?t lúc.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ?i v?i vi?c duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6002.22746647,68024-Tháng mư?i m?t-201115: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.0.6002.22746846,84824-Tháng mư?i m?t-201115: 25x 64
Gpprefcl.dll6.0.6002.22746647,68024-Tháng mư?i m?t-201115: 33x 86
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?ttrong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". B?n kê t?p và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7601.21864788,48022-Nov-201106: 24x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21864588,80022-Nov-201105: 25x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21864588,80022-Nov-201105: 25x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,241
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)18: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_b6e5085ebcde2779aa2dcc618461b849_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_032bff16b4fe65c4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)18: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_399416c85f5ad6fd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin106,474
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)15: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_43262b45eb4d433d1d09ac91c7090a09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_9020220b9588f7a8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)18: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_95b2b24c17b84833.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin106,510
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.257 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)18: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_a0075c9e4c190a2e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin66,987
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)15: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0f51d537a34ebe2a9d84d9313faee93f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_35155724f6a80bef.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_67faa635c567c585769ea82ab8b5c288_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_ac83b653796334d1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6b4fd24c4eb4209eee1b36cb466e39c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_37b5290cc845fe0c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ba6078b9b5342b3d5ed9da9d87c7a564_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_adbfa86186278a1f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_95c2cb5d78e1a3f0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,972
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,290
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)16: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a01775afad4265eb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,836
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g..ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_39a42fd9c08432ba.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin53,968
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2622802 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2622802 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2622802

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com