Primate poruku o gre?ci: ?Bootmgr nedostaje. Pritisnite Ctrl+Alt+Del da biste ponovo pokrenuli ra?unar? kada pokre?ete operativni sistem Windows

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2622803 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokre?ete operativni sistem Windows, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
?Bootmgr nedostaje. Pritisnite Ctrl+Alt+Del da biste ponovo pokrenuli ra?unar?

UZROK

Ova poruka o gre?ci ozna?ava da je sektor za pokretanje o?te?en ili nedostaje.

Mo?emo da poku?amo da koristimo slede?e metode za re?avanje ovog problema. Me?utim, obavljanje slede?ih koraka zahteva instalacioni disk za operativni sistem Windows Vista. Ako nemate disk, obratite se proizvo?a?u ra?unara ili Microsoft korisni?koj slu?bi da biste ga dobili. Pogledajte 4. metod ako nemate instalacioni disk, a alatka za popravku pri pokretanju je unapred instalirala opciju za oporavak na va?em ra?unaru.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite dolenavedene metode po?ev?i od 1. metoda. Ako 1. metod ne re?ava problem, pre?ite na 2. metod.

1. metod: Pokrenite alatku za popravku pri pokretanju pomo?u Windows okru?nja za oporavak sistema (WinRE)

Da biste pokrenuli alatku za popravku pri pokretanju pomo?u Windows okru?nja za oporavak sistema (WinRE), sledite ove korake:
 1. Stavite instalacioni disk za operativni sistem Windows 7 ili Windows Vista u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a ??.
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod kori??enja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. U dijalogu Opcije za oporavak sistema odaberite upravlja?ki program svoje Windows instalacije i kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravite svoj ra?unar.
 7. Izaberite operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravka pri pokretanju.
Za vi?e informacija o opcijama za oporavak sistema pogledajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/What-are-the-system-recovery-options-in-Windows-7

Za vi?e informacija o opravku sistema pogledajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/Startup-Repair-frequently-asked-questions

2. metod: Ponovo pokrenite alatku BCD iz Windows okru?nja za oporavak sistema (WinRE)

Da biste pokrenuli alatku BCD iz Windows okru?nja za oporavak sistema (WinRE), sledite ove korake:
 1. Postavite instalacioni disk za operativni sistem Windows 7 ili Windows Vista u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a ??.
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod kori??enja tastature ili druge vrste unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. Izaberite operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme ?Dalje?.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Komandna linija.
 7. Otkucajte Bootrec /RebuildBcd , a zatim pritisnite taster ENTER.

Za vi?e informacija o kori??enju datoteke Bootrec.exe pogledajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

http://support.microsoft.com/kb/927392/sr/sr-cs Kori??enje alatke Bootrec.exe u Windows okru?enju za oporavak sistema za re?avanje i popravku problema u vezi sa pokretanjem u operativnom sistemu Windows

Ako 2. metod ne re?i problem, pre?ite na slede?i 3. metod.

3. metod: Pokrenite oporavak sistema iz Windows okru?enja za oporavak sistema (WinRE) 

Va?no: Ovaj metod zahteva da oporavak sistema bude omogu?en na va?em ra?unaru.

Da biste pokrenuli oporavak sistema iz Windows okru?enja za oporavak sistema (WinRE), sledite ove korake:
 1. Stavite instalacioni disk za operativni sistem Windows 7 ili Windows Vista u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a ??.
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod kori??enja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. U dijalogu Opcije za oporavak sistema odaberite upravlja?ki program svoje Windows instalacije i kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu ?Opcije za oporavak sistema? izaberite stavku Oporavak sistema.
 7. Pratite uputstva ?arobnjaka za oporavak sistema i odaberite odgovaraju?u ta?ku vra?anja.
 8. Kliknite na dugme Zavr?i da biste oporavili sistem.
Za vi?e informacija o kori??enju oporavka sistema pogledajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/System-Restore-frequently-asked-questions

4. metod: Koristite alatku za popravku pri pokretanju na ra?unaru na kojem je unapred instalirana opcija oporavka

Va?no: Ovaj metod je dostupan samo ako je alatka za popravku pri pokretanju unapred instalirala opciju za oporavak na ra?unaru:

Ako nemate disk za operativne sisteme Windows 7 ili Windows Vista,a alatka za popravku pri pokretanju je unapred instalirala opciju za oporavak na va?em ra?unaru, sledite ove korake da biste popravili datoteke za pokretanje:
 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz ra?unara i ponovo pokrenite ra?unar pomo?u dugmeta za napajanje ra?unara.

  - Ako ra?unar ima instaliran jedan operativni sistem, pritisnite i dr?ite taster F8 dok se ra?unar ponovo pokre?e. Morate da pritisnete taster F8 pre nego ?to se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, poku?ajte ponovo tako ?to ?ete sa?ekati da se pojavi Windows odziv za prijavljivanje, a zatim isklju?iti i ponovo pokrenuti ra?unar.

  - Ako ra?unar ima vi?e operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da markirate operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim pritisnite i dr?ite taster F8.
 2. Na ekranu Vi?e opcija pokretanja sistema koristite tastere sa strelicama da biste ozna?ili opcijuPopravite ra?unar, a zatim pritisnite taster Enter. (Ako opcija ?Popravite ra?unar? nije navedena, onda va? ra?unar ne sadr?i unapred instalirane opcije oporavka ili ih je administrator mre?e isklju?io).
 3. Izaberite izgled tastature, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite korisni?ko ime u unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. U meniju ?Opcije za oporavak sistema? izaberite stavku Popravka pri pokretanju. Alatka za popravku pri pokretanju ?e mo?da tra?iti da na?inite izbor dok poku?ava da re?i problem i ako bude neophodno, ponovo ?e pokrenuti ra?unar dok popravlja.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2622803 - Poslednji pregled: 28. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
KB2622803

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com